Teksti suurus:

Eesti Vabariigi seaduse "Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta" muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 76, 1128

Eesti Vabariigi seaduse "Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta" muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 23.11.1993

(õ) 5.12.2008 10:50

 
Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 1. detsembri 1993. a otsusega nr 226

I. Eesti Vabariigi seaduses "Kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta" (RT 1992, 7, 103) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

Paragrahv 1. Kogu seaduse tekstis asendatakse sõnad "Eesti Vabariigi Ülemkohus" ja "Ülemkohus" sõnaga "Riigikohus" vastavas käändes.

Paragrahv 2. Paragrahvis 2:

1) täiendatakse paragrahvi teksti uue punktiga 2 järgmises sõnastuses:
"2) isikud, kes on enne 1991. aasta 20. augustit süüdi mõistetud ENSV kriminaalkoodeksi paragrahvide 62-64, 66-68, 70, 73, 74, 74.1, 78-80, 81, 86.1, 87, 137, 167, 177, 189.1, 194.1 - 194.4, 220- 222, 224 järgi";

2) senine punkt 2 loetakse punktiks 3 ja asendatakse selle tekstis sõnad "punktis 1" sõnadega "punktides 1 ja 2" ning jäetakse välja sõna "Vabariigi";

3) paragrahvi praegune tekst koos tehtud täienduste ja muudatustega loetakse paragrahvi 1. lõikeks;

4) paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:
"(2) Eesti kodanikud, kes on enne 1991. aasta 20. augustit süüdi mõistetud ENSV kriminaalkoodeksi paragrahvide 189 ja 189.2 järgi ning kelle süüdimõistmise aluseks oli võitlus Eesti Vabariigi iseseisvuse nimel ja Eesti rahvale tehtud ülekohtu vastu, kuuluvad rehabiliteerimisele käesoleva seaduse paragrahvis 5 sätestatud korras."

Paragrahv 3. Muudetakse paragrahv 3 1. lõige ja sõnastatakse see järgmiselt:

"(1) Riigikohtul on õigus tunnistada isikud, kes on süüdi genotsiidis või muudes inimsusevastastes kuritegudes või sõjavangide või tsiviilisikute tahtlikus tapmises, neile üliraskete või raskete kehavigastuste tahtlikus tekitamises või nende piinamises, paragrahvis 2 toodud alustel rehabiliteerimisele mittekuuluvaks."

Paragrahv 4. Paragrahvi 7 1. lõikes asendatakse sõnad "paragrahvides 1 ja 2" sõnadega "paragrahvis 1 ja paragrahv 2 1. lõikes" ning sõnad "paragrahvis 2" sõnadega "paragrahv 2 1. lõikes".

II. Paragrahv 5. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas avaldamise päevast.

  Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json