Teksti suurus:

Osalise tööaja rakendamise või osaliselt tasustatava puhkuse täiendava reguleerimise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1993, 10, 150

Osalise tööaja rakendamise või osaliselt tasustatava puhkuse täiendava reguleerimise seadus

Vastu võetud 09.02.1993

(õ) 21.11.2008 11:05

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 17. veebruari 1993. a.
otsusega nr. 36

Teha Eesti Vabariigi töölepingu seaduses (RT 1992, nr. 15/16, art. 241) ja Eesti Vabariigi puhkuseseaduses (RT 1992, nr. 37, art. 481) järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Muuta töölepingu seaduse § 64 pealkiri ja 1. lõige ning sõnastada need järgmiselt:

"§ 64. Töölepingu tingimuste muutmine seoses tootmise või töö ümberkorraldamisega

(1) Tööandjal on õigus tootmise või töö ümberkorraldamisel muuta töötaja töötasustamise aluseid ja tööreþiimi, teatades sellest töötajale kirjalikult ette vähemalt üks kuu."

§ 2. Muuta töölepingu seaduse § 68 ja sõnastada see järgmiselt:

"§ 68. Osalise tööaja rakendamine või osaliselt tasustatava puhkuse andmine töömahu või tellimuste ajutisel vähenemisel

(1) Töömahu või tellimuste ajutisel vähenemisel on tööandjal oma asukoha (elukoha) tööinspektori nõusolekul õigus kokkuleppel töötajaga kehtestada töötajale kuni kolmeks kuuks aastas osaline tööaeg või saata töötaja osaliselt tasustatavale puhkusele samaks tähtajaks. Tööinspektorilt nõusoleku taotlemisel esitab tööandja põhjenduse töö jätkamise võimaluste kohta ning töötajaid esindava organisatsiooni või isiku arvamuse.

(2) Osalise tööaja kehtestamisest või osaliselt tasustatavale puhkusele saatmisest on tööandja kohustatud teatama töötajale kirjalikult vähemalt kaks nädalat ette. Töökorralduse nimetatud muudatustega mittenõustumisel on töötajal õigus nõuda töölepingu lõpetamist § 82 alusel.

(3) Käesoleva §-i alusel rakendatava osalise tööaja kestus ei või olla alla 60% töölepingus ettenähtud tööaja normaalkestusest ja osaliselt tasustatava puhkuse ajal makstav puhkusetasu ei või olla väiksem kui 60% miinimumpalgast.

(4) Tööandjal on keelatud töötajale ette teatada tema koondamisest ajal, mil talle on kehtestatud osaline tööaeg või ta on saadetud osaliselt tasustatavale puhkusele.

(5) Tööandjal on keelatud töötajale kehtestada osalist tööaega või saata teda osaliselt tasustatavale puhkusele ajal, mil talle on ette teatatud töölepingu lõpetamisest käesoleva seaduse § 86 punkti 3 alusel.

(6) Kui tööandja rakendab osalist tööaega või saadab töötaja osaliselt tasustatavale puhkusele ilma töötaja või tööinspektori nõusolekuta, siis on tööandja kohustatud töötajale maksma hüvitust saamata jäänud palga ulatuses."

§ 3. Muuta töölepingu seaduse § 91 1. lõike punkt 2 ja sõnastada see järgmiselt:

"2) töötaja puhkusel (sealhulgas lapsehooldus- ja palgata puhkusel) viibimise ajal ning perioodil, mille kestel töötajale oli kehtestatud osaline tööaeg või ta oli saadetud osaliselt tasustatavale puhkusele § 68 1. lõikes ettenähtud korras;".

§ 4. Muuta puhkuseseaduse § 33 ja sõnastada see järgmiselt:

"§ 33. Osaliselt tasustatav puhkus tööandja ettepanekul Töömahu või tellimuste ajutisel vähenemisel võib poolte kokkuleppel ja tööandja asukoha (elukoha) tööinspektori nõusolekul anda töötajale osaliselt tasustatavat puhkust kuni kolmeks kuuks, teatades sellest ette vähemalt kaks nädalat."

§ 5. Muuta puhkuseseaduse VI. alajaotuse pealkiri ja sõnastada see järgmiselt:

"VI. Palgata ja osaliselt tasustatav puhkus".

Riigikogu aseesimees T. Kelam

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json