Teksti suurus:

Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse osalise muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 40, 596

Välja kuulutanud
Vabariigi President
25.06.1993 otsus nr 134

Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse ja Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse osalise muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 16.06.1993

I. Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Seaduse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi».

§ 2. Preambulas asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi pensioniseadusega (RT 1991, nr. 12, art. 169)» sõnadega «riiklike elatusrahade seadusega (RT 1993, 15, 256)».

§ 3. Paragrahvi 1 preambula muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 1. Õigus saada soodustingimustel vanaduspensioni lähtuvalt riiklike elatusrahade seaduse § 6 punktist 4 on:».

§ 4. Paragrahvi 1 punkti 1 4. lõikes, punkti 2 4. lõikes ning punktis 4 sõnad «Eesti Vabariigi pensioniseaduse §-ga 8 ettenähtud vanust» asendatakse sõnadega «riiklike elatusrahade seaduse §-ga 5 enne 1994. aasta 1. jaanuari vanaduspensionile õigust andvat vanust».

§ 5. Seadust täiendatakse uue §-ga 3 järgmises sõnastuses:

«§ 3. Soodustingimustel vanaduspensioni arvutamise aluseks isikule, kes vastab käesoleva seaduse § 1 punkti 1 ja 2. või 3. lõikes toodud tingimustele, on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse 1 protsent miinimumpalgast iga pensioniõigusliku staaži aasta eest.

Soodustingimustel vanaduspensioni arvutamise aluseks isikule, kes vastab käesoleva seaduse § 1 punkti 2 2. või 3. lõikes toodud tingimustele, on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse 1 protsent miinimumpalgast iga pensioniõigusliku staaži aasta eest.

Soodustingimustel vanaduspension isikule, kes vastab käesoleva seaduse § 1 punkti 1 4. lõikes, § 1 punkti 2 4. lõikes, § 1 punktis 3 või punktis 4 toodud tingimustele, arvutatakse riiklike elatusrahade seaduse §-s 7 sätestatud korras.»

§ 6. Senised §-d 3, 4 ja 5 loetakse vastavalt §-deks 4, 5 ja 6.

§ 7. Paragrahvi 4 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis ei anna käesoleva seaduse alusel õigust pensionile, samuti isikule, kes on jõudnud riiklike elatusrahade seaduse §-ga 5 vanaduspensionile õigust andvasse vanusesse ning jätkab töötamist käesoleva seaduse alusel pensionile õigust andvatel töödel, makstakse soodustingimustel vanaduspensioni suuruses, mis on riiklike elatusrahade seaduse §-ga 46 töötavale vanaduspensionärile kehtestatud.»

II. Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294) tehakse järgmised muudatused:

§ 8. Seaduse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi».

§ 9. Paragrahvist 1 jäetakse välja sõnad «lähtuvalt Eesti Vabariigi pensioniseaduse (RT 1991, nr 12, art 169) paragrahvist 25».

§ 10. Paragrahvi 3 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse 1 protsent iga sellele pensionile õigust andva staaži aasta eest.»

§ 11. Paragrahvi 3 2. lõige ja §-d 4 ja 8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12. Paragrahvi 5 1. lõikes sõnad «Eesti Vabariigi pensioniseaduse § 7 punktile 1» asendatakse sõnadega «riiklike elatusrahade seaduse § 23 punktile 4».

§ 13. Paragrahvis 6 sõnad «Eesti Vabariigi pensioniseaduse» asendatakse sõnadega «riiklike elatusrahade seaduse».

§ 14. Paragrahvi 10 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isikule, kes jätkab töötamist kutsealal või ametikohal, mis ei anna õigust saada pensioni käesoleva seaduse alusel, ja kelle kuutöötasu ei ületa rahvpensioni suurust, makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses. Isikule, kes jätkab töötamist kutsealal või ametikohal, mis ei anna õigust saada pensioni käesoleva seaduse alusel ja kelle kuutöötasu ületab rahvapensioni suuruse, makstakse väljateenitud aastate pensioni 50 protsenti miinimumpalgast.»

§ 15. Paragrahv 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 11. Väljateenitud aastate pensioni määratakse, arvutatakse ümber ja makstakse riiklike elatusrahade seaduse §-des 30–35, 38, § 39 1. lõikes, §-des 40, 42, 43–45, 47–49, 55–61 kehtestatud korras.»

III. § 16. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuse «Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 293) punkti 3 alapunktis 2 sõnad «Eesti Vabariigi pensioniseaduse §-s 8 ettenähtud pensioni määramiseks nõutavat vanust» asendatakse sõnadega «riiklike elatusrahade seaduse §-ga 5 enne 1994. aasta 1. jaanuari vanaduspensioni määramiseks nõutavat vanust.»

IV. § 17. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aastal 14. mai otsuse «Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 295) punkti 4 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis kuni väljateenitud aastate penisonide seaduse jõustumiseni kehtinud normatiivaktide või nimetatud seaduse alusel ei anna õigust väljateenitud aastate pensionile ja kelle kuutöötasu ei ületa rahvapensioni suurust, makstakse väljateenitud aastate pensioni täies ulatuses. Isikule, kes jätkab töötamist töödel, mis kuni väljateenitud aastate penisonide seaduse jõustumiseni kehtinud normatiivaktide või nimetatud seaduse alusel ei anna õigust väljateenitud aastate pensionile ja kelle kuutöötasu ületab rahvapensioni suuruse, makstakse väljateenitud aastate pensioni 50 protsenti miinimumpalgast.»

§ 18. Käesolev seadus jõustub 1993. aasta 1. juulist.

  Riigikogu aseesimees T. KELAM

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json