Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 1991. a määruse nr 254 osalise muutmise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 56, 794

Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 1991. a määruse nr 254 osalise muutmise kohta

Vastu võetud 10.08.1993 nr 249

Vabariigi Valitsus määrab:

Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 1991.a. määruse nr. 254 "Eesti Vabariigi Riikliku Patendiameti moodustamise kohta" (RT 1991, 44, 544) osaliseks muutmiseks nimetada Eesti Vabariigi Riiklik Patendiamet ümber Riigi Patendiametiks, kes tegutseb Majandusministeeriumi valitsemisalas, ning teha nimetatud määrusega kinnitatud "Eesti Vabariigi Riikliku Patendiameti põhimääruses" järgmised muudatused:

1) asendada pealkirjas ja tekstis sõnad "Eesti Vabariigi Riiklik Patendiamet" sõnadega "Riigi Patendiamet" vastavas käändes ning punktis 10 sõnad "tööstus- ja energeetikaministri" sõnaga "majandusministri";

2) sõnastada punkt 1 järgmiselt:
"1. Riigi Patendiamet (edaspidi - Patendiamet, rahvusvaheliselt kasutatavas kontekstis - Eesti Patendiamet) on Majandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes teostab Vabariigi Valitsuse poliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.".

 

Peaminister M. LAAR

Majandusminister T. SILDMÄE

Riigisekretär Ü. KAEVATS