Teksti suurus:

Eesti Vabariigi Riikliku Patendiameti moodustamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 44, 544

Eesti Vabariigi Riikliku Patendiameti moodustamise kohta

Vastu võetud 03.12.1991 nr 254


Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada Eesti Vabariigi tööstus- ja energeetikaministri valitsemisalas Eesti Vabariigi Riiklik Patendiamet.

2. Kinnitada juurdelisatud "Eesti Vabariigi Riikliku Patendiameti põhimäärus".

3. Täiendada Eesti NSV Valitsuse 16. jaanuari 1990. a. määruse nr.10 "Eesti NSV riiklike ametite moodustamise kohta" (ENSV Teataja 1990, nr. 5, art. 89) punkti 1 pärast sõna "Energiaamet" sõnaga "Patendiamet".


Eesti Vabariigi Valitsuse esimees E. SAVISAAR
Eesti Vabariigi riigiminister R. VARE

Tallinn, Toompea, 3. detsembrist 1991. a. nr. 254.


Eesti Vabariigi Riikliku patendiameti põhimäärus

I. Üldsätted

1. Eesti Vabariigi Riiklik Patendiamet (edaspidi - Eesti Patendiamet) on Eesti Vabariigi Valitsusele alluv ning Eesti Vabariigi tööstus- ja energeetikaministri valitsemisalas tegutsev riigivalitsemisorgan, kes teostab valitsuse poliitikat tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.

2. Eesti Patendiamet juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Eesti Vabariigi Valitsuse otsustest, käesolevast põhimäärusest, muudest normatiivaktidest ja rahvusvahelistest lepetest.

3. Eesti Patendiamet on juriidiline isik. Tal on Eesti Vabariigi riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning arveldusarved pankades.


II. Eesti Patendiameti funktsioonid

4. Eesti Patendiameti ülesandeks on tööstusomandi õiguskaitse tagamine Eesti Vabariigis.

5. Selle täitmiseks Eesti Patendiamet:

1) korraldab tööstusomandi õiguskaitset reguleerivate normatiivaktide väljatöötamist;

2) annab välja tööstusomandi objektide (esmajoones leiutised, tööstusnäidised ning kauba- ja teenindusmärgid) kaitsedokumente, publitseerib vastavat informatsiooni nende kohta ja peab vastavaid riiklikke registreid;

3) korraldab Eesti Patendiameti halduses olevas patendiraamatukogus patendiinformatsiooni fondide komplekteerimist;

4) korraldab patendivolinike atesteerimist ja peab atesteeritud patendivolinike registrit;

5) esindab Eesti Vabariiki tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas ja teeb tööstusomandi õiguskaitse alal koostööd rahvusvaheliste ja teiste riikide vastavate organisatsioonide ning asutustega, täidab oma pädevuse piires rahvusvahelistest lepetest tulenevaid kohustusi;

6) osaleb seaduslikkuse tagamises tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas;

7) juhendab juriidilisi isikuid ja üksikisikuid tööstusomandi õiguskaitse küsimustes ning osaleb erialaspetsialistide koolituses;

8) loob ja arendab Eesti Patendiameti tegevuseks vajalikku materiaalset ja tehnilist baasi;

9) täidab muid kehtivatest normatiivaktidest tulenevaid ja Eesti Vabariigi Valitsuse poolt antud ülesandeid tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.

6. Eesti Patendiamet teeb koostööd Eesti Vabariigi ministeeriumide, riiklike ametite ja inspektsioonidega, kohaliku omavalitsuse täitevorganite ning teiste asjaomaste juriidiliste isikutega.


III. Eesti Patendiameti õigused ja vastutus

7. Eesti Patendiametil on oma pädevuse piires õigus:

1) kaasata kokkuleppe alusel probleemide lahendamiseks teadusasutuste ja kõrgkoolide, samuti muude ettevõtete, asutuste ning organisatsioonide spetsialiste;

2) pidada läbirääkimisi ning sõlmida kokkuleppeid Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste isikute ja üksikisikutega, samuti rahvusvaheliste organisatsioonidega;

3) saada Eesti Vabariigi ministeeriumidelt, riiklikelt ametitelt, inspektsioonidelt, kohaliku omavalitsuse täitevorganitelt, ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt ning üksikisikutelt vajalikke andmeid;

4) moodustada oma tegevusvaldkonna probleemide arutamiseks ja lahendamiseks alaliselt tegutsevaid või ajutisi komisjone ning töögruppe;

5) anda oma pädevuse piires selgitusi ja juhendeid normatiivaktide kohaldamiseks tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas.

8. Eesti Patendiameti töötajatel on õigus pääseda ettenähtud korras tööülesannete täitmiseks Eesti Vabariigi territooriumil asuvatesse ettevõtetesse, asutustesse ja organisatsioonidesse.

9. Eesti Patendiamet vastutab riikliku poliitika teostamise eest tööstusomandi õiguskaitse valdkonnas ning tema tegevust reglementeerivate Eesti Vabariigi normatiivaktide järgimise eest.


IV. Eesti Patendiameti juhtimine

10. Eesti Patendiametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Vabariigi Valitsuse esimees Eesti Vabariigi tööstus- ja energeetikaministri ettepanekul.

11. Eesti Patendiameti peadirektor:

1) vastutab Eesti Patendiametile pandud ülesannete täitmise eest;

2) kinnitab Eesti Patendiameti struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud töötasustamisfondi piires ja lähtudes ametipalkade skeemist;

3) võtab tööle ja vabastab töölt Eesti Patendiameti töötajaid;

4) nimetab ametisse ja vabastab ametist Eesti Patendiameti halduses olevate asutuste ja organisatsioonide juhte ning kinnitab nende ametipalgad;

5) annab käskkirju ja juhendeid Eesti Patendiameti tegevust ning tööstusomandi õiguskaitse alaste normatiivaktide kasutamist puudutavates küsimustes.

12. Eesti Patendiameti ülalpidamiskulud kaetakse Eesti Vabariigi riigieelarvest. Nende kulude iga-aastase piirsumma kinnitab Eesti Vabariigi Valitsus.


V. Aruandlus ja tegevuse lõpetamine

13. Eesti Patendiamet annab oma tegevusest aru Eesti Vabariigi Valitsusele.

14. Eesti Patendiamet koostab ja esitab ettenähtud korras raamatupidamis- ja statistilisi aruandeid.

15. Eesti Patendiameti tegevuse lõpetab või reorganiseerib Eesti Vabariigi Valitsus.