Teksti suurus:

Politsei juhtimise ümberkorraldamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 30, 515

Politsei juhtimise ümberkorraldamine

Vastu võetud 31.05.1993 nr 165

(õ) 5. 12. 2008 17:45

Eesti Vabariigi politseiseaduse muutmise ja täiendamise seaduse alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada Riigi Kaitsepolitseiamet Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti halduses oleva Eesti Kaitsepolitsei baasil.

2. Nimetada Eesti Vabariigi Riiklik Politseiamet ümber Riigi Politseiametiks.

3. Nõustuda Siseministeeriumi ettepanekuga ja lubada siseministril reorganiseerida Eesti Vabariigi Riiklik Kohtueelse Uurimise Amet Politsei Keskuurimisbürooks.

4. Nimetada Transpordipolitsei Prefektuur ümber Raudteepolitsei Prefektuuriks.

Lubada Raudteepolitsei Prefektuuril kasutada oma endisi pitsateid ja blanke kuni 1. jaanuarini 1994. a.

Siseministeeriumil rakendada meetmeid raudteepolitsei tegevuse täiustamiseks ning territoriaalsete politseiprefektuuride osa suurendamiseks riigiraudtee teenindamisel.

5. Siseministeeriumil esitada ühe kuu jooksul pärast valve- ja turvateenistust käsitleva seaduse jõustumist Vabariigi Valitsusele ettepanekud Riigi Politseiameti halduses oleva Valvekoondise, sealhulgas valvepolitsei reorganiseerimise kohta valve- ja turvaettevõtteks väljaspool politsei struktuure.

6. Kehtestada, et:
1) Politsei Keskuurimisbüroo mittepolitseiametnikest uurijad ja uurimisala juhtivtöötajad viiakse üle politseiteenistusse nende isikliku kirjaliku avalduse alusel ühe kuu jooksul, arvates büroo moodustamisest,
2) eriteenistuse ametnikud viiakse üle politsei teenistusse nende isikliku avalduse alusel ühe kuu jooksul, arvates Eesti Vabariigi Eriteenistuse reorganiseermisest Riigi Politseiameti Julgestusteenistuseks.

Muudel juhtudel toimub nimetatud töötajate üleviimine politseiteenistusse üldistel alustel.

7. Säilitada Riigi Politseiameti Julgestusteenistuse ja Politsei Keskuurimisbüroo töötajatele töötasustamistingimused, mis on ette nähtud riiklike ametite töötajatele, kusjuures keskuurimisbüroo ja julgestusteenistuse juhile kehtestatakse ametipalga määr, mis on ette nähtud politseipeadirektori asetäitjale.

8. Anda politseipeadirektorile ja kaitsepolitsei peadirektorile õigus võtta või lubada nende poolt kehtestatud korras võtta politseiteenistusse ka isikuid, kes on vanemad kui 35 aastat ning kellel on kõrgem juriidiline või majandusharidus.

9. Asendada Vabariigi Valitsuse 23. novembri 1990. a. määruses nr. 244 "Politseiprefektuuride kohta" (RT 1990, 20, 243) sõnad "Transpordipolitsei Prefektuur" sõnadega "Raudteepolitsei Prefektuur".

10. Tunnistada kehtetuks:

Vabariigi Valitsuse 12. novembri 1990. a. määrus nr. 232 "Eesti Vabariigi Riikliku Kohtueelse Uurimise Ameti moodustamise kohta" (RT 1990, 18, 222);

Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1991. a. määrus nr. 50 ""Eesti Vabariigi Riikliku Kohtueelse Uurimise Ameti" põhimääruse" ja ""Eesti Vabariigi Riikliku Kohtueelse Uurimise Ameti töötajate töösuhete põhimõtete" kinnitamise kohta" (RT 1991, 8, 137);

Vabariigi Valitsuse 14. mai 1991. a. määrus nr. 93 "Eesti Vabariigi Riikliku Politseiameti kohta" (RT 1991, 19, 246) punktid 1 ja 3 kuni 7;

Vabariigi Valitsuse 9. aprilli 1992. a. määrus nr. 116 "Eesti Vabariigi siseministri valitsemisalasse kuuluvate riiklike ametite juhtimise korrastamise kohta" (RT 1992, 13, 217);

Vabariigi Valitsuse 20. aprilli 1992. a. määrus nr. 124 "Eesti Vabariigi Eriteenistuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisude kinnitamise kohta";

Vabariigi Valitsuse 28. mai 1992. a. määrus nr. 163 "Majanduspolitsei büroo moodustamise kohta" (RT 1992, 23, 330);

Vabariigi Valitsuse 30. septembri 1992. a. määrus nr. 283 "Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Eriteenistuse põhimääruses ja struktuuris";

Vabariigi Valitsuse 30. detsembri 1992. a. määrus nr. 366 "Vabariigi Valitsuse 30. septembri 1992.a. määruse nr. 283 osalise muutmise kohta" (RT 1993, 2, 35).

11. Kehtestada käesolev määrus 6. maist 1993. a.

Peaminister M. LAAR

Siseminister L. PAREK

Riigisekretär Ü. KAEVATS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.