Teksti suurus:

"Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras" muudatuste tegemise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 51, 700

"Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras" muudatuste tegemise kohta

Vastu võetud 13.07.1993 nr 217

(õ) 26.11.2008 16:15

Vabariigi Valitsus määrab: Kinnitada Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr. 36 (RT 1993, 7, 106) kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras" tehtavad muudatused ja täiendused (juurde lisatud).

 

Peaminister M. LAAR

Minister L. HÄNNI

Riigisekretär Ü. KAEVATS

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993.a.
määrusega nr. 217

 

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr. 36 kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras" tehtavad muudatused ja täiendused

1. Punkt 1 sõnastada järgmiselt:

 "1. Käesolev õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord (edaspidi - kord) on kehtestatud omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 1991, 45, 565; 1992, 19, 275; 1992, 33, 420; 1993, 15, 253; 1993, 15, 254; 1993, 35, 545) paragrahvi 12 lõike 5, maareformi seaduse (RT 1991, 34, 426; 1992, 10, 145; 1993, 20, 354) paragrahvi 38 ja põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10, 143) paragrahvi 29 alusel."

2. Punkt 8, punkti 19 2.lõik, punktid 31 ja 37 tunnistada kehtetuks.


3. Punkti 14 1.lõigust jätta välja sõnad "valla, linna või alevi".

4. Asendada:

1) punkti 18 2.lõigus, punktis 23, punkti 25 1.lõigus ja punkti 49 1.lõigus sõnad "valla-, linna- või alevivalitsus" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgan";

2) punkti 24 2.lõigus sõnad "valla-, linna- või alevivalitsusele" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganile";

3) punktis 25, punkti 35 2.lõigus ja punkti 62 1.lõigus sõnad "valla-, linna- või alevivalitsusele" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganile";

4) punkti 26 1.lõigus sõnad "valla-, linna- või alevivalitsuselt" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganilt";

5) punkti 27 2.lõigus sõnad "valla-, linna- või alevivalitsusel" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganil" ning sõnad "valla-, linna- või alevivalitsuse" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgani";

6) punktides 32 ja 52 sõnad "valla-, linna- või alevivalitsuses" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganis";

7) punktis 38 sõnad "valla-, linna- ja alevivalitsused" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganid";

8) punkti 51 alapunktis 6 sõnad "valla-, maa- või alevivalitsusega" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorganiga";

9) punkti 54 1.lõigus sõnad "valla-, linna- või alevivalitsus" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgan";

10) punktides 55 ja 56 sõnad "valla-, linna- või alevivalitsus" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgan";

11) punkti 57 alapunktis 11 sõnad "valla-, linna- või alevivalitsuse" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgani".

5. Asendada:

1) punktis 23 sõnad "otsuse teeb" sõnaga "otsustab";

2) punktis 24 sõnad "Vara tagastamise otsus tehakse" sõnadega "Vara tagastamine otsustatakse".

6. Punkt 28 sõnastada järgmiselt:

"28. Vara loetakse individualiseeritaval kujul säilinuks, kui see vastab omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 8.lõikes esitatud tingimustele."


7. Punktis 36 sõna "Otsus" asendada sõnadega "Kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus".


8. Punkti 39 2.lõike esimene lause sõnastada järgmiselt:

"Vara tagastamise aluseks on kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus vara tagastamise kohta".


9. Punkt 40 sõnastada järgmiselt:

"40. Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan on andnud õigustatud subjekti taotlusel korralduse vara tagastamiseks, on õigustatud subjekt kohustatud selle vara vastu võtma hiljemalt kolme kuu jooksul vara tagastamise korralduse kättesaamise päevast arvates. Kui õigustatud subjekt ei saa mõjuvatel põhjustel vara selleks tähtajaks vastu võtta, peab ta sellest enne tähtaja möödumist teatama kohaliku omavalitsuse täitevorganile ja taotlema tähtaja pikendamist, näidates ära vara vastuvõtmist takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta.

Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan loeb vara tähtajaks vastu võtmata jätmise põhjused mõjuvateks, pikendab ta oma korraldusega vara vastuvõtmise tähtaega. Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan loeb, et vara tähtajaks vastu võtmata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, annab ta korralduse tähtaja pikendamise taotluse rahuldamata jätmise kohta, teatades sellest taotlejale.

Kui õigustatud subjekt ei võta mõjuvate põhjusteta kehtestatud tähtaja jooksul vara vastu, loeb kohaliku omavalitsuse täitevorgan oma korraldusega õigustatud subjekti vara tagasisaamisest loobunuks ning alustab vara kompenseerimise menetlust."

10. Asendada punkti 44 alapunktis 4 sõna "otsus" sõnaga "korraldus", punkti 48 1.lõigus sõna "otsuses" sõnaga "korralduses" ning punktis 61 ja punkti 62 1.lõigus sõna "määruse" sõnaga "korralduse".


11. Punkt 50 sõnastada järgmiselt:

"50. Maa tagastamise korralduse vastuvõtmiseks vajalikud dokumendid koostab kohaliku omavalitsuse täitevorgan või tema tellimisel maa tagastamise, asendamise, ostu-müügi ja lepingulise kasutamisega seotud maakorraldustööde ja maa hindamise litsentsi omav asutus või ettevõte või vannutatud maamõõtja. Maa tagastamise, asendamise, ostu-müügi ja lepingulise kasutamisega seotud maakorralduslikke ja maa hindamise dokumente koostab vastavat litsentsi omav asutus, ettevõte või vannutatud maamõõtja.

Neist dokumentidest koostatakse maa tagastamise toimik ning maatüki piirid tähistatakse looduses ajutiste piirimärkidega."


12. Punkti 51 alapunktis 15 asendada sõnad "valla-, linna- või alevivalitsuse määruse" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgani korralduse".


13. Punktis 53 asendada sõnad "Valla-, linna- või alevikomisjon" sõnadega "Kohaliku omavalitsuse täitevorgan".


14. Punkti 57 esimeses lauses asendada sõnad "valla-, linna- või alevivalitsuse määruses" sõnadega "kohaliku omavalitsuse täitevorgani korralduses".


15. Punktis 58 asendada sõnad "teeb valla-, linna- või alevivalitsus määruse" sõnadega "annab kohaliku omavalitsuse täitevorgan korralduse".


16. Punktis 59 asendada sõnad "määrus tehakse" sõnadega "korraldus vormistatakse".


17. Punktis 60 asendada sõnad "määruse vastuvõtmist" sõnadega "korralduse andmist".


18. Punktis 64 asendada sõnad "riigi maakorraldusasutuse" sõnadega "maa tagastamise, asendamise, ostu-müügi ja lepingulise kasutamisega seotud maakorraldustööde litsentsi omava asutuse või ettevõtte".


19. Punkti 70 alapunktis 4 jätta välja sõnad "ja tagastamise aegne maksumus ning nende maksumuste vahe".


Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.

/otsingu_soovitused.json