Teksti suurus:

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 63, 1062

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrade ja korra kehtestamine

Vastu võetud 25.07.1995 nr 275

Kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 29 lõike 4 ja jahikorralduse seaduse (RT I 1994, 30, 465; 83, 1449) paragrahvi 24 lõike 1 alusel Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kehtestada looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad vastavalt käesoleva määruse lisale 1.

2. Kehtestada looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

3. Tunnistada kehtetuks Vabariigi Valitsuse 31. detsembri 1991. a. määrus nr. 280 «Taimestiku ja loomastiku ebaseadusliku kahjustamise korral sissenõutava kahjutasu määrade kinnitamise kohta» (RT 1992, 2, 24).

 

 

Peaminister Tiit VÄHI

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Riigisekretär Uno VEERING

 

 


Lisa 1
Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a.
määruse nr. 275 juurde

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise määrad

1. KAHJU HÜVITAMISE MÄÄRAD LOOMASTIKU KAHJUSTAMISE KORRAL

Kalad ja sõõrsuud

Looma nimetus

Krooni isendi kohta

Tuur

Säga

Acipenser sturio

Silurus glanis

3000

Lõhi

Salmo salar

1500

Meriforell

Jõeforell

Harjus

Tõugjas

Salmo trutta

Salmo trutta morpha fario

Thymallus thymallus

Aspius aspius

300

Merisutt

Angerjas

Merisiig

Peipsi siig

Vikerforell

Koha

Haug

Petromyzon marinus

Anguilla anguilla

Coregonus lavaretus lavaretus

Coregonus lavaretus maraenoides

Salmo gairdneri

Lucioperca lucioperca

Esox lucius

150

Vimb

Säinas

Linask

Latikas

Karpkala

Tursk

Peled

Luts

Kammeljas

Vimba vimba

Leuciscus idus

Tinca tinca

Abramis brama

Cyprinus carpio

Gadus morhua

Coreogonus peled

Lota lota

Scophthalmus maximus

75

Turb

Jõesilm

Rääbis

Tuulehaug

Ahven

Lest

Leuciscus cephalus

Lampetra fluviatilis

Coreogonus albula

Belone belone

Perca fluviatilis

Platichthys flesus

4 × turuväärtus

Muud kalad

2 × turuväärtus

Kahepaiksed

Looma nimetus

Krooni isendi kohta

Juttselg-kärnkonn

Rohekärnkonn

Mudakonn

Harivesilik

Bufo calamita

Bufo viridis

Pelobates fuscus

Triturus cristatus

300

Rohelised konnad

Rana ridibunda

Rana esculenta

Rana lessonae

75

Rabakonn

Rohukonn

Harilik kärnkonn

Tähnikvesilik

Rana arvalis

Rana temporaria

Bufo bufo

Triturus vulgaris

15

Roomajad

Looma nimetus

Krooni isendi kohta

Kivisisalik

Vaskuss

Lacerta agilis

Anguis fragilis

75

Nastik

Rästik

Natrix natrix

Vipera berus

30

Arusisalik

Lacerta vivipara

15

Linnud

Looma nimetus

Krooni isendi kohta

Kaljukotkas

Merikotkas

Suur-konnakotkas

Väike-konnakotkas

Kalakotkas

Madukotkas

Rabapistrik

Must-toonekurg

Rabapüü

Aquila chrysaetos

Haliaeetus albicilla

Aquila clanga

Aquila pomarina

Pandion haliaetus

Circaetus gallicus

Falco peregrinus

Ciconia nigra

Lagopus lagopus

9000

Metsis

Kassikakk

Habekakk

Laululuik

Väikeluik

Väike-laukhani

Tetrao urogallus

Bubo bubo

Strix nebulosa

Cygnus cygnus

Cygnus columbianus

Anser erythropus

3000

Kühmnokk-luik

Valge-toonekurg

Harksabad

Sookurg

Rohunepp

Lumekakk

Vöötkakk

Värbkakk

Siniraag

Jäälind

Vaenukägu

Valgeselg-kirjurähn

Cygnus olor

Ciconia ciconia

Milvus sp.

Grus grus

Gallinago media

Nyctea scandiaca

Surnia ulula

Glaucidium passerinum

Coracias garrulus

Alcedo atthis

Upupa epops

Dendrocopos leucotos

1500

Punakurk-kaur

Järvekaur

Valgepõsk-lagle

Mustlagle

Herilaseviu

Loorkullid

Räusk

Õõnetuvi

Kodukakk

Händkakk

Kõrvukräts

Sooräts

Karvasjalg-kakk

Gavia stellata

Gavia arctica

Branta leucopsis

Branta bernicla

Pernis apivorus

Circus sp.

Sterna caspia

Columba oenas

Strix aluco

Strix uralensis

Asio otus

Asio flammeus

Aegolius funereus

600

Teder

Hallõgija

Tetrao tetrix

Lanius excubitor

600

Pistrikud (v.a. rabapistrik)

Punakael-pütt

Hallpõsk-pütt

Mustkael-pütt

Hüüp

Väikehüüp

Rabahani

Suur-laukhani

Hallhani

Kanada lagle

Laanepüü

Nurmkana

Haukad

Viud

Vesipapp

Rukkirääk

Mudanepp

Koovitajad

Mustsaba-vigle

Tutt-tiir

Öösorr

Kolmvarvas-rähn

Falco sp.

Tachybaotus ruficollis

Podiceps grisegena

Podiceps nigricollis

Botaurus stellaris

Ixobrychus minutus

Anser fabalis

Anser albifrons

Anser anser

Branta canadensis

Bonasa bonasia

Perdix perdix

Accipiter sp.

Buteo sp.

Cinclus cinclus

Crex crex

Lymnocryptes minimus

Numenius sp.

Limosa limosa

Sterna sandvicensis

Caprimulgus europaeus

Picoides tridactylus

300

Sarvikpütt

Tuttpütt

Hallhaigur

Pardid

Vardid

Punanokk-vart

Ristpardid

Hahad

Kirjuhahk

Vaerad

Kosklad

Aul

Sõtkad

Lauk

Tait

Rooruik

Huik

Rüüdad

Kiivitaja

Podiceps auritus

Podiceps cristatus

Ardea cinerea

Anas sp.

Aythya sp.

Netta rufina

Tadorna sp.

Somateria sp.

Polysticta stelleri

Melanitta sp.

Mergus sp.

Clangula hyemalis

Bucephala sp.

Fulica atra

Gallinula chloropus

Rallus aquaticus

Porzana sp.

Pluvialis sp.

Vanellus vanellus

150

Kivirullija

Merisk

Tutkas

Metskurvits

Tikutaja

Veetallajad

Ännid

Väikekajakas

Tõmmukajakas

Väiketiir

Viired

Alk

Vöötsaba-vigle

Tirgud

Krüüsel

Turteltuvid

Kägu

Rähnid

Musträhn

Suur-kirjurähn

Väike-kirjurähn

Tuttlõoke

Nõmmelõoke

Sarviklõoke

Sinirind

Pääsulased

Nõmmekiur

Siidisaba

Peoleo

Mänsakud

Arenaria interpres

Haematopus ostralegus

Philomachus pugnax

Scolopax rusticola

Gallinago gallinago

Phalaropus sp.

Stercorarius sp.

Larus minutus

Larus fuscus

Sterna albifrons

Chlidonias sp.

Alca torda

Limosa lapponica

Uria sp.

Cepphus grylle

Streptopelia sp.

Cuculus canorus

Picus sp.

Dryocopus martius

Dendrocopos major

Dendrocopos minor

Galerida cristata

Lullula arborea

Eremophila alpestris

Luscunia svecica

Hirundinidae

Anthus campestris

Bombycilla garrulus

Oriolus oriolus

Nucifraga sp.

150

Tildrid

Rislad

Jõgitiir

Randtiir

Kaelustuvi

Piiritaja

Väänkael

Põldlõoke

Metskiur

Sookiur

Västrikud

Käblik

Võsaraat

Tringa sp.

Calidris sp.

Sterna hirundo

Sterna paradisaea

Columba palumbus

Apus apus

Jynx torquilla

Alauda arvensis

Anthus trivialis

Anthus pratensis

Motacilla sp.

Troglodytes troglodytes

Prunella modularis

30

Punarind

Ööbikud

Lepalinnud

Täksid

Kivitäksid

Rästad (v.a. hallrästas)

Roolinnud

Ritsiklinnud

Põõsalinnud

Käosulased

Lehelinnud

Pöialpoisid

Kärbsenäplased

Roohabekas

Sabatihased

Tihaslased

Puukoristajad

Porr

Kukkurtihane

Õgijad (v.a. hallõgija)

Kuldnokk

Põldvarblane

Vindid

Koldvint

Ohakalinnud

Käbilinnud

Karmiinleevike

Männileevike

Leevike

Suurnokk-vint

Tsiitsitajalased

Erithacus rubecula

Luscinia sp.

Phoenicurus sp.

Saxicola sp.

Oenanthe sp.

Turdus sp.

Acrocephalus sp.

Locustella sp.

Sylvia sp.

Hippolais sp.

Phylloscopus sp.

Regulus sp.

Muscicapidae

Panurus biarmicus

Aegithalos sp.

Paridae

Sitta sp.

Certhia familiaris

Remiz pendulinus

Lanius sp.

Sturnus vulgaris

Passer montanus

Fringilla sp.

Serinus serinus

Carduelis sp.

Loxia sp.

Carpodacus erythrinus

Pinicola enucleator

Pyrrhula pyrrhula

Coccothraustes coccothraustes

Emberizidae

30

Imetajad

Looma nimetus

Krooni isendi kohta

Pruunkaru

Ilves

Ahm

Ursus arctos

Felis lynx

Gulo gulo

15 000

Põder

Punahirv

Alces alces

Cervus elaphus

9000

Hallhüljes

Viigerhüljes

Pringel

Naarits

Saarmas

Lendorav

Halichoerus grypus

Phoca hispida

Phocoena phocoena

Mustela lutreola

Lutra lutra

Pteromys volans

6000

Metskits

Metssiga

Capreolus capreolus

Sus scrofa

3000

Nugis

Mäger

Punarebane

Kährik

Kobras

Martes sp.

Meles meles

Vulpes vulpes

Nyctereutes procyonoides

Castor fiber

1500

Pähklinäpp

Siil

Orav

Lagrits

Ondatra

Jänes

Tuhkur

Kärp

Nirk

Muscardinus avellanarius

Erinaceus sp.

Sciurus vulgaris

Eliomys quercinus

Ondatra zibethicus

Lepus sp.

Mustela putorius

Mustela erminea

Mustela nivalis

300

Käsitiivalised

Chiroptera

75

Karihiired

Vesimutt

Sorex sp.

Neomys fodiens

15

Selgrootud

Looma nimetus

Krooni isendi kohta /
cm kohta

Harilik ebapärlikarp

Margaritifera margaritifera

1500

Jõevähk

Astacus astacus

50

Apteegikaan

Hirudo medicinalis

15

Kuklase Formica spp. pesad – pesa läbimõõdu iga sentimeetri kohta, maapinnalt mõõdetult

30


2. KAHJU HÜVITAMISE MÄÄRAD TAIMESTIKU KAHJUSTAMISE KORRAL

Taime nimetus

Krooni taime kohta

Harilik jugapuu

Harilik luuderohi

Taxus baccata

Hedera helix

1800

Lääne-sõrmkäpp

Püramiidjas koerakäpp

Harilik kikkapuu

Mets-õunapuu

Dactylorhiza praetermissa

Anacamptis pyramidalis

Euonymus europaea

Malus sylvestris

600

Sinine kopsurohi

Rand-ogaputk

Lõhnav käoraamat

Valge tolmpea

Punane tolmpea

Kaunis kuldking

Niidu-kuremõõk

Laukapuu

Mets-pirnipuu

Tuhkpihlakas

Mesimurakas

Alpi võipätakas

Pulmonaria angustifolia

Eryngium maritimum

Gymnadenia odoratissima

Cephalanthera longifolia

Cephalanthera rubra

Cypripedium calceolus

Gladiolus imbricatus

Prunus spinosa

Pyrus pyraster

Sorbus rupicola

Rubus arcticus

Pinquicula alpina

300

Hall käpp

Jumalakäpp

Arukäpp

Tõmmu käpp

Lehitu pisikäpp

Balti sõrmkäpp

Täpiline sõrmkäpp

Russowi sõrmkäpp

Leeder-sõrmkäpp

Ruthe sõrmkäpp

Sile tondipea

Sinine emajuur

Püsiksannikas

Harilik sügislill

Mets-kuukress

Kärbesõis

Kollane käoking

Põhja-lipphernes

Silmjärvikas

Harilik kobarpea

Mägi-kadakkaer

Nõtke näkirohi

Harilik näsiniin

Siberi võhumõõk

Vesilobeelia

Järv-lahnarohi

Muda-lahnarohi

Võsu-liivsibul

Orchis militaris

Orchis mascula

Orchis morio

Orchis ustulata

Epipogium aphyllum

Dactylorhiza baltica

Dactylorhiza cruenta

Dactylorhiza russowii

Dactylorhiza sambucina

Dactylorhiza ruthei

Dracocephalum ruyschiana

Gentiana pneumonanthe

Swertia perennis

Colchicum autumnale

Lunaria rediviva

Ophrys insectifera

Aconitum lasiostomum

Oxytropis sordida

Littorella uniflora

Ligularia sibirica

Cerastium alpinum

Najas flexilis

Daphne mezereum

Iris sibirica

Lobelia dortmanna

Isoetes lacustris

Isoetes echinospora

Jovibarba sobolifera

180

Palu-karukell

Vööthuul-sõrmkäpp

Kahkjaspunane sõrmkäpp

Kuradi sõrmkäpp

Tumepunane neiuvaip

Laialehine neiuvaip

Soo-neiuvaip

Harilik käoraamat

Ainulehine sookäpp

Harilik sookäpp

Harilik muguljuur

Soohiilakas

Väike käopõll

Rohekas õõskeel

Kõdu koralljuur

Valge vesiroos

Väike vesiroos

Kahelehine käokeel

Rohekas käokeel

Saaremaa robirohi

Väike-vesikupp

Karukold

Mets-vareskold

Nõmm-vareskold

Harilik sookold

Koldjas selaginell

Vitsosi

Karedahambaline osi

Alssosi

Kummeli-võtmehein

Haruline võtmehein

Müür-raunjalg

Pruun raunjalg

Põhja-raunjalg

Paas-kolmissõnajalg

Odajas astelsõnajalg

Sudeedi põisjalg

Ida-kiviürt

Pisilina

Püramiidjas akakapsas

Jalgtarn

Pulsatilla patens

Dactylorhiza fuchsii

Dactylorhiza incarnata

Dactylorhiza maculata

Epipactis atrorubens

Epipactis helleborine

Epipactis palustris

Gymnadenia conopsea

Malaxis monophyllos

Malaxis paludosa

Herminium monorchis

Liparis loeselii

Listera cordata

Coeloglossum viride

Corallorhiza trifida

Nymphaea alba

Nymphaea candida

Platanthera bifolia

Platanthera chlorantha

Rhinanthus osiliensis

Nuphar pumila

Lycopodium clavatum

Diphasium complanatum

Diphasium tristachyum

Lycopodiella inundata

Selaginella selaginoides

Equisetum moorei

Equisetum trachyodon

Equisetum scirpoides

Botrychium multifidum

Botrychium matricariifolium

Asplenium ruta-muraria

Asplenium trichomanes

Asplenium septentrionale

Gymnocarpium robertianum

Polystichum lonchitis

Cystopteris sudetica

Woodsia ilvensis

Radiola linoides

Ajuga pyramidalis

Carex rhizina

60

Aas-karukell

Aasnelk

Harilik käokuld

Pulsatilla pratensis

Dianthus superbus

Helichrysum arenarium

30

Muud kaitstavad taimeliigid

5

 

 


Lisa 2
Vabariigi Valitsuse 25. juuli 1995. a.
määruse nr. 275 juurde

Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitamise kord

1. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamisena mõistetakse käesolevas korras looduskeskkonnale kahju tekitamist looduslike taimede kogumise või loomade tapmise või muul viisil looduslike taimede või loomade vigastamise või hävitamise teel, kui sellise tegevusega kaasneb seaduste või teiste õigusaktide nõuete rikkumine, välja arvatud metsarikkumine.

2. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamisel kahjustajalt sissenõutava hüvitise suuruse määramisel kohaldatakse loodusliku taimestiku kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamise määrasid ning loomastiku kahjustamisega tekitatud kahju hüvitamise määrasid.

3. Looduslike taimede kahjustamise korral, kui taim hävis, nõutakse kahju sisse täismäära ulatuses. Taime vigastamise korral, kui vigastus ei too kaasa taime hävimist, nõutakse kahju sisse vastava määra pooles ulatuses.

4. Loomade kahjustamisel kohaldatakse täismäära nii looma hukkumisel kui ka tema vigastamise puhull.

5. Jahiuluki vigastamisel või tabamisel jahipidamisõiguseta isiku poolt või uluki vigastamisel või tabamisel kohas, mis ei kuulu jahiloa väljaandja jahipiirkonda, samuti kui suurulukijahil kütiti rohkem loomi kui oli välja antud jahilube, või kui suuruluki küttimise loale jäeti uluki tabamise või haavamise kohta vastav märkus tegemata, nõutakse kahjuhüvitis sisse täismääras, välja arvatud käesoleva korra punktis 7 nimetatud juhul.

6. Suurulukijahil lubatust vanema või sooliselt vale uluki küttimisel kahjuhüvitist ei nõuta.

7. Tiine looma kahjustamisel, samuti lindude kahjustamisel pesitsusajal või kalade kahjustamisel püügieeskirjadega kehtestatud keeluajal või -kohas kohaldatakse vastavat määra kolmekordses ulatuses.

8. Linnupesade kahjustamisel või linnumunade ebaseaduslikul kogumisel kohaldatakse vastavale linnule kehtestatud määra sõltuvalt kahjustuse suurusest selle määra pooles kuni täies ulatuses.

9. Kotkaste ja must-toonekurgede kaitse alla võetud pesapaikade, pesade või märgistatud pesapuude vigastamisel või hävitamisel kohaldatakse vastavale linnule kehtestatud määra viiekordses ulatuses.

10. Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju nõuavad sisse kohtu kaudu, kui isik ei hüvita kahju vabatahtlikult, looduskaitse-, metsa- ja jahijärelevalveorganid.

11. Loodusliku taimestiku ja loomastiku kahjustamise kohta koostatakse keskkonnaministri poolt kehtestatud vormi kohane akt. Akti koostamise õigus on käesoleva korra punktis 10 nimetatud organitel (nende järelevalvepädevusega ametiisikutel).

12. Looduslikule taimestikule ja loomastikule tekitatud kahju hüvitis laekub Keskkonnafondi vastava maakonna osafondi, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti. Jahiulukivarude kahjustamisel kuulub vastav kahjuhüvitis kandmisele Keskkonnafondi vastava maakonna osafondi jahinduse sihtkapitali.

/otsingu_soovitused.json