Teksti suurus:

"Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutise põhimääruse" kinnitamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 24, 294

"Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutise põhimääruse" kinnitamise kohta

Vastu võetud 27.06.1991 nr 121


Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud "Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutine põhimäärus".

2. Nimetada Eesti Vabariigi Riigivaraameti nõukogu koosseisu Eesti Vabariigi majandusministri asetäitja E. Terk, Eesti Vabariigi rahandusminister R. Miller, Eesti Vabariigi justiitsministri asetäitja E. Markvart, Eesti Vabariigi Riigivaraameti peadirektor A. Kamratov ja Eesti Teaduste Akadeemia Majanduse Instituudi direktori asetäitja S. Mäeltsemees.

3. Lubada Eesti Vabariigi Riigivaraametil kasutada erastamise käigus korraldatud enampakkumiste ja äriideede konkursside osavõtumakse erastamise korraldamisega seotud kulude katteks.
Eesti Vabariigi Riigivaraametil esitada üks kord kvartalis nimetatud vahendite kasutamise aruanne Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumile.

4. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. a. määruse nr. 10 "Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta" (ENSV Teataja 1990, nr. 5, art. 89) punkti 1 pärast sõna "Statistikaamet" sõnaga "Riigivaraamet".

Jätta Eesti Vabariigi Valitsuse 1. oktoobri 1990. a. määruse nr. 200 (RT 1990, nr. 14, art. 154) punktist 1 välja sõnad "nähes ette nimetatud ameti töö sisulise korraldamise Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe otsesel juhtimisel" ning tunnistada kehtetuks punkt 2.


Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe ülesandeis J. Leimann
Eesti Vabariigi riigiminister R. Vare


Tallinn, Toompea, 27. juunil 1991. Nr.121.


Eesti Vabariigi Riigivaraameti ajutine põhimäärus

I. Üldsätted


1. Eesti Vabariigi Riigivaraamet (edaspidi - Riigivaraamet) on Eesti Vabariigi Valitsuse organ, kes korraldab Eesti Vabariigi seaduste ja teiste normatiivaktidega ettenähtud alustel ja korras Eesti Vabariigi omandi valdamist, kasutamist ja käsutamist. Riigivaraamet tegutseb Eesti Vabariigi majandusministri valitsemisalas.

2. Riigivaraamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, teistest Eesti Vabariigi normatiivaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

3. Riigivaraamet on juriidiline isik, kellel on Eesti Vabariigi riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning arveldusarved pankades.

II. Tegevusala ja põhiülesanded

4. Riigivaraameti tegevusalasse kuulub riigiettevõtetele, -asutustele ja -organisatsioonidele Eesti Vabariigi poolt eraldatud vara (edaspidi - vara), välja arvatud Eesti Vabariigi omandiseaduse paragrahvi 35 lõikes 1 nimetatud ja Eesti Panga käsutusse antud vara, osas:
1) vara teistele omanikele osalise või täieliku ülemineku koordineerimine ja korraldamine;
2) vara tervikvarana rendile ja kasutusse andmise üle järelevalve teostamine;
3) vara majandustegevusse paigutamise korraldamine.

5. Riigivaraameti põhiülesanneteks käesoleva põhimääruse punktis 4 märgitud tegevusalal on:
1) vara valdamise, kasutamise ja käsutamise kontrollimine;
2) vara kasutamise majandusliku efektiivsuse ja sihipärasuse analüüsimine;
3) Eesti Vabariigi Valitsusele ettepanekute esitamine riigiettevõtete ja riiklike aktsiaseltside asutamise kohta kehtestatud korras;
4) Eesti Vabariigi Valitsusele vara erastamise, rendile andmise või munitsipaliseerimise kohta ettepanekute esitamine;
5) vara erastamise ja munitsipaliseerimise korraldamine;
6) Eesti Vabariigis kehtestatud korras vara rentimise või muul viisil majandustegevusse paigutamise korraldamine;
7) Eesti Vabariigis kehtestatud korras vara tervikvarana rendile ja kasutusse andmise lepingute kooskõlastamine ja registreerimine;
8) Eesti Vabariigi Valitsusele ettepanekute esitamine Eesti Vabariigi riikliku omandiõiguse taastamiseks ja riikliku omandiõiguse tekkimiseks vajalike tehingute läbiviimise kohta;
9) oma pädevuse piires koostöö tegemine teiste Eesti Vabariigi riigivalitsemisorganite, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide ning kohaliku omavalitsuse organitega.

III. Riigivaraameti õigused ja vastutus

6. Riigivaraametil on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada Eesti Vabariigi ministeeriumidelt, riiklikelt ametitelt ja inspektsioonidelt, kohaliku omavalitsuse täitevorganitelt, ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt vajalikke dokumente ning andmeid;
2) anda oma pädevuse piires käskkirju ja juhendeid ning kontrollida nende täitmist;
3) moodustada komisjone ja töögruppe, kaasata oma töösse lepingu alusel spetsialiste ja eksperte;
4) korraldada erastatava vara müüki, vara munitsipaliseerimist või rentimist koostöös ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega;
5) keelduda rendilepingute kooskõlastamisest, kui need ei vasta Eesti Vabariigi seadustele ja muudele normatiivaktidele.

7. Riigivaraamet vastutab:
1) temale Eesti Vabariigi poolt eraldatud vara säilimise ja efektiivse kasutamise eest;
2) käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise eest;
3) tema käsutuses olevate rahaliste vahendite õige ja efektiivse kasutamise eest;
4) tema käsutuses oleva riigi, juriidiliste ja füüsiliste isikute ärialase informatsiooni konfidentsiaalsuse eest.

IV. Riigivaraameti juhtimine

8. Riigivaraametit juhib nõukogu ja peadirektor.

9. Riigivaraameti nõukogu koosneb 10 liikmest. Nendest 5 liiget nimetab Eesti Vabariigi Valitsus ja 5 liiget Eesti Panga nõukogu. Liikmed valivad endi hulgast nõukogu esimehe ja tema asetäitja.

10. Riigivaraameti nõukogu:
1) esitab Eesti Vabariigi Valitsusele seadusandlikke algatusi Riigivaraameti pädevusse kuuluvates küsimustes;
2) vaatab läbi erastatavate ettevõtete (objektide) ja munitsipaalomandusse üleantava vara nimekirjad enne nende esitamist kinnitamiseks Eesti Vabariigi Valitsusele;
3) esitab Eesti Vabariigi Valitsusele ettepanekud vara munitsipaalomandusse üleandmise tingimuste kehtestamise kohta;
4) kinnitab vara erastamise korraldamiseks vajalikud metoodilised ja juhendmaterjalid;
5) kehtestab erastamise protseduuri ja kinnitab vara alghinna, kui vara bilansiline jääkväärtus ületab 0,5 milj. rubla;
6) määrab kindlaks erastatava vara ostjatele antavad soodustused;
7) määrab kindlaks erastatavate ettevõtete aktsiate liigid ning kinnitab aktsiate nominaalväärtuse ja müügihinna;
8) vaatab läbi muid Riigivaraameti tegevusega seotud küsimusi Riigivaraameti peadirektori, nõukogu esimehe ja tema asetäitja või vähemalt nelja nõukogu liikme taotlusel.

11. Riigivaraameti nõukogu tööd juhib esimees, tema äraolekul aga esimehe asetäitja.
Nõukogu on otsustusvõimeline, kui tema töös osaleb vähemalt 6 nõukogu liiget. Nõukogu võtab vastu otsuseid lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustavaks nõukogu esimehe hääl, tema äraolekul asetäitja hääl.
Nõukogu istungid toimuvad vähemalt üks kord kuus. Istungid kutsub kokku nõukogu esimees, tema äraolekul asetäitja.

12. Riigivaraameti peadirektori nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Vabariigi Valitsuse esimees.

13. Riigivaraameti peadirektor:
1) juhib operatiivselt Riigivaraameti tegevust, tagab nende käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmise, mis ei kuulu Riigivaraameti nõukogu pädevusse ja vastutab nende täitmise eest;
2) tegutseb Riigivaraameti nimel ilma volituseta, esindab teda riigivõimu- ja valitsemisorganites, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides;
3) käsutab Riigivaraametile eraldatud vara, sõlmib ameti nimel lepinguid ja avab pangaasutustes arveid;
4) kinnitab Riigivaraameti struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kindlaksmääratud töötasustamisfondi piires ning lähtudes kehtestatud ametipalkade skeemist;
5) võtab tööle ja vabastab töölt Riigivaraameti töötajaid;
6) kinnitab Riigivaraameti struktuuriüksuste põhimäärused;
7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja juhendeid.

14. Põhiülesannete täitmiseks moodustatakse Riigivaraameti koosseisus kohalikud piirkondlikud riigivaratalitused. Riigivaratalituste esimehed nimetab ametisse Riigivaraameti peadirektor.
Riigivaratalituste ülesanded ja pädevuse määrab kindlaks Riigivaraameti peadirektor.

15. Riigivaraameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigieelarvest.

16. Riigivaraamet esitab oma tegevuse aruande Eesti Vabariigi Valitsusele ja Eesti Pangale Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

17. Riigivaraameti reorganiseerimise või tema tegevuse lõpetamise otsustab Eesti Vabariigi Valitsus kooskõlastatult Eesti Panga nõukoguga.

/otsingu_soovitused.json