Teksti suurus:

Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise kord

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:16.07.1994
Avaldamismärge:

Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise korra kinnitamine Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise kord

          Eesti Vabariigi Valitsuse
               määrus
         21. juunist 1994. a. nr. 232
            Tallinn, Toompea
 
   Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks vahendite
     taotlemise ja koolituse finantseerimise korra
             kinnitamine
 
 
   Tulenevalt täiskasvanute koolituse seaduse (RT I 1993, 74,
1054) paragrahvist 15 Vabariigi Valitsus määrab:
 
   1. Kinnitada "Riigieelarvest täiskasvanute koolituseks
vahendite taotlemise ja koolituse finantseerimise kord" (juurde
lisatud)
 
   2. Kultuuri- ja Haridusministeeriumil kinnitada
täiskasvanute koolituse nõukogu koosseis ja põhimäärus.
 
 
Peaminister                     Mart LAAR
Kultuuri- ja haridusminister         Paul-Eerik RUMMO
Riigisekretär                   Ülo KAEAVTS
 
------
AVALDATUD :
RT I 1994, 51, 861
REDAKTSIOON :
VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96
RT I 1996, 41, 798
VV m 13.04.95 nr. 198 jõust.29.04.95
RT I 1995, 43, 668
 
                          KINNITATUD
                      Vabariigi Valitsuse
                        21. juuni 1994. a.
                       määrusega nr. 232
 
 
      RIIGIEELARVEST TÄISKASVANUTE KOOLITUSEKS
        VAHENDITE TAOTLEMISE JA KOOLITUSE
           FINANTSEERIMISE KORD
 
 
             I. Üldsätted
 
   1. Riigieelarvest võivad vahendeid taotleda:
   1) ministeeriumid, Riigikantselei, Presidendi Kantselei,
Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll,
Riigikohus, riiklikud ametid ja maavalitsused oma töötajate ja
oma valitsemisalasse kuuluvate asutuste nende töötajate ja
pedagoogide, kes saavad palka riigieelarvest, tööalaseks
koolituseks;
   (EV V m 07.12.94 nr. 452 jõust.21.12.94; EV V m 17.01.95
nr. 23 jõust.09.02.95)
   2) füüsilised ja juriidilised isikud täiskasvanute
haridusuuringute korraldamiseks;
   3) täiskasvanute koolitusasutused riiklikult eelistatud
valdkondades toimuvaid ning vabahariduskoolituse pikaajalisi
kursusi läbiviivate pedagoogide töö tasustamiseks;
   4) täiskasvanute vabahariduskoolituse asutused direktori
(juhataja) ja pedagoogide töö tasustamiseks, kui on täidetud
käesoleva korraga kehtestatud tingimused.
 
   2. Riiklikult eelistatud valdkonnad, kus toimuva
täiskasvanute koolituse korraldamiseks taotletakse riigieelarve
vahendeid, määrab igaks kalendriaastaks täiskasvanute koolituse
nõukogu. Valdkonnad tehakse teatavaks koolitusasutustele,
ministeeriumidele, Riigikantseleile, Presidendi Kantseleile,
Riigikogu Kantseleile, Õiguskantsleri Kantseleile,
Riigikontrollile, Riigikohtule, riiklikele ametitele ja
maavalitsustele.
   (EV V m 07.12.94 nr. 452 jõust.21.12.94; EV V m 17.01.95
nr. 23 jõust.09.02.95)
 
   3. Direktori (juhataja) ja pedagoogide töötasu
toetamiseks võivad täiskasvanute koolitusasutused taotleda
riigieelarve vahendeid, kui on täidetud järgmised tingimused:
   1) koolitusasutuse peamine põhikirjaline tegevus on
vabahariduskoolitus;
   2) õppetöö toimub vähemalt kümnel kuul ja vähemalt 36
õppenädalat aastas;
   3) õppetöö toimub keskmiselt vähemalt 10 õppijatundi
nädalas.
 
   4. Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises
tähenduses:
 
   kursus - kindla teemaga, konkreetsele kontingendile
programmiga kindlaksmääratud õppetsükkel kestusega mitte vähem
kui 3 õppepäeva, üldjuhul 6 akadeemilist tundi päevas, milles
osaleb üldjuhul vähemalt 12 õppijat.
 
   Pikaajaline kursus - kursus, milles on vähemalt 15
õppepäeva, kuid mille kestus ei ületa 6 kuud.
 
   õpiring - ühise huvi alusel ühinenud õppijate rühm, kes
teatud ajavahemiku jooksul plaani järgi koguneb, et endi
hulgast valitud juhi eestvedamisel või õpetaja juhendamisel
uurida teatud probleemi või arendada ühistegevust. õpiringis
peab olema vähemalt 5 osavõtjat, kes kogunevad vähemalt 20-ks
tunniks.
 
   õppenädal - viiest kursusepäevast koosnev tsükkel, mille
jooksul täisõppeajaga koolitusasutuses toimub õppetegevus
üldjuhul vähemalt 20 akadeemilist tundi.
 
   õppijatund - akadeemiline tund, milles õppija osaleb.
 
 
          II. Vahendite taotlemine
 
   5. Riigiasutuste töötajate tööalaseks koolituseks
riigieelarve vahendite taotlemiseks kavandavad ministeeriumid,
Riigikantselei, Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei,
Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontroll, Riigikohus, riiklikud
ametid ja maavalitsused eeloleva aasta eelarve projektis
vajaliku summa, lähtudes oma töötajate ja oma valitsemisalasse
kuuluvate asutuste nende töötajate, kes saavad palka
riigieelarve vahenditest, aastasest palgafondist ja koolituse
vajadusest. Vahendite taotlemiseks esitatakse koos eelarve
projektiga töötajate koolituskulude arvestus.
   (EV V m 07.12.94 nr. 452 jõust.21.12.94; EV V m 17.01.95
nr. 23 jõust.09.02.95; VV m 13.04.95 nr. 198 jõust.29.04.95)
 
   6. Taotlused täiskasvanute haridusuuringute
finantseerimiseks esitatakse projektina täiskasvanute koolituse
nõukogule Haridusministeeriumi poolt määratud tähtajaks. Projekt
sisaldab uuringu eesmärgi, sisu ja kulude kalkulatsiooni.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   7. Pedagoogide tööalaseks koolituseks riigieelarve
vahendite taotlemiseks kavandavad ministeeriumid ja riiklikud
ametid oma eeloleva aasta eelarve projektis vajaliku summa,
lähtudes oma valitsemisalasse kuuluvate haridusasutuste nende
pedagoogide, kes saavad palka riigieelarve vahenditest,
aastasest palgafondist ja koolitamise vajadusest.
 
   8. Taotlused riiklikult eelistatud valdkondades toimuva
koolituse ning vabahariduskoolituse toetuseks esitatakse
koolitusprojektina täiskasvanute koolituse nõukogule
Haridusministeeriumi poolt määratud tähtajaks.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   9. Taotlused põhitegevusena vabahariduskoolitusega
tegelevate täiskasvanute koolitusasutuste toetamiseks esitatakse
projektina täiskasvanute koolituse nõukogule
Haridusministeeriumi poolt määratud tähtajaks. Projekt sisaldab
koolitusprogrammi, temaatilisi plaane, koolituse vajaduse
prognoosi ja asutuse eelarve. Direktori (juhataja) ja
pedagoogide töötasu arvestatakse koos sotsiaalmaksuga. Töötasude
arvestamisel juhindutakse haridusministri määrusega kehtestatud
palgajuhendist.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   10. Täiskasvanute koolituse nõukogu heakskiidu saanud
taotluste eelarve projekti võtmise otsustab Haridusministeerium.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
 
     III. Koolituse finantseerimine ja aruandlus
 
   11. Täiskasvanute koolitust finantseeritakse konkreetse
aasta riigieelarve seadusega ministeeriumidele,
Riigikantseleile, Presidendi Kantseleile, Riigikogu Kantseleile,
Õiguskantsleri Kantseleile, Riigikontrollile, Riigikohtule ning
riiklikele ametitele ja maavalitsustele ettenähtud
eelarvevahenditest ja vastavalt Rahandusministeeriumi
kehtestatud korrale.
   (VV m 13.04.95 nr. 198 jõust.29.04.95)
   
   12. Finantseerimine toimub kuude kaupa, kusjuures raha
eraldamine II poolaastaks sõltub I poolaastaks eraldatud
vahendite kasutamisest ja käesoleva korraga kehtestatud
tingimuste täitmisest.
 
   13. Riigiasutuste töötajate ja pedagoogide tööalaseks
koolituseks vajalikud vahendid eraldatakse riigieelarvest
sihtotstarbelisena vastavate ministeeriumide, Riigikantselei,
Presidendi Kantselei, Riigikogu Kantselei, Õiguskantsleri
Kantselei, Riigikontrolli, Riigikohtu, riiklike ametite ja
maavalitsuste eelarvetesse koolituse korraldamiseks ja selle
eest tasumiseks.
   (EV V m 07.12.94 nr. 452 jõust.21.12.94; EV V m 17.01.95
nr. 23 jõust.09.02.95)
 
   14. Täiskasvanute haridusuuringuteks vajalikud vahendid
eraldatakse riigieelarvest sihtotstarbelisena
Haridusministeeriumi kui tellija eelarvesse.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   15. Vahendid riiklikult eelistatud valdkondades toimuvaid
ning vabahariduskoolituse pikaajalisi kursusi või kursuste
tsükleid või õpiringe läbiviivate pedagoogide töö tasustamiseks
eraldatakse sihtotstarbelisena Haridusministeeriumi eelarvesse.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   16. Põhitegevusena vabahariduskoolitusega tegelevale ja
käesoleva korraga kehtestatud tingimustele vastavate
täiskasvanute koolitusasutuste direktorite (juhatajate) ja
pedagoogide töötasuks ettenähtud summa eraldatakse
sihtotstarbelisena Haridusministeeriumi eelarvesse.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   17. Haridusministeerium toetab täiskasvanute
koolitusasutusi selleks eraldatud summade piires täiskasvanute
koolituse nõukogu ettepanekute põhjal ja vastavalt
Rahandusministeeriumi kehtestatud korrale.
   (VV m 28.05.96 nr. 146 jõust.13.06.96)
 
   18. Riigiasutuste töötajate ja pedagoogide tööalaseks
koolituseks eraldatud eelarvevahendite kasutamise aruandlus
toimub vastavalt Rahandusministeeriumi kehtestatud korrale.
 
   19. Täiskasvanute koolitusasutused on riigieelarve
vahendite kasutamise osas aruandekohustuslikud
Rahandusministeeriumi kehtestatud korras.

/otsingu_soovitused.json