Teksti suurus:

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 76, 1132

Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.1993

(õ) 5.12.2008 13:50

 
Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. detsembri 1993. a otsusega nr 230

Riigikogu kodukorra seaduses (RT 1992, 46, 584) tehakse järgmised muudatused:

Paragrahv 1. Paragrahvis 14:

1) 1.lõikes asendatakse sõna "kodukorraga" sõnadega "käesoleva seaduse paragrahvis 23";

2) 2.lõiget täiendatakse järgmise lausega: "Komisjoni erakorralise koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees (tema äraolekul aseesimees) oma algatusel või vähemalt poolte komisjoni liikmete nõudmisel ja nende poolt määratud ajal."

Paragrahv 2. Paragrahv 22 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 22. Riigikogu täiskogu iganädalast tööd nimetatakse täiskogu töönädalaks. Riigikogu istungeid peetakse kolmenädalaste tsüklite kaupa. Igale tsüklile järgnev nädal on ette nähtud Riigikogu liikmete tööks oma valimisringkonnas või Riigikogu, fraktsioonide ja komisjonide poolt antud ülesannete täitmiseks. Sel ajal Riigikogu istungeid ei toimu."

Paragrahv 3. Paragrahvi 23 1.lõiget täiendatakse pärast sõnu "kahekolmandikulise häälteenamusega" sõnadega ", välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 64 sätestatud juhul:".

Paragrahv 4. Paragrahv 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 24. Riigikogu istungid on avalikud. Riigikogu istungi ajal tohivad istungisaali siseneda ainult Riigikogu liikmed, Vabariigi President, Vabariigi Valitsuse liikmed, õiguskantsler, Riigikogu teenindavad töötajad ja antud päevakorraküsimuse arutamisele kutsutud isikud. Ajakirjanike ja külaliste kohad on rõdul. Filmi- ja videovõtted ning tele- ja raadioülekanded istungisaalist toimuvad Riigikogu juhatuse loal. Riigikogu kinnist istungit võib pidada Riigikogu kahekolmandikulise häälteenamusega tehtud otsuse alusel. Korra pidamine saalis ja rõdudel kindlustatakse Riigikogu juhatuse kehtestatud korras."

Paragrahv 5. Paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

" Paragrahv 27. Riigikogu juhatus määrab esitatud eelnõu läbivaatamiseks juhtivkomisjoni, kes teatab oma seisukoha Vabariigi Valitsuse algatatud eelnõude suhtes Riigikogu juhatusele täiskogu kahe töönädala jooksul eelnõu esitamisest. Riigikogu liikme, fraktsiooni või komisjoni algatatud eelnõu läbivaatamiseks määrab Riigikogu juhatus juhtivkomisjoni, kes saadab eelnõu Vabariigi Valitsusele arvamuse saamiseks. Valitsus võib ka loobuda arvamuse esitamisest. Juhtivkomisjon teatab oma seisukoha niisuguse eelnõu kohta Riigikogu juhatusele täiskogu ühe töönädala jooksul pärast Vabariigi Valitsuse arvamuse saamist, kuid mitte hiljem kui täiskogu kolme töönädala jooksul pärast eelnõu saamist juhatuselt. Riigikogu juhatus ise ei või olla juhtivkomisjoniks."

Paragrahv 6. Paragrahv 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 28. Täiskogu töönädala päevakorra projekti koostab Riigikogu juhatus, arvestades juhtivkomisjonide ettepanekuid ja fraktsioonide arvamusi. Sama suhet reguleeriva kahe või enama üheaegselt Riigikogu menetluses oleva eelnõu suhtes võib juhtivkomisjon teha ettepaneku arutada neid eelnõusid ühe päevakorrapunktina. Juhtivkomisjoni ettepanek esitatakse Riigikogu juhatusele kirjalikult, märkides ära selle eelnõu algataja ja eelnõu pealkirja, mida soovitakse päevakorra projekti lülitada, eelnõu arutamise soovitava kuupäeva, päevakorrapunkti ettekandja ja kaasettekandja ees- ja perekonnanime ning ametikoha. Ettepanekule kirjutab alla juhtivkomisjoni esimees või aseesimees. Juhtivkomisjonide ettepanekud eelnõude lülitamiseks täiskogu järgmise töönädala päevakorda peavad Riigikogu juhatusele laekuma hiljemalt eelmise töönädala neljapäeva kella 13.00-ks. Päevakorra projekti kantakse kõik eelnõud, mille kohta juhtivkomisjon on vastava ettepaneku teinud. Eelmisel täiskogu töönädalal erandjuhtumil arutamata jäänud eelnõud lülitab Riigikogu juhatus uue töönädala päevakorda esimestena ilma juhtivkomisjoni täiendava ettepanekuta."

Paragrahv 7. Paragrahvi 35 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

" 5) Vabariigi Presidendi ja peaministri poliitilisi avaldusi ning informatsiooni ja vastuseid neist tulenevatele küsimustele. Niisuguse esinemise pikkuse ja küsimustele vastamise aja määrab esineja. Vabariigi President või peaminister teatavad oma esinemissoovist Riigikogu istungi juhatajale, kes leiab selleks sobiva aja Riigikogu istungi raames."

Paragrahv 8. Paragrahvis 36 asendatakse sõnad "Viis minutit" sõnadega "Kolm minutit".

Paragrahv 9. Paragrahvis 37 asendatakse sõna "istungil" sõnaga "istungjärgul".

Paragrahv 10. Paragrahvis 48 asendatakse sõnad "koostaja ja esitaja" sõnaga "algataja".

Paragrahv 11. Paragrahv 52 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 52. Riigikogu ühel istungil antakse ühele Riigikogu liikmele samas päevakorraküsimuses sõna kahe küsimuse esitamiseks ja üheks sõnavõtuks (esimesel lugemisel sõnavõtuga esineda ei saa). See piirang ei kehti kirjalike ettepanekute ja küsimuste kohta."

Paragrahv 12. Paragrahv 56 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 56. Riigikogu võib küsimuse arutamise katkestada arutelu igas staadiumis. Sellega peab kaasnema juhtivkomisjoni otsus arutelu jätkamise aja ning muudatusettepanekute esitamise tähtaja kohta (viimane võib olla samal päeval vaid juhul, kui ükski Riigikogu liige seda ei vaidlusta). Kui katkestamise ettepaneku teeb eelnõu algataja (või tema esindaja) või juhtivkomisjon, katkestatakse arutelu hääletamata. Kui katkestamise ettepanek tuleb mõnelt Riigikogu liikmelt, pannakse see kohe hääletamisele. Kui arutelu jätkamisel on aluseks oleva eelnõu tekst muutunud, on Riigikogu istungi juhataja kohustatud avama uued läbirääkimised."

Paragrahv 13. Paragrahv 57 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 57. Muudatusettepanekud arutatava eelnõu kohta esitatakse kirjalikult juhtivkomisjonile, kes võtab nende suhtes seisukoha ja esitab kirjalikult vajalikud seletused. Muudatusettepanekud koos juhtivkomisjoni ja eelnõu algataja (või tema esindaja) seisukohtadega ning vajalike seletustega tuleb Riigikogu liikmetele välja jagada hiljemalt arutamise päevale eelneva Riigikogu istungi päeva kella 18.00-ks, kui see on esmaspäev, teisipäev või neljapäev, ning istungi lõpuks, kui see on kolmapäev. Kui eelnõu arutelu on katkestatud muudatusettepanekute esitamiseks rohkem kui üks kord, kannab juhtivkomisjon uude muudatusettepanekute tabelisse (või loetellu) üle ka varem hääletamata ettepanekud. Kui juhtivkomisjon küll põhimõtteliselt arvestab mõnda tehtud ettepanekut, kuid muudab selle sõnastust, formuleeritakse muudatusettepanekute tabelis (või loetelus) laekunud ettepaneku kõrval ka uus, komisjonipoolne ettepanek."

Paragrahv 14. Paragrahv 59 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 59. Muudatusettepanekut hääletatakse üksnes siis, kui mõni Riigikogu liige seda nõuab. Enne ettepaneku hääletamist on ettepaneku tegijal, eelnõu algatajal (või tema esindajal) ja juhtivkomisjoni esindajal õigus ettepanekut kommenteerida."

Paragrahv 15. Paragrahvi 64 teine lause asendatakse järgmiste lausetega:

"Kui mõni fraktsioon seda nõuab, tuleb enne lõpphääletust Riigikogu liikmetele välja jagada eelnõu lõplik redaktsioon. Sellisel juhul arutelu katkestatakse ja jätkatakse samal täiskogu töönädalal. Kui mõni fraktsioon nõuab arutelu jätkamist samal Riigikogu istungil või kui on nädala viimane istung, pikendab istungi juhataja vajadusel tööaega seda hääletamisele panemata."

Paragrahv 16. Paragrahv 69 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 69. Eelnõu lugemise juures peab viibima eelnõu algataja või tema esindaja. Riigikogus algatatud eelnõude arutamisel võib Vabariigi Valitsuse esindaja pidada kaasettekande."

Paragrahv 17. Paragrahv 70 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 70. Juhtivkomisjon võib eelnõu algataja (või tema esindaja) nõusolekul esitada Riigikogule arutamiseks eelnõu juba muudetud kujul. Seaduseelnõu esimesel lugemisel kuulatakse ära eelnõu algataja (või tema esindaja) ettekanne ja juhtivkomisjoni kaasettekanne. Seejärel esitatakse ettekandjatele küsimusi ja kuulatakse ära vastused. Kui juhtivkomisjoni seisukoht on positiivne ja ükski fraktsioon pole esitanud eelnõu tagasilükkamise ettepanekut, lõpetatakse esimene lugemine hääletamata."

Paragrahv 18. Paragrahvis 71 asendatakse sõnad "viimase tööpäeva" sõnadega "Riigikogu viimase istungi".

Paragrahv 19. Paragrahv 75 tunnistatakse kehtetuks.

Paragrahv 20. Paragrahvis 76:

1) teksti täiendatakse uue 2.lõikega järgmises sõnastuses: "Ettepaneku seaduseelnõu kolmandaks lugemiseks võib teha juhtivkomisjon, fraktsioon või Riigikogu liige. Juhtivkomisjoni ettepanekul pannakse seaduseelnõu kolmandale lugemisele hääletamata. Fraktsiooni ettepanekul pannakse seaduseelnõu kolmandale lugemisele hääletamata, kui juhtivkomisjon seda ettepanekut ei vaidlusta. Ülejäänud juhtudel otsustatakse seaduseelnõu kolmandale lugemisele panemine hääletamisega.";

2) senine 2.lõige loetakse 3.lõikeks.

Paragrahv 21. XI peatüki pealkirjas asendatakse sõna "Seaduseelnõude" sõnaga "Eelnõude".

Paragrahv 22. Paragrahv 79 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"Paragrahv 79. Ametisse nimetamise eelnõud vormistatakse Riigikogu otsuse eelnõuna. Välislepingu ratifitseerimise või denonsseerimise eelnõu vormistatakse seaduseelnõuna, mis võidakse läbi arutada ja otsustada ühel lugemisel."

Paragrahv 23. Paragrahvi 82 2.lõiget täiendatakse järgmise, teise lausega: "Arupärimise tekst jagatakse Riigikogu liikmetele välja enne arupärimisele vastamist."

Paragrahv 24. Paragrahvist 84 jäetakse välja kolmas lause.

Paragrahv 25. Seaduse kogu tekstis sõnad "täiskogu istung" asendatakse sõnadega "Riigikogu istung" ja sõnad "koostaja", "esitaja" ning "autor" sõnaga "algataja" vastavas käändes.

  Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.

/otsingu_soovitused.json