Teksti suurus:

Valitsuse otsuste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 20, 370

Valitsuse otsuste muutmine ja kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 15.02.1994 nr 53

(õ) 8.05.2008 17:15

Vabariigi Valitsus määrab:

1. Tunnistada kehtetuks valitsuse otsused vastavalt juurdelisatud loetelule.

2. Teha Eesti NSV Ministrite Nõukogu ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. septembri 1987. a. määruses nr. 481 «Tööliste, teenistujate ja kolhoosnike lisapensioni vabatahtliku kindlustuse sisseseadmise kohta» (ENSV Teataja 1987, 44, 618) järgmised muudatused:

1) muuta punkti 1 alapunkti 1 teist lõiku ja sõnastada see järgmiselt:

«Lisapensioni maksmise allikaks on kindlustajate isiklikest maksetest ja kindlustusvõtja vahenditest moodustatud reservfond.»;

2) tunnistada kehtetuks punkti 1 alapunkti 2 kolmas lõik, alapunkt 3 ning punktid 2 ja 3.

 

 

Peaminister Mart LAAR

Justiitsminister Kaido KAMA

Riigisekretär Ülo KAEVATS

 

 

 

Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 15. veebruari 1994. a.
määrusega nr. 53

Valitsuse kehtetuks tunnistatud otsuste loetelu

1. Eesti NSV MN* 11. jaanuari 1971. a. määrus nr. 12 «Välismaiste litsentside järgi ja komplektsete importseadmete baasil ehitatavate objektide käikuandmise eest ehitus- ja montaaþiorganisatsioonidele preemiate maksmise korra kohta».

2. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1971. a. määrus nr. 18 «Eesti NSV MN 26. oktoobri 1970. a. määruse nr. 489 kehtivuse laiendamise kohta metsatehnilistesse kõrgematesse ja kesk-eriõppeasutustesse õppima suunatavatele metsavarumisettevõtete töötajatele» (ENSV Teataja 1971, 3, 31).

3. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1971. a. korralduse nr. 19-k punkti 1 teine lõik ja punkt 2.

4. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1971. a. korraldus nr. 20-k (ENSV Teataja 1971, 3, 38).

5. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1971. a. korralduse nr. 22-k punkt 2.

6. Eesti NSV MN 13. jaanuari 1971. a. määrus nr. 20 «Eesti NSV rahvamajanduses elektronarvutustehnika juurutamise ja automaatjuhtimissüsteemide loomise kohta» (ENSV Teataja 1971, 5, 60).

7. Eesti NSV MN 14. jaanuari 1971. a. korraldus nr. 28-k.

8. Eesti NSV MN 18. jaanuari 1971. a. korraldus nr. 32-k.

9. Eesti NSV MN 18. jaanuari 1971. a. korraldus nr. 36-k.

10. Eesti NSV MN 25. jaanuari 1971. a. määrus nr. 44 ««Väikeste teenindustöökodade töötajate lepingu alusel töötasustamise korra ja töötingimuste määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1971, 7, 79).

11. Eesti NSV MN 29. jaanuari 1971. a. määrus nr. 56 «Tallinna linna generaalplaani kinnitamise kohta».

12. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. veebruari 1971. a. määrus nr. 70 «Rahaliste vahendite tsentraliseerimise kohta õpikute kooliraamatukogufondide moodustamiseks, täiendamiseks ja uuendamiseks üldhariduslikes koolides» (ENSV Teataja 1971, 7, 75).

13. Eesti NSV MN 12. veebruari 1971. a. määrus nr. 83 «Turbaleiukohtade ja turba parema kasutamise kohta rahvamajanduses».

14. Eesti NSV MN 18. veebruari 1971. a. määrus nr. 94 «Kolhoosnikuid ja sovhooside töölisi metsavarumistöödele saatnud kolhoosidele ja sovhoosidele tarbepuidu müümise korra kohta» (ENSV Teataja 1971, 9, 104).

15. Eesti NSV MN 24. veebruari 1971. a. määrus nr. 100 «Eesti Põllumajanduse Akadeemia õppe- ja teadusliku uurimistöö baasi tugevdamise kohta».

16. Eesti NSV MN 25. veebruari 1971. a. määrus nr. 101 «ALMAVÜ Eesti vabariikliku organisatsiooni materiaal-tehnilise baasi edasise tugevdamise abinõude kohta».

17. Eesti NSV MN 25. veebruari 1971. a. määrus nr. 103 «Kõrgemate õppeasutuste üliõpilastele nimeliste stipendiumide täiendava asutamise kohta».

18. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. märtsi 1971. a. määrus nr. 114 «Standardite ja tehniliste tingimuste osatähtsuse suurendamise kohta toodangu kvaliteedi tõstmises» (ENSV Teataja 1971, 11, 127).

19. Eesti NSV MN 9. märtsi 1971. a. korraldus nr. 145-k.

20. Eesti NSV MN 19. märtsi 1971. a. määrus nr. 137 «Eesti NSV MN 22. veebruari 1968. a. määruse nr. 57 täitmise käigu kohta».

21. Eesti NSV MN 30. märtsi 1971. a. määrus nr. 156 «Eesti Õpilasmaleva tegevuse laiendamise kohta».

22. Eesti NSV MN 31. märtsi 1971. a. korraldus nr. 195-k.

23. Eesti NSV MN 1. aprilli 1971. a. määrus nr. 169 «Raamatukogufonde kasutavate lugejate materiaalse vastutuse kohta» (ENSV Teataja 1971, 15, 155).

24. Eesti NSV MN 7. aprilli 1971. a. korraldus nr. 202-k.

25. Eesti NSV MN 9. aprilli 1971. a. määrus nr. 186 «Piirkonditsioonidele mittevastava teravilja riiklikesse ressurssidesse vastuvõtmise korra kohta».

26. Eesti NSV MN 16. aprilli 1971. a. korraldus nr. 229-k.

27. Eesti NSV MN 16. aprilli 1971. a. korraldus nr. 231-k.

28. Eesti NSV MN 21. aprilli 1971. a. määrus nr. 206 «Hulkurluse ja kerjamise eest kinnipeetud isikute hoidmiseks ettenähtud piirkondlike vastuvõtu-jaotuspunktide asutamise kohta».

29. Eesti NSV MN 23. aprilli 1971. a. määrus nr. 215 ««Rajooni riikliku põllumajandussaaduste kokkuostu ja kvaliteedi inspektsiooni põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1971, 21, 225).

30. Eesti NSV MN 29. aprilli 1971. a. määrus nr. 228 «Metsamajanduse edasise arendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1971, 23, 245).

31. Eesti NSV MN 29. aprilli 1971. a. korraldus nr. 255-k.

32. Eesti NSV MN 3. mai 1971. a. määrus nr. 239 «Puu- ja köögivilja kokkuostuhindade ning jaemüügi piirhindade rakendamise kohta».

33. Eesti NSV MN 6. mai 1971. a. määrus nr. 247 «Soojuselektrijaamade tuha kasutamise kohta rahvamajanduses».

34. Eesti NSV MN 7. mai 1971. a. määrus nr. 251 «Postiside materiaal-tehnilise baasi tugevdamise abinõude kohta».

35. Eesti NSV MN 10. mai 1971. a. määrus nr. 257 «Pedagoogikaalase teadusliku uurimistöö koordineerimise kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1971, 23, 249).

36. Eesti NSV MN 10. mai 1971. a. määrus nr. 258 «Eesti NSV MN 26. oktoobri 1970. a. määruse nr. 489 kehtivuse laiendamise kohta metsamajandusettevõtete töötajatele, kes suunatakse õppima kõrgematesse ja kesk-eriõppeasutustesse» (ENSV Teataja 1971, 23, 250).

37. Eesti NSV MN 24. mai 1971. a. korralduse nr. 323-k punkt 2.

38. Eesti NSV MN 24. mai 1971. a. korraldus nr. 326-k.

39. Eesti NSV MN 25. mai 1971. a. määrus nr. 284 «Ehituses ja ehitusmaterjalide tööstuses töötraumade ärahoidmise täiendavate abinõude kohta».

40. Eesti NSV MN 25. mai 1971. a. määrus nr. 285 «Raskestikasvatatavate alaealiste seas tehtava kasvatustöö parandamise täiendavate abinõude kohta».

41. Eesti NSV MN 26. mai 1971. a. määrus nr. 288 «Põllumajanduslikus tootmises ja metsamajanduses töötavate õpilaste tootmisbrigaadide juhtimise eest üldhariduslike keskkoolide ja kaheksaklassiliste koolide õpetajate töötasustamise kohta».

42. Eesti NSV MN 28. mai 1971. a. määrus nr. 292 «Kõrgema ja keskeriharidusega muusikakaadri ettevalmistamise parandamise abinõude kohta».

43. Eesti NSV MN 31. mai 1971. a. määrus nr. 293 «Rajoonide ja linnade töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede materiaalse ja rahandusliku baasi tugevdamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1971, 26, 284).

44. Eesti NSV MN 31. mai 1971. a. määrus nr. 298 «Eesti NSV Vetelpäästeühingu küsimused» (ENSV Teataja 1971, 24, 267).

45. Eesti NSV MN 1. juuni 1971. a. korraldus nr. 352-k.

46. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 15. juuni 1971. a. määrus nr. 323 «Tootmisalaste ekskursioonide korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1971, 27, 294).

47. Eesti NSV MN 17. juuni 1971. a. määrus nr. 325 «Autotranspordile mootorikütuse ja määrdematerjalide tagamise kohta».

48. Eesti NSV MN 25. juuni 1971. a. korraldus nr. 399-k.

49. Eesti NSV MN 28. juuni 1971. a. määrus nr. 341 «Aastatel 1971 –1975 tarbijate katlamajade juurde küttemasuudi mahutite ning Pärnu ja Tallinna naftabaasi ehitamise kohta».

50. Eesti NSV MN 6. juuli 1971. a. määrus nr. 354 «Tööstusliku tootmise planeerimise ja majandusliku stimuleerimise parandamise mõnede abinõude kohta» (ENSV Teataja 1971, 31, 348).

51. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 8. juuli 1971. a. määrus nr. 358 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 25. märtsi 1966. a. määruse nr. 130 osalise kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1971, 28, 298).

52. Eesti NSV MN 12. juuli 1971. a. korraldus nr. 434-k.

53. Eesti NSV MN 19. juuli 1971. a. määrus nr. 369 «Mesinduse arendamise abinõude kohta Eesti NSV-s».

54. Eesti NSV MN 28. juuli 1971. a. määrus nr. 376 «Autoteede korrashoiu alase konkursi kohta teede remondi ja ehituse organisatsioonides» (ENSV Teataja 1971, 31, 349).

55. Eesti NSV MN 2. augusti 1971. a. määrus nr. 382 «Koloraado mardika kollete tekke ja leviku ärahoidmise abinõude kohta Eesti NSV territooriumil».

56. Eesti NSV MN 2. augusti 1971. a. määrus nr. 383 «Eesti NSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi valitsuste üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

57. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. augusti 1971. a. määrus nr. 402 «Maaparanduse edasise arendamise ja parandatud maade põllumajanduslikule kasutusele võtmise abinõude kohta aastateks 1971 –1975».

58. Eesti NSV MN 16. augusti 1971. a. määrus nr. 406 «Kodanikele kuuluvate sõiduautode ja muude transpordivahendite tehnilise teenindamise ettevõtete võrgu kiirema rajamise abinõude kohta».

59. Eesti NSV MN 16. augusti 1971. a. määrus nr. 408 «Justiitstöötajate kvalifikatsiooni tõstmise vabariiklike kursuste organiseerimise kohta» (ENSV Teataja 1971, 34, 383).

60. Eesti NSV MN 16. augusti 1971. a. korraldus nr. 497-k.

61. Eesti NSV MN 18. augusti 1971. a. korraldus nr. 500-k.

62. Eesti NSV MN 24. augusti 1971. a. korraldus nr. 514-k.

63. Eesti NSV MN 27. augusti 1971. a. määrus nr. 424 «Kaubandusorganisatsioonidele ning kaubandus- ja varumisorganisatsioonidele köögiviljade kokkuostuhindade tõstmisega, lisakulunormide suurendamisega ning puu- ja köögiviljade materiaal-tehnilise baasi arendamiseks tehtavate eraldiste kehtestamisega seotud kulude hüvitamise korra kohta».

64. Eesti NSV MN 31. augusti 1971. a. määrus nr. 430 «Elanike ja kommunaal-elukondlike ettevõtete ning asutuste kütusega varustamise parandamise abinõude kohta».

65. Eesti NSV MN 7. septembri 1971. a. määruse nr. 438 «Külade ja alevite töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede juhtivatele töötajatele seniste ametipalkade säilitamise korra kohta» (ENSV Teataja 1971, 37, 406) punkt 3.

66. Eesti NSV MN 7. septembri 1971. a. määruse nr. 439 «Rahvamajanduses arvestuse ja aruandluse edasise parema organiseerimise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1971, 40, 431) punkt 11.

67. Eesti NSV MN 7. septembri 1971. a. korraldus nr. 536-k.

68. Eesti NSV MN 20. septembri 1971. a. määrus nr. 453 ««Eesti NSV MN Riikliku Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1971, 42, 444).

69. Eesti NSV MN 1. oktoobri 1971. a. määrus nr. 469 «Ettevõtete ja organisatsioonide vastastikuse majandusliku huvi suurendamise kohta omade teaduslik-tehniliste saavutuste üleandmise ja ülevõetud eesrindlike kogemuste kasutamise vastu» (ENSV Teataja 1971, 42, 445).

70. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 1. oktoobri 1971. a. määrus nr. 470 «Munade ja linnuliha tööstusliku tootmise edasise suurendamise abinõude kohta».

71. Eesti NSV MN 4. oktoobri 1971. a. määrus nr. 472 «Kartuli, köögi- ja puuvilja varumise, hoidmise ja hulgimüügi kulunormide kindlaksmääramise õiguse andmise kohta riiklikele kaubandusorganisatsioonidele».

72. Eesti NSV MN 22. oktoobri 1971. a. korraldus nr. 624-k.

73. Eesti NSV MN 1. novembri 1971. a. korraldus nr. 640-k.

74. Eesti NSV MN 26. novembri 1971. a. määrus nr. 522 «Linnade kütteturustuste poolt ning linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteedele alluvate teiste kütteturustusorganisatsioonide poolt kuni 30 protsendi üleplaanilise kasumi kasutamise kohta elamuehituseks» (ENSV Teataja 1971, 47, 499).

75. Eesti NSV MN 26. novembri 1971. a. määrus nr. 523 «Haiglates ja väikelastekodudes toitlustamise kulunormide, samuti haiglate südame- ja veresoonkonna- ning rindkereosakondades ravimite soetamise kulunormide suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1971, 47, 500).

76. Eesti NSV MN 10. detsembri 1971. a. korraldus nr. 752-k.

77. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 15. detsembri 1971. a. määrus nr. 547 «Vabariigi kõrgemate õppeasutuste üliõpilaste ja keskeriõppeasutuste õpilaste materiaalsete ning korteri- ja olmetingimuste edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1972, 4, 27).

78. Eesti NSV MN 17. detsembri 1971. a. määrus nr. 552 «Tooraine ja materjalide tööstusjäätmete edasise parema kasutamise kohta».

79. Eesti NSV MN 22. detsembri 1971. a. määrus nr. 560 «Gaasivarustuse ohutuse tõstmise täiendavate abinõude kohta».

80. Eesti NSV MN 23. detsembri 1971. a. määrus nr. 562 «Teede asfaltbetoon- ja mustkattematerjalide tootmise võimsuste arendamise kohta aastatel 1972 –1975».

81. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 23. detsembri 1971. a. määrus nr. 563 «Isamaasõja invaliididele ja Isamaasõjas langenud sõjaväelaste perekondadele ettenähtud soodustuste andmises esinevate puuduste kohta» (ENSV Teataja 1972, 3, 21).

82. Eesti NSV MN 23. detsembri 1971. a. määrus nr. 564 «Invaliidide käsitsi juhitavate autodega varustamise korra muutmise kohta» (ENSV Teataja 1972, 3, 22).

83. Eesti NSV MN 24. detsembri 1971. a. määrus nr. 574 «Siseveekogude kalakasvatuse ja tööstusliku kalapüügi edasise arendamise abinõude kohta».

84. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 30. detsembri 1971. a. määrus nr. 582 «Põllumajanduslike objektide projekteerimise ja ehitamise parandamise ja maaehitusorganisatsioonide tootmisbaasi tugevdamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 4, 28).

85. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 31. detsembri 1971. a. määrus nr. 591 «Loomakasvatuse kõrgeväärtuslike söötadega täieliku varustamise eest peetavas sotsialistlikus võistluses esikohale tulnud rajoonile antava Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee ja Eesti NSV MN rändpunalipu kavandi ja kirjelduse kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 4, 29).

86. Eesti NSV MN 17. jaanuari 1972. a. määrus nr. 18 «Põllumajandusmaksu määrade kohta».

87. Eesti NSV MN 20. jaanuari 1972. a. määrus nr. 25 «Aviokeemiliste tööde parema organiseerimise kohta põllumajanduses».

88. Eesti NSV MN 20. jaanuari 1972. a. korraldus nr. 32-k.

89. Eesti NSV MN 21. jaanuari 1972. a. korraldus nr. 38-k.

90. Eesti NSV MN 24. jaanuari 1972. a. korraldus nr. 41-k (ENSV Teataja 1972, 5, 44).

91. Eesti NSV MN 25. jaanuari 1972. a. määrus nr. 36 «Eesti NSV MN 17. mai 1960. a. määruse nr. 186 «Vabariikliku õigekeelsuse komisjoni loomise kohta» punkti 1 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1972, 5, 42).

92. Eesti NSV MN 4. veebruari 1972. a. määrus nr. 47 «NSV Liidu Riigipanga Eesti Vabariikliku Kontori 1972. aasta I kvartali krediidi- ja kassaplaani küsimused».

93. Eesti NSV MN 8. veebruari 1972. a. korraldus nr. 64-k.

94. Eesti NSV MN 14. veebruari 1972. a. korraldus nr. 75-k.

95. Eesti NSV MN 15. veebruari 1972. a. korraldus nr. 77-k (ENSV Teataja 1972, 12, 112).

96. Eesti NSV MN 17. veebruari 1972. a. korraldus nr. 90-k.

97. Eesti NSV MN 21. veebruari 1972. a. korraldus nr. 95-k.

98. Eesti NSV MN 2. märtsi 1972. a. määrus nr. 94 «Peremeheta tööstusliku musta vanametalli tarbijate kooperatsiooni poolt varumise kohta» (ENSV Teataja 1972, 13, 120).

99. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. märtsi 1972. a. määrus nr. 99 «Koolinoorte suvepuhkuse organiseerimise edasise parandamise abinõude kohta».

100. Eesti NSV MN 28. märtsi 1972. a. määrus nr. 129 «Elanikkonnalt võetavaid makse käsitlevates Eesti NSV valitsuse otsustes muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1972, 15, 142).

101. Eesti NSV MN 30. märtsi 1972. a. määrus nr. 132 «Riikliku Projekteerimise Instituudi «Eesti Maaehitusprojekt» uuele planeerimise ja majandusliku stimuleerimise süsteemile üleviimise kohta».

102. Eesti NSV MN 31. märtsi 1972. a. määrus nr. 139 «Eesti Õpilasmaleva tegevuse parandamise kohta».

103. Eesti NSV MN 7. aprilli 1972. a. määrus nr. 144 «Eesti NSV MN 20. juuli 1966. a. määruse nr. 338 osalise muutmise kohta».

104. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. aprilli 1972. a. määrus nr. 151 «Metsa ülestöötamisel töötavate tööliste ja teenistujate korteritingimuste ning kaubandus- ja olmeteeninduse parandamise täiendavate abinõude kohta».

105. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. aprilli 1972. a. määrus nr. 153 «Kaubanduse ja tema tehnilise varustatuse parandamise mõningate abinõude kohta».

106. Eesti NSV MN 20. aprilli 1972. a. määrus nr. 173 «Parandatud maade esmase kultuuristamise abinõude rakendamiseks sovhoosidele ja teistele riiklikele põllumajandusettevõtetele pikaajalise krediidi andmise kohta» (ENSV Teataja 1972, 19, 190).

107. Eesti NSV MN 6. mai 1972. a. korraldus nr. 255-k.

108. Eesti NSV MN 11. mai 1972. a. korraldus nr. 260-k (ENSV Teataja 1972, 20, 200).

109. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 16. mai 1972. a. määrus nr. 228 «Eesti NSV tööstuses, ehituses ja transpordis töökaitse ja ohutustehnika olukorra parandamise täiendavate abinõude kohta» (ENSV Teataja 1972, 21, 203).

110. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 25. mai 1972. a. määrus nr. 244 «Kalurikolhooside liikmete sotsiaalkindlustuse abinõude kohta» (ENSV Teataja 1972, 23, 224).

111. Eesti NSV MN 25. mai 1972. a. määruse nr. 247 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise kohta seoses Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 30. detsembri 1971. a. määrusega nr. 582 ja Eesti NSV MN 31. detsembri 1971. a. korraldusega nr. 824-k» (ENSV Teataja 1972, 23, 228) punkt 4.

112. Eesti NSV MN 1. juuni 1972. a. määrus nr. 262 «Eesti NSV MN 1. juuli 1970. a. määruse nr. 318 osalise muutmise kohta».

113. Eesti NSV MN 1. juuni 1972. a. määrus nr. 263 «Kohalike eelarvete projektide koostamise korra täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 24, 242).

114. Eesti NSV MN 6. juuni 1972. a. määrus nr. 269 «Rahvamajanduse planeerimises uutele, 1. jaanuarist 1973. a. kehtestatavatele hulgihindadele ülemineku abinõude kohta».

115. Eesti NSV MN 12. juuni 1972. a. määrus nr. 277 «Piirituse, kangete alkohoolsete jookide ja kangendatud veinide tootmise korrastamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 26, 261).

116. Eesti NSV MN 14. juuni 1972. a. määrus nr. 283 «Eesti NSV Vetelpäästeühingu materiaal-tehnilise baasi väljaarendamise ja majandusliku tegevuse kohta» (ENSV Teataja 1972, 25, 250).

117. Eesti NSV MN 28. juuni 1972. a. määrus nr. 310 «Eesti NSV MN 16. augusti 1971. a. määruse nr. 408 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1972, 26, 263).

118. Eesti NSV MN 30. juuni 1972. a. määrus nr. 318 «Üleminevate ehituste tiitelnimestike kinnitamise kohta Eesti NSV Põllumajanduse Ministeeriumi ja Eesti NSV MN Koondise «Eesti Põllumajandustehnika» süsteemis».

119. Eesti NSV MN 30. juuni 1972. a. korraldus nr. 389-k.

120. Eesti NSV MN 3. juuli 1972. a. määrus nr. 321 ««Eesti NSV Pimedate Ühingu põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 34, 366).

121. Eesti NSV MN 10. juuli 1972. a. määrus nr. 334 «Joomise ja alkoholismi vastase võitluse tugevdamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1972, 32, 344).

122. Eesti NSV MN 12. juuli 1972. a. määrus nr. 335 «Tsentraliseerimata finantseerimisallikate arvel ehitatavate kohaliku tööstuse ja teenindusettevõtete ehitamise korra kohta».

123. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. juuli 1972. a. määrus nr. 338 «Kutseharidussüsteemi edasise täiustamise ja tööliskaadri parema ettevalmistamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 34, 365).

124. Eesti NSV MN 17. juuli 1972. a. määrus nr. 345 ««Ministeeriumi, keskasutuse, töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee, ettevõtte, organisatsiooni või asutuse juriidilise osakonna (büroo), pea-(vanem-) juriskonsuldi ja juriskonsuldi üldpõhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1972, 30, 313).

125. Eesti NSV MN 20. juuli 1972. a. määrus nr. 349 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. aprilli 1971. a. määruse nr. 195 täitmise käigu kohta Eesti NSV ministeeriumides ja keskasutustes».

126. Eesti NSV MN 24. juuli 1972. a. määrus nr. 357 «Kommunaalmajanduse ettevõtete üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

127. Eesti NSV MN 26. juuli 1972. a. korraldus nr. 431-k.

128. Eesti NSV MN 27. juuli 1972. a. määrusega nr. 359 (ENSV Teataja 1972, 31, 326) kinnitatud muudatuste punktid 2, 4, 6 ja 8.

129. Eesti NSV MN 14. augusti 1972. a. määrus nr. 374 ««Linna (rajooni) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee haridusosakonna põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 37, 401).

130. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 30. augusti 1972. a. määrus nr. 412 «Kõrge tootmiskultuuri ja töö organiseerimise eest peetava vabariikliku sotsialistliku võistluse korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 40, 440).

131. Eesti NSV MN 1. septembri 1972. a. määrus nr. 417 ««Linna (rajooni) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee juriidilise osakonna (büroo), pea-(vanem-) juriskonsuldi ja juriskonsuldi põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 37, 406).

132. Eesti NSV MN 28. septembri 1972. a. määrus nr. 446 «Kliinilise ordinatuuri lõpetanud arstide personaalse jaotamise ja töölesuunamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 41, 457).

133. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. oktoobri 1972. a. määrus nr. 453 «Noorte üldisele keskharidusele ülemineku lõpuleviimise ja üldharidusliku kooli edasiarendamise kohta» (ENSV Teataja 1972, 46, 504).

134. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 19. oktoobri 1972. a. määrus nr. 458 «Vabariigis kõrgema hariduse edasise täiustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1972, 49, 534).

135. Eesti NSV MN 30. oktoobri 1972. a. määrus nr. 474 «Linnade ja rajoonide töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede kapitaalehituse ja kapitaalremondi gruppide (osakondade) töö parandamise abinõude kohta».

136. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1972. a. määruse nr. 479 «NSV Liidu Riigipanga Eesti Vabariikliku Kontori 1972. aasta IV kvartali krediidi- ja kassaplaani küsimused» punkt 6.

137. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1972. a. korraldus nr. 639-k.

138. Eesti NSV MN 13. novembri 1972. a. määrusega nr. 487 (ENSV Teataja 1972, 48, 524) kinnitatud muudatuste punktid 1, 2 ja 4.

139. Eesti NSV MN 14. novembri 1972. a. määrus nr. 488 ««Tulemist arvutatavates protsentides toimuva olmeteenindustöötajate töötasustamise tingimuste määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1973, 6, 50).

140. Eesti NSV MN 22. novembri 1972. a. korraldus nr. 672-k.

141. Eesti NSV MN 30. novembri 1972. a. korraldus nr. 698-k.

142. Eesti NSV MN 2. detsembri 1972. a. määrus nr. 508 «Uue tehnika loomise ja juurutamise eest metsamajandusettevõtete ja -organisatsioonide töötajate premeerimise kohta» (ENSV Teataja 1972, 51, 554).

143. Eesti NSV MN 22. jaanuari 1973. a. korraldus nr. 31-k.

144. Eesti NSV MN 24. jaanuari 1973. a. määrus nr. 44 ««Kolhoosidevahelise sanatooriumi «Narva-Jõesuu» põhikirja» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1973, 5, 44).

145. Eesti NSV MN 31. jaanuari 1973. a. määrus nr. 51 «Kurgi hübriidseemnete kokkuostu- ja müügihindade kinnitamise kohta».

146. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 30. jaanuari 1973. a. määrus nr. 52 «Üldhariduslike koolide ja haiglate materiaal-tehnilise baasi tugevdamise kohta».

147. Eesti NSV MN 30. jaanuari 1973. a. korraldus nr. 51-k.

148. Eesti NSV MN 12. veebruari 1973. a. korraldus nr. 70-k.

149. Eesti NSV MN 13. märtsi 1973. a. määrus nr. 107 «Vee kasutamise ja kaitse alase töö täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1973, 11, 94).

150. Eesti NSV MN 21. märtsi 1973. a. määrus nr. 120 «Muudatuste tegemise kohta Eesti NSV MN 25. detsembri 1964. a. määruses nr. 560 «Ehituste tiitelnimestike kinnitamise korra kohta»» (ENSV Teataja 1973, 13, 112).

151. Eesti NSV MN 5. aprilli 1973. a. määrus nr. 153 «Vaimuhaigetele arstiabi andmise edasise parandamise mõningate abinõude kohta».

152. Eesti NSV MN 16. aprilli 1973. a. määrus nr. 175 «ENSV Teenindusministeeriumi 1972. aasta finantsmajandusliku tegevuse tulemuste kohta».

153. Eesti NSV MN 16. aprilli 1973. a. määrus nr. 181 «Eesti NSV MN Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee Tehnilise Keskuse uuele planeerimise ja majandusliku stimuleerimise süsteemile üleviimise kohta».

154. Eesti NSV MN 24. aprilli 1973. a. määrus nr. 196 ««ENSV Siseministeeriumi Ravi- ja Tööprofülaktooriumi põhimääruse» kinnitamise kohta».

155. Eesti NSV MN 24. aprilli 1973. a. määrus nr. 197 «Tule- ja plahvatusohtlike tootmisaladega ettevõtete projekteerimise ja ekspluatatsioonivõtmise kontrolli parema korraldamise kohta».

156. Eesti NSV MN 24. aprilli 1973. a. korraldus nr. 206-k.

157. Eesti NSV MN 3. mai 1973. a. määrus nr. 222 «Eesti NSV rahvamajanduse arendamise 1973. aasta riiklikus plaanis kehtestatud ülesannete täitmise tagamise mõningate täiendavate abinõude kohta».

158. Eesti NSV MN 10. mai 1973. a. korraldus nr. 235-k.

159. Eesti NSV MN 16. mai 1973. a. määrus nr. 236 «Metsade ja turbarabade tulekaitse tugevdamise abinõude kohta».

160. Eesti NSV MN 16. mai 1973. a. korraldus nr. 247-k.

161. Eesti NSV MN 21. mai 1973. a. määrus nr. 246 «Kolhoosides koolieelsete lasteasutuste võrgu edasise arendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1973, 24, 203).

162. Eesti NSV MN 24. mai 1973. a. määrus nr. 252 «Eesti NSV MN 6. jaanuari 1969. a. määruse nr. 3 «Veoste pakett- ja konteinervedude rakendamise kohta raudtee-vee-autotranspordi segaühenduses» täitmise käigu kohta».

163. Eesti NSV MN 6. juuni 1973. a. määrus nr. 270 ««Riikliku sotsiaalkindlustuse toetuste määramisel tööliste ja teenistujate pideva tööstaaþi arvutamise eeskirjade» kohta» (ENSV Teataja 1973, 29, 243).

164. Eesti NSV MN 19. juuni 1973. a. määruse nr. 294 «Eesti NSV valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta seoses Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 15. detsembri 1971. a. määrusega nr. 547» (ENSV Teataja 1973, 26, 217) punkt 1.

165. Eesti NSV MN 19. juuni 1973. a. määrus nr. 295 «Kolhooside ja kolhoosidevaheliste ehitusobjektide projekteerimis- ja eelarvedokumentatsiooni ning tiitelnimestike kinnitamise ning kooskõlastamise korra kohta» (ENSV Teataja 1973, 30, 252).

166. Eesti NSV MN 26. juuni 1973. a. määrus nr. 302 «Kolhoosidelt, sovhoosidelt ja teistelt riiklikelt majanditelt riigi poolt kokkuostetavate õlikultuuriseemnete ja muude põllumajandussaaduste eest neile müüdava jõusööda hindade kohta».

167. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. juuli 1973. a. määrus nr. 309 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. oktoobri 1969. a. määruse nr. 419 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1973, 29, 241).

168. Eesti NSV MN 27. juuli 1973. a. korraldus nr. 385-k.

169. Eesti NSV MN 3. augusti 1973. a. korraldus nr. 404-k.

170. Eesti NSV MN 6. augusti 1973. a. korraldus nr. 406-k (ENSV Teataja 1973, 38, 347).

171. Eesti NSV MN 10. augusti 1973. a. määrus nr. 361 «Kommertstöö kontsentreerimise kohta Balti Raudtee Eesti Raudteekonna tugijaamadesse».

172.Eesti NSV MN 14. augusti 1973. a. määrus nr. 368 «Elanike poolt teenuste eest tasumiseks ettenähtud piletite, talongide ja muude tähikute valmistamise, arvestamise ja hoidmise korrastamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1973, 37, 334).

173. Eesti NSV MN 24. augusti 1973. a. määrus nr. 381 ««Maksude loetelus, mis võetakse seoses auto-mototranspordi ekspluateerimisega» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1973, 36, 324).

174. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 27. augusti 1973. a. määrus nr. 385 «Vabariigi ettevõtete ventilatsioonisüsteemide projekteerimise ja ekspluatatsioonivõtmise üle kontrolli tõhustamise ning nimetatud ventilatsioonisüsteemide parema ekspluateerimise kohta» (ENSV Teataja 1973, 38, 342).

175. Eesti NSV MN 27. augusti 1973. a. korraldus nr. 455-k.

176. Eesti NSV MN 31. augusti 1973. a. korraldus nr. 465-k.

177. Eesti NSV MN 31. augusti 1973. a. korraldus nr. 468-k.

178. Eesti NSV MN 3. septembri 1973. a. korraldus nr. 469-k.

179. Eesti NSV MN 11. septembri 1973. a. korraldus nr. 486-k.

180. Eesti NSV MN 12. septembri 1973. a. korraldus nr. 488-k.

181.Eesti NSV MN 18. septembri 1973. a. määrus nr. 408 «Kuritegeliku tegevuse läbi kannatada saanud kodanike statsionaarse ravi kulude arvestamise määra kohta» (ENSV Teataja 1973, 40, 365).

182. Eesti NSV MN 18. septembri 1973. a. määrus nr. 409 «Tööstus-, ehitus-, põllumajandus-, transpordi- ning sideettevõtete ja organisatsioonide juhtivate ning insener-tehniliste töötajate ja teiste spetsialistide atesteerimise sisseseadmise kohta» (ENSV Teataja 1973, 41, 371).

183. Eesti NSV MN 19. septembri 1973. a. korraldus nr. 506-k.

184. Eesti NSV MN 1. oktoobri 1973. a. korraldus nr. 524-k.

185. Eesti NSV MN 2. oktoobri 1973. a. määrus nr. 429 «Teaduslike, kirjandus- ja kunstiteoste väljaandmise, avaliku ettekandmise või muul viisil kasutamise eest autoritasu määrade ja väljamaksmise korra kohta».

186. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 2. oktoobri 1973. a. määrus nr. 431 «Üldhariduslike maakoolide töötingimuste edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1973, 45, 403).

187. Eesti NSV MN 8. oktoobri 1973. a. korraldus nr. 537-k.

188. Eesti NSV MN 10. oktoobri 1973. a. määrus nr. 441 ««Avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1973, 51, 447).

189. Eesti NSV MN 19. oktoobri 1973. a. korraldus nr. 559-k.

190. Eesti NSV MN 23. oktoobri 1973. a. määrus nr. 455 «Tööstusettevõtetes ning linnades ja teistes asulates müra vähendamise abinõude kohta».

191. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 23. oktoobri 1973. a. määrus nr. 457 «Leiutustegevuse edasiarendamise, vabariigi rahvamajanduses avastuste, leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute parema kasutamise ning nende osa suurendamise kohta teaduse ja tehnika progressi kiirendamisel» (ENSV Teataja 1973, 52, 448).

192. Eesti NSV MN 26. oktoobri 1973. a. määrus nr. 458 «Täiendavate abinõude kohta liiklusõnnetuste ärahoidmiseks reisijate veol».

193. Eesti NSV MN 26. oktoobri 1973. a. määrus nr. 460 «Tallinna Mehhaniseeritud Vesiehituskolonnile ehitustööde lisakulude normi kindlaksmääramise kohta».

194. Eesti NSV MN 30. oktoobri 1973. a. korraldus nr. 587-k.

195. Eesti NSV MN 6. novembri 1973. a. määrus nr. 483 «Vanaduspensionäride ja invaliidide tööjõu rahvamajanduses kasutamise edasise parandamise abinõude ja sellega seoses täiendavate soodustuste andmise kohta» (ENSV Teataja 1973, 52, 453).

196. Eesti NSV MN 6. novembri 1973. a. määrus nr. 490 ««Ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste poolt pretensioonide esitamise ja läbivaatamise ning majanduslepingutega seotud lahkarvamuste reguleerimise korra põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1973, 50, 443).

197. Eesti NSV MN 12. novembri 1973. a. määrus nr. 493 «Piimafarmide rajamise käigu kohta».

198. Eesti NSV MN 29. novembri 1973. a. määrus nr. 514 «Linnakutsekoolide õpilaste toidurahanormi suurendamise kohta».

199. Eesti NSV MN 30. novembri 1973. a. korraldus nr. 662-k.

200. Eesti NSV MN 3. detsembri 1973. a. määrus nr. 517 «Mõnede transpordiehitiste ja hüdrotehniliste ehitiste ehitamiseks koondeelarvetesse lülitatavate ettenägemata tööde ja kulutuste vahendite reservi piirmäärade kohta».

201. Eesti NSV MN 4. detsembri 1973. a. määrus nr. 521 «Elanikele arstiabi andmise edasise parandamise mõningate abinõude kohta».

202. Eesti NSV MN 17. detsembri 1973. a. määrus nr. 533 ««Kalmistute maa kasutamise ja korrashoiu eeskirjade» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1974, 2, 12).

203. Eesti NSV MN 18. detsembri 1973. a. määrus nr. 540 «Piima riikliku standardi ja diferentseeritud kokkuostuhindade kehtestamise kohta».

204. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. detsembri 1973. a. määrus nr. 542 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. aprilli 1972. a. määruse nr. 153 täitmise käigu kohta tootmisettevõtetes ühiskondliku toitlustamise parandamise osas».

205. Eesti NSV MN 26. detsembri 1973. a. määrus nr. 563 «Piimavasikate libemagude kokkuostu suurendamise abinõude kohta».

206. Eesti NSV MN 27. detsembri 1973. a. korraldus nr. 739-k.

207. Eesti NSV MN 28. jaanuari 1974. a. määrus nr. 27 «ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi töö «Üleliidulise või vabariikliku tööstuskoondise üldpõhimääruse» tingimustel korraldamise kohta».

208. Eesti NSV MN 8. veebruari 1974. a. korraldus nr. 77-k.

209. Eesti NSV MN 14. veebruari 1974. a. korraldus nr. 89-k.

210. Eesti NSV MN 19. veebruari 1974. a. määrus nr. 60 «ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi tööstusettevõtete üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile.»

211. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 19. veebruari 1974. a. määrus nr. 61 «Maaparanduse arendamise 1974. aasta plaani ja selle materiaal-tehnilise kindlustamise abinõude kohta.»

212. Eesti NSV MN 22. veebruari 1974. a. korraldus nr. 106-k.

213. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. märtsi 1974. a. määrus nr. 92 «Rahvamajanduses kütuse- ja energiaressursside kasutamise efektiivsuse tõstmise abinõude kohta».

214. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. märtsi 1974. a. määrus nr. 93 «Mõnede abinõude kohta kapitaalehituse plaani täitmise tagamiseks ENSV Ehitusministeeriumi poolt 1974. aastal».

215. Eesti NSV MN 13. märtsi 1974. a. korraldus nr. 162-k.

216. Eesti NSV MN 14. märtsi 1974. a. korraldus nr. 165-k.

217. Eesti NSV MN 20. märtsi 1974. a. määrus nr. 105 «Eesti NSV MN 17. veebruari 1966. a. määruse nr. 86 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1974, 11, 100).

218. Eesti NSV MN 22. märtsi 1974. a. määrus nr. 112 «Metsamarjade ja muude taimsete varude kasvualade taastamise, laiendamise ning saagikuse tõstmise abinõude kohta».

219. Eesti NSV MN 27. märtsi 1974. a. määrus nr. 123 ««ENSV autoteede ja teerajatiste kasutamise ja kaitse eeskirjade» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1974, 17, 142).

220. Eesti NSV MN 28. märtsi 1974. a. määrus nr. 125 «Eesti NSV maarajoonide klubiliste asutuste perspektiivse võrgu kohta» (ENSV Teataja 1974, 13, 122).

221. Eesti NSV MN 1. aprilli 1974. a. määrus nr. 131 «Eesti NSV MN Riikliku Maaparanduse ja Veemajanduse Komitee 1973. aasta finantsmajandusliku tegevuse kohta».

222. Eesti NSV MN 4. aprilli 1974. a. määrus nr. 138 «Eesti NSV MN 18. septembri 1973. a. määruse nr. 409 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1974, 17, 144).

223. Eesti NSV MN 8. aprilli 1974. a. määrus nr. 146 «Elatanud kodanike tasuliste pansionaatide kohta» (ENSV Teataja 1974, 18, 154).

224. Eesti NSV MN 16. aprilli 1974. a. määrus nr. 171 «Eesti NSV linnade ja alevite elamufondi tehnilise inventariseerimise materjalide statistilise läbitöötamise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1974, 22, 198).

225. Eesti NSV MN 19. aprilli 1974. a. määrus nr. 186 «Põllumajanduslike kõlvikute vähendamise ja teisteks kõlvikuteks üleviimise korra kohta».

226. Eesti NSV MN 22. aprilli 1974. a. määrus nr. 187 «Eesti NSV MN 1. juuli 1970. a. määruse nr. 318 ja 25. juuni 1971. a. määruse nr. 340 osalise muutmise kohta».

227. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 23. aprilli 1974. a. määrus nr. 192 «Eestimaa Kommunistliku Partei Keskkomitee, Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja Eestimaa Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu Keskkomitee rändpunalippude ning rahaliste preemiate määramise tingimuste kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1974, 22, 194).

228. Eesti NSV MN 24. aprilli 1974. a. määrus nr. 198 ««Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekaubandusvõrgust ostetud tööstuskaupade ümbervahetamise eeskirjade» kohta» (ENSV Teataja 1974, 21, 184).

229. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 30. aprilli 1974. a. määrus nr. 206 «Aianduskooperatiivide kohta» (ENSV Teataja 1974, 26, 228).

230. Eesti NSV MN 16. mai 1974. a. määrus nr. 227 «Suguhaiguste leviku vastase võitluse tugevdamise abinõude kohta».

231. Eesti NSV MN 20. mai 1974. a. määrus nr. 228 «Meditsiinilise vereteenistuse edasise arendamise kohta vabariigis».

232. Eesti NSV MN 24. mai 1974. a. korraldus nr. 326-k.

233. Eesti NSV MN 24. mai 1974. a. korraldus nr. 327-k.

234. Eesti NSV MN 24. mai 1974. a. määrus nr. 238 «Üldhariduslike koolide õpetajate atesteerimise kohta» (ENSV Teataja 1974, 26, 230).

235. Eesti NSV MN 3. juuni 1974. a. määrus nr. 242 «Mõnede kommunaalettevõtete üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

236. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 4. juuni 1974. a. määrus nr. 247 «Umbrohutõrje abinõude tõhustamise kohta vabariigi territooriumil».

237. Eesti NSV MN 5. juuni 1974. a. määrus nr. 253 «Eesti NSV MN 30. novembri 1959. a. määruse nr. 446 laiendamisest ENSV Varustuskomitee süsteemi isemajandavatele ettevõtetele ja organisatsioonidele».

238. Eesti NSV MN 7. juuni 1974. a. määrus nr. 255 «Traktorite T-150K ning teraviljakombainide CK-5 «Niva» ja CK-6 «Kolos» põllumajanduses rakendamise kohta».

239. Eesti NSV MN 13. juuni 1974. a. määrus nr. 264 «Lastekodude ja koolieelsete lasteasutuste olukorra parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1974, 27, 240).

240. Eesti NSV MN 14. juuni 1974. a. korraldus nr. 364-k.

241. Eesti NSV MN 14. juuni 1974. a. korraldus nr. 367-k.

242. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. juuni 1974. a. määrus nr. 273 «Külade ja alevite töörahva saadikute nõukogude täitevkomiteede esimeeste premeerimise kohta põllu- ning loomakasvatussaaduste tootmise ja varumise plaani ning võetud sotsialistlike kohustuste täitmise eduka tagamise eest kolhoosides ja sovhoosides» (ENSV Teataja 1974, 28, 261).

243. Eesti NSV MN 20. juuni 1974. a. määrus nr. 277 «Nõukogude ja välismaa autorite teoste avaliku esitamise täpse arvestuse tagamise kohta».

244. Eesti NSV MN 8. juuli 1974. a. määrus nr. 296 «Ettevõtetes, organisatsioonides ja asutustes valve- ja tuletõrjesignalisatsiooni paigaldamise eest tasumise korra kohta».

245. Eesti NSV MN 8. juuli 1974. a. korraldus nr. 425-k.

246. Eesti NSV MN 11. juuli 1974. a.määrus nr. 301 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. aprilli 1972. a. määruse nr. 153 «Kaubanduse ja tema tehnilise varustatuse parandamise mõningate abinõude kohta» täitmise käigu kohta Eesti NSV kaubandusorganisatsioonide poolt».

247. Eesti NSV MN 15. juuli 1974. a. korraldus nr. 447-k.

248. Eesti NSV MN 15. juuli 1974. a. korraldus nr. 448-k.

249. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 2. augusti 1974. a. määrus nr. 329 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. augusti 1964. a. määruse nr. 376 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1974, 34, 323).

250. Eesti NSV MN 6. augusti 1974. a. määrus nr. 334 «Elamute elektrivõrkude võimsuse suurendamise kohta».

251. Eesti NSV MN 15. augusti 1974. a. määrus nr. 355 «Eesti NSV MN 30. novembri 1959. a. määruse nr. 446 punkti 2 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1974, 36, 364).

252. Eesti NSV MN 15. augusti 1974. a. korraldus nr. 496-k.

253. Eesti NSV MN 21. augusti 1974. a. korraldus nr. 508-k.

254. Eesti NSV MN 29. augusti 1974. a. korraldus nr. 539-k.

255. Eesti NSV MN 6. septembri 1974. a. korraldus nr. 546-k.

256. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 10. septembri 1974. a. määrus nr. 397 «Leiutiste ja ratsionaliseerimisettepanekute rahvamajanduses kasutamise üleliidulise ühiskondliku ülevaatuse korraldamise tagamise abinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1974, 39, 398).

257. Eesti NSV MN 17. septembri 1974. a. määrus nr. 403 «Riigieelarve vahendite kaasatõmbamisega ehitatud elamuid valdavate elamukooperatiivide liikmeks astuvate kodanike osamaksu suuruse kohta» (ENSV Teataja 1974, 41, 422).

258. Eesti NSV MN 23. septembri 1974. a. määrus nr. 417 «Maakasutajatele kahjude ning põllumajandusliku tootmise kahjude hüvitamise kohta maade eraldamisel riiklikeks või ühiskondlikeks vajadusteks» (ENSV Teataja 1974, 43, 438).

259. Eesti NSV MN 30. septembri 1974. a. määrus nr. 421 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta vastavalt NSV Liidu MN 2. juuli 1974. a. määrusele nr. 538» (ENSV Teataja 1974, 43, 439).

260. Eesti NSV MN 30. septembri 1974. a. määrus nr. 424 «Noorte kutsesuunitluse edasise parandamise täiendavate abinõude kohta» (ENSV Teataja 1974, 45, 458).

261. Eesti NSV MN 3. oktoobri 1974. a. määrus nr. 428 «Mehhaniseeritud rändkolonnide ja alaliselt tegutsevate ehitusrongide töö parendamise mõningatest abinõudest».

262. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. oktoobri 1974. a. määrus nr. 434 «Täiendavate abinõude kohta puhkajate teenindamise parandamiseks supelrandades» (ENSV Teataja 1974, 45, 456).

263. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. oktoobri 1974. a. määrus nr. 439 «Ühiselamutes elavate tööliste ja teenistujate elamistingimuste ning kultuurilise ja olmeteenindamise edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1974, 44, 446).

264. Eesti NSV MN 10. oktoobri 1974. a. määrus nr. 441 «Eesti NSV MN 13. juuni 1953. a. määruse nr. 388 osalise muutmise kohta».

265. Eesti NSV MN 11. oktoobri 1974. a. määrus nr. 446 «Eraldiste suurendamise kohta teaduslikeks uurimis- ja katsetöödeks ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi süsteemis» (ENSV Teataja 1974, 43, 442).

266. Eesti NSV MN 11. oktoobri 1974. a. korraldus nr. 625-k.

267. Eesti NSV MN 22. oktoobri 1974. a. määrus nr. 457 «ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi töö organiseerimisest tingimustel, mis on kehtestatud üleliiduliste ja vabariiklike tööstuskoondiste üldpõhimäärusega».

268. Eesti NSV MN 28. oktoobri 1974. a. määrus nr. 462 «ENSV Kalamajanduse Valitsuse töö organiseerimisest tingimustel, mis on kehtestatud üleliiduliste ja vabariiklike tööstuskoondiste üldpõhimäärusega».

269. Eesti NSV MN 4. novembri 1974. a. määrus nr. 472 «Eesti NSV Varumisministeeriumi struktuuri kohta».

270. Eesti NSV MN 11. novembri 1974. a. määrus nr. 477 ««Eesti NSV Rahandusministeeriumi Kontrolli ja Revisjoni Valitsuse põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1974, 48, 507).

271. Eesti NSV MN 19. novembri 1974. a. määrus nr. 483 «Pärnu linna generaalplaani kinnitamise kohta».

272. Eesti NSV MN 20. novembri 1974. a. korraldus nr. 714-k.

273. Eesti NSV MN 22. novembri 1974. a. määrus nr. 493 «Koreograafiakoolide internaatides õpilaste ülalpidamise soodustuste kohta» (ENSV Teataja 1974, 50, 519).

274. Eesti NSV MN 25. novembri 1974. a. määrus nr. 494 «Sekundaarse tooraine äraandmise, kogumise ja varumise planeerimise korra kohta».

275. Eesti NSV MN 28. novembri 1974. a. määrus nr. 496 «NSVL mandrilava loodusvarade hulka kuuluvate merepõhjale kinnitunud elusorganismide varudele tekitatud ja sissenõudmisele kuuluva kahju suuruse arvutamise takside kohta» (ENSV Teataja 1974, 50, 520).

276. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 2. detsembri 1974. a. määrus nr. 502 «Vabariigi keskeriõppeasutuste juhtimise edasise täiustamise abinõude ja keskeriharidusega spetsialistide ettevalmistamise kvaliteedi parandamise kohta».

277. Eesti NSV MN 24. detsembri 1974. a. määrus nr. 524 ««Kutseala nimetuse «Eesti NSV metsamajanduse eesrindlane» andmise tingimustes» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1975, 1, 7).

278. Eesti NSV MN 31. detsembri 1974. a. korraldus nr. 831-k.

279. Eesti NSV MN 3. jaanuari 1975. a. korraldus nr. 5-k.

280. Eesti NSV MN 6. jaanuari 1975. a. korraldus nr. 9-k.

281. Eesti NSV MN 14. jaanuari 1975. a. määrus nr. 14 ««Eesti NSV MN Asjadevalitsuse juures asuvate Nõukogude Töötajate Kursuste põhimääruse» kinnitamise kohta».

282. Eesti NSV MN 24. jaanuari 1975. a. korraldus nr. 33-k.

283. Eesti NSV MN 27. jaanuari 1975. a. määrus nr. 30 «Günther Reindorffi nimelise stipendiumi asutamise kohta» (ENSV Teataja 1975, 5, 33).

284. Eesti NSV MN 29. jaanuari 1975. a. määrus nr. 33 «Rinnamärkide asutamise ja valmistamise korra kohta» (ENSV Teataja 1975, 5, 34).

285. Eesti NSV MN 30. jaanuari 1975. a. korraldus nr. 45-k.

286. Eesti NSV MN 31. jaanuari 1975. a. korralduse nr. 55-k punktid 2 ja 3.

287. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. veebruari 1975. a. määrus nr. 48 «Teravilja vastuvõtu ettevõtete tehnilise baasi kiirema väljaarendamise kohta».

288. Eesti NSV MN 12. veebruari 1975. a. korraldus nr. 77-k.

289. Eesti NSV MN 18. veebruari 1975. a. määrus nr. 57 «Materiaalse abi osutamiseks eraldatavate vahendite suuruse kohta».

290. Eesti NSV MN 24. veebruari 1975. a. määrus nr. 66 «Riikliku Projekteerimise Instituudi «Eesti Tööstusprojekt» üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

291. Eesti NSV MN 25. veebruari 1975. a. korraldus nr. 109-k.

292. Eesti NSV MN 27. veebruari 1975. a. korraldus nr. 111-k.

293. Eesti NSV MN 3. märtsi 1975. a. korraldus nr. 118-k.

294. Eesti NSV MN 7. märtsi 1975. a. korraldus nr. 136-k.

295. Eesti NSV MN 18. märtsi 1975. a. määrus nr. 91 «Põllumajanduserialade spetsialiste ettevalmistavatesse kõrgematesse õppeasutustesse noorte vastuvõtmise tingimuste osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1975, 11, 93).

296. Eesti NSV MN 18. märtsi 1975. a. korraldus nr. 148-k.

297. Eesti NSV MN 31. märtsi 1975. a. määrus nr. 117 «Eesti NSV maa-asulate arvestuse korrastamise kohta» (ENSV Teataja 1975, 14, 124).

298. Eesti NSV MN 31. märtsi 1975. a. määrus nr. 123 «Tallinna Linna Teede Ekspluatatsiooni Valitsuse üleviimisest planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

299. Eesti NSV MN 3. aprilli 1975. a. määrus nr. 131 «Kolhoosidevaheliste ehitusorganisatsioonide töö parandamise kohta» (ENSV Teataja 1975, 16, 134).

300. Eesti NSV MN 4. aprilli 1975. a. korraldus nr. 195-k.

301. Eesti NSV MN 9. aprilli 1975. a. korraldus nr. 208-k.

302. Eesti NSV MN 11. aprilli 1975. a. korraldus nr. 214-k.

303. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 14. aprilli 1975. a. määrus nr. 148 «Rahvakunstitöönduse edasiarendamise kohta» (ENSV Teataja 1975, 19, 157).

304. Eesti NSV MN 16. aprilli 1975. a. korraldus nr. 226-k.

305. Eesti NSV MN 18. aprilli 1975. a. korraldus nr. 230-k.

306. Eesti NSV MN 25. aprilli 1975. a. korraldus nr. 244-k.

307. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 30. aprilli 1975. a. määrus nr. 198 «Täiendavate soodustuste kohta Isamaasõja invaliididele ja hukkunud sõjaväelaste perekondadele» (ENSV Teataja 1975, 21, 175).

308. Eesti NSV MN 30. aprilli 1975. a. korraldus nr. 256-k.

309. Eesti NSV MN 5. mai 1975. a. korraldus nr. 261-k.

310. Eesti NSV MN 5. mai 1975. a. korraldus nr. 262-k.

311. Eesti NSV MN 11. mai 1975. a. määrus nr. 222 «Tootmis- ja kutsealade nimekirja kohta, millel töötamine annab õiguse saada vanaduspensioni naismehhanisaatoritel, kes on saanud 50-aastaseks ja kellel on vähemalt 20-aastane tööstaaþ, sealhulgas vähemalt 15-aastane tööstaaþ nimetatud kutsealadel» (ENSV Teataja 1975, 23, 214).

312. Eesti NSV MN 15. mai 1975. a. määrus nr. 234 «Eesti NSV MN j.a. Gasifitseerimise Peavalitsuse gaasiturustusettevõtete ja -organisatsioonide töö planeerimise täiustamise ja majandusliku stimuleerimise tõhustamise mõningate abinõude kohta».

313. Eesti NSV MN 19. mai 1975. a. korraldus nr. 306-k.

314. Eesti NSV MN 26. mai 1975. a. määrus nr. 251 «Sanitaarse olukorra parandamise ja nakkushaiguste edasise vähendamise abinõude kohta vabariigis aastateks 1976 –1980».

315. Eesti NSV MN 26. mai 1975. a. määrus nr. 253 «ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi mõningate remondi- ja ehitusorganisatsioonide üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

316. Eesti NSV MN 28. mai 1975. a. määrus nr. 259 «Metsatulekahjude vältimise abinõude kohta».

317. Eesti NSV MN 3. juuni 1975. a. määrus nr. 268 «ENSV Varustuspeavalitsuse ja ETKVL-i süsteemi kuuluvate sekundaarset toorainet varuvate, töötlevate ja ümbertöötavate organisatsioonide ning ettevõtete materiaal-tehnilise baasi tugevdamise abinõude kohta».

318. Eesti NSV MN 3. juuni 1975. a. korraldus nr. 336-k.

319. Eesti NSV MN 4. juuni 1975. a. määrus nr. 270 ««ENSV Kergetööstusministeeriumi keskaparaadi töötajate premeerimise korra põhimääruse» punkti 1 esimese lõigu osalise muutmise kohta».

320. Eesti NSV MN 9. juuni 1975. a. määrus nr. 277 «Uue vormi kohaste passide väljaandmise tagamise abinõude kohta».

321. Eesti NSV MN 9. juuni 1975. a. korralduse nr. 357-k punkt 2.

322. Eesti NSV MN 12. juuni 1975. a. määrus nr. 283 «Gaaskütuse efektiivsema kasutamise kohta vabariigi tööstuses».

323. Eesti NSV MN 13. juuni 1975. a. määrus nr. 285 «Kaadri kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi Elamumajanduse Valitsuse ülalpidamiseks vahendite tsentraliseerimise kohta» (ENSV Teataja 1975, 26, 243).

324. Eesti NSV MN 16. juuni 1975. a. määrus nr. 290 «Kolhoosiliikmete tööraamatute kohta» (ENSV Teataja 1975, 26, 244).

325. Eesti NSV MN 16. juuni 1975. a. korraldus nr. 375-k.

326. Eesti NSV MN 18. juuni 1975. a. korraldus nr. 380-k.

327. Eesti NSV MN 18. juuni 1975. a. korraldus nr. 381-k.

328. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 23. juuni 1975. a. määrus nr. 301 «Maakutsekoolide võrgu laiendamise ja nende töö parandamise abinõude kohta».

329. Eesti NSV MN 23. juuni 1975. a. korraldus nr. 392-k.

330. Eesti NSV MN 27. juuni 1975. a. määrus nr. 306 «Eesti NSV MN 22. detsembri 1952. a. määruse nr. 1013 punkti 1 osalise muutmise kohta».

331. Eesti NSV MN 27. juuni 1975. a. korraldus nr. 401-k.

332. Eesti NSV MN 3. juuli 1975. a. korraldus nr. 412-k.

333. Eesti NSV MN 10. juuli 1975. a. määrus nr. 316 «Kuurordimaksu kohta» (ENSV Teataja 1975, 29, 305).

334. Eesti NSV MN 22. juuli 1975. a. määrus nr. 331 «Eesti NSV MN 24. veebruari 1965. a. määrusega nr. 90 kinnitatud «Kalurikolhooside esimeeste, esimeeste asetäitjate, spetsialistide ja raamatupidajate töö tasustamise tüüppõhimääruse osalise muutmise kohta»» (ENSV Teataja 1975, 30, 324).

335. Eesti NSV MN 23. juuli 1975. a. korraldus nr. 453-k.

336. Eesti NSV MN 31. juuli 1975. a. määrus nr. 344 «ENSV Ehitusmaterjalide Tööstuse Ministeeriumi ettevõtetes teaduse ja tehnika saavutuste parema rakendamise abinõude kohta».

337. Eesti NSV MN 1. augusti 1975. a. määrus nr. 346 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 19. juuli 1971. a. määruse nr. 368 täitmise käigu kohta».

338. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 4. augusti 1975. a. määrus nr. 350 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. märtsi 1973. a. määruse nr. 132 «Kala ja kalakaupade müügi parema korraldamise kohta» täitmise käigu kohta».

339. Eesti NSV MN 6. augusti 1975. a. määrus nr. 355 «Täiendavate abinõude kohta Eesti NSV MN 3. juuni 1967. a. määruse nr. 230 «Transpordi töö tagamise abinõude kohta ettevõtete viiepäevasele töönädalale ülemineku tingimustes» täitmiseks».

340. Eesti NSV MN 12. augusti 1975. a. korraldus nr. 494-k.

341. Eesti NSV MN 13. augusti 1975. a. korraldus nr. 500-k.

342. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. augusti 1975. a. määrus nr. 368 «Viljandi Rajooni Põllumajanduskoondise moodustamise kohta».

343. Eesti NSV MN 28. augusti 1975. a. korralduse nr. 527-k punkt 2.

344. Eesti NSV MN 16. septembri 1975. a. määruse nr. 401 «Käibemaksu käsitlevate Eesti NSV valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1975, 34, 405) punkt 1.

345. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. septembri 1975. a. määrus nr. 404 «Majandusseadusandluse edasise täiustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1975, 34, 401).

346. Eesti NSV MN 25. septembri 1975. a. määrus nr. 411 «ENSV Varustuspeavalitsuse süsteemi taararemondi- ja metsakaubandusettevõtete ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks aastatel 1976 –1980 tsentraliseerimata kapitaalmahutuste finantseerimise allikate kohta».

347. Eesti NSV MN 24. oktoobri 1975. a. määrus nr. 451 «Rahvakohtutele ametiruumide parema tagamise abinõude kohta».

348. Eesti NSV MN 6. novembri 1975. a. korralduse nr. 685-k punkt 2.

349. Eesti NSV MN 14. novembri 1975. a. määrus nr. 470 «Tunnitasuautode kasutamise parandamise abinõude kohta».

350. Eesti NSV MN 17. novembri 1975. a. määrus nr. 475 «Krosbriidi tüüpi poolpeenvilla kokkuostu piirhindade täpsustamise kohta».

351. Eesti NSV MN 27. novembri 1975. a. korraldus nr. 733-k.

352. Eesti NSV MN 28. novembri 1975. a. määrus nr. 491 «Eesti NSV MN 21. mai 1973. a. määruse nr. 246 «Kolhoosides koolieelsete lasteasutuste võrgu edasise arendamise abinõude kohta» ja 13. juuni 1974. a. määruse nr. 264 «Lastekodude ja koolieelsete lasteasutuste olukorra parandamise abinõude kohta» täitmise kohta».

353. Eesti NSV MN 8. detsembri 1975. a. määrus nr. 500 «Üldkasutatavate autoteede loetelude kinnitamise kohta».

354. Eesti NSV MN 11. detsembri 1975. a. määrus nr. 505 «Naiste töökaitse alase seadusandluse kohaldamise praktika kohta ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi ja ENSV Ehitusministeeriumi süsteemis».

355. Eesti NSV MN 12. detsembri 1975. a. korraldus nr. 769-k.

356. Eesti NSV MN 12. detsembri 1975. a. korraldus nr. 772-k.

357. Eesti NSV MN 22. detsembri 1975. a. korraldus nr. 803-k.

358. Eesti NSV MN 31. detsembri 1975. a. määrus nr. 534 «Eesti NSV ettevõtete poolt kaupade eksportimise ja importimise ning vabariigi valuutasummade kasutamise kohta».

359. Eesti NSV MN 31. detsembri 1975. a. määrus nr. 536 «Muldade erosiooni eest kaitsmise ja ammendatud karjääride rekultiveerimise parema organiseerimise kohta» (ENSV Teataja 1976, 2, 17).

360. Eesti NSV MN 31. detsembri 1975. a. määrus nr. 538 «ENSV Tervishoiu Ministeeriumi Apteekide Peavalitsuse tegevuse ja vabariigi elanikkonna ravimitega varustamise parandamise kohta».

361. Eesti NSV MN 31. detsembri 1975. a. määrus nr. 539 «Psühhiaatrilise abi edasise parandamise abinõude kohta vabariigis».

362. Eesti NSV MN 31. detsembri 1975. a. korraldus nr. 847-k.

363. Eesti NSV MN 31. detsembri 1975. a. korraldus nr. 851-k.

364. Eesti NSV MN 7. jaanuari 1976. a. korralduse nr. 7-k punkti 1 teine lõik.

365. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. jaanuari 1976. a. määrus nr. 16 «Sotsiaalhoolduse parandamise abinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1976, 7, 61).

366. Eesti NSV MN ja ENSV Ametiühingute Nõukogu 14. jaanuari 1976. a. määrus nr. 19 «Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 30. aprilli 1974. a. määruse nr. 206 «Aianduskooperatiivide kohta» punkti 4 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1976, 3, 23).

367. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 15. jaanuari 1976. a. määrus nr. 21 «Kehakultuuritöö ja töövõimlemise instruktor-metoodikute töö parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1976, 3, 24).

368. Eesti NSV MN 27. jaanuari 1976. a. korraldus nr. 37-k.

369. Eesti NSV MN 30. jaanuari 1976. a. määrus nr. 36 ««Riiklikeks ja ühiskondlikeks vajadusteks maa andmise ja äravõtmise korra põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 8, 77).

370. Eesti NSV MN 9. veebruari 1976. a. määrus nr. 49 «Riikliku notariaadi küsimuste kohta» (ENSV Teataja 1976, 7, 65).

371. Eesti NSV MN 13. veebruari 1976. a. korraldus nr. 75-k.

372. Eesti NSV MN 13. veebruari 1976. a. korraldus nr. 84-k.

373. Eesti NSV MN 18. veebruari 1976. a. määrus nr. 67 «ENSV Metsa- ja Puidutööstuse Ministeeriumi juhtimisskeemi ja keskaparaadi struktuuri kohta».

374. Eesti NSV MN 27. veebruari 1976. a. korraldus nr. 131-k.

375. Eesti NSV MN 1. märtsi 1976. a. määrus nr. 83 «ENSV MN Gasifitseerimise Peavalitsuse tehase «Remgaas» üleviimisest planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

376. Eesti NSV MN 1. märtsi 1976. a. korraldus nr. 137-k.

377. Eesti NSV MN 3. märtsi 1976. a. korraldus nr. 141-k.

378. Eesti NSV MN 4. märtsi 1976. a. määrus nr. 89 «Leiutus- ja ratsionaliseerimisalaste võistluste, konkursside ja ülevaatuste tulemuste alusel määratavate preemiate suuruse kohta».

379. Eesti NSV MN 5. märtsi 1976. a. määrus nr. 92 «Riikliku Projekteerimisinstituudi «Estonprojekt» üleviimisest planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

380. Eesti NSV MN 5. märtsi 1976. a. korraldus nr. 148-k.

381. Eesti NSV MN 5. märtsi 1976. a. korraldus nr. 149-k.

382. Eesti NSV MN 15. märtsi 1976. a. korraldus nr. 166-k.

383. Eesti NSV MN 17. märtsi 1976. a. määrus nr. 100 ««Eesti NSV siseveekogude kalapüügieeskirjade» punkti 9 täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 12, 109).

384. Eesti NSV MN 29. märtsi 1976. a. määrus nr. 125 «Ravi- ja profülaktikaasutustes ning vanade- ja invaliididekodudes haigete parema meditsiinilise teenindamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 14, 132).

385. Eesti NSV MN 5. aprilli 1976. a. korraldus nr. 214-k.

386. Eesti NSV MN 9. aprilli 1976. a. korraldus nr. 232-k.

387. Eesti NSV MN 10. mai 1976. a. korraldus nr. 304-k.

388. Eesti NSV MN 17. mai 1976. a. määrus nr. 237 «ENSV MN 7. oktoobri 1970. a. määruse nr. 455 punkti 2 osalise muutmise kohta».

389. Eesti NSV MN 17. mai 1976. a. määrus nr. 238 «Täiendavate abinõude kohta Eesti Õpilasmaleva tegevuse paremaks korraldamiseks».

390. Eesti NSV MN 18. mai 1976. a. määrus nr. 239 «Lillede, lilleseemnete ja -istikute kokkuostmise kohta ENSV Teenindusministeeriumi poolt».

391. Eesti NSV MN 20. mai 1976. a. määrus nr. 241 «Kolhooside, sovhooside ning teiste põllumajandusettevõtete ja -organisatsioonide masina- ja traktoripargi tehnilise seisundi riikliku järelevalve tõhustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1976, 23, 224).

392. Eesti NSV MN 26. mai 1976. a. määrus nr. 252 «Emade- ja lastekaitse edasise parandamise abinõude kohta vabariigis».

393. Eesti NSV MN 26. mai 1976. a. korraldus nr. 334-k.

394. Eesti NSV MN 2. juuni 1976. a. korraldus nr. 349-k.

395. Eesti NSV MN 3. juuni 1976. a. määrus nr. 261 «Eesti NSV Kultuuriministeeriumi kolleegiumi koosseisu kohta».

396. Eesti NSV MN 7. juuni 1976. a. määrus nr. 269 «Laste ja noorukitega tehtava kasvatustöö parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1976, 26, 249).

397. Eesti NSV MN 7. juuni 1976. a. määrus nr. 274 «Karl Ernst von Baeri nimelise preemia asutamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 23, 225).

398. Eesti NSV MN 9. juuni 1976. a. määruse nr. 281 «2. veebruaril 1971. a. sõlmitud «Peamiselt veelindude pesitsuskohtadena rahvusvahelist tähtsust omavate märgalade konventsioonist» tulenevate Nõukogude poole kohustuste täitmise tagamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1976, 28, 264) punktid 1 ja 2.

399. Eesti NSV MN 16. juuni 1976. a. määrus nr. 289 «Toiduainete keemilise koostise ja kvaliteedi alaste uurimiste tõhustamise kohta».

400. Eesti NSV MN 21. juuni 1976. a. määrus nr. 294 «Meevaha kokkuostuhinna kinnitamise kohta».

401. Eesti NSV MN 22. juuni 1976. a. määrus nr. 299 ««Kodanike maakasutamise põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 38, 357).

402. Eesti NSV MN 22. juuni 1976. a. korraldus nr. 397-k.

403. Eesti NSV MN 25. juuni 1976. a. korraldus nr. 404-k.

404. Eesti NSV MN 28. juuni 1976. a. korraldus nr. 418-k.

405. Eesti NSV MN 30. juuni 1976. a. korraldus nr. 427-k.

406. Eesti NSV MN 2. juuli 1976. a. määrus nr. 308 «Eesti NSV MN juures asuva Statistika Keskvalitsuse kolleegiumi koosseisu kohta».

407. Eesti NSV MN 5. juuli 1976. a. korraldus nr. 433-k.

408. Eesti NSV MN 7. juuli 1976. a. määrus nr. 311 «Metsamajandusettevõtete poolt tehnoloogiliste laastude ning puidusaagimise ja -töötlemise pehmete puidujäätmete hüdrolüüsi-, tselluloosi- ja paberitööstusele hankimise stimuleerimise kohta».

409. Eesti NSV MN 12. juuli 1976. a. korraldus nr. 452-k.

410. Eesti NSV MN 14. juuli 1976. a. korraldus nr. 456-k.

411. Eesti NSV MN 16. juuli 1976. a. korraldus nr. 460-k.

412. Eesti NSV MN 20. juuli 1976. a. määruse nr. 333 «Palkadeks ettenähtud summade kulutamise parema kontrollimise abinõude kohta» alapunkt 4.

413. Eesti NSV MN 22. juuli 1976. a. korraldus nr. 469-k.

414. Eesti NSV MN 29. juuli 1976. a. määrus nr. 348 «Eesti NSV piiritsooni sissesõidu ja seal liikumise korra kohta».

415. Eesti NSV MN 3. augusti 1976. a. määrus nr. 357 «Maade rekultiveerimise ning viljaka mullakihi säilitamise ja ratsionaalse kasutamise kohta maavarade ja turba kaevandamisel ning geoloogiliste, ehitus- ja muude tööde tegemisel» (ENSV Teataja 1976, 34, 325).

416. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 9. augusti 1976. a. määrus nr. 362 «Üliõpilasmaleva suvise töö edasise parema organiseerimise abinõude kohta».

417. Eesti NSV MN 18. augusti 1976. a. määrus nr. 384 ««Eesti NSV Pimedate Ühingu põhimääruse» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1976, 34, 329).

418. Eesti NSV MN 23. augusti 1976. a. määrus nr. 390 ««Rajooni (vabariikliku alluvusega linna) töörahva saadikute nõukogu täitevkomitee juures asuva kodanike vanuse kindlaksmääramise komisjoni põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 36, 341).

419. Eesti NSV MN 31. augusti 1976. a. määrus nr. 397 «Eesti NSV MN 30. juuni 1970. a. määruse nr. 316 kehtivuse pikendamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 37, 35).

420. Eesti NSV MN 31. augusti 1976. a. määrus nr. 398 «Eesti NSV MN j.a. Gasifitseerimise Peavalitsuse gaasimajandite üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

421. Eesti NSV MN 3. septembri 1976. a. korraldus nr. 550-k.

422. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 6. septembri 1976. a. määrus nr. 403 «Kirjastustegevuse arendamise abinõude kohta vabariigis».

423. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 6. septembri 1976. a. määrus nr. 405 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. augusti 1975. a. määruse nr. 368 «Viljandi Rajooni Põllumajanduskoondise moodustamise kohta» osalise muutmise kohta».

424. Eesti NSV MN 8. septembri 1976. a. määrus nr. 406 «Kasvuhoonekurgi ja -tomati seemne kokkuostu- ja väljastamishindade kohta».

425. Eesti NSV MN 17. septembri 1976. a. määrus nr. 418 «Rahvamajandusharude ja tööstusliku raudteetranspordi harukondadevahelise süsteemi ettevõtetes ja organisatsioonides Teedeministeeriumi vagunite rütmilise laadimise tagamise abinõude kohta».

426. Eesti NSV MN 20. septembri 1976. a. määrus nr. 423 «Agaritootmise toorainega varustamise kohta Eesti NSV-s».

427. Eesti NSV MN 22. septembri 1976. a. korraldus nr. 583-k.

428. Eesti NSV MN 29. septembri 1976. a. määrus nr. 437 «Kolhoositurgude töö parandamise täiendavate abinõude kohta» (ENSV Teataja 1976, 41, 392).

429. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 4. oktoobri 1976. a. määrus nr. 443 «Teravilja riiklikesse varudesse suunamise kohta segajõusööda ja erinevate teraviljakultuuride vastu vahetamise teel».

430. Eesti NSV MN 5. oktoobri 1976. a. määrus nr. 445 «Tallinna Spordiinternaatkooli töö edasise parandamise mõningate abinõude kohta».

431. Eesti NSV MN 11. oktoobri 1976. a. määrus nr. 451 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta seoses Eesti NSV MN 20. juuli 1976. a. määrusega nr. 333 «Palkadeks ettenähtud summade kulutamise parema kontrollimise abinõude kohta»» (ENSV Teataja 1976, 42, 407).

432. Eesti NSV MN 11. oktoobri 1976. a. määrus nr. 454 «Dekoratiivtarbekunstiteoste loomise ja tööstuses kasutamise (tiraþeerimise) eest makstava autoritasu kohta» (ENSV Teataja 1976, 44, 420).

433. Eesti NSV MN 20. oktoobri 1976. a. korraldus nr. 646-k.

434. Eesti NSV MN 22. oktoobri 1976. a. määrus nr. 467 «Täiendavate abinõude kohta vabariigi elanikele antava arstiabi parandamiseks».

435. Eesti NSV MN 26. oktoobri 1976. a. määrus nr. 473 «Abinõude kohta Läänemere basseini tõhusamaks kaitsmiseks saastamise eest».

436. Eesti NSV MN 26. oktoobri 1976. a. korraldus nr. 663-k.

437. Eesti NSV MN 1. novembri 1976. a. korraldus nr. 678-k.

438. Eesti NSV MN 18. novembri 1976. a. korraldus nr. 720-k.

439. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. novembri 1976. a. määrus nr. 518 «Eesti NSV siseveekogudes kalakasvatuse ja tööstusliku kalapüügi edasiarendamise kohta».

440. Eesti NSV MN 30. novembri 1976. a. korraldus nr. 741-k.

441. Eesti NSV MN 2. detsembri 1976. a. määrus nr. 523 «G. Lurichi nimelise stipendiumi asutamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 49, 485).

442. Eesti NSV MN 3. detsembri 1976. a. määrus nr. 526 «ENSV Justiitsministeeriumi küsimused» (ENSV Teataja 1976, 49, 487).

443. Eesti NSV MN 6. detsembri 1976. a. määrus nr. 534 «ENSV Autotranspordi ja Maanteede Ministeeriumi teedemajanduse parandamise täiendavate abinõude kohta».

444. Eesti NSV MN 6. detsembri 1976. a. määrus nr. 535 «Sõiduautojuhtide parema ettevalmistamise abinõude kohta».

445. Eesti NSV MN 7. detsembri 1976. a. korraldus nr. 760-k.

446. Eesti NSV MN 9. detsembri 1976. a. korraldus nr. 772-k.

447. Eesti NSV MN 14. detsembri 1976. a. määrus nr. 544 «Riigieelarvel olevate tervishoiuasutuste juhtijate õiguste laiendamise kohta» (ENSV Teataja 1976, 52, 524).

448. Eesti NSV MN 14. detsembri 1976. a. korraldus nr. 783-k.

449. Eesti NSV MN 16. detsembri 1976. a. korraldus nr. 788-k.

450. Eesti NSV MN 21. detsembri 1976. a. korraldus nr. 798-k.

451. Eesti NSV MN 27. detsembri 1976. a. määrus nr. 556 «Täiendavate abinõude kohta töötavate noorte üldharidusliku taseme tõstmiseks õhtu- ja kaugõppekeskkoolides» (ENSV Teataja 1977, 3, 43).

452. Eesti NSV MN 29. detsembri 1976. a. määrus nr. 564 «Eesti NSV MN Riikliku Töö Komitee küsimused» (ENSV Teataja 1977, 3, 44).

453. Eesti NSV MN 29. detsembri 1976. a. korraldus nr. 835-k.

454. Eesti NSV MN 4. jaanuari 1977. a. määrus nr. 4 «Ettevõtete ja organisatsioonide töötajate premeerimisest galliumi sisaldavate jääkide kogumise, üleandmise ja ümbertöötlemise eest».

455. EKP Keskkomitee, ENSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja ENSV MN 24. jaanuari 1977. a. otsus nr. 31 ««Eesti NSV seaduste kogu» ettevalmistamise ja väljaandmise kohta» (ENSV Teataja 1977, 8, 93).

456. Eesti NSV MN 26. jaanuari 1977. a. määrus nr. 32 «Elanikele antava stomatoloogilise abi edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1977, 7, 80).

457. Eesti NSV MN 26. jaanuari 1977. a. määrus nr. 33 «Värvilise vanametalli ja värviliste metallide jäätmete parema varumise ning neist sulatatavate värviliste sekundaarmetallide kvaliteedi tõstmise kohta» (ENSV Teataja 1977, 7, 81).

458. Eesti NSV MN 9. veebruari 1977. a. määrus nr. 57 «Sovhooside ja teiste riiklike põllumajandusettevõtete materiaalse ergutuse fondi tehtavate eraldiste diferentseerimise kohta».

459. Eesti NSV MN 9. veebruari 1977. a. korraldus nr. 45-k.

460. Eesti NSV MN 16. veebruari 1977. a. korraldus nr. 61-k.

461. Eesti NSV MN 17. veebruari 1977. a. korraldus nr. 64-k.

462. Eesti NSV MN 17. veebruari 1977. a. korraldus nr. 68-k.

463. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 21. veebruari 1977. a. määrus nr. 83 «Üldnõutavate kaupade tootmise arendamise kohta aastail 1977 –1980 ja nende kvaliteedi tõstmise abinõude kohta».

464. Eesti NSV MN 22. veebruari 1977. a. korraldus nr. 70-k.

465. Eesti NSV MN 28. veebruari 1977. a. määrus nr. 98 «Invaliidide kutsealase väljaõppe korralduse ja töölerakendamise parandamise täiendavate abinõude kohta».

466. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. märtsi 1977. a. määrus nr. 109 «Tööliste ja teenistujate miinimumpalga tõstmise kohta koos kohalike riigivalitsemisorganite aparaadi, majandusorganisatsioonide, kohtu, prokuratuuri, krediidiasutuste ja riikliku kindlustuse organite keskmisepalgaliste töötajate kategooriate ametipalkade ja tariifimäärade samaaegse tõstmisega».

467. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. märtsi 1977. a. määrus nr. 110 «Tööliste ja teenistujate miinimumpalga tõstmise kohta koos Eesti NSV ministeeriumide ja keskasutuste aparaadi ning teiste vabariiklike asutuste ja organisatsioonide keskmisepalgaliste töötajate kategooriate ametipalkade ja tariifimäärade samaaegse tõstmisega».

468. Eesti NSV MN 11. märtsi 1977. a. korraldus nr. 107-k.

469. Eesti NSV MN 15. märtsi 1977. a. määrus nr. 124 «Eesti NSV MN 1. juuli 1970. a. määruse nr. 318 osalise muutmise kohta».

470. Eesti NSV MN 17. märtsi 1977. a. korraldus nr. 120-k.

471. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 21. märtsi 1977. a. määrus nr. 131 «Elutarbelise teenindamise edasiarendamise, tellimuste täitmise kvaliteedi parandamise ja teeninduskultuuri tõstmise abinõude kohta».

472. Eesti NSV MN 25. märtsi 1977. a. määrus nr. 147 «Üldise masinaehituse toodete arengu kiirendamise, spetsialiseeritud tootmise planeerimise ja organiseerimise parandamise abinõudest».

473. Eesti NSV MN 30. märtsi 1977. a. määrus nr. 164 «Mõningate jõetranspordi küsimusi käsitlevate Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 14, 176).

474. Eesti NSV MN 11. aprilli 1977. a. korraldus nr. 168-k.

475. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. aprilli 1977. a. määrus nr. 204 «Kapitaalehituse organiseerimise kohta sovhoosides ja kolhoosides aastatel 1977 –1980».

476. Eesti NSV MN 20. aprilli 1977. a. korraldus nr. 186-k.

477. Eesti NSV MN 21. aprilli 1977. a. korraldus nr. 189-k.

478. Eesti NSV MN 4. mai 1977. a. määrus nr. 245 «Süüdimõistetu kohustusliku töölerakendamisega tingimisi vabadusekaotusele mõistmise ning süüdimõistetu kohustusliku töölerakendamisega kinnipidamiskohast tingimisi vabastamise täideviimisega seotud küsimused».

479. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. mai 1977. a. määrus nr. 251 «Tavandite nõukogulike vormide propageerimise ja tavanditeeninduse parandamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 25, 288).

480. Eesti NSV MN 10. mai 1977. a. korraldus nr. 212-k.

481. Eesti NSV MN 11. mai 1977. a. määrus nr. 255 «Ravimtaimedest saadava tooraine varumise ja hankimise suurendamise abinõude kohta tervishoiu vajadusteks aastatel 1977-1980».

482. Eesti NSV MN 11. mai 1977. a. korraldus nr. 217-k.

483. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 30. mai 1977. a. määrus nr. 287 «Raudteetranspordi töö parandamise täiendavate abinõude kohta Eesti NSV-s aastatel 1976-1980».

484. Eesti NSV MN 2. juuni 1977. a. määrus nr. 295 «Heina kokkuostu- ja hulgihindade kinnitamise kohta».

485. Eesti NSV MN 13. juuni 1977. a. korraldus nr. 294-k.

486. Eesti NSV MN 21. juuni 1977. a. määrus nr. 321 «ENSV Teenindusministeeriumi töö korraldamise kohta «Üleliidulise ja vabariikliku tööstuskoondise üldpõhimäärusega» kehtestatud tingimustel».

487. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. juuni 1977. a. määrus nr. 330 «Tööstusettevõtete ja ehitusorganisatsioonide tootmisjaososakonna meistri osa edasise suurendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1977, 35, 388).

488. Eesti NSV MN 22. juuni 1977. a. korraldus nr. 318-k.

489. Eesti NSV MN 23. juuni 1977. a. määrus nr. 334 «Eesti NSV MN 25. juuni 1971. a. määruse nr. 340 osalise muutmise kohta».

490. Eesti NSV MN 29. juuni 1977. a. määrus nr. 343 «Invaliidide käsitsijuhitavate autode ja mootorkärudega varustamise korra kohta» (ENSV Teataja 1977, 35, 393).

491. Eesti NSV MN 4. juuli 1977. a. määrus nr. 357 «ENSV Tsiviilkaitsestaabi küsimused».

492. Eesti NSV MN 7. juuli 1977. a. määrus nr. 359 «Raudbetoonkonstruktsioonide tootmise tehnilise taseme tõstmise mõningate abinõude kohta ja nende parema kasutamise kohta ehitusel».

493. Eesti NSV MN 11. juuli 1977. a. määruse nr. 360 «Eesti NSV valitsuse otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» punktid 1 ja 2.

494. Eesti NSV MN 14. juuli 1977. a. määrus nr. 373 «Importseadmete baasil rajatavate objektide õigeaegse käikuandmise tagamise ning krediteerimise korra täiustamise mõningate abinõude kohta».

495. Eesti NSV MN 18. juuli 1977. a. määrus nr. 376 ««Riiklike pensionide määramise ja maksmise korra määrustiku» muutmise ning kõrgendatud ülemmääras vanaduspensioni saamiseks õigust andvate tööde loetelu kohta» (ENSV Teataja 1977, 35, 396).

496. Eesti NSV MN 20. juuli 1977. a. korraldus nr. 379-k.

497. Eesti NSV MN 22. juuli 1977. a. määrus nr. 388 «Sõjaväeorganisatsioonide vajadusteks teostatavate toodangu hangete põhitingimustest».

498. Eesti NSV MN 27. juuli 1977. a. korraldus nr. 390-k.

499. Eesti NSV MN 28. juuli 1977. a. korraldus nr. 394-k.

500. Eesti NSV MN 29. juuli 1977. a. korraldus nr. 395-k.

501. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 1. augusti 1977. a. määruse nr. 404 «Tööjõuressursside kasutamise efektiivsuse edasise suurendamise ja kaadri kinnistamise mõningate abinõude kohta ENSV Kergetööstuse Ministeeriumi süsteemi kuuluvates ettevõtetes» punktid 1, 2, 4, 6 ja 7.

502. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 1. augusti 1977. a. määrus nr. 405 «Linnuliha tootmise suurendamise abinõude kohta».

503. Eesti NSV MN 8. augusti 1977. a. määrus nr. 414 ««Vanaduspensioni kõrgendatud ülemmäära saamise õigust andvate tööde loetelu» täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 46, 586).

504. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12. augusti 1977. a. määrus nr. 432 «Tootmise efektiivsuse ja töö kvaliteedi tõstmiseks ning kümnenda viisaastaku ülesannete edukaks täitmiseks peetavast üleliidulisest sotsialistlikust võistlusest kokkuvõtete tegemise korra kohta» (ENSV Teataja 1977, 36, 414).

505. Eesti NSV MN 15. augusti 1977. a. määrus nr. 433 «Kehtestatud plaanide ületamise (alatäitmise) korral mõningate rahvamajandusharude ettevõtetele ja organisatsioonidele NSVL Riigipanga asutuste poolt palgasummade andmise normatiivide kohta» (ENSV Teataja 1977, 37, 435).

506. Eesti NSV MN 19. augusti 1977. a. määrus nr. 445 «Suguhaiguste leviku vastase võitluse tõhustamise lisaabinõude kohta».

507. Eesti NSV MN 23. augusti 1977. a. määrus nr. 450 «Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist ja kodusõjast aktiivselt osavõtnute materiaalse kindlustamise ja meditsiinilise teenindamise parandamise kohta».

508. Eesti NSV MN 24. augusti 1977. a. määrus nr. 453 «Erikutsekoolide tegevuse parandamise lisaabinõude kohta».

509. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. augusti 1977. a. määrus nr. 460 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 25. aprilli 1977. a. määruse nr. 317 kehtivuse laiendamise kohta raudtee veduri- ja vagunidepoode ning metroode elektriveduridepoode, teejaoskondade ja tunnelite meistritele» (ENSV Teataja 1977, 37, 432).

510. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. augusti 1977. a. määruse nr. 461 «Eesti NSV Teaduste Akadeemia akadeemiku Arnold Veimeri mälestuse jäädvustamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 39, 453) punkt 4.

511. Eesti NSV MN 31. augusti 1977. a. määrus nr. 466 «VMN-i liikmesriikidega toodangu vahetusoperatsioonide organiseerimise kohta».

512. Eesti NSV MN 2. septembri 1977. a. määrus nr. 471 «Ehituste liinipersonali palga ja töötajate mõningatele kategooriatele tehtavate soodustuste kohta».

513. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 7. septembri 1977. a. määrus nr. 477 «Tervishoiuasutuste iga-aastase vabariikliku ühiskondliku ülevaatuse korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 39, 458).

514. Eesti NSV MN 26. septembri 1977. a. määrus nr. 507 ««Sotsialistliku riikliku tootmisettevõtte põhimääruse» kehtivuse laiendamise kohta arvutus-(informatsiooni- ja arvutus-)keskustele».

515. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 26. septembri 1977. a. määrus nr. 510 «Vabariigi linnade ja rajoonide vahelise tuleohutusalase sotsialistliku võistluse organiseerimise kohta» (ENSV Teataja 1977, 43, 513).

516. Eesti NSV MN 26. septembri 1977. a. korraldus nr. 497-k.

517. Eesti NSV MN 27. oktoobri 1977. a. määrus nr. 542 «Tööliste ja teenistujatega neile hoidmiseks või muuks otstarbeks üleantud väärtuste säilimise tagamatajätmise eest täielikku materiaalset vastutust käsitlevate kirjalike lepingute sõlmimise korra kohta» (ENSV Teataja 1977, 47, 614).

518. Eesti NSV MN 9. novembri 1977. a. määrus nr. 556 «Töötajate premeerimise kohta musta ja värvilise vanametalli ning metallijäätmete kogumise, hoidmise, äraandmise ja ärasaatmise eest».

519. Eesti NSV MN 11. novembri 1977. a. korraldus nr. 583-k.

520. Eesti NSV MN 14. novembri 1977. a. määrus nr. 565 «Võõrastemajades teenindamise edasise parandamise abinõude kohta».

521. Eesti NSV MN 28. novembri 1977. a. määrus nr. 579 ««Sportliku ja harrastusliku kalapüügi määrustiku» kohta».

522. Eesti NSV MN 28. novembri 1977. a. määruse nr. 583 ««Dokumentide loetelu, millede järgi võlgnevus nõutakse sisse notariaalse täitepealdise alusel» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1977, 50, 643) punkt 1.

523. Eesti NSV MN 5. detsembri 1977. a. määrus nr. 584 «Eesti NSV sidemajanduse juhtimise struktuuri reorganiseerimise kohta».

524. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. detsembri 1977. a. määrus nr. 588 «Põllumajandusspetsialistide osakondade, brigaadide, farmide ja muude keskastme tootmisallüksuste juhtijatena kolhoosides ja sovhoosides tööleasumise stimuleerimise lisaabinõude kohta».

525. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. detsembri 1977. a. määrus nr. 590 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 25. aprilli 1977. a. määruse nr. 317 kehtivuse laiendamise kohta teadusliku uurimise, konstrueerimis- ja tehnoloogiaorganisatsioonide katsetehaste ning autotranspordiettevõtete tootmisjaoskondade meistritele» (ENSV Teataja 1977, 49, 629).

526. Eesti NSV MN 8. detsembri 1977. a. määrus nr. 592 «Vanade- ja invaliididekodudes elunevate eakate kodanike ja invaliidide teenindamise edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1977, 52, 674).

527. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. detsembri 1977. a. määrus nr. 595 «Rahvaspordiklubide moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 2, 20).

528. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 9. detsembri 1977. a. määrus nr. 598 «Kutseharidussüsteemi õpilaste õpetamise ja kasvatamise edasise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 2, 18).

529. Eesti NSV MN 20. detsembri 1977. a. korraldus nr. 654-k.

530. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. detsembri 1977. a. määrus nr. 618 «Vabariigi rahvamajanduses automatiseeritud juhtimissüsteemide ja arvutusseadmete efektiivsema kasutamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1978, 4, 54).

531. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. detsembri 1977. a. määrus nr. 619 «Riiklike teraviljaressursside säästliku kulutamise abinõude kohta».

532. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. detsembri 1977. a. määrus nr. 623 «GOST-i 1213-74 «Tapasead» kehtestamise ja sigade kokkuostuhindade kohta».

533. Eesti NSV MN 28. detsembri 1977. a. määrus nr. 627 «Täiendavate abinõude kohta psühhiaatrilise abi parandamiseks vabariigis».

534. Eesti NSV MN 30. detsembri 1977. a. korraldus nr. 702-k.

535. Eesti NSV MN 24. jaanuari 1978. a. korraldus nr. 38-k.

536. Eesti NSV MN 27. jaanuari 1978. a. määrus nr. 27 «Toiduainetetööstuses korduvaks kasutamiseks vajaliku klaastaara elanike poolt ulatuslikuma tagastamise mõnede abinõude kohta».

537. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 13. veebruari 1978. a. määrus nr. 56 «Vabariigis rahva tervishoiu edasise parandamise abinõude kohta».

538. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 13. veebruari 1978. a. määrus nr. 57 «Vabariigi rahvamajanduse juhtivate töötajate ja spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmise süsteemi edasise täiustamise kohta».

539. Eesti NSV MN 20. veebruari 1978. a. korraldus nr. 78-k.

540. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. veebruari 1978. a. määrus nr. 78 «Metallide korrosioonikaitse tõhustamise abinõude kohta vabariigis».

541. Eesti NSV MN 3. märtsi 1978. a. määrus nr. 83 «Eesti NSV MN 23. augusti 1977. a. määruse nr. 450 punkti 1 alapunkti 2 täiendamise kohta».

542. Eesti NSV MN 9. märtsi 1978. a. määrus nr. 92 ««Arnold Veimeri nimeliste preemiate põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 11, 127).

543. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 20. märtsi 1978. a. määrus nr. 103 «Üldhariduskoolide õpilaste õpetamise ja kasvatamise ning nende tööks ettevalmistamise edasise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 16, 186).

544. Eesti NSV MN 14. aprilli 1978. a. määrus nr. 163 «Kolhoosides riigi vahenditega tehtavate maaparandustööde ja nendega seotud kulutuste finantseerimise korra kohta».

545. Eesti NSV MN 18. aprilli 1978. a. määrus nr. 173 «Sõiduautode ja külgkorviga mootorrataste jaotuse ning elanikele müügi järjekorra korrastamise kohta».

546. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 6. mai 1978. a. määrus nr. 212 «Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 19. mai 1966. a. määruse nr. 234 osalise muutmise ja täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 17, 197).

547. Eesti NSV MN 19. mai 1978. a. määrus nr. 241 «Kolhooside, sovhooside, teiste majandite ja elanike poolt küülikute riigile müümisel küülikunahkade eest juurdemaksmise kohta».

548. Eesti NSV MN 29. mai 1978. a. määrus nr. 257 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise kohta importseadmete krediteerimise küsimustes» (ENSV Teataja 1978, 19, 228).

549. Eesti NSV MN 30. mai 1978. a. määrus nr. 265 «Teenindustööde hinnakirjade kohta».

550. Eesti NSV MN 5. juuni 1978. a. määrus nr. 273 «Eesti NSV MN 30. septembri 1974. a. määruse nr. 424 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1978, 21, 242).

551. Eesti NSV MN 8. juuni 1978. a. määrus nr. 278 «Eesti NSV MN 24. veebruari 1965. a. määrusega nr. 90 kinnitatud «Kalurikolhooside esimeeste, esimeeste asetäitjate, spetsialistide ja raamatupidajate töö tasustamise tüüppõhimääruse» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1978, 22, 257).

552. Eesti NSV MN 8. juuni 1978. a. korraldus nr. 293-k.

553. Eesti NSV MN 13. juuni 1978. a. korraldus nr. 299-k.

554. Eesti NSV MN 20. juuni 1978. a. määrus nr. 292 «ENSV Kommunaalmajanduse Ministeeriumi süsteemi mõningate ettevõtete üleviimise kohta planeerimise ja majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

555. Eesti NSV MN 23. juuni 1978. a. korraldus nr. 323-k.

556. Eesti NSV MN 26. juuni 1978. a. korraldus nr. 325-k.

557. Eesti NSV MN 30. juuni 1978. a. korraldus nr. 336-k.

558. Eesti NSV MN 3. juuli 1978. a. määrus nr. 305 «Tsiviilõhulaevade lendude ohutuse ning reisijate ja meeskonnaliikmete elu ja tervise kaitse tagamiseks korraldatava tsiviilõhulaevade reisijate käsipakkide ja pagasi kontrollimise ning reisijate isikliku läbivaatuse eeskirjade kohta» (ENSV Teataja 1978, 27, 337).

559. Eesti NSV MN 4. juuli 1978. a. määruse nr. 306 «Joomise- ja alkoholismivastase võitluse tõhustamise lisaabinõude kohta» punkt 5, punkti 12 alapunktid 3 ja 5.

560. Eesti NSV MN 12. juuli 1978. a. määrus nr. 310 ««Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekaubandusvõrgust ostetud tööstuskaupade ümbervahetamise eeskirjades» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1978, 24, 300).

561. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12. juuli 1978. a. määrus nr. 312 «Rahvamajanduses töötavate naiste töötingimuste parandamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1978, 24, 295).

562. Eesti NSV MN 12. juuli 1978. a. korraldus nr. 348-k.

563. Eesti NSV MN 18. juuli 1978. a. määrus nr. 326 «Kodusõjast ja Suurest Isamaasõjast osavõtnud ohvitserkoosseisu isikute pensionikindlustuse mõningase parandamise kohta».

564. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. juuli 1978. a. määrus nr. 327 «Vabariigi kõrgkoolides tehtava teadusliku uurimistöö efektiivsuse suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 27, 333).

565. Eesti NSV MN 8. augusti 1978. a. määrus nr. 345 ««NSV Liidu raudteede põhikirja» täiendamise kohta».

566. Eesti NSV MN 10. augusti 1978. a. määrus nr. 348 «Korrosioonitõrjetalituse moodustamise kohta vabariigis».

567. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. augusti 1978. a. määrus nr. 352 «Sovhoosidele ja teistele riiklikele põllumajandusettevõtetele loodusõnnetuste ja muude ebasoodsate tingimuste läbi tekkinud kahju hüvitamise korra täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1978, 30, 369).

568. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. augusti 1978. a. määrus nr. 374 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 25. aprilli 1977. a. määruse nr. 317 kehtivuse laiendamise kohta raudteetranspordi laadimistööde mehhaniseeritud alljaotiste tootmisjaoskondade meistritele» (ENSV Teataja 1978, 32, 401).

569. Eesti NSV MN 23. augusti 1978. a. määrus nr. 381 «Eesti NSV MN 27. jaanuari 1978. a. määruse nr. 27 osalise muutmise kohta».

570. EKP Keskkomitee ja ENSV MN 12. septembri 1978. a. määrus nr. 401 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 20. augusti 1969. a. määruse nr. 681 kehtivuse laiendamise kohta kaubandus- ja toitlustusettevõtete põhikategooriate töölistele».

571. Eesti NSV MN 14. septembri 1978. a. määrus nr. 412 «Eesti NSV ministeeriumide ja keskasutuste osatähtsuse suurendamise kohta kompleksplaneerimises ja tööstusharude arendamises».

572. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 2. oktoobri 1978. a. määrus nr. 435 «Eesrindlike kogemuste tundmaõppimise, üldistamise ja rakendamise parandamise kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1978, 36, 456).

573. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 9. oktoobri 1978. a. määrus nr. 441 «Vabariigi mageveekogudes kalakasvatuse edasiarendamise ja kalapüügi suurendamise abinõude kohta».

574. Eesti NSV MN 18. oktoobri 1978. a. määrus nr. 453 «Töötajate premeerimissüsteemi täiustamise kohta eksporttoodangu valmistamise ja hankimise ning importseadmete kiirendatud käikulaskmise eest».

575. Eesti NSV MN 20. oktoobri 1978. a. määrus nr. 457 «Vabadusekaotusele mõistetud ja ravi-tööprofülaktooriumis viibivate tööga hõivatud isikute töö ja tööhõive korralduse edasise parandamise abinõude kohta».

576. Eesti NSV MN 20. oktoobri 1978. a. korraldus nr. 550-k.

577. Eesti NSV MN 30. oktoobri 1978. a. korraldus nr. 563-k.

578. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 14. novembri 1978. a. määrus nr. 489 «Põlevkivitööstuse töö parandamise abinõude kohta».

579. Eesti NSV MN 17. novembri 1978. a. korraldus nr. 596-k.

580. Eesti NSV MN 24. novembri 1978. a. määrus nr. 502 «Asjaarmastajate-küülikukasvatajate ühingutele (seltsidele) küülikukasvatussaaduste eest makstava juurdehindluse kohta».

581. Eesti NSV MN 24. novembri 1978. a. korraldus nr. 610-k.

582. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. detsembri 1978. a. määruse nr. 515 «Ehituse, arhitektuuri ja ehitusmaterjalide alal tehtavate teaduslike uurimistööde efektiivsuse tõstmise ning teaduse saavutuste kiirema ehituspraktikasse juurutamise abinõude kohta» punkti 11 alapunkt 12.

583. Eesti NSV MN 6. detsembri 1978. a. määruse nr. 517 «Rahvamajanduses tarvitatavate lõhkematerjalide hoidmise, kasutamise ja arvestuse riikliku kontrolli tõhustamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 3, 48) punkti 1 alapunkt 3 ja punktid 2 ja 3.

584. Eesti NSV MN 7. detsembri 1978. a. määrus nr. 519 «Palgalisandi maksmise kohta töötajatele, kes on komandeeritud tööde tegemiseks tootmisotstarbelistel objektidel, mille tiitelnimestikud kinnitab NSV Liidu MN, ja objektidel, mida ehitatakse kompensatsioonikokkulepete alusel».

585. Eesti NSV MN 19. detsembri 1978. a. määrus nr. 533 «Kaupade ekspordiks hankimise ülesannete ning välisriikidega sõlmitud majanduskokkulepetest tulenevate muude kohustuste mittetäitmise eest ettevõtete ja muude majandusorganisatsioonide ning ametiisikute vastutuse tõstmise kohta».

586. Eesti NSV MN 22. detsembri 1978. a. määrus nr. 542 ««Eesti NSV Teatriühingu põhikirja» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 3, 49).

587. Eesti NSV MN 26. detsembri 1978. a. korraldus nr. 701 –k.

588. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 9. jaanuari 1979. a. määrus nr. 7 «Suurest Isamaasõjast osavõtnute materiaalsete ja olmetingimuste edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1979, 3, 44).

589. Eesti NSV MN 11. jaanuari 1979. a. määrus nr. 12 «Üldhariduskeskkoolide lõpetajate töölerakendamise korralduse parandamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 6, 76).

590. Eesti NSV MN 17. jaanuari 1979. a. korraldus nr. 19-k.

591. Eesti NSV MN 24. jaanuari 1979. a. määrus nr. 28 «Täienduse tegemise kohta «Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekaubandusvõrgust ostetud tööstuskaupade ümbervahetamise eeskirjades»» (ENSV Teataja 1979, 6, 78).

592. Eesti NSV MN 29. jaanuari 1979. a. määrus nr. 33 «Tallinna linnalähedaseks tsooniks ja haljasvööndiks maade eraldamise ning haljasvööndi väljaarendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1979, 9, 113).

593. Eesti NSV MN 29. jaanuari 1979. a. määrus nr. 34 «Kindlustusmaksetest tehtavatest eraldistest finantseeritavate ürituste kohta» (ENSV Teataja 1979, 5, 72).

594. Eesti NSV MN 2. veebruari 1979. a. määrus nr. 51 ««Ehituseeskirjade rikkumise eest vastutusele võtmise korra määrustiku» muutmise kohta» (ENSV Teataja 1979, 6, 80).

595. Eesti NSV MN 8. veebruari 1979. a. määrus nr. 60 «Leiutiste ja tööstusnäidiste õiguskaitse küsimused NSV Liidu ja välisriikide majanduslikus ning teadus- ja tehnikaalases koostöös» (ENSV Teataja 1979, 9, 115).

596. Eesti NSV MN 13. veebruari 1979. a. määrus nr. 62 «Metsade erosioonitõrjemetsade ja eriti väärtuslike metsamassiivide hulka ning kaitsemetsade teistesse kategooriatesse arvamise korra kohta» (ENSV Teataja 1979, 10, 131).

597. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 14. veebruari 1979. a. määrus nr. 67 «Looduskaitse tõhustamise ja loodusvarade parema kasutamise lisaabinõude kohta».

598. Eesti NSV MN 16. veebruari 1979. a. korraldus nr. 59-k.

599. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 13. märtsi 1979. a. määrus nr. 117 «Pärnu Rajooni Agraartööstuskoondise moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 12, 160).

600. Eesti NSV MN 19. märtsi 1979. a. korraldus nr. 125-k.

601. Eesti NSV MN 26. märtsi 1979. a. määrus nr. 138 ««Elektriaparatuuri, seadmete ning muude toodete hõbedat sisaldavate kulunud sõlmede ja detailide kogumisel saadud hõbedavanametalli ja hõbedajäätmete arvestuse, kogumise, hoidmise ning riiklikku fondi äraandmise korra juhendi» kinnitamisest».

602. Eesti NSV MN 28. märtsi 1979. a. korraldus nr. 151-k.

603. Eesti NSV MN 29. märtsi 1979. a. korraldus nr. 152-k.

604. Eesti NSV MN 2. aprilli 1979. a. määrus nr. 150 «Mere jäätmete ja muude materjalidega saastamise vältimise 1972. aasta konventsioonist tulenevate Nõukogude poole kohustuste täitmise tagamise abinõude kohta».

605. Eesti NSV MN 5. aprilli 1979. a. korraldus nr. 170-k.

606. Eesti NSV MN 6. aprilli 1979. a. korraldus nr. 174-k (ENSV Teataja 1979, 15, 193).

607. Eesti NSV MN 18. aprilli 1979. a. määrus nr. 201 «Eesti NSV MN 29. juuli 1976. a. määruse nr. 348 täiendamise kohta».

608. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. aprilli 1979. a. määrus nr. 209 «Kvalifitseeritud kaadri ettevalmistamise edasise parandamise ja ehituses kinnistamise abinõude kohta».

609. Eesti NSV MN 28. aprilli 1979. a. määrus nr. 227 «Suurest Isamaasõjast osavõtnute materiaalsete ja olmetingimuste parandamise lisaabinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1979, 18, 229).

610. Eesti NSV MN 10. mai 1979. a. korraldus nr. 229-k.

611. Eesti NSV MN 15. mai 1979. a. määrus nr. 255 «Liimitud puitkonstruktsioonide tootmise arendamise mõningate abinõude kohta vabariigis».

612. Eesti NSV MN 18. mai 1979. a. määrus nr. 265 «Vahetult kaubandusvõrku, toitlustusettevõtetele ning laste-, ravi- ja teistele asutustele müüdava piima ja rõõsa koore eest kolhooside, sovhooside ja teiste majanditega tehtavate arvelduste kohta».

613. EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ülemnõukogu, Presiidiumi ja Eesti NSV MN 5. juuni 1979. a. otsus nr. 296 ««Eesti NSV seaduste kogu» küsimused» (ENSV Teataja 1979, 27, 337).

614. Eesti NSV MN 8. juuni 1979. a. korraldus nr. 288-k.

615. Eesti NSV MN 1. juuni 1979. a. korraldus nr. 293-k.

616. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 19. juuni 1979. a. määrus nr. 323 «ENSV Teaduste Akadeemia tegevuse efektiivsuse edasise suurendamise ja tema materiaal-tehnilise baasi tugevdamise abinõude kohta».

617. Eesti NSV MN 20. juuni 1979. a. korraldus nr. 315-k.

618. Eesti NSV MN 27. juuni 1979. a. korraldus nr. 331-k.

619. Eesti NSV MN 11. juuli 1979. korraldus nr. 361-k (ENSV Teataja 1979, 28, 358).

620. Eesti NSV MN 17. juuli 1979. a. määrus nr. 358 «Toornaha ja toorkarusnaha varumise parema organiseerimise ja kvaliteedi tõstmise abinõude kohta».

621. Eesti NSV MN 20. juuli 1979. a. määrus nr. 370 ««Raamatupidamisaruannete ja -bilansside määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 38, 461).

622. Eesti NSV MN 6. augusti 1979. a. määrus nr. 402 «Abinõude kohta elanikelt klaasist sinepi-, mädarõika- ja meepurkide kogumise suurendamiseks nende kasutamiseks toiduainetööstuses».

623. Eesti NSV MN 7. augusti 1979. a. määrus nr. 408 ««ENSV Naftavarustuse Peavalitsuse Naftasaaduste Kasutamise Riikliku Inspektsiooni (ENSV Naftainspektsiooni) põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 33, 411).

624. Eesti NSV MN 7. augusti 1979. a. määrus nr. 409 «Kolhooside ja majanditevaheliste ettevõtete (organisatsioonide) poolt vahetult kaubandusvõrku, sanatooriumidele, puhkekodudele, lastekodudele ja teistele asutustele müüdava linnuliha eest tehtavate arvelduste kohta».

625. Eesti NSV MN 14. augusti 1979. a. määrus nr. 426 «Mõnede majandusehituse küsimuste lahendamise üleandmise kohta Eesti NSV ministeeriumidele, riiklikele komiteedele ja keskasutustele ning linnade ja rajoonide täitevkomiteedele» (ENSV Teataja 1979, 37, 457).

626. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 22. augusti 1979. a. määrus nr. 432 «Eesti NSV tsentraalhoiukassade vabariikliku sotsialistliku võistluse kohta» (ENSV Teataja 1979, 32, 389).

627. Eesti NSV MN 23. augusti 1979. a. korraldus nr. 447-k.

628. Eesti NSV MN 27. augusti 1979. a. määrus nr. 437 «Haljasmassi kasvatamiseks kasutatavate teraviljakultuuride sortide seemne kokkuostuhindade kohta».

629. Eesti NSV MN 27. augusti 1979. a. määrus nr. 442 «Nõukogude kirjanike loomingulise töö tasustamise tingimuste edasise parandamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 37, 458).

630. Eesti NSV MN 27. augusti 1979. a. korraldus nr. 456-k.

631. Eesti NSV MN 31. augusti 1979. a. korraldus nr. 462-k.

632. Eesti NSV MN 31. augusti 1979. a. korraldus nr. 463-k.

633. Eesti NSV MN 31. augusti 1979. a. korraldus nr. 466-k.

634. Eesti NSV MN 3. septembri 1979. a. määrus nr. 457 «ENSV Tsiviilkaitse Staabi küsimuste kohta».

635. Eesti NSV MN 7. septembri 1979. a. määrus nr. 462 «Kohalikel eelarvetel olevate asutuste töötajatele palga maksmise korra kohta».

636. Eesti NSV MN 10. septembri 1979. a. korraldus nr. 486-k.

637. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 11. septembri 1979. a. määrus nr. 466 «Defitsiitsete esmatarbekaupade tootmise suurendamise ja müügi parandamise abinõude kohta».

638. Eesti NSV MN 17. septembri 1979. a. korraldus nr. 498-k.

639. Eesti NSV MN 21. septembri 1979. a. määrus nr. 495 «Invaliididele ettenähtud käsitsijuhtimisega sõiduautode «Zaporoþets» jaehindade kohta».

640. Eesti NSV MN 21. septembri 1979. a. korraldus nr. 512-k.

641. Eesti NSV MN 24. septembri 1979. a. määrus nr. 498 ««Vabariikliku alluvusega linna ja rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee asjaajamise näidisjuhendi» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1980, 1, 1).

642. Eesti NSV MN 25. septembri 1979. a. korraldus nr. 517-k.

643. Eesti NSV MN 2. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 536-k.

644. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 9. oktoobri 1979. a. määrus nr. 533 «Tööliste tööprotsessis ettevalmistamise ja kvalifikatsiooni tõstmise edasise täiustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1979, 46, 562).

645. Eesti NSV MN 9. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 550-k.

646. Eesti NSV MN 9. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 554-k.

647. Eesti NSV MN 11. oktoobri 1979. a. määrus nr. 538 «Maakutsekoolide õppemajandite tootmistegevusest saadava kasumi kasutamise kohta» (ENSV Teataja 1979, 46, 567).

648. Eesti NSV MN 15. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 565-k.

649. Eesti NSV MN 16. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 572-k.

650. Eesti NSV MN 16. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 574-k.

651. Eesti NSV MN 16. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 577-k.

652. Eesti NSV MN 19. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 581-k.

653. Eesti NSV MN 26. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 596-k.

654. Eesti NSV MN 26. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 597-k.

655. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1979. a. korraldus nr. 611-k.

656. Eesti NSV MN 1. novembri 1979. a. korraldus nr. 613-k.

657. Eesti NSV MN 1. novembri 1979. a. korraldus nr. 614-k.

658. Eesti NSV MN 1. novembri 1979. a. korraldus nr. 615-k.

659. Eesti NSV MN 15. novembri 1979. a. korraldus nr. 638-k.

660. Eesti NSV MN 19. novembri 1979. a. korralduse nr. 652-k punkt 1.

661. Eesti NSV MN 30. novembri 1979. a. määrus nr. 622 «Liha ja lihasaaduste riisumise, puudujääkide või kaotsimineku tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise korra kohta».

662. Eesti NSV MN 3. detsembri 1979. a. määrus nr. 627 «NSV Liidu relvajõudude sõjaväelaste vormirõivaste ja eraldusmärkidega sarnaste või analoogiliste vormirõivaste ja eraldusmärkide kandmise keelamise kohta».

663. Eesti NSV MN 6. detsembri 1979. a. määrus nr. 634 ««Juhendi sellistes elektroonikaseadmetes sisalduvate väärismetallide arvestuse, kogumise, hoidmise ja riiklikku fondi andmise korra kohta, mille kasutusiga on lõppenud» kinnitamise kohta».

664. Eesti NSV MN 11. detsembri 1979. a. määrus nr. 644 «Kultuuriväärtuste NSV Liidust ebaseadusliku väljaveo vältimise abinõude kohta».

665. Eesti NSV MN 14. detsembri 1979. a. määrus nr. 652 ««Metsatööstuses ja metsamajanduses töötavate tööliste ja teenistujate töötingimuste määrustiku» kinnitamise kohta».

666. Eesti NSV MN 24. detsembri 1979. a. määrus nr. 660 «Vabariigi kõrgkoolide ettevalmistusosakondade töö kohta».

667. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 25. detsembri 1979. a. määrus nr. 666 «Vabariigis ühtse spetsialiseeritud agrokeemiatalituse moodustamisega seotud abinõude kohta» (ENSV Teataja 1980, 4, 30).

668. Eesti NSV MN 26. detsembri 1979. a. korraldus nr. 759-k.

669. Eesti NSV MN 28. detsembri 1979. a. määrus nr. 679 «NSV Liidu ministeeriumidele ja keskasutustele ning liiduvabariikide ministrite nõukogudele eraldatavate materjali- ja seadmefondide vähendamise õiguse andmise kohta NSVL Varustuskomiteele juhul, kui neil on samanimelise toodangu ülenormatiivseid ja liigseid varusid».

670. Eesti NSV MN 29. detsembri 1979. a. korraldus nr. 790-k.

671. Eesti NSV MN 7. jaanuari 1980. a. määrus nr. 7 «Pulbrilise metallurgia arendamise kohta vabariigis».

672. Eesti NSV MN 10. jaanuari 1980. a. määrus nr. 17 ««Tööstusettevõtte (koondise) tehnilise kontrolli osakonna (valitsuse) tüüppõhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1980, 10, 146).

673. Eesti NSV MN 11. jaanuari 1980. a. korraldus nr. 17-k.

674. Eesti NSV MN 16. jaanuari 1980. a. määrus nr. 29 «Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste keskaparaadi töötajate, kes töötavad liidulise ja vabariikliku tootmiskoondiste põhimäärusega kehtestatud tingimustel, premeerimise korra kohta».

675. Eesti NSV MN 17. jaanuari 1980. a. korraldus nr. 26-k.

676. Eesti NSV MN 6. veebruari 1980. a. määrus nr. 81 «Ametialaste komandeeringute kohta NSV Liidu piires» (ENSV Teataja 1980, 12, 185).

677. Eesti NSV MN 8. veebruari 1980. a. määrus nr. 86 «Tööstustoodangu atesteerimise osatähtsuse edasise suurendamise kohta selle tehnilise taseme ja kvaliteedi tõstmisel» (ENSV Teataja 1980, 7, 109).

678. Eesti NSV MN 14. veebruari 1980. a. korraldus nr. 65-k.

679. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 19. veebruari 1980. a. määrus nr. 112 «Töödistsipliini edasise tugevdamise ja kaadri voolavuse vähendamise kohta vabariigi rahvamajanduses» (ENSV Teataja 1980, 10, 144).

680. Eesti NSV MN 25. veebruari 1980. a. määrus nr. 120 «Eesti Teadus- ja Tehnikainformatsiooni ning Majandusuuringute Instituudi Eksperimentaalkombinaadi «Bit» üleviimisest majandusliku stimuleerimise ja planeerimise uuele süsteemile».

681. Eesti NSV MN 28. veebruari 1980. a. määrus nr. 124 «NSV Liidu relvajõudude veteranide ja nende perekondade materiaalse olukorra edasise parandamise kohta».

682. Eesti NSV MN 29. veebruari 1980. a. määrus nr. 128 «Tsiviillennundus- ja miilitsaorganite osavõtu kohta tsiviilõhulaevade reisijate käsipakkide ja pagasi kontrollimisest ning reisijate isiklikust läbivaatusest lennujaamades, kus teostatakse piirivalve- ja tollikontrolli» (ENSV Teataja 1980, 17, 302).

683. Eesti NSV MN 6. märtsi 1980. a. määrus nr. 145 «Tingimisi süüdimõistetud ja kohustusliku töölerakendamisega tingimisi vabastatud isikute tööl kasutamisel ja ümberkasvatamisel esinevate puuduste kõrvaldamise abinõude kohta».

684. Eesti NSV MN 7. märtsi 1980. a. korraldus nr. 121-k.

685. Eesti NSV MN 7. märtsi 1980. a. korraldus nr. 124-k.

686. Eesti NSV MN 7. märtsi 1980. a. korraldus nr. 125-k.

687. Eesti NSV MN 10. märtsi 1980. a. määrus nr. 147 «Leiutustegevuse ning patendi- ja litsentsitöö edasiarendamise kohta vabariigis».

688. Eesti NSV MN 10. märtsi 1980. a. korraldus nr. 131-k.

689. Eesti NSV MN 11. märtsi 1980. a. määrus nr. 152 «Eesti NSV valitsuse mõnedes otsustes muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1980, 14, 238).

690. Eesti NSV MN 13. märtsi 1980. a. määrus nr. 157 «Uute liikluseeskirjade kehtestamisega seotud abinõude kohta» (ENSV Teataja 1980, 12, 187).

691. Eesti NSV MN 18. märtsi 1980. a. määruse nr. 167 «Eesti NSV valitsuse mõnedes otsustes muudatuste tegemise kohta» punkt 2.

692. Eesti NSV MN 24. märtsi 1980. a. määrus nr. 179 «Siseasjade organite eriasutustest saabuvate ja ühiskondlikult kasulikust tööst kõrvalehoiduvate isikute töölerakendamise ja olmekorraldamise kohta».

693. Eesti NSV MN 26. märtsi 1980. a. korraldus nr. 157-k.

694. Eesti NSV MN 26. märtsi 1980. a. korraldus nr. 159-k.

695. Eesti NSV MN 26. märtsi 1980. a. määrusega nr. 183 kinnitatud «Eesti NSV valitsuse otsustes tehtavad muudatused» (ENSV Teataja 1980, 14, 239).

696. Eesti NSV MN 28. märtsi 1980. a. määrus nr. 190 «Raamatupidamise korralduse täiustamise abinõude ning raamatupidamise osatähtsuse suurendamise kohta materiaalsete, tööjõu- ja finantsressursside otstarbekas ja säästlikus kasutamises» (ENSV Teataja 1980, 21, 328).

697. Eesti NSV MN 28. märtsi 1980. a. korraldus nr. 167-k.

698. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 31. märtsi 1980. a. määrus nr. 200 «Suurest Isamaasõjast osavõtnute materiaalsete ja olmetingimuste parandamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1980, 17, 295).

699. Eesti NSV MN 1. aprilli 1980. a. korraldus nr. 174-k.

700. Eesti NSV MN 2. aprilli 1980. a. korraldus nr. 179-k.

701. Eesti NSV MN 3. aprilli 1980. a. määrus nr. 210 «Sekundaarse tooraine rahvamajanduses kasutamise edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1980, 24, 395).

702. Eesti NSV MN 8. aprilli 1980. a. määrus nr. 221 «Heitnaftasaaduste kogumise ja kasutamise korralduse edasise parandamise abinõude kohta».

703. Eesti NSV MN 8. aprilli 1980. a. korraldus nr. 191-k.

704. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 15. aprilli 1980. a. määrus nr. 251 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta ametialaste komandeeringute küsimuses» (ENSV Teataja 1980, 17, 296).

705. Eesti NSV MN 18. aprilli 1980. a. määrus nr. 268 «Rahvakontrollikomiteede haldusliku teenindamise ning nende töötajate materiaalse ja elukondliku kindlustamise kohta».

706. Eesti NSV MN 23. aprilli 1980. a. määrus nr. 284 ««NSV Liidu Riikliku Hüdrometeoroloogia ja Looduskeskkonna Kontrolli Komitee põhimääruse» kinnitamise kohta».

707. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. aprilli 1980. a. määrus nr. 306 «Rahvamajanduslike veoste säilimise tagamise ning riisumise vastase võitluse tõhustamise abinõude kohta raudteel ja veetranspordis».

708. Eesti NSV MN 29. aprilli 1980. a. korraldus nr. 240-k.

709. Eesti NSV MN 16. mai 1980. a. määrus nr. 342 «Kaadri kinnistamise täiendavate abinõude kohta jõetranspordil».

710. Eesti NSV MN 20. mai 1980. a. määrus nr. 346 «Pangakrediidi kasutamise eest võetavate protsentide määrade kohta» (ENSV Teataja 1980, 32, 512).

711. Eesti NSV MN 22. mai 1980. a. korraldus nr. 278-k.

712. Eesti NSV MN 22. mai 1980. a. korraldus nr. 280-k.

713. Eesti NSV MN 22. mai 1980. a. korraldus nr. 284-k.

714. Eesti NSV MN 29. mai 1980. a. korraldus nr. 295-k.

715. Eesti NSV MN 9. juuni 1980. a. määrus nr. 393 «Tööjõuressursside seisukorra ja ratsionaalsema kasutamise abinõude kohta Eesti NSV-s».

716. Eesti NSV MN 13. juuni 1980. a. määrus nr. 409 «Isamaasõja invaliidide materiaalsete ja olmetingimuste edasise parandamise kohta» (ENSV Teataja 1980, 32, 513).

717. Eesti NSV MN 17. juuni 1980. a. korraldus nr. 342-k.

718. Eesti NSV MN 23. juuni 1980. a. korraldus nr. 354-k.

719. Eesti NSV MN 2. juuli 1980. a. määrus nr. 445 «Kutsekoolide lõpetanute tööstusettevõtetes, ehitustel ja põllumajanduses kasutamise edasise parandamise abinõude kohta».

720. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 14. juuli 1980. a. määrus nr. 465 «Linakasvatusalasest üleliidulisest sotsialistlikust võistlusest ja põllumajandusmasinate efektiivsemaks kasutamiseks peetavast üleliidulisest sotsialistlikust võistlusest kokkuvõtete tegemise korra kohta».

721. Eesti NSV MN 15. juuli 1980. a. määrus nr. 470 «Siseasjade organite alaealiste vastuvõtu- ja jaotuspunktides peetavate laste toitlustamise ja vormirõivaste ning pehme inventariga varustamise normide kohta».

722. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 15. juuli 1980. a. määrus nr. 471 «Maaparandussüsteemide parema ekspluateerimise abinõude kohta».

723. Eesti NSV MN 16. juuli 1980. a. määrus nr. 476 «NSV Liidu Ülemnõukogu Presiidiumi 27. juuni 1980. a. seadluse «Amnestiast vabadusekaotusele mõistetute mõningatele kategooriatele ja isikutele, kes on toime pannud kuritegusid, mis ei ole rasked» paragrahvi 3 alusel vabadusekaotuse kohtadest tingimisi vabastatavate isikute tööl kasutamisega seotud küsimused».

724. Eesti NSV MN 18. juuli 1980. a. korraldus nr. 412-k.

725. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. juuli 1980. a. määrus nr. 493 «Barakkide ja keldrikorterite likvideerimise käigu kohta».

726. Eesti NSV MN 4. augusti 1980. a. määrus nr. 499 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 9. detsembri 1977. a. määruse nr. 598 ja 22. mai 1979. a. määruse nr. 276 täitmise käigu kohta».

727. Eesti NSV MN 6. augusti 1980. a. määrus nr. 505 ««Eesti NSV Kalastajate Seltsi põhikirja» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1980, 32, 515).

728. Eesti NSV MN 11. augusti 1980. a. määrus nr. 508 ««Eesti NSV kohaliku rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee juures asuva hindadest ja tariifidest kinnipidamise kontrollkomisjoni põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1980, 37, 563).

729. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. augusti 1980. a. määrus nr. 513 «Maanteede ehitamise, remondi ja korrashoiu parandamise abinõude kohta vabariigis».

730. Eesti NSV MN 26. augusti 1980. a. määrus nr. 534 «Eesti NSV riigieelarvel olevate asutuste eelarveväliste vahendite kohta» (ENSV Teataja 1980, 35, 547).

731. Eesti NSV MN 28. augusti 1980. a. korraldus nr. 487-k.

732. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. augusti 1980. a. määrus nr. 545 «Ettevõtete ja majandusorganisatsioonide poolt kohalike maanteede ehitamiseks ja korrashoiuks tehtavate kulutuste planeerimise ja finantseerimise korra parandamise kohta» (ENSV Teataja 1980, 37, 561).

733. Eesti NSV MN 2. septembri 1980. a. määrus nr. 548 «Kiirkülmutatud toiduainete tootmise suurendamise ning külmutusmajanduse väljaarendamise ja parema kasutamise abinõude kohta».

734. Eesti NSV MN 2. septembri 1980. a. nr. 549 «Eesti NSV MN 18. septembri 1973. a. määruse nr. 409 kehtivuse laiendamise kohta elamu- ja kommunaalmajandus- ning teenindusettevõtetele ja organisatsioonidele» (ENSV Teataja 1980, 40, 618).

735. Eesti NSV MN 8. septembri 1980. a. määrus nr. 556 ««Sotsialistliku riikliku tootmisettevõtte põhimääruse» kehtivuse laiendamise kohta NSVL Kõrg- ja Keskerihariduse Ministeeriumi süsteemi kõrgõppeasutuste isemajandavatele tootmisettevõtetele».

736. Eesti NSV MN 22. septembri 1980. a. määrus nr. 574 «NSV Liidu MN 29. novembri 1966. a. määruses nr. 914 «Liidulise alluvusega riiklikele objektidele ning füüsilis-geograafilistele objektidele nime andmise ja nende ümbernimetamise korra kohta» tehtud muudatuste ja täienduste kohta» (ENSV Teataja 1980, 40, 619).

737. Eesti NSV MN 23. septembri 1980. a. määrus nr. 577 «Koolieelsete lasteasutuste parema ehitamise, kapitaalremondi ja kasutamise abinõude kohta».

738. Eesti NSV MN 26. septembri 1980. a. korraldus nr. 538-k.

739. Eesti NSV MN 30. septembri 1980. a. määrus nr. 591 «Puu- ja köögivilja ning kõrvitsaliste ja viinamarjade eest tasumise korra kohta».

740. Eesti NSV MN 30. septembri 1980. a. määrus nr. 592 «««NSV Liidu riigilipu põhimääruse» rakendamise juhendi» kohta» (ENSV Teataja 1980, 40, 620).

741. Eesti NSV MN 10. oktoobri 1980. a. määrus nr. 608 «NSV Liidu maanteede klassifitseerimise kohta» (ENSV Teataja 1980, 43, 656).

742. Eesti NSV MN 10. oktoobri 1980. a. korraldus nr. 559-k.

743. Eesti NSV MN 14. oktoobri 1980. a. määrus nr. 610 «Poolelijäetud ehituseks ning teostamata ehituse projekteerimis- ja uurimistöödeks tehtud kulutuste, samuti geoloogiliste uurimistööde, teaduslike uurimistööde ja katse-konstrueerimistööde kulude vabariikliku ja kohaliku alluvusega tootmiskoondiste, ettevõtete ja organisatsioonide bilansist mahakandmise korra kohta» (ENSV Teataja 1980, 45, 695).

744. Eesti NSV MN 14. oktoobri 1980. a. korraldus nr. 567-k.

745. Eesti NSV MN 27. oktoobri 1980. a. määrus nr. 638 «Harukondadevaheliste koopereeritud hangete plaani väljatöötamise korra kinnitamise kohta».

746. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. oktoobri 1980. a. määrus nr. 640 «Traumatismi ja muude õnnetusjuhtumite vältimise lisaabinõude kohta».

747. Eesti NSV MN 30. oktoobri 1980. a. määrus nr. 654 «Kapitaalmahutuste finantseerimise tsentraliseerimata allikate moodustamise ja kasutamise korrastamise kohta».

748. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1980. a. määrus nr. 662 «Kaupade ekspordiks hankimise tingimuste muutmise ja täiendamise kohta, mis on kinnitatud NSVL MN 14. jaanuari 1960. a. määrusega nr. 32».

749. Eesti NSV MN 3. novembri 1980. a. määrus nr. 663 ««Läänemere basseini siseveekogudel kalapüügi eeskirjade» ning «NSV Liidu rannikuga külgnevates Läänemere piirkondades elusressursside säilitamise ning kalapüügi reguleerimise ajutiste eeskirjade Nõukogude kalapüügilaevadele, -organisatsioonidele ja kodanikele» kohta».

750. Eesti NSV MN 10. novembri 1980. a. määrus nr. 672 «Ettevõtete ja organisatsioonide kahe vahetusega tööst veoste vastuvõtmisel ja ärasaatmisel tsentraliseeritud vedude puhul Tallinna, Tartu ja Pärnu raudteejaamadest».

751. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 11. novembri 1980. a. määrus nr. 675 «Elanikele antava psühhoneuroloogilise ja narkoloogilise abi edasise parandamise kohta».

752. Eesti NSV MN 16. oktoobri 1980. a. korraldus nr. 576-k.

753. Eesti NSV MN 14. novembri 1980. a. korraldus nr. 628-k.

754. Eesti NSV MN 17. novembri 1980. a. korraldus nr. 637-k.

755. Eesti NSV MN 18. novembri 1980. a. määrus nr. 686 «Ajaarvamiskorra kohta NSV Liidu territooriumil» (ENSV Teataja 1981, 1, 16).

756. Eesti NSV MN 24. novembri 1980. a. määrus nr. 695 «Jõgede saastamise, risustamise ja veehulga lubamatu vähendamise eest kaitsmise tõhustamise ning nende veeressursside ratsionaalse kasutamise kohta».

757. Eesti NSV MN 25. novembri 1980. a. korraldus nr. 655-k.

758. Eesti NSV MN 26. novembri 1980. a. korraldus nr. 656-k.

759. Eesti NSV MN 4. detsembri 1980. a. korraldus nr. 668-k.

760. Eesti NSV MN 4. detsembri 1980. a. korraldus nr. 669-k.

761. Eesti NSV MN 11. detsembri 1980. a. korraldus nr. 697-k.

762. Eesti NSV MN 16. detsembri 1980. a. korraldus nr. 716-k.

763. Eesti NSV MN 18. detsembri 1980. a. määrus nr. 753 «Välismaal asuvate maatükkide, hoonete ja rajatiste soetamise, võõrandamise ja rentimise ning nende registreerimise ja arvestuse korra kohta» (ENSV Teataja 1981, 8, 106).

764. Eesti NSV MN 19. detsembri 1980. a. korraldus nr. 732-k.

765. Eesti NSV MN 24. detsembri 1980. a. korraldus nr. 746-k.

766. Eesti NSV MN 30. detsembri 1980. a. korraldus nr. 762-k.

767. Eesti NSV MN 8. jaanuari 1981. a. määrus nr. 8 «Üldhariduskeskkoolide juures asuvad koolieelsete lasteasutuste kasvatajaid ettevalmistavad üheaastased pedagoogikaklassid lõpetanud isikute personaalse jaotuse kohta».

768. Eesti NSV MN 20. jaanuari 1981. a. määrus nr. 32 «Autoakude tarvitatud pliipatareide parema kogumise abinõude kohta».

769. Eesti NSV MN 20. jaanuari 1981. a. määrus nr. 34 «Abinõude kohta vabariigi paremaks varustamiseks klaastaaraga».

770. Eesti NSV MN 23. jaanuari 1981. a. korraldus nr. 26-k.

771. Eesti NSV MN 28. jaanuari 1981. a. määrus nr. 59 ««Transpordi maa põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1981, 10, 136).

772. Eesti NSV MN 3. veebruari 1981. a. korraldus nr. 38-k.

773. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 10. veebruari 1981. a. määrus nr. 83 «Turismi- ja ekskursioonitöö edasiarendamise ja täiustamise kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1981, 13, 167).

774. Eesti NSV MN 16. veebruari 1981. a. määrus nr. 96 «Korduvkasutusega pakettimisvahendite veosesaatjatele tagastamise korra kohta» (ENSV Teataja 1981, 8, 108).

775. Eesti NSV MN 16. veebruari 1981. a. määrus nr. 98 «ENSV Elamu-Kommunaalmajanduse Ministeeriumi süsteemi mõnede ettevõtete ja organisatsioonide üleviimise kohta uuele planeerimise ja majandusliku stimuleerimise süsteemile».

776. Eesti NSV MN 16. veebruari 1981. a. korraldus nr. 63-k.

777. Eesti NSV MN 24. veebruari 1981. a. määrus nr. 109 «Kohalikust toorainest ja jäätmetest tarbekaupade tootmise edasiarendamise abinõude kohta Eesti NSV vabariiklike ministeeriumide ja keskasutuste ning ETKVL-i ettevõtetes» (ENSV Teataja 1981, 15, 216).

778. Eesti NSV MN 24. veebruari 1981. a. määrus nr. 110 ««Individuaalehitajate elamuehituskollektiivide põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 13, 169).

779. Eesti NSV MN 26. veebruari 1981. a. korraldus nr 77-k.

780. Eesti NSV MN 4. märtsi 1981. a. korraldus nr. 89-k.

781. Eesti NSV MN 9. märtsi 1981. a. määrus nr. 133 «Ameti- ja erisõiduautode kasutamise korrastamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1981, 16, 237).

782. Eesti NSV MN 10. märtsi 1981. a. määrus nr. 135 «Linnaühistranspordi edasiarendamise abinõude kohta».

783. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. märtsi 1981. a. määrus nr. 137 «Teenindussüsteemis kuritarvitustega peetava võitluse tõhustamise kohta».

784. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. märtsi 1981. a. määrus nr. 138 «Musta vanametalli ja metallijäätmete varumise (äraandmise) ja ümbertöötamise korralduse edasise täiustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1981, 13, 168).

785. Eesti NSV MN 12. märtsi 1981. a. määrus nr. 153 «Piirikaubanduse arendamise kohta Eesti NSV-s».

786. Eesti NSV MN 12. märtsi 1981. a. määrus nr. 154 «««NSV Liidu riigilipu põhimääruse» rakendamise juhendi» täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 19, 277).

787. Eesti NSV MN 20. märtsi 1981. a. korraldus nr. 114-k.

788. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. märtsi 1981. a. määrus nr. 174 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 10. novembri 1978. a. määrusega nr. 907 Suurest Isamaasõjast osavõtnud sõjaväelastele ja partisanidele ettenähtud soodustuste laiendamise kohta tegevarmee vabapalgalisele koosseisule» (ENSV Teataja 1981, 19, 269).

789. Eesti NSV MN 26. märtsi 1981. a. korraldus nr. 125-k.

790. Eesti NSV MN 26. märtsi 1981. a. korraldus nr. 127-k.

791. Eesti NSV MN 1. aprilli 1981. a. korraldus nr. 144-k.

792. Eesti NSV MN 6. aprilli 1981. a. määrus nr. 206 «Uutele ehituse eelarvenormidele ja -hindadele ülemineku kohta» (ENSV Teataja 1981, 19, 278).

793. Eesti NSV MN 8. aprilli 1981. a. määrus nr. 215 «ENSV Elamu-Kommunaalmajanduse Ministeeriumi töö organiseerimise kohta tingimustel, mis on kehtestatud üleliidulise ja vabariikliku tootmiskoondiste üldpõhimäärusega».

794. Eesti NSV MN 14. aprilli 1981. a. korraldus nr. 160-k.

795. Eesti NSV MN 14. aprilli 1981. a. korraldus nr. 164-k.

796. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. aprilli 1981. a. määrus nr. 234 «Agraartööstuskoondiste moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 32, 465).

797. Eesti NSV MN 24. aprilli 1981. a. määrus nr. 258 «NSV Liidu MN 14. jaanuari 1960. a. määrusega nr. 32 kinnitatud «Kaupade ekspordihangete põhitingimustesse» muudatuste sisseviimise kohta (NSVL MN 17. septembri 1980. a. määruse nr. 804 redaktsioonis)».

798. Eesti NSV MN 24. aprilli 1981. a. korraldus nr. 177-k.

799. Eesti NSV MN 27. aprilli 1981. a. määrus nr. 266 «Kohalike maksude kohta» (ENSV Teataja 1981, 16, 240).

800. Eesti NSV MN 29. aprilli 1981. a. korraldus nr. 191-k.

801. Eesti NSV MN 30. aprilli 1981. a. korraldus nr. 193-k.

802. Eesti NSV MN 4. mai 1981. a. määrus nr. 286 «Eesti NSV MN 13. oktoobri 1970. a. määruse nr. 468 punkti 2 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1981, 17, 258).

803. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. mai 1981. a. määrus nr. 292 «Mõnede üldhariduskoolide algklasside õpilaste katse korras viiepäevasele õppenädalale üleviimise ja 6-aastaste laste õpetamise sisseseadmise kohta».

804. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. mai 1981. a. määrus nr. 293 «Lastega perekondadele antava riikliku abi tõhustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1981, 22, 310).

805. Eesti NSV MN 12. mai 1981. a. määrus nr. 315 ««Kaitsetööstusharudes rahvakontrolliorganite tegevuse korra määrustiku» kohta».

806. Eesti NSV MN 15. mai 1981. a. määrus nr. 320 «Kontrolli- ja revisjonitöö parandamise abinõude kohta Eesti NSV ministeeriumides, keskasutustes ja teistes valitsemisorganites» (ENSV Teataja 1981, 25, 366).

807. Eesti NSV MN 15. mai 1981. a. korraldus nr. 221-k.

808. Eesti NSV MN 18. mai 1981. a. määrus nr. 323 ««Alaealiste asjade ühiskondlike inspektsioonide põhimääruse» kinnitamise kohta».

809. Eesti NSV MN 19. mai 1981. a. määrus nr. 331 «Eesti Vabariikliku Vabatahtliku Tuletõrje Ühingu ümbernimetamise ja «Eesti NSV Tuletõrjeühingu põhikirja» kohta» (ENSV Teataja 1981, 24, 353).

810. EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja Eesti NSV MN 1. juuni 1981. a. otsus nr. 353 «Rahvasaadikute nõukogude osatähtsuse edasise suurendamise kohta majanduslikus ülesehitustöös» (ENSV Teataja 1981, 23, 317).

811. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 1. juuni 1981. a. määrus nr. 356 «Elanike sotsiaalhoolduse edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1981, 23, 318).

812. Eesti NSV MN 1. juuni 1981. a. määrus nr. 361 «Eesti NSV alalise raamatuloterii korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 23, 339).

813. Eesti NSV MN 2. juuni 1981. a. määrus nr. 363 «Automototranspordivahendite numbrimärkide väljaandmise eest maksu võtmise kohta».

814. Eesti NSV MN 2. juuni 1981. a. määrus nr. 364 «Sotsiaal-kultuuriliste asutuste kapitaalremondi planeerimise parandamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1981, 25, 367).

815. Eesti NSV MN 2. juuni 1981. a. korraldus nr. 251-k.

816. Eesti NSV MN 12. juuni 1981. a. määrus nr. 380 «Eesti Õpilasmaleva tegevuse edasise täiustamise kohta».

817. Eesti NSV MN 12. juuni 1981. a. korraldus nr. 270-k.

818. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. juuni 1981. a. määrus nr. 389 «Eestimaa KP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. oktoobri 1980. a. määruse nr. 640 punkti 2 osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta».

819. Eesti NSV MN 17. juuni 1981. a. määrus nr. 394 «Eesti NSV riigieelarve projekti väljatöötamise ja esitamise tähtaegade kehtestamise korra kohta».

820. Eesti NSV MN 22. juuni 1981. a. korraldus nr. 282-k.

821. Eesti NSV MN 25. juuni 1981. a. määrus nr. 404 «Monteeritavate hoonete (moodulite) tootmise organiseerimise kohta NSVL Montaaþi- ja Eriehitustööde Ministeeriumi ettevõtetes».

822. Eesti NSV MN 25. juuni 1981. a. korraldus nr. 286-k.

823. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 30. juuni 1981. a. määrus nr. 408 «Edasilükkamatutest abinõudest kiirendamaks laevade ja vagunite peale- ja mahalaadimist ja kaadrite kinnistamist Tallinna Merekaubasadamas».

824. Eesti NSV MN 6. juuli 1981. a. määrus nr. 412 «Tehnoloogiaseadmete tootmise tellimuste paigutamise korrastamise kohta seostatult nende montaaþi andmise tähtaegadega».

825. Eesti NSV MN 9. juuli 1981. a. määrus nr. 418 «Tootmistööd katkestamata kõrg- ja keskeriharidusega spetsialistide ettevalmistamise edasise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 32, 481).

826. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. juuli 1981. a. määrus nr. 438 «NSVL Plaanikomitee mõnede funktsioonide NSV Liidu ministeeriumidele, riiklikele komiteedele ja keskasutustele ning liiduvabariikide ministrite nõukogudele üleandmise kohta».

827. Eesti NSV MN 17. juuli 1981. a. määrus nr. 442 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta».

828. Eesti NSV MN 27. juuli 1981. a. määrus nr. 458 ««Vabariikliku Ametkondadevahelise Noorte Kutsesuunitluse Nõukogu põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1981, 30, 447).

829. Eesti NSV MN 6. augusti 1981. a. korraldus nr. 373-k.

830. Eesti NSV MN 7. augusti 1981. a. korraldus nr. 375-k.

831. Eesti NSV MN 10. augusti 1981. a. määrus nr. 482 «Garantiide ja kompensatsioonide kohta teise paikkonda tööle ümberasumise korral» (ENSV Teataja 1981, 35, 538).

832. Eesti NSV MN 10. augusti 1981. a. korraldus nr. 378-k.

833. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 11. augusti 1981. a. määrus nr. 486 «Tooraine-, kütuse-, energia- ja teiste materiaalsete ressursside kokkuhoiu ja ratsionaalse kasutamise alal tehtava töö tõhustamise kohta».

834. Eesti NSV MN 13. augusti 1981. a. korraldus nr. 381-k.

835. Eesti NSV MN 13. augusti 1981. a. korraldus nr. 383-k.

836. Eesti NSV MN 26. augusti 1981. a. korraldus nr. 412-k.

837. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. augusti 1981. a. määrus nr. 522 «Linnades tööstusehituse piiramise kohta».

838. Eesti NSV MN 14. septembri 1981. a. korraldus nr. 447-k.

839. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. septembri 1981. a. määrus nr. 571 «Värvilise vanametalli ja värviliste metallide jäätmete varumise (äraandmise) ja ümbertöötamise edasise parandamise ning sekundaarse värvilise metallurgia ettevõtete tehnilise taseme tõstmise abinõude kohta».

840. Eesti NSV MN 24. septembri 1981. a. määrus nr. 575 «Elanikelt klaaspudelite kogumise suurendamise abinõude kohta».

841. Eesti NSV MN 9. oktoobri 1981. a. määrus nr. 611 ««Eesti NSV riikliku ja kooperatiivkaubanduse organisatsioonides ja ettevõtetes vananenud tegumoe ja mudeliga ning osaliselt oma esialgse kvaliteedi kaotanud tööstuskaupade allahindamise ja väljamüügi määrustiku» kinnitamise kohta».

842. Eesti NSV MN 29. oktoobri 1981. a. määrus nr. 654 «Välismaiste litsentside alusel, komplektsete importseadmete baasil ning kapitalistlike riikide firmadega sõlmitud kompensatsioonikokkulepete ja kontrahtide alusel rajatavate objektide ekspluatatsioonivõtmise korra täpsustamise kohta».

843. Eesti NSV MN 4. novembri 1981. a. korraldus nr. 539-k.

844. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 6. novembri 1981. a. määrus nr. 673 «Tootmistraumatismi seisukorra ja vältimise abinõude kohta Eesti NSV rahvamajanduses».

845. Eesti NSV MN 10. novembri 1981. a. määrus nr. 678 «ENSV Teenindusministeeriumi ettevõtete juhtimise täiustamise kohta».

846. Eesti NSV MN 11. novembri 1981. a. korraldus nr. 552-k.

847. Eesti NSV MN 11. novembri 1981. a. korraldus nr. 553-k.

848. Eesti NSV MN 11. novembri 1981. a. korraldus nr. 554-k.

849. Eesti NSV MN 13. novembri 1981. a. määrus nr. 690 «Kalavarude kaitse tõhustamise ning harrastusliku ja sportliku kalapüügi korralduse parandamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1982, 3, 61).

850. Eesti NSV MN 26. novembri 1981. a. määrus nr. 708 «Haridustöötajate korteri- ja olmetingimuste parandamise lisaabinõude kohta».

851. Eesti NSV MN 3. detsembri 1981. a. määrus nr. 721 «Elamuehituseks eraldatavate kapitaalmahutuste efektiivsuse suurendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1982, 1, 28).

852. Eesti NSV MN 8. detsembri 1981. a. korraldus nr. 607-k.

853. Eesti NSV MN 14. detsembri 1981. a. määrus nr. 745 «Eesti NSV MN 29. jaanuari 1979. a. määruse nr. 34 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1982, 1, 29).

854. Eesti NSV MN 16. detsembri 1981. a. määrus nr. 754 «ENSV Varumisministeeriumi süsteemi jahu- ja tanguveskites ning jõusöödaettevõtetes kaadri kinnistamise abinõude kohta».

855. Eesti NSV MN 21. detsembri 1981. a. korraldus nr. 633-k.

856. Eesti NSV MN 25. detsembri 1981. a. määrus nr. 772 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta kapitaalmahutuste finantseerimise tsentraliseerimata allikate moodustamise ja kasutamise küsimustes» (ENSV Teataja 1982, 15, 212).

857. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. detsembri 1981. a. määruse nr. 790 «Eestimaa KP KK ja Eesti NSV MN mõningate määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta kultuuri- ja olmekaupade ning majatarvete tootmise arendamise küsimustes» punkt 2.

858. Eesti NSV MN 30. detsembri 1981. a. määrus nr. 793 ««Teenindustootmisvalitsuse tüüppõhimääruse» kinnitamise ja «Eesti NSV Teenindusministeeriumi põhimääruse» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1982, 4, 76).

859. Eesti NSV MN 30. detsembri 1981. a. määrus nr. 794 «Lastekodudes tehtava õppe- ja kasvatustöö parandamise ja nende materiaalse baasi tugevdamise lisaabinõude kohta».

860. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1982. a. määrus nr. 12 «Tööstustoodangu hulgihindade ning elektri- ja soojusenergia tariifide tõstmisega seotud lisakulutuste põllumajandusele hüvitamise kohta».

861. Eesti NSV MN 18. jaanuari 1982. a. määrus nr. 23 «Atmosfääri saastavate heitmete ja talle kahjulike füüsikaliste mõjude piirnormatiivide kohta» (ENSV Teataja 1982, 13, 191).

862. Eesti NSV MN 28. jaanuari 1982. a. määrus nr. 51 «Individuaalelamuehituse kohta» (ENSV Teataja 1982, 6, 103).

863. Eesti NSV MN 4. veebruari 1982. a. määrus nr. 68 «Vabastatud valitavale ametikohale partei-, nõukogude, ametiühingu- ja komsomoliorganeisse valitud ning muule vastutavale tööle neisse organeisse või riiklikesse põllumajandusettevõtteisse ja -organisatsioonidesse suunatud kolhooside esimeeste (aseesimeeste) ja spetsialistide tööstaaþi kohta» (ENSV Teataja 1982, 15, 213).

864. Eesti NSV MN 9. veebruari 1982. a. määrus nr. 81 «Metsade riikliku arvestuse, riikliku metsakatastri pidamise ning riikliku metsafondi maade seisundi ja kasutamise harukondliku arvestuse kohta» (ENSV Teataja 1982, 17, 257).

865. Eesti NSV MN 9. veebruari 1982. a. määrus nr. 82 «Kutsealade (ametikohtade) ühitamise korra ja tingimuste kohta» (ENSV Teataja 1982, 11, 170).

866. Eesti NSV MN 9. veebruari 1982. a. korraldus nr. 42-k.

867. Eesti NSV MN 15. veebruari 1982. a. määrus nr. 91«Jahimajanduse parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1982, 13, 192).

868. Eesti NSV MN 17. veebruari 1982. a. määrus nr. 98 ««Vabariikliku Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» põhikirja ja «Eesti NSV kolhoosidevaheliste ehitusorganisatsioonide näidispõhikirja» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1982, 8, 115).

869. Eesti NSV MN 18. veebruari 1982. a. korraldus nr. 67-k.

870. Eesti NSV MN 25. veebruari 1982. a. korraldus nr. 85-k.

871. Eesti NSV MN 26. veebruari 1982. a. korraldus nr. 88-k.

872. Eesti NSV MN 9. märtsi 1982. a. korraldus nr. 105-k.

873. Eesti NSV MN 16. märtsi 1982. a. määrus nr. 158 «Kaadri kinnistamise lisaabinõude kohta NSVL Kalamajanduse Ministeeriumi süsteemi ettevõtetes».

874. Eesti NSV MN 19. märtsi 1982. a. määrus nr. 164 «NSV Liidu MN 24. oktoobri 1980. a. määruse nr. 925 «Ajaarvamiskorra kohta NSV Liidu territooriumil» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1982, 20, 297).

875. Eesti NSV MN 24. märtsi 1982. a. korraldus nr. 132-k.

876. Eesti NSV MN 26. märtsi 1982. a. korraldus nr. 140-k.

877. Eesti NSV MN 13. aprilli 1982. a. korraldus nr. 162-k.

878. Eesti NSV MN 19. aprilli 1982. a. määrus nr. 233 «Eesti NSV metsatööstuses ja metsamajanduses töötavatele töölistele ja teenistujatele küttepuude soodustatud tingimustel väljastamise kohta».

879. Eesti NSV MN 28. aprilli 1982. a. määrus nr. 265 «Akti vormi kinnitamise kohta metsade üleandmiseks Eesti NSV nende ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ettevõtetele, asutustele ja organisatsioonidele, kellele metsad on kinnistatud» (ENSV Teataja 1982, 20, 298).

880. Eesti NSV MN 30. aprilli 1982. a. määrus nr. 280 «Piima ja piimatoodete riisumise, puudujäägi või kaotsimineku tagajärjel tekkinud kahju hüvitamise korra kohta».

881. Eesti NSV MN 5. mai 1982. a. määrus nr. 291 ««Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide kollektiivide poolt ENSV Siseministeeriumi parandusliku töö asutustes ning ravi- ja tööprofülaktooriumides tehtava seflustöö põhimääruse» kinnitamise kohta».

882. Eesti NSV MN 7. mai 1982. a. määrus nr. 298 «Kodanike ettepanekute, avalduste ja kaebustega seotud asjaajamise kohta riigiorganites, ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides» (ENSV Teataja 1982, 23, 349).

883. Eesti NSV MN 10. mai 1982. a. määrus nr. 302 «Eesti NSV MN 10. jaanuari 1969. a. määruse nr. 14 punkti 1 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1982, 19, 288).

884. Eesti NSV MN 12. mai 1982. a. korraldus nr. 213-k.

885. Eesti NSV MN 14. mai 1982. a. määrus nr. 314 «Valuuta- ja mõningate muude väärtuste riisumises, puudujäägis ja ülenormatiivsetes kadudes süüdiolevate isikute materiaalse vastutuse kohta».

886. Eesti NSV MN 14. mai 1982. a. korraldus nr. 220-k.

887. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. mai 1982. a. määrus nr. 318 «ENSV Rahvakontrolli Komitee ja Ametkondadevahelist Kontrolli Teostavate Riigiorganite Poolt Korraldatavate Kontrollimiste Koordineerimise Nõukogu moodustamise kohta».

888. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 18. mai 1982. a. määrus nr. 319 «ENSV Kergetööstusministeeriumi süsteemi tekstiilitööstuse ning mõningate teiste tööstusharude koondiste ja ettevõtete kaadri kinnistamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1982, 34, 526).

889. Eesti NSV MN 31. mai 1982. a. määrus nr. 343 ««Võõrastemajade kasutamise eeskirjade» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1982, 23, 350).

890. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 1. juuni 1982. a. määrus nr. 349 «Töötajate sanatooriumi- ja kuurordiravi ning puhkuse edasise parandamise ning ametiühingute tervistusasutuste võrgu väljaarendamise abinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1982, 33, 508).

891. Eesti NSV MN 4. juuni 1982. a. määrus nr. 357 ««Veoste kabotaaþiveo plaani mittetäitmise eest Merelaevanduse Ministeeriumi meretranspordiettevõtete ja saatjate poolt kantava vastastikuse varalise vastutuse määrustiku» kohta» (ENSV Teataja 1982, 28, 444).

892. Eesti NSV MN 9. juuni 1982. a. määrus nr. 372 ««ENSV Kooriühingu põhikirja» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1982, 26, 390).

893. Eesti NSV MN 9. juuni 1982. a. määrus nr. 373 «Kutsekoolide õpilaste mõningate kategooriate materiaalse kindlustamise parandamise kohta».

894. Eesti NSV MN 11. juuni 1982. a. määrus nr. 376 «Preemiate maksmiseks suunatava materiaalsete ressursside säästusumma määrade kohta» (ENSV Teataja 1982, 29, 460).

895. Eesti NSV MN 15. juuni 1982. a. määrus nr. 379 «Köögivilja ja söödajuurvilja seemne kokkuostu- ja väljastamishindade kohta».

896. Eesti NSV MN 15. juuni 1982. a. korraldus nr. 288-k.

897. Eesti NSV MN 30. juuni 1982. a. määrus nr. 414 «Vananenud perioodiliste ja mitteperioodiliste väljaannete allahindamisest ja mahakandmisest tekkivate kahjude hüvitamise fondi tehtavate eraldiste suuruse kohta raamatukaubandusorganisatsioonides».

898. Eesti NSV MN 30. juuni 1982. a. korraldus nr. 316-k.

899. Eesti NSV MN 30. juuni 1982. a. korraldus nr. 317-k.

900. Eesti NSV MN 12. juuli 1982. a. määrus nr. 434 «Kodanikele kuuluvate ehitiste kindlustushinnete normide kohta».

901. Eesti NSV MN 16. juuli 1982. a. määrus nr. 441 «Kirjandusstsenaariumide ja dokumentaal-, teaduslik-populaar- ja õppefilmide muusikateoste autorite töötasustamise tingimuste kohta».

902. Eesti NSV MN 16. juuli 1982. a. määrus nr. 443 «Eesti NSV MN 8. septembri 1976. a. määruse nr. 406 täiendamise kohta».

903. Eesti NSV MN 16. juuli 1982. a. määrus nr. 444 «Kolhoosidele ja sovhoosidele juhtivat kaadrit ettevalmistavatesse põllumajandustehnikumidesse ja põllumajanduslike keskõppeasutuste eriosakondadesse vastuvõtu tingimuste osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1982, 32, 497).

904. Eesti NSV MN 20. juuli 1982. a. korraldus nr. 343-k.

905. Eesti NSV MN 26. juuli 1982. a. määrus nr. 466 «Üldhariduskoolide õpilaste koolivormi kohta».

906. Eesti NSV MN 3. augusti 1982. a. korraldus nr. 357-k.

907. Eesti NSV MN 9. augusti 1982. a. määrus nr. 492 «Muudatuste tegemise kohta «Riikliku ja kooperatiivkaubanduse jaekaubandusvõrgust ostetud tööstuskaupade ümbervahetamise eeskirjades»» (ENSV Teataja 1982, 32, 501).

908. Eesti NSV MN 12. augusti 1982. a. määrus nr. 500 «Sõiduautode müügi korrastamise lisaabinõude kohta».

909. Eesti NSV MN 18. augusti 1982. a. korraldus nr. 391-k.

910. Eesti NSV MN 23. augusti 1982. a. määrus nr. 520 «NSV Liidu Rahvamajanduse Saavutuste Näitusel põllumajandusloomade ja -lindude eksponeerimisega seotud kulutuste tasumise korra kohta» (ENSV Teataja 1982, 35, 544).

911. Eesti NSV MN 27. augusti 1982. a. määrus nr. 528 ««Atmosfääriõhule avaldatava kahjuliku toime riikliku arvestuse määrustiku» kohta» (ENSV Teataja 1982, 35, 546).

912. Eesti NSV MN 8. septembri 1982. a. korraldus nr. 417-k.

913. Eesti NSV MN 9. septembri 1982. a. korraldus nr. 418-k.

914. Eesti NSV MN 13. septembri 1982. a. määrus nr. 544 «Eesti NSV MN 10. jaanuari 1969. a. määruse nr. 14 punkti 1 täiendamise kohta».

915. Eesti NSV MN 14. septembri 1982. a. määrus nr. 547 «Eesti NSV MN 16. jaanuari 1980. a. määruse nr. 29 täiendamise ja muutmise kohta».

916. Eesti NSV MN 14. septembri 1982. a. määrus nr. 548 «Ettevõtete, koondiste, organisatsioonide ja asutuste moodustamise, reorganiseerimise ja likvideerimise korra kohta» (ENSV Teataja 1982, 39, 586).

917. Eesti NSV MN 14. septembri 1982. a. korraldus nr. 425-k.

918. Eesti NSV MN 28. septembri 1982. a. korraldus nr. 465-k.

919. Eesti NSV MN 1. oktoobri 1982. a. määrus nr. 575 «NSV Liidu üldriikliku tähtsusega maanteede loetelu kohta».

920. Eesti NSV MN 4. oktoobri 1982. a. määrus nr. 581 ««Sotsialistliku riikliku tootmisettevõtte põhimääruse» kehtivuse laiendamise kohta projekteerimis- ja tehnoloogiatrustidele (-instituutidele) «Orgtehstroi» («Orgstroi»)».

921. Eesti NSV MN 15. oktoobri 1982. a. korraldus nr. 495-k.

922. Eesti NSV MN 18. oktoobri 1982. a. määrus nr. 596 «Leiutiste ja tööstusnäidiste patentimise ja kaubamärkide registreerimise eest võetava lõivu kohta» (ENSV Teataja 1982, 45, 682).

923. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 26. oktoobri 1982. a. määrus nr. 609 «Vabariigi elanike tervise kaitse parandamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1982, 46, 693).

924. Eesti NSV MN 29. oktoobri 1982. a. määrus nr. 618 «ENSV Tuletõrjeühingu embleemi ja lipu kirjelduste ja kavandite kinnitamise kohta».

925. Eesti NSV MN 3. novembri 1982. a. määrus nr. 631 «Väikelaevade kasutamise korrastamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1983, 4, 38).

926. Eesti NSV MN 11. novembri 1982. a. määrus nr. 642 «Tööstus-, ehitus-, transpordi- ja teiste rahvamajandusharude ettevõtete ja organisatsioonide töötajates kaubavagunite parema kasutamise vastu materiaalse huvi suurendamise kohta».

927. Eesti NSV MN 19. novembri 1982. a. korraldus nr. 573-k.

928. Eesti NSV MN 23. novembri 1982. a. määrus nr. 659 «NSV Liidu MN 18. septembri 1959. a. määruse nr. 1099 kehtivuse laiendamise kohta NSVL Sideministeeriumi süsteemi ekspluatatsiooniettevõtetele» (ENSV Teataja 1983, 4, 39).

929. Eesti NSV MN 26. novembri 1982. a. määrus nr. 664 «Täienduste tegemise kohta Eesti NSV MN 24. juuni 1968. a. määruses nr. 225 «Rahvamajanduses taara korduva kasutamise parendamise ja ökonoomsete taaraliikide tootmise suurendamise abinõude kohta»».

930. Eesti NSV MN 30. novembri 1982. a. korraldus nr. 603-k.

931. Eesti NSV MN 8. detsembri 1982. a. korraldus nr. 620-k.

932. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. detsembri 1982. a. määrus nr. 720 «Põllumajandussaaduste kokkuostuhindade tõstmise ning madala rentaablusega ja kahjumlike kolhooside ja sovhooside poolt riigile müüdavate saaduste kokkuostuhindade lisandite kehtestamise kohta».

933. Eesti NSV MN 31. detsembri 1982. a. korraldus nr. 691-k.

934. Eesti NSV MN 31. detsembri 1982. a. korraldus nr. 692-k.

935. Eesti NSV MN 14. jaanuari 1983. a. määrus nr. 21 «Taliviljaseemne lühiajalise laenu tagastamise tingimuste kohta».

936. Eesti NSV MN 14. jaanuari 1983. a. määrus nr. 22 ««Tööd ja õpinguid õppeasutustes ühitatavatele töölistele ja teenistujatele tehtavate soodustuste määrustiku» kohta» (ENSV Teataja 1983, 7, 84).

937. Eesti NSV MN 18. jaanuari 1983. a. määrus nr. 27 «Maarajoonide rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede ja mõningate linnade rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede juhtivate töötajate ametipalkade kohta».

938. Eesti NSV MN 19. jaanuari 1983. a. määrus nr. 29 «Eesti NSV MN 8. septembri 1976. a. määruse nr. 406 lisa täiendamise kohta».

939. Eesti NSV MN 19. jaanuari 1983. a. määrus nr. 30 «Köögi- ja puuvilja ning kultuurmarjade kokkuostuhindade kohta».

940. Eesti NSV MN 21. jaanuari 1983. a. määrus nr. 34 «Kutsealuste vabastamise kohta sõidukijuhtide ettevalmistamisel võetavate maksude tasumisest».

941. Eesti NSV MN 27. jaanuari 1983. a. määrus nr. 42 «Selliste haiguste nimestiku kinnitamise korra kohta, mida põdevatel isikutel on elamispinna esmajärjekorras saamise õigus» (ENSV Teataja 1983, 11, 143).

942. Eesti NSV MN 31. jaanuari 1983. a. määrus nr. 50 «Elanike teenindamisega tegelevate ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste tööreþiimis esinevate suurte puuduste kohta» (ENSV Teataja 1983, 11, 144).

943. Eesti NSV MN 4. veebruari 1983. a. määrus nr. 59 ««ENSV Siseministeeriumi ravi- ja tööprofülaktooriumi põhimääruse» osalise muutmise ja täiendamise kohta».

944. Eesti NSV MN 11. veebruari 1983. a. määrus nr. 76 ««Elektrienergia ja -võimsuse tarbimise limiitide kehtestamise ning elektrienergia tarbimispiirangute ja väljalülitamise graafikute koostamise ja rakendamise korra määrustiku» kohta».

945. Eesti NSV MN 16. veebruari 1983. a. määrus nr. 84 ««Eesti NSV rahvamajanduse klaastaaraga varustamise korra» kinnitamise kohta».

946. Eesti NSV MN 17. veebruari 1983. a. määrus nr. 90 «Kohalike rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede töötajate nende ametikohtade näidisloetelu kohta, kellele pannakse sekundaarse tooraine kogumise, hoidmise, äraandmise ja ärasaatmise korraldamine».

947. Eesti NSV MN ja ENSV Ametiühingute Nõukogu 23. veebruari 1983. a. määrus nr. 98 «Rinnamärgi «Elamu- ja kommunaalmajanduse eesrindlane» sisseseadmise kohta».

948. Eesti NSV MN 23. veebruari 1983. a. korraldus nr. 74-k.

949. Eesti NSV MN 28. veebruari 1983. a. määrus nr. 108 «Eesti NSV MN 8. aprilli 1981. a. määruse nr. 215 osalise täiendamise kohta».

950. Eesti NSV MN 28. veebruari 1983. a. korraldus nr. 87-k.

951. Eesti NSV MN 2. märtsi 1983. a. määrus nr. 110 «Administratiivõigusrikkumisi käsitlevate Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise kohta» (ENSV Teataja 1983, 15, 193).

952. Eesti NSV MN 5. märtsi 1983. a. määrus nr. 116 «Uute ja katkematute spetsialiseeritud transpordiliinide edasise arendamise ja laialdase juurutamise abinõude kohta».

953. Eesti NSV MN 14. märtsi 1983. a. korraldus nr. 109-k.

954. Eesti NSV MN 25. märtsi 1983. a. määrus nr. 165 «Rahvamajanduses kasutatavate lõhkematerjalide säilimise tagamise lisaabinõude kohta».

955. Eesti NSV MN 25. märtsi 1983. a. määrus nr. 166 «ENSV Agrotööstuskoondise struktuuri ja arvkoosseisu kinnitamise kohta».

956. Eesti NSV MN 7. aprilli 1983. a. korraldus nr. 155-k.

957. Eesti NSV MN 8. aprilli 1983. a. määrus nr. 197 «Vabariiklike teaduslike ja teaduslik-tehniliste nõupidamiste, konverentside, kongresside, sümpoosionide ja seminaride korraldamise edasise korrastamise ning nendel vastuvõetavate soovituste rahvamajanduses parema kasutamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1983, 21, 269).

958. Eesti NSV MN 8. aprilli 1983. a. korraldus nr. 158-k.

959. Eesti NSV MN 11. aprilli 1983. a. korraldus nr. 162-k.

960. Eesti NSV MN 15. aprilli 1983. a. määrus nr. 219 «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta NSV Liidu MN 4. detsembri 1951. a. määruses nr. 4948 «Geodeetiliste märkide kaitsest»» (ENSV Teataja 1983, 18, 232).

961. Eesti NSV MN 25. aprilli 1983. a. määrus nr. 252 «ENSV Elamu-Kommunaalmajanduse Ministeeriumi üleviimisest uuele planeerimise ja majandusliku stimuleerimise süsteemile».

962. Eesti NSV MN 27. aprilli 1983. a. määrus nr. 261 «Majanditevaheliste põllumajandusettevõtete (-organisatsioonide) poolt palgamaksmisvahendite kasutamise korra kohta» (ENSV Teataja 1983, 25, 310).

963. Eesti NSV MN 27. aprilli 1983. a. määrus nr. 263 «Vabariigis massiliste spordiürituste korraldamise korra kohta».

964. Eesti NSV MN 6. mai 1983. a. määrus nr. 291 «Töölistest, teenistujatest ja kolhoosnikutest invaliidide ning lapseeast invaliidide liiklusvahenditega varustamise kohta» (ENSV Teataja 1983, 20, 261).

965. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 12. mai 1983. a. määrus nr. 297 «Töötajate erirõivaste ja -jalatsite ning muude individuaalkaitsevahenditega varustamise edasise parandamise abinõude kohta».

966. Eesti NSV MN 16. mai 1983. a. määrus nr. 302 «Ehituse lisakulude ja plaanilise akumulatsiooni normide kohta» (ENSV Teataja 1983, 22, 279).

967. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 17. mai 1983. a. määrus nr. 309 «Üksikute eriharude, linnade ja rajoonide arendamist käsitlevate selliste määruste esitamise ja vastuvõtmise korra kohta, mille elluviimine vajab täiendavaid kapitaalmahutusi» (ENSV Teataja 1983, 24, 303).

968. Eesti NSV MN 18. mai 1983. a. määrus nr. 315 «Sõjaväelinnakutes eluruumide eraldamise ja nendele orderite väljaandmise kohta».

969. Eesti NSV MN 18. mai 1983. a. määrus nr. 316 ««NSV Liidu territoriaalvetes (territoriaalmeres), sisevetes ja NSV Liidu sadamates välismaa sõjalaevade sõitmise ja viibimise eeskirjade» kohta».

970. Eesti NSV MN 24. mai 1983. a. määrus nr. 324 «Eesti NSV Valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta tööd ja õpinguid õppeasutustes ühitavatele töölistele ja teenistujatele tehtavate soodustuste küsimustes» (ENSV Teataja 1983, 22, 280).

971. Eesti NSV MN 30. mai 1983. a. määrus nr. 337 ««Eesti NSV Kurtide Ühingu põhikirja» kohta» (ENSV Teataja 1983, 23, 293).

972. Eesti NSV MN 31. mai 1983. a. määrus nr. 343 «Eesti NSV valitsuse mõningates otsustes muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1983, 22, 281).

973. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 31. mai 1983. a. määrus nr. 346 «Toodangu hankimise lepingukohustuste täitmisel esinevate suurte puuduste ning Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste ning koondiste ja ettevõtete sellealase vastutuse suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1983, 24, 304).

974. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 31. mai 1983. a. määrus nr. 347 «Elutarbelise teenindamise edasiarendamise ja parandamise kohta» (ENSV Teataja 1983, 25, 309).

975. Eesti NSV MN 31. mai 1983. a. määrus nr. 349 «Mõõtmiste ühtsuse tagamise kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1983, 23, 294).

976. Eesti NSV MN 1. juuni 1983. a. määrus nr. 350 «NSV Liidu autoteede loetelu, millised on avatud rahvusvaheliseks liikluseks».

977. Eesti NSV MN 1. juuni 1983. a. määrus nr. 351 «Seemnekartuli eest makstavate rahaliste sordilisandite suuruse kohta».

978. Eesti NSV MN 1. juuni 1983. a. korraldus nr. 258-k.

979. Eesti NSV MN 2. juuni 1983. a. korraldus nr. 262-k.

980. Eesti NSV MN 7. juuni 1983. a. korraldus nr. 270-k.

981. Eesti NSV MN 8. juuni 1983. a. korraldus nr. 274-k.

982. Eesti NSV MN 9. juuni 1983. a. määrus nr. 362 «Põllumajandusmaade parema kasutamise ja teaduslikult põhjendatud külvikordade juurutamise abinõude kohta».

983. Eesti NSV MN 20. juuni 1983. a. määrus nr. 368 «NSV Liidu territooriumil NSV Liidu ja teiste VMN-i liikmete ühiste majandusorganisatsioonide moodustamiseks ettepanekute tegemise korrast».

984. Eesti NSV MN 20. juuni 1983. a. määrus nr. 372 «Varajase kartuli kokkuostu- ja jaehindade kohta».

985. Eesti NSV MN 21. juuni 1983. a. korraldus nr. 294-k.

986. Eesti NSV MN 24. juuni 1983. a. korraldus nr. 297-k.

987. Eesti NSV MN 28. juuni 1983. a. korraldus nr. 305-k.

988. Eesti NSV MN 8. juuli 1983. a. määrus nr. 402 «ENSV Justiitsministeeriumi kolleegiumi arvulise koosseisu kohta».

989. Eesti NSV MN 18. juuli 1983. a. määrus nr. 416 «Ukraina NSV-st, Kirgiisi NSV-st ja Armeenia NSV-st üleliidulisse fondi hangitava puu- ja köögivilja eest tehtavate arvelduste kohta».

990. Eesti NSV MN 19. juuli 1983. a. määrus nr. 418 «Õigusalase töö edasise täiustamise kohta Eesti NSV rahvamajanduses» (ENSV Teataja 1983, 28, 347).

991. Eesti NSV MN 20. juuli 1983. a. määrus nr. 422 «Hoiunduse edasiarendamise ja hoiukassade kaadri kinnistamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1983, 32, 394).

992. Eesti NSV MN 26. juuli 1983. a. korraldus nr. 342-k.

993. Eesti NSV MN 29. juuli 1983. a. korraldus nr. 350-k.

994. Eesti NSV MN 5. augusti 1983. a. korraldus nr. 356-k.

995. Eesti NSV MN 9. augusti 1983. a. määrus nr. 450 ««Eesti NSV Riikliku Naftasaaduste Komitee (ENSV Naftasaaduste Komitee) põhimääruse» kinnitamise kohta».

996. Eesti NSV MN 9. augusti 1983. a. määrus nr. 451 «Eesti NSV üldhariduskoolides ja koolieelsetes lasteasutustes EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. novembri 1981. a. määruse nr. 685 täitmise käigu ning laste ja noortega tehtava kehakultuuri- ja sporditöö parandamise edasiste ülesannete kohta».

997. Eesti NSV MN 9. augusti 1983. a. määrus nr. 452 «Raudteeveeremi valdamise, kasutamise ja käsutamise kohta» (ENSV Teataja 1983, 34, 416).

998. Eesti NSV MN 16. augusti 1983. a. määrus nr. 457 «Eesti NSV MN 16. jaanuari 1980. a. määruse nr. 29 osalise muutmise ja täiendamise kohta».

999. Eesti NSV MN 22. augusti 1983. a. määrus nr. 469 «Nõukogude heliloojate loomingulise töö tasustamise tingimuste edasise parandamise ja muusikateoste avaliku esitamise eest autoritasu maksmise korrastamise kohta».

1000. Eesti NSV MN 29. augusti 1983. a. korraldus nr. 393-k.

1001. Eesti NSV MN 31. augusti 1983. a. korraldus nr. 401-k.

1002. Eesti NSV MN 2. septembri 1983. a. määrus nr. 482 «Eesti NSV MN 8. aprilli 1981. a. määruses nr. 215 muudatuste tegemise kohta».

1003. Eesti NSV MN 2. septembri 1983. a. määrus nr. 483 «Eesti NSV MN 6. aprilli 1981. a. määruses nr. 207 muudatuste tegemise kohta».

1004. Eesti NSV MN 7. septembri 1983. a. määrus nr. 488 «Tootmisbrigaadide põhimääruste kinnitamise korra kohta» (ENSV Teataja 1983, 38, 462).

1005. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 13. septembri 1983. a. määrus nr. 493 «Sotsialistliku töödistsipliini tugevdamisel tehtava töö tõhustamise kohta» (ENSV Teataja 1983, 36, 432).

1006. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. septembri 1983. a. määrus nr. 495 «Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist ja kodusõjast osavõtnute elutingimuste edasise parandamise kohta».

1007. Eesti NSV MN 16. septembri 1983. a. määrus nr. 497 «Hooajatööde perioodide summeerimise kohta pideva tööstaaþi arvutamisel» (ENSV Teataja 1983, 36, 438).

1008. Eesti NSV MN 19. septembri 1983. a. määrus nr. 500 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 26. oktoobri 1982. a. määruse nr. 609 «Vabariigi elanike tervise kaitse parandamise lisaabinõude kohta» täitmise käigu kohta».

1009. Eesti NSV MN 23. septembri 1983. a. määrus nr. 506 «Koondistele, ettevõtetele ja majandusorganisatsioonidele finantsabi andmise reservi moodustamise ja kasutamise korra kohta» (ENSV Teataja 1983, 38, 463).

1010. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. septembri 1983. a. määrus nr. 510 «Loomakasvatuse tarbeks valgu- ja muid söödalisandeid tootva tööstuse edasiarendamise kohta».

1011. Eesti NSV MN 30. septembri 1983. a. korraldus nr. 452-k.

1012. Eesti NSV MN 30. septembri 1983. a. korraldus nr. 456-k.

1013. Eesti NSV MN 4. oktoobri 1983. a. korraldus nr. 461-k.

1014. Eesti NSV MN 5. oktoobri 1983. a. määrus nr. 522 «Linnade ja teiste asulate soojusenergiamajanduse efektiivsuse suurendamise lisaabinõude kohta».

1015. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 6. oktoobri 1983. a. määrus nr. 527 «Riikliku sotsiaalkindlustuse maksete tasumise korra kohta» (ENSV Teataja 1983, 42, 499).

1016. Eesti NSV MN 10. oktoobri 1983. a. määrus nr. 530 «Eesti NSV MN 8. aprilli 1981. a. määruse nr. 215 osalise muutmise kohta».

1017. Eesti NSV MN 10. oktoobri 1983. a. määrus nr. 531 «Eesti NSV MN 16. jaanuari 1980. a. määruse nr. 29 osalise muutmise kohta».

1018. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 11. oktoobri 1983. a. määrus nr. 532 «Teaduse ja tehnika progressi kiirendamise abinõude kohta Eesti NSV rahvamajanduses» (ENSV Teataja 1983, 43, 514).

1019. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 11. oktoobri 1983. a. määrus nr. 533 «Põllumajanduses abitootmise ja töönduse laialdase arendamise alusel tööjõuressursside parema kasutamise kohta maal» (ENSV Teataja 1993, 39, 474).

1020. Eesti NSV MN 12. oktoobri 1983. a. korraldus nr. 473-k.

1021. Eesti NSV MN 17. oktoobri 1983. a. määrus nr. 543 ««NSV Liidu rahvamajanduses arvelduste tegemise põhisätete» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 4, 51).

1022. Eesti NSV MN 17. oktoobri 1983. a. määrus nr. 544 «Teisejärguliste metsamaterjalide varumise korra kohta» (ENSV Teataja 1983, 42, 505).

1023. Eesti NSV MN 18. oktoobri 1983. a. määrus nr. 547 «Tööstuses keskmise palga kasvuga võrreldes tööviljakuse ennakkasvu tagamise abinõude kohta».

1024. Eesti NSV MN 19. oktoobri 1983. a. korraldus nr. 484-k.

1025. Eesti NSV MN 21. oktoobri 1983. a. määrus nr. 553 «Standardite ja mõõtevahendite riikliku järelevalve kohta» (ENSV Teataja 1983, 44, 527).

1026. Eesti NSV MN 2. novembri 1983. a. määrus nr. 566 «Küülikukasvatajate seltside (ühistute) poolt elanikelt küülikute kokkuostu kohta».

1027. Eesti NSV MN 3. novembri 1983. a. korraldus nr. 507-k.

1028. Eesti NSV MN 9. novembri 1983. a. korraldus nr. 513-k.

1029. Eesti NSV MN 10. novembri 1983. a. määrus nr. 573 «Ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste põllumajanduslike abimajandite materiaal-tehnilise baasi rajamise ja laiendamise kulude krediteerimise tingimuste kohta».

1030. Eesti NSV MN 15. novembri 1983. a. määrus nr. 583 «ENSV Agrotööstuskoondise koondiste, ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide alluvuse kohta» (ENSV Teataja 1983, 41, 494).

1031. Eesti NSV MN 18. novembri 1983. a. korraldus nr. 528-k.

1032. Eesti NSV MN 21. novembri 1983. a. määruse nr. 591 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» punkt 1.

1033. Eesti NSV MN 22. novembri 1983. a. korraldus nr. 538-k.

1034. Eesti NSV MN 24. novembri 1983. a. korraldus nr. 544-k.

1035. Eesti NSV MN 28. novembri 1983. a. määruse nr. 596 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta maaseadusandluse küsimustes» (ENSV Teataja 1984, 6, 67) punkt 3.

1036. Eesti NSV MN 5. detsembri 1983. a. määrus nr. 606 «Kaubanduse parandamise, jaekaubakäibe plaani täitmise ning tarbekaupade tootmise suurendamise ja kvaliteedi parandamise lisaabinõude kohta».

1037. Eesti NSV MN 8. detsembri 1983. a. määrus nr. 612 «Eesti NSV agrotööstuskompleksi objektide tuletõrje edasise täiustamise kohta».

1038. Eesti NSV MN 9. detsembri 1983. a. määrus nr. 614 «Eesti NSV MN 21. veebruari 1948. a. määruse nr. 143 «Toidu- ja tööstuskaupade kõrvaldamises ja puudujääkide tekkimises süüdiolevailt isikuilt kahjude sissenõudmise kohta» punkti 1 täiendamise kohta».

1039. Eesti NSV MN 9. detsembri 1983. a. korraldus nr. 579-k.

1040. Eesti NSV MN 23. detsembri 1983. a. korraldus nr. 616-k.

1041. Eesti NSV MN 26. detsembri 1983. a. määrus nr. 644 «Elanike tarbeks videomagnetofonide ja salvestustega videokassettide tootmise ja müügi kohta».

1042. Eesti NSV MN 28. detsembri 1983. a. määrus nr. 651 «Elamute ja ühiskondlike hoonete gaasiseadmete täieliku tehnohoolduse perioodilisuse kohta».

1043. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. jaanuari 1984. a. määrus nr. 5 «Tööstuses töökorralduse ja töö stimuleerimise brigaadivormi edasiarendamise ja efektiivsuse suurendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1984, 11, 132).

1044. Eesti NSV MN 9. jaanuari 1984. a. määrus nr. 6 ««Riikliku sotsiaalkindlustuse toetuste määramisel tööliste ja teenistujate pideva tööstaaþi arvutamise eeskirjades» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1984, 8, 101).

1045. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1984. a. määrus nr. 14 ««Väikese sissetulekuga perekondadele lastetoetuste määramise ja maksmise korra määrustikus» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1984, 8, 102).

1046. Eesti NSV MN 13. jaanuari 1984. a. määrus nr. 15 «Kaupade hooajamüügi korraldamise kohta».

1047. Eesti NSV MN 1. veebruari 1984. a. määruse nr. 56 «Eesti NSV Valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta seoses EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. juuli 1981. a. määrusega nr. 439 «Projekteerimis- ja eelarvetöö edasise parandamise abinõude kohta»» (ENSV Teataja 1984, 11, 138) punkt 3.

1048. Eesti NSV MN 6. veebruari 1984. a. määrus nr. 64 «Eesti NSV MN 21. mai 1969. a. määruse nr. 238 osalise muutmise kohta».

1049. Eesti NSV MN 6. veebruari 1984. a. korraldus nr. 44-k.

1050. Eesti NSV MN 14. veebruari 1984. a. määrus nr. 86 «Üldhariduslike internaatkoolide, lastekodude ja teiste internaatasutuste kohta» (ENSV Teataja 1984, 23, 282).

1051. Eesti NSV MN 21. veebruari 1984. a. määrus nr. 94 «Harukondadevahelise iseloomuga perspektiivsete teaduslik-tehniliste probleemide lahendamiseks moodustatavate ajutiste kollektiivide tegevuse tagamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1984, 13, 158).

1052. Eesti NSV MN 2. märtsi 1984. a. määrus nr. 113 «Põllumajandusmaksusoodustuste kohta» (ENSV Teataja 1984, 20, 245).

1053. Eesti NSV MN 6. märtsi 1984. a. määrus nr. 118 «Eesti NSV MN 18. aprilli 1978. a. määruse nr. 173 osalise muutmise kohta».

1054. Eesti NSV MN 16. märtsi 1984. a. määrus nr. 138 «NSV Liidu Mäejärelevalve Inspektsiooni inspektoritele ja juhtivale koosseisule vormiriietuse sisseviimise kohta».

1055. Eesti NSV MN 23. märtsi 1984. a. määrus nr. 154 «Eesti NSV MN 15. novembri 1983. a. määruse nr. 583 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1984, 13, 159).

1056. Eesti NSV MN 26. märtsi 1984. a. määrus nr. 159 «Vabariikliku ja kohaliku alluvusega ettevõtete, koondiste, organisatsioonide ja asutuste moodustamise, reorganiseerimise ja likvideerimise korra kohta» (ENSV Teataja 1984, 25, 314).

1057. Eesti NSV MN 30. märtsi 1984. a. määrus nr. 166 ««Alaealiste ühiskondlike kasvatajate põhimääruse» osalise muuutmise kohta» (ENSV Teataja 1984, 21, 254).

1058. Eesti NSV MN 3. aprilli 1984. a. korraldus nr. 135-k.

1059. Eesti NSV MN 12. aprilli 1984. a. määrus nr. 202 «Isikute täiendav loetelu, kellel on õigus ilma siseasjade organite loata sõita piiritsooni Eesti NSV piirides».

1060. Eesti NSV MN 19. aprilli 1984. a. määrus nr. 219 ««Ettevõtetes ja organisatsioonides läbivaatuse teostamise eeskirjade» ning sotsialistliku omandi säilimise tagamise abinõude rakendamise kohta».

1061. Eesti NSV MN 25. aprilli 1984. a. määrus nr. 235 «Eesti kohalikku tõugu hobuste hindade kohta».

1062. Eesti NSV MN 28. aprilli 1984. a. määrus nr. 252 «Rohujahu kokkuostuhindade kinnitamise ja selle realiseerimise eest soodustuste kehtestamise kohta».

1063. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 8. mai 1984. a. määrus nr. 270 «Kutseharidussüsteemi edasiarendamise ja selle osatähtsuse suurendamise kohta kvalifitseeritud tööliskaadri ettevalmistamises» (ENSV Teataja 1984, 39, 467).

1064. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 8. mai 1984. a. määrus nr. 271 «Õpilaste töökasvatuse, tööõpetuse ja kutsesuunitluse parandamise ning nende ühiskonnakasuliku tootva töö parema korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 32, 393).

1065. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 8. mai 1984. a. määrus nr. 272 «Üld- ja kutseharidussüsteemi pedagoogilise kaadri ettevalmistuse täiustamise ja kvalifikatsiooni tõstmise ning töö- ja olmetingimuste parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1984, 39, 468).

1066. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. mai 1984. a. määrus nr. 273 «Õpetajate ja teiste haridustöötajate palga tõstmise kohta» (ENSV Teataja 1984, 39, 466).

1067. Eesti NSV MN 14. mai 1984. a. määrusega nr. 276 kinnitatud muudatused Eesti NSV valitsuse otsustes rahvamajanduse mittetootmisharude töötajate töötasustamise küsimustes.

1068. Eesti NSV MN 18. mai 1984. a. määrus nr. 289 «Eesti NSV MN 23. septembri 1980. a. määruse nr. 577 ja Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 1. veebruari 1982. a. määruse nr. 54 täitmise käigu ning ühiskondliku koolieelse kasvatuse edasise täiustamise ja laste kooliks ettevalmistamise kohta» (ENSV Teataja 184, 32, 394).

1069. Eesti NSV MN 22. mai 1984. a. määrus nr. 292 «Loomade ja nende kasutamise riikliku arvestuse ning loomariigi riikliku katastri pidamise korra kohta» (ENSV Teataja 1984, 26, 328).

1070. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. mai 1984. a. määruse nr. 294 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN mõningate määruste kehtetuks tunnistamise kohta rahvamajanduse mittetootmisharude töötajate töötasustamise küsimustes» punkt 2.

1071. Eesti NSV MN 23. mai 1984. a. määrus nr. 297 «Materiaalsete ressursside ebaratsionaalse kasutamise eest ettenähtud vastutuse suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 30, 370).

1072. Eesti NSV MN 25. mai 1984. a. korraldus nr. 222-k.

1073. Eesti NSV MN 29. mai 1984. a. määrus nr. 302 ««ENSV Riikliku Väikelaevade Inspektsiooni järelevalve alla kuuluvate laevade ja nende peatusbaaside (-rajatiste) registreerimise, arvestuse ja tehnilise järelevalve ning nende laevade juhtide atesteerimise eeskirjade» ja «ENSV Riikliku Väikelaevade Inspektsiooni järelevalve alla kuuluvate laevade ja nende peatusbaaside (-rajatiste) kasutamise eeskirjade» kinnitamise kohta».

1074. Eesti NSV MN 30. mai 1984. a. määrus nr. 305 «Mõningate soodustuste kohta NSVL Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Riikliku Julgeoleku Komitee sõjaväelastele».

1075. Eesti NSV MN 11. juuni 1984. a. määrus nr. 320 «Eesti NSV MN 3. juuli 1978. a. määruse nr. 305 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1984, 37, 447).

1076. Eesti NSV MN 11. juuni 1984. a. määrus nr. 324 «Eesti NSV Kommunaalministeeriumi Tartu Jõesadama üleviimise kohta planeerimise majandusliku stimuleerimise uuele süsteemile».

1077. Eesti NSV MN 11. juuni 1984. a. määrus nr. 326 ««Välisriikide kodanike NSV Liidus viibimise eeskirjade» ja «NSV Liidu territooriumil kehtivate välisriikide kodanike transiitsõidu eeskirjade» kohta».

1078. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 14. juuni 1984. a. määrus nr. 331 «NSV Liidu seaduse «Töökollektiividest ja nende osatähtsuse tõstmisest ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtimises» mõningates rahvamajandusharudes rakendamise iseärasuste kohta» (ENSV Teataja 1984, 37, 443).

1079. Eesti NSV MN 21. juuni 1984. a. määrus nr. 341 «Kuivatatud ravimtaimede kokkuostuhindade kohta».

1080. Eesti NSV MN 21. juuni 1984. a. korraldus nr. 267-k.

1081. Eesti NSV MN 10. juuli 1984. a. määrus nr. 375 «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV valitsuse otsustes seoses NSV Liidu seaduse «Töökollektiividest ning nende osatähtsuse tõstmisest ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtimises» vastuvõtmisega» (ENSV Teataja 1984, 42, 500).

1082. Eesti NSV MN 16. juuli 1984. a. korraldus nr. 301-k.

1083. Eesti NSV MN 23. juuli 1984. a. määrus nr. 390 «Maapõue kasutamise kohta maavarade kaevandamisega mitteseotud objektide paigutamiseks».

1084. Eesti NSV MN 25. juuli 1984. a. määrus nr. 396 «Suurest Sotsialistlikust Oktoobrirevolutsioonist ja Kodusõjast osavõtnute ning partei-, sõja- ja tööveteranidest personaalpensionäride elutingimuste edasise parandamise abinõude kohta».

1085. Eesti NSV MN 3. augusti 1984. a. määrus nr. 411 «Valveteenistuse tugevdamise kohta ENSV Agrotööstuskoondises, ENSV ministeeriumides, riiklikes komiteedes, keskasutustes ning linnade ja rajoonide tööstus-, täitevkomiteedes».

1086. Eesti NSV MN 9. augusti 1984. a. määrus nr. 417 «Nafta ja naftasaaduste merrevalgumise likvideerimise riikliku spetsialiseeritud talituse moodustamise kohta».

1087. Eesti NSV MN 10. augusti 1984. a. korraldus nr. 331-k.

1088. Eesti NSV MN 13. augusti 1984. a. korraldus nr. 335-k.

1089. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 14. augusti 1984. a. määrus nr. 421 ««ENSV Riikliku Kutsehariduskomitee kutsekoolide vabariikliku sotsialistliku võistluse tingimuste» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 39, 469).

1090. Eesti NSV MN 16. augusti 1984. a. määrus nr. 435 ««Eesti NSV autotranspordi määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 2, 28).

1091. Eesti NSV MN 20. augusti 1984. a. määrus nr. 437 «Haldusaparaadi täiustamise, odavdamise ja selle arvkoosseisu vähendamise abinõude kohta».

1092. Eesti NSV MN 20. augusti 1984. a. määrus nr. 438 ««Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee rahandusosakonna (-valitsuse) põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 36, 437).

1093. Eesti NSV MN 21. augusti 1984. a. määrus nr. 446 ««Dokumentide loetelus, millede järgi võlgnevus nõutakse sisse notariaalse täitepealdise alusel» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1985, 15, 275).

1094. Eesti NSV MN 3. septembri 1984. a. määrus nr. 462 «Kohalike eelarvete tulude suuruse vastavate rahvasaadikute nõukogude territooriumil asuvate koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide töö efektiivsusest sõltuvuse suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 12, 218).

1095. Eesti NSV MN 4. septembri 1984. a. määrus nr. 465 «Kaadri metsatööstuses kinnistamise lisaabinõude kohta».

1096. Eesti NSV MN 17. septembri 1984. a. määrus nr. 480 ««Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee sotsiaalhooldusosakonna põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 41, 494).

1097. Eesti NSV MN 17. septembri 1984. a. määruse nr. 481 «ENSV Riikliku Kutsehariduskomitee kutsekoolide õpilastele vormiriietuse ja jalanõude väljaandmise normide ja kandmise tähtaegade kohta».

1098. Eesti NSV MN 21. septembri 1984. a. määrus nr. 488 «Alevite, külade ning linnade (nõukogude töötajate töötasu järgi gruppidesse arvamata linnades) rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede esimeeste, esimehe asetäitjate ja sekretäride ametipalkade kohta».

1099. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 25. septembri 1984. a. määrus nr. 498 «Suurest Isamaasõjast osavõtnute ja hukkunud sõjaväelaste perekondade materiaalsete ja elukondlike tingimuste edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1985, 21, 360).

1100. Eesti NSV MN 27. septembri 1984. a. määrus nr. 506 «Eesti NSV MN 18. novembri 1980. a. määruses nr. 686 «Ajaarvamiskorra kohta NSV Liidu territooriumil» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1985, 8, 110).

1101. Eesti NSV MN 28. septembri 1984. a. määrus nr. 511 «««Eesti NSV riigilipu põhimääruse» rakendamise juhendi» täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1984, 49, 583).

1102. Eesti NSV MN 28. septembri 1984. a. määrus nr. 512 «Lennundusettevõtete varalise vastutuse ulatuse kohta veoks vastuvõetud teatamata väärtusega pagasi ning reisija juures olevate esemete kaotsimineku või puudujäägi eest» (ENSV Teataja 1985, 9, 143).

1103. Eesti NSV MN 3. oktoobri 1984. a. määrus nr. 516 «Rahvamajandusele ja elanikele hangitava gaasi kulu arvestuse parandamise abinõude kohta».

1104. Eesti NSV MN 8. oktoobri 1984. a. määrus nr. 521 «Eesti NSV MN 2. märtsi 1984. a. määruses nr. 113 muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1985, 9, 144).

1105. Eesti NSV MN 9. oktoobri 1984. a. korraldus nr. 421-k.

1106. Eesti NSV MN 15. oktoobri 1984. a. määrus nr. 528 «Masinaehitustoodangu sertifitseerimise korra kohta».

1107. Eesti NSV MN 22. oktoobri 1984. a. määrus nr. 538 ««Üldhariduskooli baasettevõtte põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1985, 8, 111).

1108. Eesti NSV MN 25. oktoobri 1984. a. määrus nr. 543 «Eesti NSV MN 19. novembri 1959. a. määruses nr. 429 muudatuste tegemise kohta».

1109. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1984. a. korraldus nr. 443-k.

1110. Eesti NSV MN 1. novembri 1984. a. määrus nr. 553 ««Eesti NSV veeobjektide veekaitsevööndite põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 13, 247).

1111. Eesti NSV MN 5. novembri 1984. a. korraldus nr. 452-k.

1112. Eesti NSV MN 16. novembri 1984. a. määrus nr. 576 «Eesti NSV-s majanduseksperimendi korraldamise kohta kergetööstuskaupade tootmise ja realiseerimise juhtimise komplekssel täiustamisel».

1113. Eesti NSV MN 21. novembri 1984. a. korraldus nr. 480-k.

1114. Eesti NSV MN 21. novembri 1984. a. korraldus nr. 483-k.

1115. Eesti NSV MN 23. novembri 1984. a. määrus nr. 589 «Spetsialistide mittekoosseisuliste ekspertidena tööle kaasamise ja nende töötasunormide kohta» (ENSV Teataja 1985, 15, 276).

1116. Eesti NSV MN 4. detsembri 1984. a. korraldus nr. 508-k.

1117. Eesti NSV MN 10. detsembri 1984. a. määrus nr. 609 «Linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee tervishoiuosakonna põhimääruse kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 16, 287).

1118. Eesti NSV MN 11. detsembri 1984. a. määrusega nr. 614 kinnitatud muudatuste punktid 2 ja 5.

1119. Eesti NSV MN 12. detsembri 1984. a. määrus nr. 619 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise kohta seoses ehituses uutele eelarvenormidele ja hindadele üleminekuga» (ENSV Teataja 1985, 14, 263).

1120. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 13. detsembri 1984. a. määrus nr. 620 «NSV Liidu MN ja ÜAÜKN-i 1. detsembri 1983. a. määruse nr. 1125 kehtivuse laiendamise kohta materiaal-tehnilise varustamise ettevõtetele ja organisatsioonidele» (ENSV Teataja 1985, 13, 244).

1121. Eesti NSV MN 13. detsembri 1984. a. määrus nr. 621 ««Linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee teenindusosakonna (-valitsuse) põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 15, 278).

1122. Eesti NSV MN 13. detsembri 1984. a. määrus nr. 623 ««Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee välissuhete osakonna põhimääruse» kinnitamise kohta».

1123. Eesti NSV MN 20. detsembri 1984. a. määrus nr. 631 «Teaduse ja tehnika progressi kiirendamise abinõude täiendavaks finantseerimiseks ettenähtud vahendite reservi moodustamise ja kasutamise korra kohta».

1124. Eesti NSV MN 25. detsembri 1984. a. korraldus nr. 552-k.

1125. Eesti NSV MN 26. detsembri 1984. a. määrus nr. 647 ««Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee üldosakonna põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 6, 82).

1126. Eesti NSV MN 9. jaanuari 1985. a. määrus nr. 7 ««Linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee transpordiosakonna põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 7, 92).

1127. Eesti NSV MN 30. jaanuari 1985. a. määrus nr. 41 ««Linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee isemajandava kaubandusvalitsuse (kaubastute valitsuse) põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 16, 288).

1128. Eesti NSV MN 31. jaanuari 1985. a. korraldus nr. 28-k.

1129. Eesti NSV MN 1. veebruari 1985. a. määrus nr. 48 ««Rajooni, linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee organiseerimis- ja juriidilise osakonna põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 12, 221).

1130. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 4. veebruari 1985. a. määrus nr. 50 «Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. jaanuari 1984. a. määruse nr. 5 kehtivuse laiendamise kohta geoloogia- ning topograafia- ja geodeesiaettevõtetele ja -organisatsioonidele» (ENSV Teataja 1985, 19, 325).

1131. Eesti NSV MN 7. veebruari 1985. a. määrus nr. 63 «Kollektiivaianduse- ja köögiviljakasvatuse korralduse korrastamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 19, 328).

1132. Eesti NSV MN 11. veebruari 1985. a. määrus nr. 66 «Standardiseerimistöö korralduse kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1985, 15, 280).

1133. Eesti NSV MN 12. veebruari 1985. a. määrus nr. 74 ««Eesti NSV Geoloogia Valitsuse põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 16, 290).

1134. Eesti NSV MN 12. veebruari 1985. a. korraldus nr. 39-k.

1135. Eesti NSV MN 18. veebruari 1985. a. määrus nr. 84 ««NSV Liidu majandustsooni kaitse määrustiku» kohta» (ENSV Teataja 1985, 20, 348).

1136. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. veebruari 1985. a. määrus nr. 99 «Rahvamajanduses värviliste metallide parema kasutamise ning sekundaarse värvilise metallurgia edasiarendamise ja tehnilise taseme tõstmise kohta» (ENSV Teataja 1985, 18, 309).

1137. Eesti NSV MN 28. veebruari 1985. a. määrus nr. 101 «Projekteerimis-, uurimis- ning projekteerimis- ja uurimisorganisatsioonides kaadri kinnistamise lisaabinõude kohta».

1138. Eesti NSV MN 4. märtsi 1985. a. korraldus nr. 73-k.

1139. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. märtsi 1985. a. määrus nr. 109 «Kaubanduse parandamise ja 1985. aasta jaekaubakäibe plaani täitmise mõningate abinõude kohta».

1140. Eesti NSV MN 11. märtsi 1985. a. määrus nr. 121 «Eesti NSV-s aastail 1986 –1990 teaduse ja tehnika progressi alusel keevitustööde edasiarendamise kohta».

1141. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 11. märtsi 1985. a. määrus nr. 122 «Ehituses töökorralduse ning töötasustamise ja töö stimuleerimise süsteemi täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 21, 364).

1142. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 11. märtsi 1985. a. määrus nr. 123 «Orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste väikelastekodudes, lastekodudes ja internaatkoolides kasvatamise, õpetamise ja materiaalse kindlustamise parandamise abinõude kohta».

1143. Eesti NSV MN 12. märtsi 1985. a. määrus nr. 127 ««Tallinna Linna Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee kaadriosakonna põhimääruse» kinnitamise kohta».

1144. Eesti NSV MN 19. märtsi 1985. a. määrus nr. 133 «Elamufondi riikliku arvestuse korra kohta» (ENSV Teataja 1985, 18, 316).

1145. Eesti NSV MN 20. märtsi 1985. a. määrus nr. 145 «ENSV Varumisministeeriumi materiaal-tehnilise baasi seisukorra ja perspektiivse arengu abinõude kohta».

1146. Eesti NSV MN 1. aprilli 1985. a. määrus nr. 178 ««Kutsekeskkooli baasettevõtte (-koondise, -organisatsiooni) põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1985, 22, 387).

1147. Eesti NSV MN 1. aprilli 1985. a. määrus nr. 181 «ENSV Teaduste Akadeemia struktuuri kinnitamise kohta».

1148. Eesti NSV MN 2. aprilli 1985. a. määruse nr. 190 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 20, 350) punkt 1.

1149. Eesti NSV MN 3. aprilli 1985. a. määrus nr. 196 ««Kutsekeskkooli põhimääruse» kohta» (ENSV Teataja 1985, 22, 388).

1150. Eesti NSV MN 9. aprilli 1985. a. määrus nr. 203 ««Rajooni, linna ja linnarajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee siseasjade osakonna (valitsuse) põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 23, 398).

1151. Eesti NSV MN 9. aprilli 1985. a. määrus nr. 205 «Tellijatele (tarbijatele) hangitud masinate, seadmete ja aparaatide tehnilis-majanduslike projektnäitajate ületamise eest koondiste, ettevõtete, konstrueerimis-, projekteerimis- ja konstrueerimis- ning tehnoloogiaorganisatsioonide kollektiivide materiaalse stimuleerimise kohta» (ENSV Teataja 1985, 20, 351).

1152. Eesti NSV MN 9. aprilli 1985. a. määrus nr. 206 «ENSV valitsuse mõningates otsustes muudatuste tegemise kohta NSV Liidu relvajõudude sõjaväelaste õigusi puudutavates küsimustes».

1153. Eesti NSV MN 9. aprilli 1985. a. korraldus nr. 132-k.

1154. Eesti NSV MN 10. aprilli 1985. a. määrus nr. 216 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 20, 352).

1155. Eesti NSV MN 19. aprilli 1985. a. määrus nr. 238 ««Eesti NSV projekteerimis- ja uurimisorganisatsioonides aastaiks 1986 –1990 ja perioodiks kuni 2000. aastani automatiseeritud projekteerimissüsteemi loomise ja kasutamise tööde vabariikliku programmi» kinnitamise kohta».

1156. Eesti NSV MN 22. aprilli 1985. a. määrus nr. 245 ««ENSV Geoloogia Valitsuse keskaparaadi töötajate majandustegevuse põhitulemuste eest premeerimise määrustiku» kinnitamise kohta».

1157. Eesti NSV MN 30. aprilli 1985. a. korraldus nr. 172-k.

1158. Eesti NSV MN 12. mai 1985. a. määrus nr. 282 «Pearaamatupidajate ametipalkade kohta».

1159. Eesti NSV MN 22. mai 1985. a. määrus nr. 302 «Rahvamajanduses raamatupidamise täiustamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1985, 26, 448).

1160. Eesti NSV MN 24. mai 1985. a. määrus nr. 305 «Kolhoosidele, sovhoosidele ning teistele põllumajandusettevõtetele ja -organisatsioonidele ümberasujate tarbeks elamute ja kõrvalhoonete ehitamiseks ning neile lehmade või muude veiste ostmiseks antava laenu määra kohta».

1161. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. mai 1985. a. määrus nr. 308 «Keskõppeasutuste õpilaste kompuutrikirjaoskuse ja arvutite laialdase õppetöösse juurutamise tagamise abinõude kohta».

1162. Eesti NSV MN 28. mai 1985. a. määrus nr. 312 «Suvilakooperatiivide tegevuse korrastamise kohta».

1163. Eesti NSV MN 28. mai 1985. a. määrus nr. 313 «Joomarlusest ja alkoholismist jagusaamise ning puskariajamise likvideerimise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1985, 26, 449).

1164. Eesti NSV MN 28. mai 1985. a. korraldus nr. 212-k.

1165. Eesti NSV MN 29. mai 1985. a. määruse nr. 315 «Raamatupidamise kuuaruannete ja -bilansside koostamise ärajätmise kohta» (ENSV Teataja 1985, 34, 539) punkti 1 alapunkt 2.

1166. Eesti NSV MN 4. juuni 1985. a. korraldus nr. 223-k.

1167. Eesti NSV MN 4. juuni 1985. a. korraldus nr. 226-k.

1168. Eesti NSV MN 6. juuni 1985. a. määrus nr. 324 ««Rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee puhkealade ja aianduskooperatiivide osakonna põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 25, 432).

1169. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 7. juuni 1985. a. määrus nr. 329 «Suurest Isamaasõjast osavõtnuile kehtestatud soodustuste laiendamise kohta Leningradi blokaadi ajal linna ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides töötanud ning medaliga «Leningradi kaitsmise eest» autasustatud kodanikele».

1170. Eesti NSV MN 19. juuni 1985. a. määrus nr. 347 «Kodanikele kuuluvate liiklusvahendite kooperatiivgaraaþide ja -parklate ehitamisel ja ekspluateerimisel esinevate puuduste kõrvaldamise abinõude kohta».

1171. Eesti NSV MN 19. juuni 1985. a. korraldus nr. 247-k.

1172. Eesti NSV MN 25. juuni 1985. a. korraldus nr. 255-k.

1173. Eesti NSV MN 3. juuli 1985. a. määrus nr. 370 ««Vabariikliku ja kohaliku alluvusega riiklikele ettevõtetele, asutustele, organisatsioonidele ja muudele objektidele nime andmise ja nende ümbernimetamise korra määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 34, 541).

1174. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 5. juuli 1985. a. määrus nr. 375 ««Eesti NSV külanõukogude sotsialistliku võistluse tingimuste» osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1985, 25, 420).

1175. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 9. juuli 1985. a. määrus nr. 376 «Teadustöötajate, konstruktorite ja tööstustehnoloogide töötasustamise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 36, 564).

1176. Eesti NSV MN 17. juuli 1985. a. määrus nr. 384 «Välisfirmade poolt NSV Liidus täieliku valmiduseni ehitatavate objektide varustamise abinõude kohta».

1177. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 18. juuli 1985. a. määrus nr. 388 «Töö parema normimise abinõude kohta Eesti NSV rahvamajanduses» (ENSV Teataja 1985, 34, 536).

1178. Eesti NSV MN 18. juuli 1985. a. määrus nr. 389 «Eesti NSV valitsuse otsustes muudatuste ja täienduste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1985, 30, 475).

1179. Eesti NSV MN 30. juuli 1985. a. määrus nr. 409 ««NSV Liidu majandustsoonis merekeskkonna kaitse ja säilitamise määrustiku» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 35, 550).

1180. Eesti NSV MN 30. juuli 1985. a. korraldus nr. 325-k.

1181. Eesti NSV MN 1. augusti 1985. a. määruse nr. 415 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 30, 476) punkt 1.

1182. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 1. augusti 1985. a. määrus nr. 416 «Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 19. juuni 1972. a. määruse nr. 297 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1985, 32, 497).

1183. Eesti NSV MN 1. augusti 1985. a. määrus nr. 420 «Keerukate kodumaiste seadmete kasutamise baasil rajatavate ettevõtete ekspluatatsioonivõtmise korra täpsustamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 37, 585).

1184. Eesti NSV MN 1. augusti 1985. a. määrus nr. 421 «Eesti NSV Valitsuse mõningate otsuste muutmise, täiendamise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 35, 552).

1185. Eesti NSV MN 5. augusti 1985. a. määrus nr. 422 «Kodanikele püsikaupade järelmaksuga müügi kohta» (ENSV Teataja 1985, 35, 553).

1186. Eesti NSV MN 6. augusti 1985. a. määrus nr. 428 «Üldhariduse ja tehnilise erihariduse edasise täiustamise kohta parandusliku töö asutuses».

1187. Eesti NSV MN 7. augusti 1985. a. määrus nr. 431 «Eesti NSV MN 3. juuli 1978. a. määruse nr. 305 täiendamise kohta».

1188. Eesti NSV MN 9. augusti 1985. a. määrus nr. 437 «Lastekaupade jaehindade täiustamise kohta».

1189. Eesti NSV MN 12. augusti 1985. a. määrus nr. 438 «Kultuurmarjade, söögisibula ja küüslaugu kokkuostuhindade ja jaemüügi piirhindade kohta».

1190. Eesti NSV MN 13. augusti 1985. a. korraldus nr. 346-k.

1191. Eesti NSV MN 19. augusti 1985. a. korraldus nr. 356-k.

1192. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 20. augusti 1985. a. määrus nr. 455 «Uute majandamismeetodite laialdase levitamise ning nende poolt teaduse ja tehnika progressi kiirendamisele avaldatava mõju tugevdamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 42, 662).

1193. Eesti NSV MN 22. augusti 1985. a. korraldus nr. 362-k.

1194. Eesti NSV MN 23. augusti 1985. a. määrus nr. 466 «Üldhariduskeskkoolide lõpetajate hõbemedaliga autasustamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 37, 586).

1195. Eesti NSV MN 23. augusti 1985. a. korraldus nr. 364-k.

1196. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 26. augusti 1985. a. määrus nr. 467 «Üldkasutatavate maanteede võrgu väljaarendamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1985, 35, 547).

1197. Eesti NSV MN 28. augusti 1985. a. korraldus nr. 369-k.

1198. Eesti NSV MN 30. augusti 1985. a. määrus nr. 479 «Üldhariduskoolide baasettevõtete kohta».

1199. Eesti NSV MN 2. septembri 1985. a. määrus nr. 482 «Karusnahaks ja kasukanahaks töödeldavate lambanahkade kokkuostu ja töötlemise parema korraldamise lisaabinõude kohta».

1200. Eesti NSV MN 4. septembri 1985. a. määrus nr. 486 «Eesti NSV rahvamajanduse ja elanike gaasivarustuse parema korraldamise lisaabinõude kohta».

1201. Eesti NSV MN 6. septembri 1985. a. määrus nr. 489 ««NSV Liidu jõetransporditöötajate distsiplinaarmäärustiku» kohta» (ENSV Teataja 1985, 38, 598).

1202. Eesti NSV MN 9. septembri 1985. a. korraldus nr. 384-k.

1203. Eesti NSV MN 11. septembri 1985. a. määrus nr. 496 «Telefilmide ja muude televisioonile määratud teoste loomises osalevate loominguliste töötajate materiaalse ergutamise süsteemi edasise täiustamise abinõude kohta».

1204. Eesti NSV MN 19. septembri 1985. a. määrus nr. 513 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise, täiendamise ja kehtetuks tunnistamise kohta».

1205. Eesti NSV MN 19. septembri 1985. a. määrus nr. 514 ««ENSV Agrotööstuskoondise ning Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste tellimuste alusel Eesti NSV territooriumil üldlevinud maavarade, turba ja mageda põhjavee geoloogiliste uuringute tegemise kohta esitatavate tellimuste läbivaatamise ja vormistamise korra juhendi» kinnitamise kohta».

1206. Eesti NSV MN 20. septembri 1985. a. määrus nr. 515 «NSVL Rahandusministeeriumi süsteemi töötajate atesteerimise kohta».

1207. Eesti NSV MN 23. septembri 1985. a. korraldus nr. 407-k.

1208. Eesti NSV MN 25. septembri 1985. a. korraldus nr. 411-k.

1209. Eesti NSV MN 4. oktoobri 1985. a. korraldus nr. 427-k.

1210. Eesti NSV MN 8. oktoobri 1985. a. määrus nr. 539 «Kolhooside, sovhooside ning teiste põllumajandusettevõtete ja -organisatsioonide vastutuse kohta materiaalsete ressursside ebaratsionaalse kasutamise eest» (ENSV Teataja 1986, 4, 44).

1211. Eesti NSV MN 17. oktoobri 1985. a. korraldus nr. 444-k.

1212. Eesti NSV MN 12. novembri 1985. a. määrus nr. 585 «Vanurite ja invaliidide internaatkodudes toitlustusele, ravimitele ja muudele vajadustele ettenähtud kulude normide kohta».

1213. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 12. novembri 1985. a. määrus nr. 587 «Kapitaalehituses industrialiseerimise edasiarendamise ja tööviljakuse tõstmise kohta».

1214. Eesti NSV MN 12. novembri 1985. a. määrus nr. 590 «Eesti NSV MN ühekordsete preemiate arvu ja suuruse kohta» (ENSV Teataja 1985, 41, 650).

1215. Eesti NSV MN 25. novembri 1985. a. määrus nr. 604 ««Kodanikele püsikaupade järelmaksuga müügi korra juhendi» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1985, 42, 663).

1216. Eesti NSV MN 18. detsembri 1985. a. korraldus nr. 544-k.

1217. Eesti NSV MN 20. detsembri 1985. a. määrus nr. 639 «NSV Liidu valitsuse mõningates otsustes tehtud muudatuste kohta sõjaväelastele võimaldatavate soodustuste ja nende pensionikindlustuse küsimustes» (ENSV Teataja 1986, 9, 126).

1218. Eesti NSV MN 20. detsembri 1985. a. määrus nr. 640 «Viaduktide ehitamise kohta raudtee, maanteede ja linnatänavatega ristumise paikades».

1219. Eesti NSV MN 20. detsembri 1985. a. korraldus nr. 555-k.

1220. Eesti NSV MN 23. detsembri 1985. a. määrus nr. 644 «ENSV Agrotööstuskomitee süsteemi juhtimisorganite struktuuri ning töötajate arvkoosseisu ja töötasustamistingimuste kohta».

1221. Eesti NSV MN 25. detsembri 1985. a. määrus nr. 655 «Töölistest, teenistujatest ja kolhoosnikest invaliididele ning lapseeast invaliididele antavate mootorkärude kapitaalremondi tegemise korra kohta» (ENSV Teataja 1986, 4, 47).

1222. Eesti NSV MN 29. detsembri 1985. a. korraldus nr. 583-k.

1223. Eesti NSV MN 7. jaanuari 1986. a. korraldus nr. 2-k.

1224. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 13. jaanuari 1986. a. määrus nr. 13 «Vabariigi tööstuse koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide meistrite ning jaoskonna- ja tsehhijuhatajate osatähtsuse edasise suurendamise ja nende töö tõhusama stimuleerimise kohta» (ENSV Teataja 1986, 9, 122).

1225. Eesti NSV MN 16. jaanuari 1986. a. korraldus nr. 9-k.

1226. Eesti NSV MN 16. jaanuari 1986. a. korraldus nr. 11-k.

1227. Eesti NSV MN 21. jaanuari 1986. a. määrus nr. 32 ««Eesti NSV MN Alatise Esinduse NSV Liidu MN juures põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 7, 102).

1228. Eesti NSV MN 22. jaanuari 1986. a. määrus nr. 38 «Kalurikolhoosidele antava finantsabi reguleerimise fondidesse vahendite eraldamise korra ja määrade muutmise kohta».

1229. Eesti NSV MN 27. jaanuari 1986. a. korraldus nr. 23-k.

1230. Eesti NSV MN 4. veebruari 1986. a. määrus nr. 57 «Vabariigi rahvamajanduses keskmise palga tõusuga võrreldes tööviljakuse ennakkasvu tagamise lisaabinõude kohta».

1231. Eesti NSV MN 12. veebruari 1986. a. määrus nr. 69 «Ametkondlike maanteede ehitamise, rekonstrueerimise, remondi ja korrashoiu parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1986, 9, 127).

1232. Eesti NSV MN 12. veebruari 1986. a. määrus nr. 73 «Tööstuse tootmis- ja teadustootmiskoondistesse, ettevõtetesse ning konstrueerimis- ja tehnoloogiaorganisatsioonidesse tööle kaasatavate teadustöötajate töötasustamise kohta».

1233. Eesti NSV MN 15. veebruari 1986. a. korraldus nr. 57-k.

1234. Eesti NSV MN 21. veebruari 1986. a. määruse nr. 87 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 7, 103) punkt 1.

1235. Eesti NSV MN 21. veebruari 1986. a. korraldus nr. 69-k.

1236. Eesti NSV MN 24. veebruari 1986. a. korraldus nr. 75-k.

1237. Eesti NSV MN 26. veebruari 1986. a. määrus nr. 92 «Eesti NSV MN 11. novembri 1982. a. määruse nr. 642 osalise muutmise kohta».

1238. Eesti NSV MN 17. märtsi 1986. a. määrus nr. 126 «Turbatööstustöötajate töötasustamise kohta».

1239. Eesti NSV MN 19. märtsi 1986. a. määrus nr. 131 «Eesti NSV MN 18. septembri 1973. a. määruse nr. 409 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1986, 18, 243).

1240. Eesti NSV MN 25. märtsi 1986. a. määrus nr. 144 ««Rajooni rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee kapitaalehituse osakonna põhimääruse» ja «Linna rahvasaadikute nõukogu täitevkomitee kapitaalehituse osakonna (valitsuse) põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 26, 368).

1241. Eesti NSV MN 28. märtsi 1986. a. määrus nr. 155 «NSV Liidu majandustsooni elusressurssidele ning NSV Liidu jõgedes tekkivatele anadroomsete kalade varudele väljapool NSV Liidu majandustsooni piire tekitatud kahju eest sissenõutavate summade suuruse arvutamise korra kohta» (ENSV Teataja 1986, 22, 305).

1242. Eesti NSV MN 28. märtsi 1986. a. korraldus nr. 132-k.

1243. Eesti NSV MN 4. aprilli 1986. a. määrus nr. 176 «ENSV Kergetööstusministeeriumi süsteemi õmblus-, naha- ja jalatsi- ning trikotaaþitööstusharude tootmiskoondistes ja ettevõtetes kaadri kinnistamise lisaabinõude kohta».

1244. Eesti NSV MN 7. aprilli 1986. a. korraldus nr. 152-k.

1245. Eesti NSV MN 8. aprilli 1986. a. määrus nr. 188 ««ENSV Geoloogia Valitsuse keskaparaadi töötajate majandustegevuse põhitulemuste eest premeerimise määrustiku» osalise muutmise kohta».

1246. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 8. aprilli 1986. a. määrus nr. 190 «Vabariigi tarbijate kooperatsiooni edasiarendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1986, 26, 357).

1247. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. aprilli 1986. a. määrus nr. 202 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. veebruari 1969. a. määruse nr. 62 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1986, 21, 283).

1248. Eesti NSV MN 16. aprilli 1986. a. korraldus nr. 162-k.

1249. Eesti NSV MN 30. aprilli 1986. a. määrus nr. 249 «Vabariigi mõningate ministeeriumide ja keskasutuste koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide üleviimise kohta materiaal-tehnilisele varustamisele hulgikaubanduse korras» (ENSV Teataja 1986, 24, 341).

1250. Eesti NSV MN 5. mai 1986. a. korraldus nr. 186-k.

1251. Eesti NSV MN 6. mai 1986. a. korraldus nr. 188-k.

1252. Eesti NSV MN 13. mai 1986. a. korraldus nr. 201-k.

1253. Eesti NSV MN 16. mai 1986. a. määrus nr. 265 ««Eesti NSV Vetelpäästeühingu põhikirja» kohta».

1254. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 20. mai 1986. a. määrus nr. 274 «Eesti NSV MN juures asuva Kehakultuuri- ja Spordikomitee reorganiseerimise kohta Eesti NSV Riiklikuks Kehakultuuri- ja Spordikomiteeks».

1255. Eesti NSV MN 28. mai 1986. a. korraldus nr. 234-k.

1256. Eesti NSV MN 28. mai 1986. a. korraldus nr. 235-k.

1257. Eesti NSV MN 29. mai 1986. a. määrus nr. 293 «Põhimõtteliselt uut liiki masinatele ja seadmetele ning uutele tehnoloogilistele protsessidele ja materjalidele väljatöötajate nimede andmise korra kohta» (ENSV Teataja 1986, 31, 472).

1258. Eesti NSV MN 29. mai 1986. a. korraldus nr. 236-k.

1259. Eesti NSV MN 29. mai 1986. a. korraldus 237-k.

1260. Eesti NSV MN 29. mai 1986. a. korraldus nr. 238-k.

1261. Eesti NSV MN 10. juuni 1986. a. määrus nr. 306 «Ajutiste ehitusbrigaadide töökorralduse ja -tasustamise korrastamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 31, 474).

1262. Eesti NSV MN 10. juuni 1986. a. määrus nr. 311 «Kulunud rehvide kasutamise ja väliskummide taastusremondi põhjaliku parandamise abinõude kohta rahvamajanduses».

1263. Eesti NSV MN 16. juuni 1986. a. määrus nr. 317 «Mittetöiste tulude saamise vastu peetava võitluse tõhustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1986, 31, 475).

1264. Eesti NSV MN 16. juuni 1986. a. korraldus nr. 263-k.

1265. Eesti NSV MN 19. juuni 1986. a. korraldus nr. 278-k.

1266. Eesti NSV MN 24. juuni 1986. a. määrus nr. 332 «Kollektiivaianduse ja köögiviljakasvatuse edasiarendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1986, 31, 478).

1267. Eesti NSV MN 24. juuni 1986. a. määrus nr. 335 «Koondiste ja ettevõtete tehnilise kontrolli talituste ja riikliku vastuvõtu organite töötajate materiaalse huvi ja vastutuse suurendamise kohta kõrge kvaliteediga toodangu väljalaske tagamise suhtes».

1268. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. juuni 1986. a. määrus nr. 338 «Kergetööstuses tarbekaupade tootmise planeerimise ja majandusliku stimuleerimise parandamise ning selle juhtimise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 30, 456).

1269. Eesti NSV MN 25. juuni 1986. a. määrus nr. 340 «Rahvasaadikute nõukogude täitevkomiteede aparaadi mõningate töötajate kategooriate ametipalkade kohta».

1270. Eesti NSV MN 27. juuni 1986. a. määrus nr. 341 «Nõukogude Kultuurifondi kohta».

1271. Eesti NSV MN 7. juuli 1986. a. määrus nr. 348 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 32, 503).

1272. Eesti NSV MN 7. juuli 1986. a. määrus nr. 351 ««Eesti NSV MN juures asuva Eesti Telegraafiagentuuri (ETA) põhimääruse» kinnitamise kohta».

1273. Eesti NSV MN 7. juuli 1986. a. korraldus nr. 300-k.

1274. Eesti NSV MN 7. juuli 1986. a. korraldus nr. 301-k.

1275. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV Ministrite Nõkogu 8. juuli 1986. a. määrus nr. 355 «Toodangu kvaliteedi põhjaliku parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1986, 33, 510).

1276. Eesti NSV MN 21. juuli 1986. a. määrus nr. 380 «Vabariikliku Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» põhikirjas tehtud muudatuste kohta» (ENSV Teataja 1986, 29, 437).

1277. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. juuli 1986. a. määrus nr. 385 «Toodangu ja kaupade hankelepingute täitmise eest koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide vastutuse suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 33, 511).

1278. Eesti NSV MN 29. juuli 1986. a. korraldus nr. 327-k.

1279. Eesti NSV MN 1. augusti 1986. a. korraldus nr. 333-k.

1280. Eesti NSV MN 11. augusti 1986. a. määrus nr. 440 «Mittetöötavate töövõimeliste elanike arvestuse ja operatiivse töölerakendamise süsteemi juurutamise kohta Eesti NSV linnades ja rajoonides» (ENSV Teataja 1986, 32, 504).

1281. Eesti NSV MN 14. augusti 1986. a. määrus nr. 446 «Kooliõpikute autorite materiaalse stimuleerimise parandamise kohta».

1282. Eesti NSV MN 14. augusti 1986. a. määrus nr. 447 «Mõnd liiki tulude riigieelarvesse kandmise korra muutmise kohta» (ENSV Teataja 1986, 35, 553).

1283. Eesti NSV MN 19. augusti 1986. a. korraldus nr. 359-k.

1284. Eesti NSV MN 19. augusti 1986. a. korraldus nr. 362-k.

1285. Eesti NSV MN 19. augusti 1986. a. korraldus nr. 364-k.

1286. Eesti NSV MN 25. augusti 1986. a. määrus nr. 465 «Eesti NSV MN 9. juuni 1982. a. määrusega nr. 372 kinnitatud «ENSV Kooriühingu põhikirjas» muudatuste ja täienduste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1986, 35, 554).

1287. Eesti NSV MN 26. augusti 1986. a. korraldus nr. 371-k.

1288. Eesti NSV MN 11. septembri 1986. a. määrus nr. 485 «Harukondadevaheliste teaduslik-tehniliste komplekside ja tehnokeskuste tegevuse kindlustamise küsimused».

1289. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. septembri 1986. a. määrus nr. 496 «Keskeriõppeasutuste õpilaste suviste tööde organiseerimise kohta» (ENSV Teataja 1986, 37, 586).

1290. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. septembri 1986. a. määrus nr. 499 «Vabariigi ehituskompleksi juhtimise edasise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 40, 646).

1291. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 16. septembri 1986. a. määrus nr. 500 «Ehituses majandusmehhanismi täiustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1986, 41, 659).

1292. Eesti NSV MN 25. septembri 1986. a. määrus nr. 506 «Eesti NSV MN 10. jaanuari 1980. a. määruse nr. 17 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1986, 40, 657).

1293. Eesti NSV MN 25. septembri 1986. a. korraldus nr. 412-k.

1294. Eesti NSV MN 30. septembri 1986. a. määruse nr. 517 «Eesti NSV valitsuse mõningate otsuste muutmise ja osaliselt kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 35, 556) punkt 1.

1295. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 13. oktoobri 1986. a. määrus nr. 535 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. augusti 1978. a. määruse nr. 352 muutmise ja täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 1, 4).

1296. Eesti NSV MN 16. oktoobri 1986. a. määrus nr. 537 «Üldkasutatava jõetranspordi sadama-, teenistuslike ja abilaevade ujuvkoosseisu tasuta kollektiivse toitlustamise maksumuse kohta».

1297. Eesti NSV MN 17. oktoobri 1986. a. korraldus nr. 445-k.

1298. Eesti NSV MN 22. oktoobri 1986. a. määrus nr. 543 «Üleliidulise Muusikaühingu kohta».

1299. Eesti NSV MN 22. oktoobri 1986. a. määrus nr. 545 «Kohalikele nõukogude organitele juriidilise kaadri ettevalmistamise kohta».

1300. Eesti NSV MN 29. oktoobri 1986. a. korraldus nr. 463-k.

1301. Eesti NSV MN 30. oktoobri 1986. a. korraldus nr. 464-k.

1302. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1986. a. määrus nr. 556 «Elutarbeliste raadioelektroonikaaparaatide firmatehnohoolde korraldamise kohta».

1303. Eesti NSV MN 3. novembri 1986. a. määrus nr. 562 «Lambakasvatuse arendamise ning kasukanahaks ja karusnahaks töödeldava toornaha ressursside täielikuma kasutamise lisaabinõude kohta».

1304. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 3. novembri 1986. a. määrus nr. 564 «Lisaabinõude kohta väikese sissetulekuga perekondade abistamiseks, kus on kolm ja enam last, keda kasvatab üks lapsevanem».

1305. Eesti NSV MN 3. novembri 1986. a. korraldus nr. 467-k.

1306. Eesti NSV MN 10. novembri 1986. a. määruse nr. 572 «Eesti NSV Valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1986, 38, 620) punkt 1.

1307. Eesti NSV MN 14. novembri 1986. a. määrus nr. 584 «Majandusmehhanismi täiustamise lisaabinõude kohta mõningates ministeeriumides ja keskasutustes, kelle koondised ja ettevõtted töötavad uutes majandamistingimustes».

1308. Eesti NSV MN 14. novembri 1986. a. määrus nr. 586 «Muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti NSV Valitsuse mõningates otsustes, mis käsitlevad vastutust toodangu ja kaupade hankekohustuste täitmise eest» (ENSV Teataja 1987, 3, 34).

1309. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 20. novembri 1986. a. määrus nr. 592 «Koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide bilansil olevate tervishoiu- ja muude sotsiaal-kultuuriliste asutuste töötajate materiaalse stimuleerimise kohta» (ENSV Teataja 1987, 3, 33).

1310. Eesti NSV MN 25. novembri 1986. a. määrus nr. 598 «ENSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeeriumi süsteemi koondiste ja ettevõtete uutele majandamistingimustele üleviimise kohta».

1311. Eesti NSV MN 25. novembri 1986. a. korraldus nr. 506-k.

1312. Eesti NSV MN 27. novembri 1986. a. korraldus nr. 511-k.

1313. Eesti NSV MN 2. detsembri 1986. a. määrus nr. 608 ««Eesti Kalurikolhooside Vabariikliku Liidu põhikirja» heakskiitmise kohta» (ENSV Teataja 1987, 1, 12).

1314. Eesti NSV MN 2. detsembri 1986. a. määrus nr. 609 «Püsikaupade järelmaksuga müügil tehtavate soodustuste kohta» (ENSV Teataja 1987, 3, 36).

1315. Eesti NSV MN 2. detsembri 1986. a. määrus nr. 610 ««Pärnu kuurordi põhimääruse» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 3, 37).

1316. Eesti NSV MN 3. detsembri 1986. a. määruse nr. 611 «ENSV Ehitusmaterjalitööstuse Ministeeriumi süsteemi koondiste ja ettevõtete uutele majandamistingimustele üleviimise kohta» punkti 12 alapunkt 8.

1317. Eesti NSV MN 4. detsembri 1986. a. korraldus nr. 517-k.

1318. Eesti NSV MN 12. detsembri 1986. a. korraldus nr. 532-k.

1319. Eesti NSV MN 17. detsembri 1986. a. korraldus nr. 544-k.

1320. Eesti NSV MN 19. detsembri 1986. a. määrus nr. 637 «Kodanikele kuuluvate ehitiste kindlustushindenormide paranduskoefitsiendi kinnitamise kohta».

1321. Eesti NSV MN 22. detsembri 1986. a. määrus nr. 640 «Rahvamajanduses kaubalis-materiaalsete väärtuste varude vähendamise abinõude kohta».

1322. Eesti NSV MN 24. detsembri 1986. a. määrus nr. 645 «ENSV Haridusministeeriumi haridusasutuste vabariikliku sotsialistliku võistluse kohta».

1323. Eesti NSV MN 26. detsembri 1986. a. määrus nr. 656 «Pagari- ja makarontoodete kvaliteedi parandamise ning töökollektiivides nende tootmise vastu materiaalse huvi suurendamise abinõude kohta».

1324. Eesti NSV MN 9. jaanuari 1987. a. korraldus nr. 11-k.

1325. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 20. jaanuari 1987. a. määrus nr. 18 «Demograafilise situatsiooni parandamise lisaabinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1987, 5, 64).

1326. Eesti NSV MN 27. jaanuari 1987. a. määrus nr. 26 «ENSV Agrotööstuskomitee süsteemi ehitusorganisatsioonide poolt eelarvesse maksude maksmise kohta».

1327. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. veebruari 1987. a. määrus nr. 41 «Rahvamajandusharudes uue tehnika ja tehnoloogia evitamiseks kaadri ettevalmistamise ja ümberõppe täiustamise kohta».

1328. Eesti NSV MN 10. veebruari 1987. a. määrus nr. 52 ««Elektrienergia ja -võimsuse tarbimise limiitide kehtestamise ning elektrienergia tarbimispiirangute ja väljalülitamise graafikute koostamise ja rakendamise korra määrustikus» muudatuste tegemise kohta».

1329. Eesti NSV MN 13. veebruari 1987. a. korraldus nr. 48-k.

1330. Eesti NSV MN 20. veebruari 1987. a. määrus nr. 76 «Eesti NSV Valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta seoses «Üldharidus- ja kutsekooli reformi põhisuundadega»»(ENSV Teataja 1987, 8, 107).

1331. Eesti NSV MN 24. veebruari 1987. a. määrus nr. 80 «ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee süsteemi organisatsioonide loomingulise koosseisu moodustamise korra kohta».

1332. Eesti NSV MN 26. veebruari 1987. a. määrus nr. 84 «Projekteerimis-, tööstus- ja ehituskoondiste (projekteerimis- ja ehituskoondiste) moodustamise korra ja nende töötajate töötasustamistingimuste kohta» (ENSV Teataja 1987, 21, 300).

1333. Eesti NSV MN 4. märtsi 1987. a. korraldus nr. 74-k.

1334. Eesti NSV MN 10. märtsi 1987. a. korraldus nr. 85-k.

1335. Eesti NSV MN 17. märtsi 1987. a. määrus nr. 116 «Miilitsa piirkonnainspektorite töö täiustamise ja nende materiaalse kindlustamise parandamise abinõude kohta».

1336. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 17. märtsi 1987. a. määrus nr. 119 «Tööstuse ja teiste rahvamajandusharude koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide mitmevahetuselisele tööreþiimile ülemineku kohta suurendamaks tootmise efektiivsust» (ENSV Teataja 1987, 19, 265).

1337. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 17. märtsi 1987. a. määrus nr. 123 «Vanurite ja invaliidide teenindamise edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 16, 198).

1338. Eesti NSV MN 17. märtsi 1987. a. korraldus nr. 99-k.

1339. Eesti NSV MN 18. märtsi 1987. a. määrus nr. 125 «Tarbekaupade tootmise kooperatiivide moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 10, 134).

1340. Eesti NSV MN 18. märtsi 1987. a. määrus nr. 129 «Värskete ja töödeldud metspuuviljade, metsamarjade, seente ja pähklite hindade kehtestamise korra kohta».

1341. Eesti NSV MN 18. märtsi 1987. a. korraldus nr. 105-k.

1342. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 19. märtsi 1987. a. määrus nr. 131 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN määruste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta seoses «Üldharidus- ja kutsekooli reformi põhisuundadega»» (ENSV Teataja 1987, 14, 181).

1343. Eesti NSV MN 25. märtsi 1987. a. määrus nr. 140 «NSVL Kalamajanduse Ministeeriumile spetsialistide kiirendatud ettevalmistamise tagamise abinõude kohta».

1344. Eesti NSV MN 30. märtsi 1987. a. määrus nr. 151 «Masinatööstustoodangu, ehitusobjektide ja tarbekaupade konkursi alusel projekteerimise korraldamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 27, 396).

1345. Eesti NSV MN 30. märtsi 1987. a. määrus nr. 152 «Üleliidulise Leiutajate ja Ratsionaliseerijate Ühingu finantseerimise kohta» (ENSV Teataja 1987, 22, 307).

1346. Eesti NSV MN 31. märtsi 1987. a. korraldus nr. 126-k.

1347. Eesti NSV MN 2. aprilli 1987. a. määrus nr. 164 «NSV Liidu MN 17. märtsi 1987. a. määruse nr. 330 «Liiduvabariikide ministrite nõukogude poolt kehtestatavate personaalpalkade suuruse kohta» kohta».

1348. Eesti NSV MN 2. aprilli 1987. a. korraldus nr. 131-k.

1349. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. aprilli 1987. a. määrus nr. 165 «ENSV Teaduste Akadeemia juhtivate ametikohtade asendamise ja teadusliku kaadriga töö edasise parandamise korra kohta».

1350. Eesti NSV MN 7. aprilli 1987. a. määrus nr. 170 «NSV Liidu MN 17. märtsi 1987. a. määruse nr. 324 «NSVL Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee õiguste täiendava laiendamise kohta» kohta».

1351. Eesti NSV MN 7. aprilli 1987. a. määrus nr. 171 «Individuaalse töise tegevuse kohta» (ENSV Teataja 1987, 19, 266).

1352. Eesti NSV MN 9. aprilli 1987. a. määrus nr. 179 «Välisturismi täielikule isemajandamisele, valuutaisetasuvusele ja enesefinantseerimisele üleviimisega seotud küsimuste kohta».

1353. Eesti NSV MN 9. aprilli 1987. a. määrus nr. 180 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 9. veebruari 1987. a. määruse nr. 175 «India Vabariigiga tehtava majandus-, teadus- ja tehnikaalase koostöö uute vormide arendamise kohta» kohta».

1354. Eesti NSV MN 9. aprilli 1987. a. määrus nr. 184 «Uute leivaliikide tootmises ja müügi korralduses esinevate puuduste kohta».

1355. EKP Keskkomitee, Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi, Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 14. aprilli 1987. a. otsus nr. 190 «Nõukogude ja ühiskondlike organite aparaadi vastutavate töötajate atesteerimise sisseseadmise kohta» (ENSV Teataja 1987, 27, 390).

1356. Eesti NSV MN 14. aprilli 1987. a. korraldus nr. 146-k.

1357. Eesti NSV MN 17. aprilli 1987. a. määrus nr. 194 «Köögivilja hindade kohta».

1358. Eesti NSV MN 23. aprilli 1987. a. määrusega nr. 206 «Eesti NSV Valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta projekteerimis- ja eelarvetöö küsimustes» kinnitatud muudatuste punkt 2.

1359. Eesti NSV MN 27. aprilli 1987. a. määrus nr. 213 «Individuaaltööd tegevatele isikutele pensionide maksmise korra kohta» (ENSV Teataja 1987, 31, 453).

1360. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 28. aprilli 1987. a. määrus nr. 218 «Kõrgkoolide aspirantide ja üliõpilaste ja keskeriõppeasutuste õpilaste materiaalsete ning korteri- ja olmetingimuste parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 28, 413).

1361. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. aprilli 1987. a. määrus nr. 219 «Kõrgkooliteaduse osatähtsuse suurendamise kohta teaduse ja tehnika progressi kiirendamises ning spetsialistide ettevalmistamise kvaliteedi parandamises» (ENSV Teataja 1987, 28, 414).

1362. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. aprilli 1987. a. määrus nr. 220 «Kõrgharidusega spetsialistide ettevalmistamise kvaliteedi ja nende rahvamajanduses kasutamise põhjaliku parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 26, 374).

1363. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 28. aprilli 1987. a. määrus nr. 221 «Teaduslik-pedagoogilise ja teadlaskaadri ettevalmistamise ja kasutamise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 29, 426).

1364. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 28. aprilli 1987. a. määrus nr. 222 «Kõrgkoolide töötajate palga tõstmise kohta» (ENSV Teataja 1987, 26, 373).

1365. Eesti NSV MN 28. aprilli 1987. a. korraldus nr. 163-k.

1366. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 4. mai 1987. a. määrus nr. 239 «Tehnikaloomingu edasiarendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 22, 306).

1367. Eesti NSV MN 4. mai 1987. a. määrus nr. 242 «Eesti NSV Valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 31, 454).

1368. Eesti NSV MN 4. mai 1987. a. määrus nr. 243 «Individuaaltööd tegevatelt isikutelt riigilõivu ja maksude võtmisega seotud küsimuste kohta» (ENSV Teataja 1987, 31, 455).

1369. Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 12. mai 1987. a. määrus nr. 255 «Noorte Teadus- ja Tehnikaloomingu Üleliidulise Koordineerimisnõukogu ning loominguliste noortekollektiivide liikmete ja noorte teadus- ja tehnikaloomingu keskuste koosseisuliste töötajate töötasustamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 25, 355).

1370. Eesti NSV MN 14. mai 1987. a. määrus nr. 265 «Eesti NSV MN 29. jaanuari 1975. a. määruse nr. 33 «Rinnamärkide asutamise ja valmistamise korra kohta» punkti 4 muutmise kohta» (ENSV Teataja 1987, 18, 257).

1371. Eesti NSV MN 15. mai 1987. a. määrus nr. 270 «NSVL Agrotööstuskomiteele kehtestatavate ehitustööde lisakulunormide kohta» (ENSV Teataja 1987, 32, 478).

1372. Eesti NSV MN 20. mai 1987. a. määrus nr. 277 «Proteesimis- ja ortopeedilise abi korralduse edasise parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 31, 456).

1373. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi ja Eesti NSV MN 25. mai 1987. a. otsus nr. 287 «Nõukogude organite aparaadi vastutavate töötajate atesteerimise korra kohta» (ENSV Teataja 1987, 30, 431).

1374. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 26. mai 1987. a. määrus nr. 296 «Eesti NSV Riikliku Ehituskomitee moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 41, 571).

1375. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 26. mai 1987. a. määrus nr. 297 «Sotsiaal- ja kultuurisfääri materiaal-tehnilise baasi arendamise alal kaheteistkümnendaks viisaastakuks kinnitatud ülesannete täitmise tagamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 31, 448).

1376. Eesti NSV MN 26. mai 1987. a. korraldus nr. 212-k.

1377. Eesti NSV MN 28. mai 1987. a. määrus nr. 301 ««Eesti NSV MN Kalamajanduse Valitsuse põhimääruse» kinnitamise kohta».

1378. Eesti NSV MN 28. mai 1987. a. korraldus nr. 218-k.

1379. Eesti NSV MN 29. mai 1987. a. korraldus nr. 220-k.

1380. Eesti NSV MN 2. juuni 1987. a. korraldus nr. 225-k.

1381. Eesti NSV MN 3. juuni 1987. a. määrus nr. 310 «Lammaste kokkuostu hinnalisandite ja -alandite kehtestamise kohta».

1382. Eesti NSV MN, Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu ja ELKNÜ Keskkomitee 3. juuni 1987. a. määrus nr. 312 «Noorte tootmis- ja teeninduskooperatiivide moodustamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 24, 337).

1383. Eesti NSV MN 8. juuni 1987. a. määrus nr. 316 «Eesti NSV Valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta seoses «Eesti NSV administratiivõiguserikkumiste koodeksi» vastuvõtmisega» (ENSV Teataja 1987, 25, 358).

1384. Eesti NSV MN 10. juuni 1987. a. korraldus nr. 235-k.

1385. Eesti NSV MN 16. juuni 1987. a. määrus nr. 328 «Teatritegelaste liitude küsimused».

1386. Eesti NSV MN 16. juuni 1987. a. korraldus nr. 246-k.

1387. Eesti NSV MN 17. juuni 1987. a. korraldus nr. 249-k.

1388. Eesti NSV MN 29. juuni 1987. a. korraldus nr. 261-k.

1389. Eesti NSV MN 1. juuli 1987. a. korraldus nr. 267-k.

1390. Eesti NSV MN 10. juuli 1987. a. määrus nr. 380 «Kaheteistkümnendal viisaastakul tööstusliku raudteetranspordi töö parandamise ja selle edasiarendamise abinõude kohta».

1391. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 20. juuli 1987. a. määrus nr. 389 «Eesti NSV ühiskondlike korrakaitsepunktide sotsialistliku võistluse edasise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 35, 510).

1392. Eesti NSV MN 22. juuli 1987. a. määrus nr. 403 «Tehnikumide (keskeriõppeasutuste) eriosakondade kuulajate materiaalse kindlustamise ja soodustuste kohta».

1393. Eesti NSV MN 22. juuli 1987. a. määrus nr. 404 «ENSV MN juures asuva Eesti Telegraafiagentuuri süsteemi töötajate töötasu korrastamise kohta».

1394. Eesti NSV MN 22. juuli 1987. a. korraldus nr. 302-k.

1395. Eesti NSV MN 29. juuli 1987. a. korraldus nr. 311-k.

1396. Eesti NSV MN 30. juuli 1987. a. määrus nr. 422 «NSV Liidu MN 14. juuli 1987. a. määruse nr. 783 «Koondistele, ettevõtetele, organisatsioonidele, ministeeriumidele ja keskasutustele ning liiduvabariikide ministrite nõukogudele, eksportfondidesse kuuluvate ning välismaal realiseerimata jäänud masinate ja seadmete valuutafondide vahendite eest müümise korra kohta» kohta».

1397. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 4. augusti 1987. a. määrus nr. 427 «Loominguliste liitude töötingimuste parandamise kohta».

1398. Eesti NSV MN 5. augusti 1987. a. korraldus nr. 318-k.

1399. Eesti NSV MN 14. augusti 1987. a. määrus nr. 436 «Eesti NSV MN 26. veebruari 1987. a. määruse nr. 82 punkti 2 alapunkti 56 muutmise kohta».

1400. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 17. augusti 1987. a. määrus nr. 439 «Materiaal-tehnilise varustamise ja ENSV Varustuskomitee tegevuse ümberkorraldamise kohta uutes majandamistingimustes» (ENSV Teataja 1987, 40, 569).

1401. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. augusti 1987. a. määrus nr. 448 «Materiaalse tootmise sfääri kuuluvate Eesti NSV ministeeriumide, riiklike komiteede ja keskasutuste tegevuse ümberkorraldamise kohta uutes majandamistingimustes» (ENSV Teataja 1987, 40, 570).

1402. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. augusti 1987. a. määrus nr. 449 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN määruse «NSVL Riikliku Teadus- ja Tehnikakomitee osatähtsuse suurendamise kohta teaduse ja tehnika progressi juhtimises meie maal» täitmise tagamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 35, 511).

1403. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. augusti 1987. a. määrus nr. 452 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 17. juuli 1987. a. määruse nr. 821 «Meie maal pankade süsteemi täiustamise ja nende poolt majanduse efektiivsuse suurendamisele avaldatava mõju tugevdamise kohta» kohta» (ENSV Teataja 1987, 38, 542).

1404. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 24. augusti 1987. a. määrus nr. 454 «Aktiivse sotsiaalpoliitika tõhusama realiseerimise ja ENSV Riikliku Töökomitee osatähtsuse suurendamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 40, 568).

1405. Eesti NSV MN 24. augusti 1987. a. korraldus nr. 352-k.

1406. Eesti NSV MN 25. augusti 1987. a. määrus nr. 458 «Aastail 1988 –1990 vabariigis tervishoiu parandamise esmajärguliste abinõude kohta».

1407. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 25. augusti 1987. a. määrus nr. 459 «Eesti NSV juhtimisorganite tegevuse täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1987, 42, 593).

1408. Eesti NSV MN 28. augusti 1987. a. määrus nr. 465 «Nõukogude koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide poolt teiste VMN-i liikmesriikide ettevõtete ja organisatsioonidega uute integratsioonikoostöövormide teostamisel leiutisi ja know-how‘sid sisaldava dokumentatsiooni üleandmise ja saamise korra kohta».

1409. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 1. septembri 1987. a. määrus nr. 472 «Orbude ja vanemliku hoolitsuseta jäänud laste kasvatamise, õpetamise ja materiaalse kindlustamise põhjaliku parandamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 44, 617).

1410. Eesti NSV MN 2. septembri 1987. a. määrus nr. 475 «Elanike ehitusmaterjalide ja -toodetega varustamise ja neile tasuliste teenuste osutamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1987, 47, 649).

1411. Eesti NSV MN 8. septembri 1987. a. määrus nr. 482 «NSVL Hoiupanga sertifikaatide käibelelaskmise kohta».

1412. Eesti NSV MN 10. septembri 1987. a. määrus nr. 483 «ENSV Metsa-, Tselluloosi-, Paberi- ja Puidutööstuse Ministeeriumi ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 3, 44).

1413. Eesti NSV MN 15. septembri 1987. a. määrus nr. 491 «Ühistute moodustamise kohta Eesti NSV agrotööstuskompleksis» (ENSV Teataja 1987, 33, 492).

1414. Eesti NSV MN 17. septembri 1987. a. määrus nr. 496 «Elanike poolt NSVL Hoiupanka tehtavate lastehoiuste kohta» (ENSV Teataja 1987, 44, 621).

1415. Eesti NSV MN 21. septembri 1987. a. korraldus nr. 380-k.

1416. Eesti NSV MN 22. septembri 1987. a. korraldus nr. 384-k.

1417. Eesti NSV MN 24. septembri 1987. a. määrus nr. 505 «ENSV Kalamajanduse Valitsuse ettevõtete ja organisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta».

1418. Eesti NSV MN 24. septembri 1987. a. määrus nr. 507 «ENSV Metsamajanduse ja Looduskaitse Ministeeriumi tööstusettevõtete täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta».

1419. Eesti NSV MN 24. septembri 1987. a. korraldus nr. 386-k.

1420. Eesti NSV MN 24. septembri 1987. a. korraldus nr. 388-k.

1421. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. septembri 1987. a. määrus nr. 515 «NLKP Keskkomitee ja NSV Liidu MN 23. juuli 1987. a. määruse nr. 859 «Rahvatulu metallimahukuse vähendamise pikaajalise kompleksprogrammi «Metallimahukus» kohta» täitmise abinõude kohta».

1422. Eesti NSV MN 6. oktoobri 1987. a. korraldus nr. 410-k.

1423. Eesti NSV MN 13. oktoobri 1987. a. määrus nr. 527 «Köögiviljaseemnete kokkuostu- ja müügihindade kohta».

1424. Eesti NSV MN 16. oktoobri 1987. a. korraldus nr. 423-k.

1425. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. oktoobri 1987. a. määrus nr. 550 «Keemiateaduse ja -tehnoloogia prioriteetsete suundade kiirendatud arendamise kohta».

1426. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 27. oktoobri 1987. a. määrus nr. 551 «Koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide suhtes rakendatavate majandussanktsioonide kohaldamise korra täpsustamise kohta majanduse juhtimise ümberkorraldamise tingimustes» (ENSV Teataja 1987, 47, 645).

1427. Eesti NSV MN 2. novembri 1987. a. määrus nr. 565 «NSV Liidu MN 6. oktoobri 1987. a. määruse nr. 1118 «NSV Liidu pankade tegevuse ja organisatsioonilise struktuuri ümberkorraldamise kohta» kohta».

1428. Eesti NSV MN 3. novembri 1987. a. määrus nr. 568 «ENSV Riiklikule Kehakultuuri- ja Spordikomiteele sportliku välisturismiga seotud tasuliste teenuste hindade kinnitamise õiguse andmise kohta» (ENSV Teataja 1987, 44, 622).

1429. Eesti NSV MN 9. novembri 1987. a. määrus nr. 572 «ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee ja talle alluvate organisatsioonide õiguste laiendamise kohta».

1430. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 10. novembri 1987. a. määrus nr. 574 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. aprilli 1987. a. määruse nr. 165 täiendamise kohta».

1431. Eesti NSV MN 11. novembri 1987. a. korraldus nr. 462-k.

1432. Eesti NSV MN 16. novembri 1987. a. määrus nr. 590 «ENSV Kohaliku Tööstuse Ministeeriumi koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 4, 52).

1433. Eesti NSV MN 16. novembri 1987. a. määrus nr. 591 «ENSV Agrotööstuskomitee süsteemi ettevõtete ja organisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 5, 63).

1434. Eesti NSV MN 16. novembri 1987. a. korraldus nr. 475-k.

1435. Eesti NSV MN 19. novembri 1987. a. korraldus nr. 484-k.

1436. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 24. novembri 1987. a. määrus nr. 599 «Eesti NSV-s arhitektuuri ja linnaehituse edasiarendamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 5, 62).

1437. Eesti NSV MN 4. detsembri 1987. a. määrus nr. 620 «Vabariigi parandusliku töö asutuste tegevuse täiustamise esmajärguliste abinõude kohta».

1438. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 8. detsembri 1987. a. määrus nr. 621 «Teadusorganisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 10, 119).

1439. Eesti NSV MN 11. detsembri 1987. a. korraldus nr. 516-k.

1440. Eesti NSV MN 17. detsembri 1987. a. määrus nr. 639 «Täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviidud ENSV Kergetööstusministeeriumi süsteemi koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide majandamistingimuste NSV Liidu seadusega «Riikliku ettevõtte (koondise) kohta» vastavusse viimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 11, 138).

1441. Eesti NSV MN 23. detsembri 1987. a. määrus nr. 650 «Elamute ning kultuuri- ja olmeobjektide ehituse hinnakirjade kinnitamise korra täpsustamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 8, 89).

1442. Eesti NSV MN 25. detsembri 1987. a. määrus nr. 653 «Kalatööstuse püügilaevade kaptenite pensionikindlustuse kohta».

1443. Eesti NSV MN 25. detsembri 1987. a. määruse nr. 654 «Eesti NSV territooriumil piiritsooni sõidu korra kohta» (ENSV Teataja 1988, 2, 38) punkt 3.

1444. Eesti NSV MN 25. detsembri 1987. a. korraldus nr. 542-k.

1445. Eesti NSV MN 29. detsembri 1987. a. määrusega nr. 660 (ENSV Teataja 1988, 11, 140) kinnitatud muudatused.

1446. Eesti NSV MN 30. detsembri 1987. a. määrus nr. 661 «Kooperatiivide tegevuse arendamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 9, 109).

1447. Eesti NSV MN 30. detsembri 1987. a. määrus nr. 662 «Disaini edasiarendamise ja ulatuslikuma kasutamise abinõude kohta tööstustoodangu kvaliteedi tõstmiseks ning elamute, tootmis-, sotsiaal- ja kultuurisfääri objektide täiustamiseks vabariigis» (ENSV Teataja 1988, 11, 141).

1448. Eesti NSV MN 30. detsembri 1987. a. määrus nr. 664 ««Kolhoosiliikmetele pensionide määramise ja väljamaksmise korra määrustikus» muudatuste tegemise kohta» (ENSV Teataja 1988, 8, 90).

1449. Eesti NSV MN 31. detsembri 1987. a. määrus nr. 668 «Tsiviillennunduse töötajate pensionilise kindlustamise edasise parandamise kohta».

1450. Eesti NSV MN 31. detsembri 1987. a. määrus nr. 674 «Puit- ja ehitusmaterjalide müügi korrastamise kohta».

1451. Eesti NSV MN 8. jaanuari 1988. a. määrus nr. 9 «Täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimata ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide ning mittetootmissfääri organisatsioonide suhtes NSV Liidu seaduse «Riikliku ettevõtte (koondise) kohta» rakendamise korra ja tähtaegade kohta» (ENSV Teataja 1988, 9, 110).

1452. Eesti NSV MN 8. jaanuari 1988. a. määrus nr. 10 «Riigivalitsemise kesk-, vabariiklike, krai- ja oblastiorganite töötajate materiaalse stimuleerimise kohta».

1453. Eesti NSV MN 12. jaanuari 1988. a. määrus nr. 19 ««Eesti NSV Aianduse ja Mesinduse Seltsi põhikirja» kohta» (ENSV Teataja 1988, 13, 157).

1454. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 20. jaanuari 1988. a. määrus nr. 36 «Kodanike Eesti NSV-s sissekirjutamise kontrolli tõhustamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 8, 82).

1455. Eesti NSV MN 29. jaanuari 1988. a. määrus nr. 45 «NSV Liidu Julgeoleku Komitee organite ja NSVL relvajõudude ohvitserkoosseisu isikutele, mitðmanitele ja üleajateenijatele ametkondlike eluruumide andmise kohta».

1456. Eesti NSV MN 5. veebruari 1988. a. määrus nr. 62 «Värske kurgi hindade kohta».

1457. Eesti NSV MN 9. veebruari 1988. a. korraldus nr. 24-k.

1458. Eesti NSV MN 11. veebruari 1988. a. määrus nr. 67 «Eesti NSV linnaehitus- ja arhitektuurimälestiste restaureerimisorganisatsioonide struktuuri täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 10, 125).

1459. Eesti NSV MN 11. veebruari 1988. a. määrus nr. 68 «Rahvusvahelistest messidest ning välismaal korraldatavatest NSV Liidu rahvuslikest ja kaubandus-tööstusnäitustest Eesti NSV osavõtu korra täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 19, 238).

1460. Eesti NSV MN 12. veebruari 1988. a. määrus nr. 70 «Vabariigi riikliku kaubanduse ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide majandamistingimuste NSV Liidu seadusega «Riikliku ettevõtte (koondise) kohta» vastavusse viimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 15, 190)

1461. Eesti NSV MN 16. veebruari 1988. a. korraldus nr. 30-k.

1462. Eesti NSV MN 17. veebruari 1988. a. määruse nr. 84 «Eesti NSV Valitsuse mõningate otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta rahvamajanduse tootmisharude töötajate premeerimise küsimustes» (ENSV Teataja 1988, 18, 227) punkti 3 alapunkt 2.

1463. Eesti NSV MN 19. veebruari 1988. a. määrus nr. 85 «Raudteetranspordile oskustöölisi ettevalmistavate kutsekeskkoolide töötajatele vormirõivastuse ja eraldusmärkide sisseseadmise kohta».

1464. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. veebruari 1988. a. määrus nr. 87 «ENSV Kaubandus-Tööstuspalati töö ümberkorraldamise ning tema osatähtsuse suurendamise kohta Eesti NSV ja välisriikide majandus-, teadus- ja tehnikaalaste ning kaubandussidemete süsteemis».

1465. Eesti NSV MN 23. veebruari 1988. a. määruse nr. 92 «Vabariikliku Koondise «Eesti Kolhoosiehitus» ja tema süsteemi kuuluvate kolhoosidevaheliste organisatsioonide ümbernimetamise ja nende põhikirjade täpsustamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 14, 175) punkt 2.

1466. Eesti NSV MN 24. veebruari 1988. a. määrus nr. 93 «Eesti NSV MN 31. detsembri 1987. a. määruse nr. 668 «Tsiviillennunduse töötajate pensioniga kindlustamise edasise parandamise kohta» alapunkti 2 osalise muutmise kohta».

1467. Eesti NSV MN 24. veebruari 1988. a. korraldus nr. 35-k.

1468. Eesti NSV MN 25. veebruari 1988. a. määrus nr. 98 «Ametisõiduautode kasutamise korrastamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 18, 228).

1469. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 1. märtsi 1988. a. määrus nr. 104 «Looduskaitse põhjaliku ümberkorraldamise kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1988, 23, 282).

1470. Eesti NSV MN 2. märtsi 1988. a. korraldus nr. 36-k.

1471. Eesti NSV MN 3. märtsi 1988. a. määrus nr. 109 «Kodanikele traktorite ja veoautode realiseerimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 15, 191).

1472. Eesti NSV MN 16. märtsi 1988. a. määrus nr. 127 «NSVL MN 17. veebruari 1988. a. määruse nr. 224 «NSVL Kaitseministeeriumi, NSVL Julgeolekukomitee ja NSVL Siseministeeriumi arsenalide, baaside ja ladude juures keelutsoonide ja keelurajoonide kehtestamise põhimääruse kinnitamise kohta» kohta».

1473. EKP Keskkomitee, Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 21. märtsi 1988. a. määrus nr. 135 «Töökollektiivide nõukogude ja ettevõtete (koondiste) juhtide valimiste korra kohta» (ENSV Teataja 1988, 19, 236).

1474. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 22. märtsi 1988. a. määrus nr. 144 «Individuaalse töise tegevuse kohta põllumajanduses» (ENSV Teataja 1988, 17, 214).

1475. Eesti NSV MN 29. märtsi 1988. a. määrus nr. 155 «EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 3. aprilli 1987. a. määruse nr. 165 täiendamise kohta».

1476. Eesti NSV MN 31. märtsi 1988. a. korraldus nr. 61-k.

1477. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 5. aprilli 1988. a. määrus nr. 164 «Eesti NSV-s individuaalelamuehituse arengu kiirendamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 24, 292).

1478. Eesti NSV MN 6. aprilli 1988. a. määrus nr. 168 «ENSV Rahvamajanduse Saavutuste Näituse Nõukogu koosseisu ja põhimääruse kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 18, 229).

1479. Eesti NSV MN 7. aprilli 1988. a. määrus nr. 171 «ENSV Teenindusministeeriumi ettevõtete, koondiste ja organisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 31, 401).

1480. Eesti NSV MN 7. aprilli 1988. a. määrus nr. 172 «Kutsekeskkoolide õpilaste materiaalse kindlustamise kohta».

1481. Eesti NSV MN 7. aprilli 1988. a. määrus nr. 173 «Kooperatiivse ja individuaalse töise tegevuse mõningate küsimuste kohta» (ENSV Teataja 1988, 20, 259).

1482. Eesti NSV MN 13. aprilli 1988. a. korraldus nr. 74-k.

1483. Eesti NSV MN 14. aprilli 1988. a. määruse nr. 182 «Eesti NSV Valitsuse otsuste osalise muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 26, 313) punkt 1.

1484. Eesti NSV MN 15. aprilli 1988. a. määrus nr. 189 «Elanikele, kooperatiividele ja individuaaltööd tegevatele isikutele tootmisjäätmete ning mittekonditsiooniliste materjalide ja toodete müügi laiendamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 26, 314).

1485. Eesti NSV MN 19. aprilli 1988. a. määrus nr. 191 «Välismaaga Sõpruse ja Kultuurisidemete Arendamise Eesti Ühingu ning vabariigi mõningate teiste ühiskondlike organite ja organisatsioonide tegevuse tingimuste parandamise kohta».

1486. Eesti NSV MN 20. aprilli 1988. a. määrus nr. 195 «Liiklusohutuse tagamise abinõude kohta auto- ja raudteetranspordis» (ENSV Teataja 1988, 31, 403).

1487. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 20. aprilli 1988. a. määrus nr. 200 «Välismajandusreklaami põhjaliku ümberkorraldamise abinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1988, 31, 398).

1488. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 20. aprilli 1988. a. määrus nr. 206 «Vabariigi rahvamajanduse juhtivtöötajate ja spetsialistide kvalifikatsiooni tõstmise ja ümberõppe süsteemi ümberkorraldamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 28, 334).

1489. Eesti NSV MN 20. aprilli 1988. a. korraldus nr. 77-k.

1490. Eesti NSV MN 22. aprilli 1988. a. määrus nr. 213 «Täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviidud koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide ametkondliku valve arvkoosseisu kinnitamise korra kohta» (ENSV Teataja 1988, 42, 605).

1491. Eesti NSV MN 13. mai 1988. a. määrus nr. 247 «Välismajandustegevuse täiustamise kohta Eesti NSV-s» (ENSV Teataja 1988, 31, 405).

1492. Eesti NSV MN 16. mai 1988. a. määrus nr. 251 «Eesti NSV MN 30. juuli 1987. a. määruse nr. 422 osalise muutmise kohta».

1493. Eesti NSV MN 16. mai 1988. a. määrus nr. 252 «Eesti NSV Valitsuse otsuste muutmise kohta seoses välismajandustegevuse täiustamisega» (ENSV Teataja 1988, 32, 430).

1494. Eesti NSV MN 20. mai 1988. a. määrus nr. 259 «Kasuka- ja karusnahatoorme ressursside kasutamises esinevate puuduste kõrvaldamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 29, 367).

1495. Eesti NSV MN 20. mai 1988. a. määrus nr. 260 «ENSV Riikliku Hariduskomitee kohta» (ENSV Teataja 1988, 28, 338).

1496. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 23. mai 1988. a. määrus nr. 262 «Vabariigi välismajandustegevuseks kaadri ettevalmistamise, ümberõppe ja kvalifikatsiooni tõstmise tagamise abinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 31, 399).

1497. Eesti NSV MN 23. mai 1988. a. korraldus nr. 99-k.

1498. Eesti NSV MN 30. mai 1988. a. määrus nr. 269 «Eesti NSV-s välisriikide kodanikele kommertsalusel meditsiiniteenuste osutamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 32, 431).

1499. Eesti NSV MN 2. juuni 1988. a. määrus nr. 278 «NSVL Teedeministeeriumi ettevõtete (koondiste) poolt raudteeveeremi ja konteinerite üleandmise, müügi, vahetamise, rendile andmise, tasuta ajutiseks kasutamiseks või laenuks andmise ning bilansist mahakandmise korra kohta» (ENSV Teataja 1988, 42, 606).

1500. Eesti NSV MN 3. juuni 1988. a. korraldus nr. 110-k.

1501. Eesti NSV MN 7. juuni 1988. a. määrus nr. 280 «Eesti NSV MN 25. detsembri 1987. a. määruse nr. 654 punkti 3 täiendamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 29, 370).

1502. Eesti NSV MN 7. juuni 1988. a. määrus nr. 282 «Sotsialistliku omandi säilimise parandamise abinõude kohta Eesti NSV ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides».

1503. Eesti NSV MN 22. juuni 1988. a. määrus nr. 295 ««Eesti NSV-s teadusuuringute ja katse-konstrueerimistööde finantseerimise korra» kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 47, 678).

1504. Eesti NSV MN 1. juuli 1988. a. määrus nr. 318 «Eesti NSV MN 16. mai 1983. a. määruse nr. 302 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1988, 33, 460).

1505. Eesti NSV MN 6. juuli 1988. a. korraldus nr. 140-k.

1506. Eesti NSV MN 6. juuli 1988. a. korraldus nr. 141-k.

1507. Eesti NSV MN ja Eesti NSV Ametiühingute Nõukogu 8. juuli 1988. a. määrus nr. 328 «Sõja- ja tööveteranide elutingimuste parandamise lisaabinõude kohta vabariigis» (ENSV Teataja 1988, 39, 559).

1508. Eesti NSV MN 12. juuli 1988. a. määruse nr. 331 «Eesti NSV Valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta kaubanduse küsimustes» (ENSV Teataja 1988, 39, 563) punkt 1.

1509. Eesti NSV MN 12. juuli 1988. a. määrus nr. 332 «Eesti NSV MN 31. detsembri 1987. a. määruse nr. 674 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1988, 33, 462).

1510. Eesti NSV MN 15. juuli 1988. a. määruse nr. 342 «Tervishoiu- ja sotsiaalhooldustöötajate töötasu käsitlevate Eesti NSV Valitsuse mõningate otsuste kehtetuks tunnistamise ja muutmise kohta» (ENSV Teataja 1988, 40, 572) punkt 2.

1511. Eesti NSV MN 19. juuli 1988. a. määrus nr. 346 «Eesti NSV MN 11. jaanuari 1962. a. määruse nr. 14 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1988, 33, 464).

1512. Eesti NSV MN 25. juuli 1988. a. määrus nr. 355 «Turbabriketi tootmise suurendamise ja vabariigis kommunaalkütuse stabiilsete varude moodustamise abinõude kohta ajavahemikuks kuni 1995. aastani» (ENSV Teataja 1988, 41, 594).

1513. Eesti NSV MN 4. augusti 1988. a. määrus nr. 382 «ENSV Riikliku Töö ja Sotsiaalküsimuste Komitee tegevuse ja organisatsioonilise struktuuri ümberkorraldamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 42, 610).

1514. Eesti NSV MN 5. augusti 1988. a. määrus nr. 384 «ENSV Riikliku Kultuurikomitee kohta» (ENSV Teataja 1988, 42, 611).

1515. Eesti NSV MN 5. augusti 1988. a. korraldus nr. 180-k.

1516. Eesti NSV MN 15. augusti 1988. a. määrus nr. 406 «ENSV Varustuskomitee koondiste, ettevõtete ja organisatsioonide täielikule isemajandamisele ja enesefinantseerimisele üleviimise kohta» (ENSV Teataja 1988, 45, 648).

1517. Eesti NSV MN 16. augusti 1988. a. määrus nr. 407 «Kõrgkoolide juures asuvate ettevalmistusosakondade tegevuse parandamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 45, 649).

1518. Eesti NSV MN 18. augusti 1988. a. määrus nr. 420 «Eesti NSV kalamajanduse juhtimise täiustamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 40, 574).

1519. Eesti NSV MN 18. augusti 1988. a. määruse nr. 422 «Eesti NSV MN 21. mai 1969. a. määruse nr. 238 osalise muutmise kohta» (ENSV Teataja 1988, 37, 548) punkt 1.

1520. Eesti NSV MN 18. augusti 1988. a. määrus nr. 423 «Reservi arvatud või erru lastud ohvitserkoosseisu isikutele, nende perekonnaliikmetele ning Nõukogude armee ja sõjalaevastiku töölistele ja teenistujatele tehtavate soodustuste kohta neile puhketuusikute andmisel NSVL Kaitseministeeriumi turismibaasidesse».

1521. Eesti NSV MN 19. augusti 1988. a. määrus nr. 424 «ENSV Riikliku Tööstuskomitee kohta» (ENSV Teataja 1988, 46, 667).

1522. Eesti NSV MN 22. augusti 1988. a. määrus nr. 425 «ENSV Riikliku Kütuse- ja Energeetikakomitee kohta» (ENSV Teataja 1988, 42, 612).

1523. Eesti NSV MN 12. septembri 1988. a. määrus nr. 454 «Afganistani Vabariigis internatsionaalset kohust täitnud isikute ja nende perekondade materiaalsete ja elukondlike tingimuste parandamise lisaabinõude kohta» (ENSV Teataja 1988, 47, 679).

1524. Eesti NSV MN 12. oktoobri 1988. a. määrus nr. 497 «Välisturismi juhtimise täiustamise kohta Eesti NSV-s» (ENSV Teataja 1988, 44, 632).

1525. Eesti NSV MN 12. oktoobri 1988. a. määrus nr. 498 «Riikliku tootmiskoondise «Litera» kohta».

1526. Eesti NSV MN 14. oktoobri 1988. a. korraldus nr. 234-k.

1527. Eesti NSV MN 21. oktoobri 1988. a. määruse nr. 517 (ENSV Teataja 1988, 47, 681) punktid 2 ja 3.

1528. Eesti NSV MN 28. oktoobri 1988. a. korraldus nr. 247-k.

1529. Eesti NSV MN 31. oktoobri 1988. a. korralduse nr. 250-k punkt 1.

1530. Eesti NSV MN 4. novembri 1988. a. määrus nr. 540 «ENSV Agrotööstuskomitee juhtimisstruktuuri kohta» (ENSV Teataja 1988, 49, 712).

1531. Eesti NSV MN 11. novembri 1988. a. korraldus nr. 264-k.

1532. Eesti NSV MN 14. novembri 1988. a. määruse nr. 550 «Eesti NSV valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise kohta valuutaeraldiste ja mõnedes muudes välismajandustegevuse küsimustes» (ENSV Teataja 1988, 50, 717) punkt 1.

1533. Eesti NSV MN 18. novembri 1988. a. korralduse nr. 270-k punkt 1.

1534. Eesti NSV MN 5. detsembri 1988. a. korraldus nr. 290-k.

1535. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 7. detsembri 1988. a. määruse nr. 579 «Seoses aparaadi reorganiseerimisega vabastatavate partei-, riigivõimu- ja valitsemisorganite töötajate materiaalse ja elutarbelise kindlustamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 53, 767) punkti 1 alapunkt 1.

1536. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 13. detsembri 1988. a. määrus nr. 588 «Muudatuste tegemise kohta mõnedes EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN määrustes» (ENSV Teataja 1989, 1, 9).

1537. Eesti NSV MN 14. detsembri 1988. a. määruse nr. 589 «Vabariikliku koondise «Eesti Välisturism» põhikirja kinnitamise kohta» (ENSV Teataja 1988, 53, 770) punkt 1.

1538. Eesti NSV MN 30. detsembri 1988. a. määrus nr. 610 «NSVL Kaubandus-Tööstuspalati töötajate töötasustamise, materiaalse ja elutarbelise kindlustamise ning meditsiinilise teenindamise tingimuste kohta».

1539. Eesti NSV MN 10. jaanuari 1989. a. korraldus nr. 9-k.

1540. EKP Keskkomitee ja Eesti NSV MN 29. märtsi 1989. a. määruse nr. 121 (ENSV Teataja 1989, 14, 158) punktid 2, 3.

1541. Eesti NSV MN 25. mai 1989. a. määruse nr. 182 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta kooperatsiooni küsimustes» (ENSV Teataja 1989, 21, 270) punktid 2 ja 3.

1542. Eesti NSV MN 15. septembri 1989. a. määrus nr. 310 «Eesti NSV MN 7. juuli 1986. a. määruse nr. 351 täiendamise kohta».

1543. Eesti NSV MN 11. oktoobri 1989. a. määrus nr. 335 «Eesti NSV kohalike omavalitsusorganite ja riigiasutuste töötajate ametipalkade kohta».

1544. Eesti NSV MN 11. detsembri 1989. a. määruse nr. 413 «Eesti NSV valitsuse mõnede otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta välismajandustegevuse küsimustes» (ENSV Teataja 1989, 42, 665) punktid 1 ja 3.

1545. Eesti NSV MN 14. detsembri 1989. a. määruse nr. 416 «Eesti NSV valitsuse otsuste muutmise ja kehtetuks tunnistamise kohta individuaalelamuehituse küsimustes» (ENSV Teataja 1989, 39, 612) punktid 1 ja 3.

1546. Eesti NSV MN 22. jaanuari 1990. a. korraldus nr. 33-k.

1547. Eesti NSV MN 2. märtsi 1990. a. määruse nr. 49 «Mõnede valitsuse otsuste kehtetuks tunnistamise kohta» (ENSV Teataja 1990, 8, 137) punkt 2.

1548. Eesti Vabariigi Valitsuse 13. juuni 1990. a. määrusega nr. 120 kinnitatud muudatuste (EV Teataja 1990, 19, 295) punktid 2, 3, 6, 10, 17 –19 ja sama määruse lisa.

1549. Eesti Vabariigi Valitsuse 4. märtsi 1991. a. määrus nr. 49 «Eesti NSV MN 25. novembri 1985. a. määruse nr. 604 osalise muutmise kohta» (EV Teataja 1991, 8, 136).

* MN – Ministrite Nõukogu.

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.