Teksti suurus:

Riigiettevõtte "Eesti Erastamisettevõte" moodustamise ja tema põhikirja ning haldusnõukogu isikkoosseisu kinnitamise kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 41, 544

Riigiettevõtte "Eesti Erastamisettevõte" moodustamise ja tema põhikirja ning haldusnõukogu isikkoosseisu kinnitamise kohta

(õ) 28.11.2008


EESTI VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS

Vastavalt Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 13. augusti 1992. a. otsusele «Erastamisettevõtte asutamise kohta» (RT 1992, nr. 33, art. 427) Eesti Vabariigi Valitsus määrab:

1. Moodustada riigivara erastamise korraldamiseks riigiettevõte «Eesti Erastamisettevõte» ja kinnitada tema põhikiri (juurde lisatud).

2. Kinnitada Majandusministeeriumi poolt esitatud riigiettevõtte «Eesti Erastamisettevõtte» haldusnõukogu isikkoosseis (juurde lisatud).

3. Kehtestada, et:

1) riigiettevõttel «Eesti Erastamisettevõte» on õigus sooritada talle üleantud riigivaraga erastamiseks vajalikke tehinguid, sealhulgas otsustada talle erastamiseks üleantud ettevõtete likvideerimise või reorganiseerimise küsimusi;

2) riigiettevõttele «Eesti Erastamisettevõte» ei laiene Eesti Vabariigi Valitsuse 5. juuli 1990. a. määrusega nr. 140 (RT 1990, nr. 3, art. 48) kinnitatud «Eesti Vabariigi riigiettevõtte põhimääruse» punkti 3 teise lõigu sõnad «ja rohkendamise eest», punkti 4 kolmas lõik ning punkti 11 esimene ja teine lõik ning Eesti Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1990. a. määrusega nr. 264 (RT 1991, nr. 2, art. 21) kinnitatud «Riigiettevõtte haldusnõukogu põhimääruse» punktid 3, 9, 10 ja 11 ja Eesti Vabariigi Valitsuse 6. juuli 1992. a. määruse nr. 198 «Eesti Vabariigi Valitsuse 29. detsembri 1990. a. määruse nr. 264 osalise muutmise kohta» (RT 1992, nr. 33, art. 436) punkti 7 alapunkt 5.

  Eesti Vabariigi Valitsuse esimees T. VÄHI
  Eesti Vabariigi riigiminister U. VEERING

Tallinn, Toompea, 15. septembril 1992. Nr. 267.


  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 15. septembri 1992. a. määrusega nr. 267

Eesti Erastamisettevõtte
p õ h i k i r i

I. Üldsätted

1. Riigiettevõte «Eesti Erastamisettevõte» (edaspidi Erastamisettevõte) on Majandusministeeriumi haldusalas tegutsev eristaatusega riigiettevõte, kelle Eesti Vabariigi Valitsus on asutanud Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuse alusel ning kelle ülesandeks on kehtestatud korras erastada talle erastamiseks üleantud, Eesti Vabariigi omanduses olevat vara. Erastamisettevõttele ei anta üle vara, mis antakse munitsipaalomandusse erastamiskohustusega või ilma, välja arvatud Omandireformi aluste seaduse paragrahvi 28 teises lõikes ettenähtud vara, samuti riigi vara, mis jääb riigi omandusse.

2. Erastamisettevõte juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja muudest normatiivaktidest ning käesolevast põhikirjast.

3. Erastamisettevõte on juriidiline isik, kellel on Eesti Vabariigi riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning arveldusarved pankades. Erastamisettevõtte juriidiline aadress on: Tallinn, Suur-Ameerika 1.

II. Tegevuse eesmärk ja tegevusalad

4. Erastamisettevõtte tegevuse eesmärk on talle erastamiseks üleantud, Eesti Vabariigi omanduses oleva vara erastamine.

5. Erastamisettevõte:
1) käsutab talle erastamiseks üleantud riigivara ja teostab teisi omanikuõigusi seadusega ettenähtud või omaniku poolt kindlaksmääratud piires, sealhulgas valdab ja kasutab nimetatud vara selle üleandmisdokumentides sätestatud piires;
2) valmistab erastamisele kuuluvaid ettevõtteid ette erastamiseks. Vastavalt vajadusele saneerib neid erinevate abinõude kompleksse rakendamise teel ning tõstab ettevõtte konkurentsivõimet;
3) teeb ostjatele teatavaks ettevõtte või vara ostuga kaasnevad tingimused vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja muudele normatiivaktidele ning kontrollib esitatud tingimuste täitmist;
4) määrab kindlaks erastatavate ettevõtete või vara müügi alghinna, korraldab vastavalt Eesti Vabariigi normatiivaktidele ja haldusnõukogu poolt kinnitatud metoodilistele juhenditele ettevõtte või muu riigivara müümise konkreetsele ostjale ning esitab ettepanekuid riigivara munitsipaalomandusse üleandmise kohta;
5) müüb erastatavate ettevõtete või nende struktuuriüksuste vara tervikvarana, kapitaliosadena (osakutena majandusühinguis) ning väärtpaberitena (aktsiatena);
6) analüüsib tema valduses oleva vara kasutamise majanduslikku efektiivsust ja sihipärasust;
7) esitab Vabariigi Valitsusele ettepanekuid talle üleantud ettevõtete likvideerimise kohta, samuti esitab Vabariigi Valitsusele või teistele riigivalitsemisorganitele Majandusministeeriumi kaudu ettepanekuid riigivara edasise kasutamise, sealhulgas riigivara erastamise kohta;
8) asutab talle üleantud riigivara baasil uusi ettevõtteid ning valmistab neid ette erastamiseks;
9) esitab ettepanekuid erastamist ja riigivara valdamist reguleerivate normatiivaktide väljatöötamise kohta;
10) lahendab oma pädevuse piires muid talle üleantud riigivara erastamisega kaasnevaid küsimusi.

III. Erastamisettevõtte õigused, kohustused ja vastutus

6. Erastamisettevõttel on temale pandud ülesannete täitmiseks õigus:
1) saada erastamisnimekirja kantud ja talle erastamiseks üleantavate ettevõtete ja muu vara osas Eesti Vabariigi ministeeriumidelt, riiklikelt ametitelt ja inspektsioonidelt, kohaliku omavalitsuse täitevorganitelt, ettevõtetelt, asutustelt ja organisatsioonidelt vajalikke andmeid ja dokumente;
2) saada ettevõtete ja muu vara ostjatelt vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja muudele normatiivaktidele erastamise korraldamiseks vajalikke andmeid ja dokumente;
3) otsustada talle erastamiseks üleantud ettevõtete vara erastamisega ja selle ettevalmistamisega seotud, nimetatud vara valdamise, kasutamise ja käsutamise küsimusi Eesti Vabariigi normatiivaktide ja käesoleva põhikirjaga ettenähtud piires;
4) anda käesoleva põhikirjaga ettenähtud pädevuse piires välja käskkirju ja juhendeid ning kontrollida nende täitmist;
5) moodustada komisjone ja töögruppe ning kaasata oma töösse lepingu alusel spetsialiste ja eksperte;
6) sõlmida lepinguid, võtta kohustusi, omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ja sooritada teisi juriidilisi toiminguid Eesti Vabariigi ja teiste riikide juriidiliste isikute ja üksikisikutega;
7) oma ülesannete täitmiseks osta, anda ja võtta lepingu alusel kasutusele, sealhulgas anda ja võtta rendile ning võõrandada kinnis- ja vallasvara;
8) avada Eesti Vabariigis kehtivas korras arveldus- ja muid arveid nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide pangaasutustes;
9) anda ja saada laenu;
10) esineda hageja või kostjana Eesti Vabariigi või teiste riikide kohtus, arbitraažis või vahekohtus;
11) omandada, vallata ja kasutada autoriõigust, patente, litsentse, tehnoloogiaid, know-how’d ja muud informatsiooni.

7. Erastamisettevõte on kohustatud:
1) efektiivselt, optimaalse tempoga ja haldusnõukogu poolt kinnitatud plaani kohaselt erastama talle erastamiseks üleantud, Eesti Vabariigi omanduses olevat vara;
2) uurima potentsiaalsete ostjate majanduslikku tausta ja finantsolukorda;
3) täitma talle erastamiseks üleantud varal lasuvaid kohustusi nimetatud vara üleandmisdokumentides fikseeritud ulatuses;
4) kuni erastamiseni korraldama talle üleantud vara heaperemehelikku valdamist ja kasutamist;
5) hoidma ja usalduslikult kasutama oma ülesannete täitmisel talle teatavaks saanud, üksikisikuid ja juriidilisi isikuid puudutavat ärialast informatsiooni.

8. Erastamisettevõte on aruandekohustuslik Majandusministeeriumi ja Rahandusministeeriumi ees vastavalt nende poolt kehtestatud korrale ja aruandevormile.

9. Erastamisettevõte vastutab oma kohustiste eest kogu oma varaga, millele vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja muudele normatiivaktidele võib pöörata sissenõude.

10. Erastamisettevõte ei vastuta talle erastamiseks üleantavate ettevõtete varal lasuvate nende kohustiste eest, mille täitmine ei ole talle üleandmisdokumentidega ülesandeks tehtud. Need kohustised fikseeritakse eelnevalt ettevõtte valduses oleva vara inventuuri tegemisel ning täidetakse õigustatud subjektide suhtes ettevõtte erastamise eel või käigus, kui Eesti Vabariigi seadustes ja muudes normatiivaktides ei ole ette nähtud teisiti.

11. Eesti Vabariik ei vastuta Erastamisettevõtte kohustiste eest ning Erastamisettevõte ei vastuta Eesti Vabariigi kohustiste eest.

IV. Erastamisettevõtte põhikapital

12. Erastamisettevõtte põhikapitali moodustab talle erastamiseks üleantud, Eesti Vabariigi omanduses olev vara.

V. Erastamisettevõtte juhtimine

13. Erastamisettevõtte kõrgeim juhtimisorgan on seitsmeliikmeline haldusnõukogu. Majandusministeerium sõlmib haldusnõukogu iga liikmega Vabariigi Valitsuse nimel lepingu.

14. Haldusnõukogusse ei tohi kuuluda erastatava ettevõtte esindaja ega Erastamisettevõtte töötaja. Haldusnõukogu liige ei tohi osaleda ettevõtete või muu vara erastamisel ostjana või ostja esindajana.

15. Haldusnõukogu koosseisu kinnitab Majandusministeeriumi ettepanekul Vabariigi Valitsus.

16. Haldusnõukogu esimehe ja tema asetäitja valivad endi hulgast haldusnõukogu liikmed.

17. Juhul kui Vabariigi Valitsus ei kinnita mõnda haldusnõukogu liiget, toimub uute kandidaatide esitamine ja kinnitamine vastavalt käesoleva korra punkti 14 nõuetele. Samas korras toimub haldusnõukogu liikmete tagasikutsumine.

18. Haldusnõukogu igale liikmele võib nimetada asendaja, kes jääb liikme volituste tähtaja lõppemiseni haldusnõukogu liikmeks, kui liige enne oma volituste tähtaja lõppemist välja langeb. Asendajaliikmete kinnitamine ja tagasikutsumine toimub vastavalt käesoleva korra punkti 14 nõuetele.

19. Haldusnõukogu liikmed vastutavad neile pandud kohustuste täitmise eest Eesti Vabariigi seaduste ja muude normatiivaktidega ettenähtud korras ja vastavalt nendega sõlmitud lepingule. Nende kohustuste rikkumise, samuti käesoleva põhikirja või haldusnõukogu reglemendi rikkumise korral võidakse haldusnõukogu liige vastavalt põhikirja punktile 17 tagasi kutsuda.

20. Haldusnõukogu liige vabastatakse vastutusest vaid juhul, kui ta esitab Vabariigi Valitsusele kirjaliku vastuväite haldusnõukogu väära otsuse vastuvõtmise või õige otsuse mittevastuvõtmise kohta.

21. Haldusnõukogu liikmete volitused kehtivad Erastamisettevõtte tegutsemistähtaja lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

22. Haldusnõukogu:
1) haldusnõukogu esmaseks ülesandeks on Erastamisettevõtte tegevuse strateegia väljatöötamine ja selle elluviimise jälgimine;
2) haldusnõukogu nimetab ametisse Erastamisettevõtte direktori ja tema asetäitja (asetäitjad) ja sõlmib nendega töölepingu, filiaalide moodustamisel nimetab direktori ettepanekul ametisse filiaalide juhatajad. Ettenähtud juhtudel vabastab haldusnõukogu direktori ametist enne tähtaega;
3) kontrollib Erastamisettevõtte ja tema direktsiooni tegevust ja teostab selle üle järelevalvet;
4) võtab vastu otsused riigi varaga teostatavate tehingute kohta, mille väärtus on 10 miljonit krooni või rohkem. Nimetatud varaga seotud tehingute allakirjutamise kord määratakse kindlaks haldusnõukogu reglemendis;
5) kinnitab Erastamisettevõtte eelarve, aastaaruande ja bilansi;
6) korraldab revisjonialast tööd, valib revidendi või revisjonikomisjoni, kontrollib dokumentatsiooni või laseb seda kontrollida sõltumatutel audiitoritel, määrab erakorralise revisjoni läbiviimise;
7) teostab Erastamisettevõtte tegevuse üldjuhtimist ja koordineerimist, jälgib ettevõtte põhikirjast kinnipidamist, annab direktsioonile juhiseid kõigis küsimustes vastavalt käesolevale põhikirjale;
8) haldusnõukogu ainupädevusse kuulub:
    Erastamisettevõttele üleantud ettevõtete likvideerimise küsimuse otsustamine, samuti Erastamisettevõttele üleantud vara baasil ettevõtete asutamine;
    Vabariigi Valitsusele ja teistele riigivalitsemisorganitele ettepanekute esitamine riigi omanduses oleva vara erastamise ja munitsipaalomandusse andmise kohta;
    ettepanekute tegemine erastamist ja riigi vara valdamist reguleerivate normatiivaktide muutmise või väljatöötamise kohta;
    vara erastamise korraldamiseks vajalike juhendmaterjalide kinnitamine.

23. Haldusnõukogu koosolekud kutsub kokku haldusnõukogu esimees või tema asetäitja vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord kuus. Erakorraline koosolek kutsutakse kokku Vabariigi Valitsuse või haldusnõukogu esimehe või tema asetäitja nõudmisel või vähemalt nelja haldusnõukogu liikme kirjaliku avalduse alusel.

24. Haldusnõukogu koosoleku kutsega tehakse teatavaks koosoleku päevakord. Koosoleku päevakorda võib koosolekul muuta ainult kõigi koosolekust osavõtvate haldusnõukogu liikmete ühehäälsel nõusolekul. Koosolekukutsed tuleb saata hiljemalt kaks nädalat enne koosoleku toimumist. Koosolekute toimumisest teatatakse Vabariigi Valitsuse esimehele, majandusministrile, rahandusministrile ja tööministrile ning riigikontrolörile. Koosolekutest võivad osa võtta Vabariigi Valitsuse esimees või tema poolt volitatud isik ning üks esindaja nii Majandusministeeriumist, Rahandusministeeriumist ja Tööministeeriumist kui ka Riigikontrollist. Haldusnõukogu koosolekul on hääleõigus ainult haldusnõukogu liikmetel.

25. Haldusnõukogu on otsustusvõimeline, kui kõigile liikmetele on saadetud kutsed viimati haldusnõukogule teatatud aadressil ning kohal on vähemalt viis liiget, kaasa arvatud haldusnõukogu esimees või tema asetäitja.

26. Haldusnõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletusviisi otsustab koosolek. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab esimehe hääl, tema äraolekul esimehe asetäitja hääl.

27. Mitte kohal olev liige võib anda oma hääle kirjalikult haldusnõukogu teise liikme kaudu.

28. Haldusnõukogu otsuseid võib vastu võtta ilma koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul toimub hääletamine kirja, telefaksi või telegraafi teel. Sellist hääletusviisi võib kasutada ainult kõigi haldusnõukogu liikmete nõusolekul.

29. Haldusnõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla esimees ja üks koosolekust osavõtnud haldusnõukogu liige haldusnõukogu liikmete valikul.

30. Haldusnõukogu liikmed saavad töö eest haldusnõukogus tasu vastavalt nendega sõlmitud lepingule. Haldusnõukogu liikmetele makstava tasu määrab Erastamisettevõtte asutaja ja see arvatakse ettevõtte halduskulude hulka.

31. Haldusnõukogu töökorralduse eeskirjad kinnitab Majandusministeerium.

32. Oma ülesannete täitmiseks võib haldusnõukogu moodustada alalisi või ajutisi komisjone.

Direktsioon

33. Erastamisettevõtte direktsiooni koosseisu kuuluvad Erastamisettevõtte direktor ja tema asetäitjad.

34. Direktori ja tema asetäitjad nimetab oma volituste tähtajaks ametisse haldusnõukogu, kes sõlmib nendega töölepingu (töölepingud). Haldusnõukogu võib direktori ja tema asetäitjad ametist vabastada, kui nende tegevus on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja muude normatiivaktide, käesoleva põhikirja või haldusnõukogu otsustega.

35. Erastamisettevõtte esindajaks on direktor või üks tema poolt selleks volitatud asetäitjatest.

36. Erastamisettevõtte direktor:
1) juhib ettevõtte tegevust, tagab käesolevas põhikirjas ning haldusnõukogu poolt kinnitatud direktsiooni põhimääruses ettenähtud, direktsiooni pädevusse kuuluvate ülesannete täitmise ning vastutab selle eest;
2) tegutseb Erastamisettevõtte nimel ilma volitusteta, esindab teda riigivõimu- ja -valitsemisorganites, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides ning suhetes teiste juriidiliste isikute ja üksikisikutega;
3) käsutab vastavalt kehtivale korrale Erastamisettevõtte vara, sõlmib ettevõtte nimel lepinguid, sooritab tehinguid ja avab pangaarveid, annab volikirju;
4) kinnitab Erastamisettevõtte struktuuri, töötajate koosseisu ja palgamäärad;
5) võtab tööle ja vabastab töölt ettevõtte töötajaid;
6) kinnitab ettevõtte struktuuriüksuste ja filiaalide põhimäärused ning juhib nende tööd;
7) annab oma pädevuse piires välja käskkirju ja juhendeid.

37. Direktor ja tema asetäitjad täidavad oma ülesandeid vastavalt Eesti Vabariigi seadustele, käesolevale põhikirjale ja haldusnõukogu poolt kinnitatud direktsiooni põhimäärusele. Direktsioon vastutab oma ülesannete ja haldusnõukogu otsuste korrektse täitmise eest.

38. Erastamisettevõtte direktor on kohustatud viivitamata informeerima haldusnõukogu esimeest kõigist Erastamisettevõtte tegevust puudutavatest tehingutest ja asjaoludest, mis kuuluvad haldusnõukogu pädevusse.

39. Erastamisettevõtte ülesannete täitmiseks võidakse moodustada ettevõtte filiaale maakondades.

Filiaalide juhatajad kinnitab ettevõtte direktori ettepanekul ametisse haldusnõukogu.

Direktsiooni ja filiaalide pädevus nähakse ette käesolevas põhikirjas, haldusnõukogu poolt kinnitatavas direktsiooni põhimääruses ja Erastamisettevõtte direktori poolt kinnitatavates struktuuriüksuste ja filiaalide põhimäärustes.

VI. Tegevusplaan

40. Erastamisettevõte peab koostama tegevusplaani, mis hõlmab ka finantseerimisplaani, ja esitama selle kinnitamiseks Majandusministeeriumile. Erastamisettevõte annab tegevusplaani täitmisest kaks korda aastas aru majandusministrile.

VII. Sissetulekute kasutamine ja aruandlus

41. Erastamisettevõtte sissetulekud moodustuvad erastatava vara müügist, millest kaetakse erastamise korraldamise ja läbiviimise kulud, ning erastamisele kuuluvate ettevõtete saneerimise ja ümberstruktureerimise kulutused, mis tehakse nende konkurentsivõime tõstmiseks ja paremate müügivõimaluste leidmiseks, ning muud Erastamisettevõtte kulud. Pärast nimetatud kulude mahaarvamist kantakse erastamisest laekunud raha Vabariigi Valitsuse eriarvele.

42. Erastamisettevõte ei saa kasumit.

43. Erastamisettevõtte direktsioon peab koostama ettenähtud tähtajaks nõuetekohase aastaaruande. Aruande õigsuse kontrollimiseks rakendatakse audiitorkontrolli.

44. Direktsioon esitab Erastamisettevõtte tegevuse aastaaruande läbivaatamiseks ja kinnitamiseks haldusnõukogule.

VIII. Erastamisettevõtte reorganiseerimine ja likvideerimine

45. Erastamisettevõtte reorganiseerimine ja likvideerimine toimub Vabariigi Valitsuse otsuse alusel. Vastava ettepaneku võib esitada Erastamisettevõtte haldusnõukogu ja Majandusministeerium.

46. Erastamisettevõte likvideeritakse:
1) kui ta on täitnud temale pandud ülesanded. Likvideeritava ettevõtte funktsioonid, mis vajavad järjepidevat täitmist (lepingute täitmise järelevalve jne.), antakse selle organi otsuse alusel, keda Vabariigi Valitsus on volitanud Erastamisettevõtet likvideerima, üle vastavatele riigivalitsemisorganitele või muule organisatsioonile;
2) kui Erastamisettevõtte tegevus end ei õigusta;
3) muudel Eesti Vabariigi seaduste ja teiste normatiivaktidega ettenähtud alustel.

47. Erastamisettevõte likvideeritakse Vabariigi Valitsuse otsuse alusel.

48. Erastamisettevõtte likvideerimisel juhindutakse Vabariigi Valitsuse 5. juuli 1990. a. määrusega nr. 140 kinnitatud «Eesti Vabariigi riigiettevõtte põhimääruse» punktides 27–32 ettenähtud korrast.

IX. Lõppsätted

49. Erastamisettevõtte põhikiri jõustub selle Vabariigi Valitsuse poolt kinnitamise päevast. Erastamisettevõte saab juriidilise isiku staatuse tema kohaliku omavalitsuse organis registreerimise päevast.  Kinnitatud
Eesti Vabariigi Valitsuse 15. septembri 1992. a. määrusega nr. 267

Riigiettevõtte «Eesti Erastamisettevõte» haldusnõukogu
i s i k k o o s s e i s

Andres Bergmann majandusministri asetäitja
Heldur Meerits Hansa Panga juhatuse aseesimees
Meelis Milder AS Baltika direktor
Sven Papp firma «SIAR BOSSARD» konsultant
Riivo Sinijärv tööstus- ja energeetikaministri asetäitja
Erik Terk Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor
Sven Tölp Eesti Panga õigusnõunik


Õiend

Lisatud avaldamisandmed.