Teksti suurus:

«Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras» muudatuste tegemise kohta

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 64, 903

«Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras» muudatuste tegemise kohta

Vastu võetud 21.09.1993 nr 294

Vabariigi Valitsus määrab:

Kinnitada Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993.a. määrusega nr. 36 (RT I 1993, 7, 106 ja 51, 700) kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras» tehtavad muudatused ja täiendused (juurde lisatud).

  Peaminister M. LAAR

Justiitsminister K. KAMA

Riigikantselei sekretariaadi direktor
riigisekretäri ülesannetes I. SIIL

 


K I N N I T A T U D
Vabariigi Valitsuse 21. septembri 1993. a.
määrusega nr. 294

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993.a. määrusega nr. 36 kinnitatud «Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras»
tehtavad muudatused ja täiendused

1. Sõnastada punkti 25 teine lõik järgmiselt:
«Vajaduse korral kutsutakse välja õigustatud subjektid või nende volinikud, et neid informeerida vara tagastamise ettevalmistamise käigust ja lahendamist vajavatest küsimustest.»

2. Sõnastada punkt 30 järgmiselt:
«30. Vara maksumuse määramise kord määratakse kindlaks seadusega.»

3. Sõnastada punkt 31 järgmiselt:
«31. Kui taotletakse hoone tagastamist, mis on valitsusasutuse bilansis või milles paiknevad riigiasutused või kultuuri- ja sotsiaalobjektid, teatab kohaliku omavalitsuse täitevorgan hoone tagastamise taotlusest valitsusasutusele, kelle bilansis vara on või kelle valitsemisalasse vastav riigiasutus või kultuuri- ja sotsiaalobjekt kuulub. Kui valitsusasutus teatab kohaliku omavalitsuse täitevorganile, et ta on esitanud Vabariigi Valitsusele taotluse hoone arvamiseks omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3 punktis 5 nimetatud objektide hulka või hoone sihtotstarbelise kasutamise kohustuse kehtestamiseks sama paragrahvi lõike 6 alusel, tuleb hoone tagastamise otsustamisega oodata seni, kuni Vabariigi Valitsus on valitsusasutuse taotluse läbi vaadanud. Kui valitsusasutus ei ole teatanud kohaliku omavalitsuse täitevorganile oma taotlusest ühe kuu jooksul kohaliku omavalitsuse täitevorgani teate saamise päevast arvates, loetakse see vastuväidete puudumiseks hoone tagastamise suhtes.»

4. Sõnastada punkti 51 alapunkt 9 järgmiselt:
«9) dokumendid maa maksumuse kohta;»

5. Sõnastada punkti 57 alapunkt 3 järgmiselt:
«3) õigusvastaselt võõrandatud maa asukoht, kinnistu number, pindala maksualus ja maa maksumus;»

6. Jätta punkti 67 teisest lõigust välja sõnad «ning vara väärtuse muutumise ühistamisaegse väärtusega võrreldes.»

7. Jätta punktist 70 välja alapunkt 4.

8. Sõnastada punkti 73 alapunkt 4 järgmiselt:
«4) andmed ühistatud vara kohta;»

/otsingu_soovitused.json