Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimise ja tema funktsioonide üleandmise kohta Eesti Vabariigi Riiklikule Päästeametile

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 23, 328

Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimise ja tema funktsioonide üleandmise kohta Eesti Vabariigi Riiklikule Päästeametile

(õ) 5.11.2008


EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Likvideerida ühe kuu jooksul Eesti Vabariigi Riiklik Tuletõrjeamet ja anda tema funktsioonid, vara ning ülalpidamiseks ettenähtud vahendid, samuti ameti halduses olevad allüksused üle Eesti Vabariigi Riiklikule Päästeametile.

Eesti Vabariigi Siseministeeriumil moodustada Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti likvideerimiskomisjon.

2. Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumil anda 1992. aastaks Eesti Vabariigi Riiklikule Tuletõrjeametile riigieelarvest eraldatud vahendid üle Eesti Vabariigi Riiklikule Päästeametile.

3. Eesti Vabariigi Riiklikul Päästeametil töötada välja ja kinnitada kahe nädala jooksul ameti uutele ülesannetele vastav struktuur.

4. Nõustuda Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ettepanekuga mitte muuta tuletõrjeüksuste ja päästeväeosade vormiriietust ja sümboolikat.

5. Kinnitada juurdelisatud «Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti põhimäärus».

6. Täiendada Eesti Vabariigi Valitsuse 4. detsembri 1991. a. määrusega nr. 256 kinnitatud «Eesti Vabariigi ühtse päästeteenistuse kontseptsiooni» lisaga 4 «Tuletõrje ja päästetegevuse korraldamine maakonnas ja vabariiklikus linnas» (juurde lisatud).

7. Jätta Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. a. määruse nr. 10 «Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1990, nr. 5, art. 89) punktist 1 välja sõna «Tuletõrjeamet».

8. Tunnistada kehtetuks:

1) Eesti Vabariigi Valitsuse 4. veebruari 1991. a. määrus nr. 26 ««Eesti Vabariigi Riikliku Tuletõrjeameti põhimääruse» kinnitamise kohta» (RT 1991, nr. 6, art. 95);

2) Eesti Vabariigi Valitsuse 26. novembri 1991. a. määruse nr. 241 ««Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti põhimääruse» kinnitamise ning Eesti Vabariigi tsiviilkaitse süsteemi reorganiseerimise esmaste abinõude kohta» (RT 1991, nr. 44, art. 540) punkt 1;

3) Eesti Vabariigi Valitsuse 11. märtsi 1992. a. määrusega nr. 77 «Mõnede Eesti Vabariigi Valitsuse otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (RT 1992, nr. 10, art. 157) kinnitatud «Eesti Vabariigi Valitsuse otsustesse tehtavate muudatuste» punkt 2.

  Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T. VÄHI
  Eesti Vabariigi riigiminister U. VEERING

Tallinn, Toompea, 25. mail 1992. Nr. 159.


  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 25. mai 1992. a. määrusega nr. 159

Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti
p õ h i m ä ä r u s

I. Üldsätted

1. Eesti Vabariigi Riiklik Päästeamet (edaspidi Eesti Päästeamet) on Eesti Vabariigi Valitsusele alluv riigivalitsemisorgan, kes tegutseb Eesti Vabariigi siseministri valitsemisalas. Kaitsejõudude päästeüksused antakse Eesti Päästeameti alluvusse alaliselt ja eranditult kodanikukaitse ülesannete täitmiseks.

2. Eesti Päästeamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest, muudest normatiivaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

3. Eesti Päästeamet on Eesti Vabariigi Valitsuse kodanikukaitse komisjoni tööorgan.

4. Eesti Päästeamet on juriidiline isik, kellel on Eesti Vabariigi riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning arveldusarved pankades.

II. Tegevusala ja põhiülesanded

5. Eesti Päästeamet töötab välja ja rakendab sellist riiklikku kodanikukaitsepoliitikat ja -strateegiat, mis tagab inimelude ja materiaalsete väärtuste operatiivse päästmise tuleõnnetuste ning erakorraliste olukordade puhul ja nende tagajärgede likvideerimise ning looduskahjustuste tõkestamise.

Erakorraline olukord kodanikukaitse tähenduses on tehnogeensetest protsessidest, loodusnähtustest või relvakonfliktidest põhjustatud olukord, mis ohustab inimeste elu ja tervist või mille tagajärjel tekivad inimeste ja ettevõtete tegevuse pikaajalised häired või oluline keskkonnareostus.

6. Eesti Päästeameti põhiülesanded on:
1) kõigi kohaliku omavalitsuse organite ja ametkondade tegevuse koordineerimine kodanikukaitse (eriti tuletõrje ja päästetegevuse) ülesannete lahendamisel;
2) kontseptsioonide ja tegutsemiskavade väljatöötamine erakorraliste olukordade puhuks;
3) vabariikliku päästeteenistuse arendamine ja täiustamine, ühtse tehnikapoliitika väljatöötamine kaitse- ja päästevahendite ning territoriaalsete mõõte- ja häireinfosüsteemide efektiivsuse tõstmiseks;
4) kodanikukaitse-, tuletõrje- ja tuleohutusalase väljaõppe korraldamine;
5) Eesti Päästeametile alluvate struktuuriüksuste ja päästeväeosade juhtimine;
6) päästeoperatsioonide juhtimine koos kodanikukaitse juhtidega, kui tekkinud erakorraline olukord nõuab erineva ametkondliku alluvusega pääste-, tuletõrje-, avarii- jt. teenistuste ühist tegutsemist ning Eesti Päästeametile alluvate päästeüksuste kaasamist;
7) kodanikukaitsealase tegevusvalmiduse üldine järelevalve kõigil tasanditel;
8) tuletõrjejärelevalve koordineerimine.

7. Oma põhiülesannete täitmiseks Eesti Päästeamet:
1) töötab välja kodanikukaitse ja tuletõrje korraldamise alaseid ettepanekuid ja rakendab vastavaid abinõusid;
2) tagab erakorralise olukorra puhul rakendatud vabariikliku päästeteenistuse jõudude tegevuse koordineerimise Eesti Vabariigi territooriumil;
3) koordineerib oma tegevusalas kaadri väljaõpet, täienduskoolitust ja ümberõpet ning teadusuuringuid;
4) sõlmib oma tegevusalas koostööleppeid, sealhulgas välisriikide vastavate organite ning firmadega;
5) valmistab ette Eesti Vabariigi Valitsuse otsuste ning muude normatiivaktide projekte ning annab eksperthinnanguid oma tegevusala küsimusi puudutavate normatiivaktide projektide kohta;
6) selgitab elanikkonnale tulekahjude puhul ja erakorralistes olukordades tegutsemise korda ning nende ennetamise ja kahjude vähendamise võimalusi;
7) arendab koostöös teiste ametkondadega välja vabariikliku päästeteenistuse juhtimiseks ja tegevuse tagamiseks vajalikud juhtimis- ja sidesüsteemid ning muud ühised struktuurid.

8. Eesti Päästeamet täidab temale pandud ülesandeid tihedas koostöös ministeeriumide, teiste riiklike ametite ja inspektsioonide, kohaliku omavalitsuse organite, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonidega.

III. Õigused ja vastutus

9. Eesti Päästeametil on õigus:
1) seadusandlike aktidega ettenähtud korras reorganiseerida ja likvideerida ameti haldusalas olevaid ettevõtteid ja asutusi ning moodustada neid käesolevast põhimäärusest tulenevate ülesannete lahendamiseks;
2) saada Eesti Vabariigi ministeeriumidelt, riiklikelt ametitelt ja inspektsioonidelt, kohaliku omavalitsuse organitelt ning kõigilt Eesti Vabariigi territooriumil asuvatelt ettevõtetelt, asutustelt, organisatsioonidelt ja üksikisikutelt oma tööks vajalikku informatsiooni;
3) moodustada ajutisi komisjone ja töögruppe tuletõrjet ja päästetegevust puudutavate oluliste probleemide, ettepanekute ja otsuseprojektide läbivaatamiseks, kaasates vajaduse korral lepingu alusel teiste ametkondade spetsialiste ja eksperte;
4) inspekteerida kodanikukaitse-, tuletõrje- ja päästealast tegevust kõigis ametkondades, kohaliku omavalitsuse organites ning koos kohaliku omavalitsuse organi esindajaga ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides, olenemata nende omandivormist ja alluvusest. Kaasata inspekteerimisele teiste ametkondade spetsialiste;
5) teha kodanikukaitse juhtidele ning teistele ametiisikutele kohustuslikke ettekirjutusi kodanikukaitsealaste puuduste likvideerimiseks;
6) peatada agregaadi, tootmisüksuse või ettevõtte ekspluateerimine või nende ehitus- ja montaažitööd juhul, kui avastatakse ilmne tulekahjuoht, operatiivset sekkumist nõudev oht inimeste elule ja tervisele, samuti looduskeskkonnale ning kutsuda viivitamatult kohale vastava riikliku inspektsiooni ja kohaliku omavalitsuse organi esindajad;
7) koordineerida maakondade ja vabariiklike linnade päästeametite kodanikukaitse- ja tuletõrjealast tegevust.

10. Eesti Päästeameti töötajatel on õigus:
1) ametikohustuste täitmiseks viibida kõigi Eesti Vabariigi territooriumil asuvate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide objektidel ja rajatistel;
2) kanda vormiriietust.

11. Eesti Päästeamet vastutab:
1) oma pädevuse piires Eesti Vabariigi seaduste, Eesti Vabariigi Valitsuse otsuste ja muude normatiivaktide ellurakendamise eest;
2) kodanikukaitse ja tuletõrje perspektiivsete suundade ellurakendamise eest;
3) päästeoperatsioonide eduka läbiviimise eest, kui nende juhtimine on Eesti Vabariigi Valitsuse kodanikukaitse komisjoni poolt pandud Eesti Päästeametile;
4) kodanikukaitset (sh. tuletõrjet ja päästetegevust) puudutavate Eesti Vabariigi Valitsuse otsuste ja muude normatiivaktide projektide õigeaegse väljatöötamise ja vabariigi valitsusele esitamise eest;
5) oma haldusalas olevate pääste- ja teiste struktuuriüksuste tegevusvalmiduse eest.

IV. Juhtimine

12. Eesti Päästeametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Vabariigi Valitsuse esimees Eesti Vabariigi siseministri esildisel. Peadirektoril on asetäitjad, kelle nimetab ametisse peadirektor kooskõlastatult Eesti Vabariigi siseministriga.

13. Eesti Päästeameti peadirektor:
1) tagab Eesti Vabariigi Valitsuse poolt antud ning käesolevas põhimääruses ettenähtud ülesannete täitmise, kannab vastutust Eesti Päästeameti tegevuse, tema jooksva töö korraldamise ning finants- ja majandustegevuse eest;
2) kinnitab Eesti Päästeameti struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kindlaksmääratud töötasustamisfondi piires ning lähtudes ametipalkade skeemist;
3) kinnitab Eesti Päästeameti struktuuriüksuste ning tema halduses olevate väeosade ja üksuste, ettevõtete ja asutuste põhimäärused, struktuuri ja töötajate koosseisu;
4) võtab tööle ja vabastab töölt Eesti Päästeameti töötajaid;
5) määrab ametisse ja vabastab ametist Eesti Päästeameti halduses olevate üksuste, ettevõtete ja asutuste juhte ning kinnitab nende ametipalgad;
6) annab käskkirju ja juhendeid Eesti Päästeameti tegevusse puutuvates küsimustes;
7) koostab Eesti Päästeameti iga-aastase eelarve ning vajaduse korral lisaeelarve ettepanekud, kontrollib eelarve sihipärast kasutamist ja käsutab Eesti Päästeameti kogu vara.

V. Eelarve

14. Eesti Päästeameti ja temale alluvate pääste- ja struktuuriüksuste ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigieelarvest. Nende kulude iga-aastase piirsumma kinnitab vabariigi valitsus.

VI. Aruandlus

15. Eesti Päästeamet esitab oma tegevuse aruande Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.

VII. Reorganiseerimine ja tegevuse lõpetamine

16. Eesti Päästeameti reorganiseerimise ja tema tegevuse lõpetamise otsustab Eesti Vabariigi Valitsus.  Lisa 4
«Eesti Vabariigi ühtse päästeteenistuse kontseptsiooni» juurde

Tuletõrje ja päästetegevuse korraldamine
maakonnas ja vabariiklikus linnas

Maakonnas ja vabariiklikus linnas juhib kodanikukaitsealast tegevust munitsipaalpäästeamet, kes koordineerib kohalikku päästeteenistusse kuuluvate tuletõrje-, pääste- ja avariiüksuste ning tegevkondade koostööd. Munitsipaalpäästeamet on kohaliku omavalitsuse organ. Ta juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Vabariigi Valitsuse ja kohaliku omavalitsuse otsustest.

Tuletõrje- ja päästeüksused alluvad maakondade ja vabariiklike linnade päästeametitele ja nende ülesandeks on:
1) tulekahjude kustutamine;
2) inimeste päästmine erakorralistes olukordades;
3) meditsiinilise esmaabi osutamine;
4) loodusreostuse tõkestamine.

Tuletõrje- ja päästeüksused komplekteeritakse kõrge erialase ettevalmistusega spetsialistidest, kelle väljaõppeks luuakse munitsipaalne ja vabariiklik koolitussüsteem. Üksuste materiaal-tehnilisel varustamisel juhindutakse ühtsest tehnikapoliitikast selles valdkonnas. Päästeametite ja neile alluvate tuletõrje- ja päästeüksuste finantseerimine toimub üldjuhul kohalikust eelarvest. Riik toetab kohalikke omavalitsusi üldriiklike sihtprogrammide raames ning eraldab Eesti Vabariigi Valitsuse kodanikukaitse komisjoni ettepanekul vahendid normatiividega ettenähtud tuletõrje- ja päästetehnikaga varustatuse minimaalse taseme tagamiseks. Eripäästetehnika, mida kasutatakse kogu piirkonna huvides, koondatakse päästepiirkondade keskustesse (Tallinn, Tartu, Pärnu ja Kohtla-Järve).Õiend

Lisatud avaldamisandmed.