Teksti suurus:

"Eesti Teadusfondi põhikirja" ja Eesti Teadusfondi Nõukogu koosseisu kinnitamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 24, 342

"Eesti Teadusfondi põhikirja" ja Eesti Teadusfondi Nõukogu koosseisu kinnitamise kohta

(õ) 5.11.2008


EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada juurdelisatud «Eesti Teadusfondi põhikiri».

2. Eesti Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1990. a. määruse nr. 206 «Eesti Teadusfondi Nõukogu moodustamise kohta» (RT 1990, nr. 14, art. 155) osaliseks muutmiseks kinnitada Eesti Teadusfondi Nõukogu koosseis (juurde lisatud).

3. Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi Valitsuse 31. juuli 1990. a. määruse nr. 162 ««Eesti Teadusfondi põhimääruse» ja «Eesti Teadusfondi Nõukogu põhimääruse» kinnitamise kohta» (RT 1990, nr. 5, art. 75) punkt 1.

  Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T. VÄHI
  Eesti Vabariigi riigiministri asetäitja E. BEKKER

Tallinn, Toompea, 25. mail 1992. Nr. 160.


  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 25. mai 1992. a. määrusega nr. 160

Eesti Teadusfondi
p õ h i k i r i

I. Üldsätted

1. Eesti Teadusfond (edaspidi fond) on riiklik organisatsioon, kes koondab ja jaotab sihipäraselt teaduse arendamiseks ja riikliku teaduspoliitika elluviimiseks ettenähtud rahalisi vahendeid.

2. Fond on juriidiline isik ja tal on pangas arved Eesti Vabariigis kehtivas rahas ja välisvaluutas ning oma nimega pitsat.

3. Fond on põhikirjalise tegevusega kasumit mittetaotlev organisatsioon.

4. Fond saab vahendid põhiliselt riigieelarvest. 5. Fond juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest normatiivaktidest, käesolevast põhikirjast, Eesti Teadusnõukogu põhimäärusest ja Eesti Teadusfondi Nõukogu otsustest.

II. Fondi asutamine ja juhtimine

6. Fondi asutaja on Eesti Vabariigi Valitsus.

7. Fond tegutseb Eesti Vabariigi haridusministri valitsemisalas.

8. Fondi juhib Eesti Teadusfondi Nõukogu, kes tegutseb vastavalt oma põhimäärusele.

9. Fondi täitevfunktsioone teostab fondi Talitus. Talituse struktuuri, koosseisu ning töötajate palgad kinnitab fondi Nõukogu, lähtudes Eesti Vabariigi riiklikele ametitele kinnitatud palgamääradest.

III. Fondi tulud ja kulud. Tulude kasutamine

10. Fondi tulud moodustuvad:
1) riigieelarve eraldistest;
2) teiste riikide fondide eraldistest;
3) rahvusvaheliste fondide eraldistest;
4) omavalitsusüksuste eelarvete eraldistest;
5) asutuste, organisatsioonide ja eraisikute annetustest;
6) muudest laekumistest, sealhulgas korjanduste, loteriide jms. tuludest.

11. Fondi vahendeid kasutatakse kõrgkoolide ja teadusasutuste põhi- ja sihtfinantseerimiseks järgmistes põhisuundades:
1) ülikoolide teadustegevuse, Eesti Teaduste Akadeemia ja teiste teadusasutuste põhifinantseerimine, kusjuures põhifinantseerimise (baasfinantseerimise) all mõistetakse teadusasutuse funktsioneerimist (sealhulgas teadus- ja kultuurivarade säilimist) tagavat finantseerimist, mille hulka ei kuulu käesoleva punkti alapunktides 2–6 loetletu ning teadusasutustelt tellitud muude konkreetsete tööde sihtotstarbeline finantseerimine;
2) ülikoolide ja teiste teadusasutuste materiaal-tehnilise ja eksperimentaalbaasi tugevdamine seoses konkreetsete uurimisülesannete täitmisega ning kõrgkoolide, Eesti Teaduste Akadeemia ja teiste teadusasutuste ehitustegevus;
3) vabariiklike sihtprogrammide finantseerimine alusuuringute osas väljaspool ülikoolide ja teiste teadusasutuste eelarvelist põhifinantseerimist;
4) iga-aastased uuringutoetused (stipendiumid) töörühmade või üksikisikute toetamiseks mingi konkreetse uurimisülesande lahendamisel, kusjuures annetusi kasutatakse lisatoetuseks või vastavalt annetaja soovile, kui see ei ole vastuolus fondi eesmärkidega;
5) uurimisasutuste kogude, kollektsioonide, raamatukogude ja muu vara kindlustamine;
6) teadust teenindavate üksuste arendamine.

12. Põhifinantseerimine tagatakse esmajärjekorras alus- ja sihtuuringutega tegelevatele riiklikele ülikoolidele, Eesti teaduste Akadeemiale ja teistele riiklikele teadusasutustele ning teadust teenindavatele üksustele.

13. Uuringutoetused eraldatakse Eesti Teadusfondi Nõukogu poolt korraldatud võistluste tulemuste alusel. Võistluste tulemusi hindavad ekspertkomisjonid, kelle otsused kinnitab Eesti Teadusfondi Nõukogu. Uuringutoetust võivad taotleda kõik teadlasrühmad või teadlased, sõltumata nende töökohast. Uuringutoetus eraldatakse otse taotlejale.

14. Uuringutoetuse saamine fondist ei välista sama projekti jaoks lisavahendite saamist teistest sihtfondidest või muudest allikatest.

15. Fondi ajutiselt vabu vahendeid võib fond paigutada aktiivsesse majandustegevusse laenudena, hoiustena, aktsiatena või muude väärtpaberitena.

16. Fond ei tegele ettevõtlusega, kuid võib korraldada tuluüritusi.

17. Fondi raamatupidamisarvestus ja -aruandlus toimuvad Eesti Vabariigis kehtestatud korra kohaselt.

18. Fondi rahaliste vahendite aastalõpujääk kandub järgmisse aastasse.

19. Fond maksab makse vastavalt kehtestatud korrale.

20. Fondi tegevuse kontrollimine ja revideerimine toimub vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

21. Fondi Nõukogu esitab kehtestatud tähtajal ja protseduurireeglite järgi Eesti Vabariigi Valitsusele ettepanekud riigieelarve ja detsentraliseeritud riiklike vahendite eraldamise ja nende kasutamise kohta.

Pärast fondi tulude ja kulude üldsumma kindlaksmääramist Eesti Vabariigi Ülemnõukogu poolt esitab fondi Nõukogu Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi kaudu Eesti Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks fondi tulude ja kulude eelarve projekti.

22. Fondi Nõukogu esitab kehtestatud korras ja tähtajaks Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumile fondi aastaeelarve täitmise aruande ja Eesti Vabariigi Valitsusele fondi tegevuse aruande, mis avalikustatakse.

IV. Fondi reorganiseerimine ja likvideerimine

23. Fondi reorganiseerib ja likvideerib Eesti Vabariigi Valitsus.


  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 25. mai 1992. a. määrusega nr. 160

Eesti Teadusfondi Nõukogu
k o o s s e i s

Olav Aarna Tallinna Tehnikaülikooli rektor;
Raimund Hagelberg Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimehe nõunik;
Ain-Elmar Kaasik Tartu Ülikooli kateedrijuhataja;
Eva Kraav Eesti Vabariigi keskkonnaministri asetäitja;
Jüri Kärner Tartu Ülikooli rektor;
Rein Küttner Tallinna Tehnikaülikooli prorektor;
Endel Lippmaa Eesti Töökollektiivide Liidu aseesimees;
Rein Loik Eesti Vabariigi haridusminister;
Helle Martinson Eesti Teadusfondi tegevdirektor;
Viktor Palm Tartu Ülikooli kateedrijuhataja;
Ain Raitviir Eesti Teadlaste Liidu juhatuse esimees;
Loit Reintam Eesti Põllumajandusülikooli kateedrijuhataja;
Peeter Saari Eesti Teaduste Akadeemia Füüsika Instituudi laboratooriumi juhataja;
Olev Saveli Eesti Põllumajandusülikooli rektor;
Tõnu Seilenthal Eesti Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituudi direktor;
Mihkel Veiderma Eesti Teaduste Akadeemia asepresident;
Maie Toimet Eesti Teadusfondi Nõukogu teadussekretär.


Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json