Teksti suurus:

Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksi ja selle rakendamise otsuse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 65, 923

Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksi ja selle rakendamise otsuse muutmise seadus

Vastu võetud 21.09.1993

(õ) 2.12.2008 11:35

 
Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 4. oktoobri 1993. a otsusega nr 184


I. Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksis (RT 1991, 46-48, 577) tehakse järgmised muudatused:

Paragrahv 1. Paragrahvi 177 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Välisvedudes, kui lasti maksumus ei ole avaldatud konossemendis või meresaatekirjas, ei või hüvitus puudujäänud, vigastatud või riknenud lasti ühe koha või kaubandusühiku kohta olla suurem kui 2000 krooni."

Paragrahv 2. Paragrahvi 295 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Laevaomaniku vastutus mere reostuskahjustuse eest, mis tekkis tema laevalt reostusainete merre voolamise või heitmise tagajärjel, on piiratud kas ühe või mitme reostusjuhtumi puhul, mis on ühest ja samast põhjusest tingitud, summaga 133 arvestusühikut laeva iga mahuühiku kohta. Vastutuse piir ei või ületada 14 miljonit arvestusühikut. Arvestusühikuna kasutatakse Rahvusvahelise Valuutafondi määratletud erilaenu õiguse (SDR - Special Drawing Right) arvestusühikut."

Paragrahv 3. Paragrahvi 305 1. ja 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Tuumalaeva operaatori vastutus ühest tuumaintsidendist põhjustatud tuumakahjustusest antud laevaga on piiratud summaga 1,5 miljardit krooni, kohtukulud kaasa arvatud.
Kui tuumaintsidendist põhjustatud kahju hüvitamiseks, mis on tekitatud nii üksikisikule kui ka varale, esitatakse nõuded summas, mis on sätestatud käesoleva paragrahvi 1. lõikes, siis esimene osa sellest summast - 1,0 miljardit krooni - eraldatakse üksikisikule põhjustatud tuumakahjustuse hüvitamiseks ja teine osa - 0,5 miljardit krooni - eraldatakse varale põhjustatud tuumakahjustuse hüvitamiseks. Kui esimesest osast ei piisa isikule põhjustatud tuumakahjustuse hüvitamiseks, siis nende nõuete katmata jäänud osa hüvitatakse proportsionaalselt varale tekitatud tuumakahjustuse nõuetega teisest osast.

Paragrahv 4. Paragrahvi 331 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Laevaomaniku vastutus käesoleva koodeksi paragrahv 328 alusel võib olla piiratud järgmiste summadega:
1) kui sündmus kutsub esile nõude ainult varale tekitatud kahju hüvitamiseks - 50 krooni laeva iga mahuühiku kohta;
2) kui sündmus kutsub esile nõude ainult üksikisikutele tekitatud kahju hüvitamiseks - 160 krooni laeva iga mahuühiku kohta;
3) kui sündmus kutsub esile käesoleva paragrahvi nii punktis 1 kui ka punktis 2 mainitud nõuded - 160 krooni laeva iga mahuühiku kohta, millest üks osa - 110 krooni laeva iga mahuühiku kohta - läheb üksikisikutele tekitatud kahju hüvitamiseks ja teine osa - 50 krooni laeva iga mahuühiku kohta - läheb varale tekitatud kahju hüvitamiseks. Kui summa esimesest osast ei piisa üksikisikutele tekitatud kahju hüvitamiseks, siis nende nõuete katteta jäänud osa tuleb hüvitada summa teisest osast võrdeliselt teiste nõuetega."

Paragrahv 5. Paragrahv 360 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Paragrahv 360. Riiklikel, koperatiivsetel ja ühiskondlikel organisatsioonidel ei ole lubatud esitada üksteisele pretensioone ja hagisid vähem kui 10 krooni ulatuses iga veodokumendi järgi."

II. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. aasta 9. detsembri otsuse "Eesti kaubandusliku meresõidu koodeksi rakendamise kohta" (RT 1991, 46-48, 578) punktis 2 märgitud tähtaega pikendatakse Eesti Vabariigi kodakondsuse taotlejate suhtes kuni 1996. aasta 1. jaanuarini".

  Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json