Teksti suurus:

Arvestusliku vaesuspiiri kehtestamise ja puudustkannatavate perekondade sotsiaalse kaitse kohta

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 61, 852

Arvestusliku vaesuspiiri kehtestamise ja puudustkannatavate perekondade sotsiaalse kaitse kohta

Vastu võetud 02.09.1993 nr 276

(õ) 1.12.2008 14:45

Puudustkannatavatele perekondadele ja üksikisikutele täiendava sotsiaalabi andmiseks Vabariigi Valitsus määrab:

1. Lähtudes füsioloogilisest elatusmiinimumist, kehtestada arvestuslik vaesuspiir vabariigi alalistele elanikele täiendava sotsiaalabi ja materiaalse toetuse andmiseks.

2. Kinnitada "Erineva suuruse ja koosseisuga perekondade tarbimiskoefitsiendid ja arvestusliku vaesuspiiri suurus" (juurde lisatud).

3. Sotsiaalministeeriumil arvestada ja esitada üks kord poolaastas Vabariigi Valitsusele vaesuspiiri korrigeeritud suurus, lähtudes elukalliduse muutusest, mida hinnatakse Statistikaameti poolt fikseeritud tarbijahinnaindeksi põhjal.

4. Sotsiaalministeeriumil töötada koos Rahandusministeeriumiga ühe kuu jooksul välja käesoleva määruse rakendamise juhend ja sotsiaalabi taotleja kaart, et võimaldada allpool vaesuspiiri elavatele isikutele toetuste, kompensatsioonide ja soodustuste maksmist kohalike sotsiaalabitalituste kaudu.

5. Majandusministeeriumil töötada koos Rahandusministeeriumi, Justiitsministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumiga välja allpool vaesuspiiri elavate perekondade osaliselt või täielikult maksejõuetuks tunnistamise seaduse eelnõu.

6. Rahandusministeeriumil näha 1994. aasta eelarve projektis ette rahalised vahendid käesoleva määruse täitmiseks.

7. Lubada Tööturuametil kasutada 1993. aastal töötute abirahaks ettenähtud summasid allpool vaesuspiiri elavatele alaealiste lastega töötute perekondadele ühekordse lisatoetuse maksmiseks.

 

Minister peaministri ülesannetes L. HÄNNI

Sotsiaalminister M. LAURISTIN

Riigisekretär Ü. KAEVATS

 
Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse 2. septembri 1993. a
määrusega nr 276

Erineva suuruse ja koosseisuga perekondade tarbimiskoefitsiendid ja arvestusliku vaesuspiiri suurus

1. Tarbimiskulutused ühe pereliikme kohta on perekonnas väiksemad kui üksi elaval isikul, sõltudes nii perekonna suurusest kui ka vanuselisest koosseisust. Seetõttu on sotsiaalabi andmisel vajalik diferentseerida seda ka sõltuvalt perekonna suurusest ja vanuselisest koosseisust.

2. Sotsiaalabi määramise kriteeriumi arvutamisel võib kasutada erinevatele perekondadele Eurostati poolt väljatöötatud tarbimisüksuste ekvivalentskaalat (OECD indeks), mis on kasutusel Lääne-Euroopas. Pereliikmete summaarne vaesuspiir arvestatakse järgmise reegli kohaselt: fikseeritud vaesuspiiri suurus korrutatakse summaarse tarbimiskoefitsiendiga, kus perekonna esimene täiskasvanu = 1; kõik teised täiskasvanud ja lapsed vanuses 14-18 aastat = 0,7; kõik alla 14 aasta vanused lapsed = 0,5.

3. Erinevate perekondade tarbimiskoefitsiendid ja sellest tuletatud vaesuspiiri näitajad on järgmised:

_____________________________________________________________________
Jrk.  Pereliikmete Vanuseline koosseis (arv) Perekonna Perekonna
nr.    arv      _____________________  tarb.  vaesuspiir
           täiskasvanu laps  laps  koefit-
                 14-18.a alla  sient
                      14.a.
_____________________________________________________________________
1.   1-liikmeline    1      -    -  1.0   280
 
2.   2-liikmeline    2      -    -  1,7   476
    - " -       1      1    -  1,7   476
    - " -       1      -    1  1,5   420
 
3.   3-liikmeline    3      -    -  2,4   672
    - " -       2      1    -  2,4   672
    - " -       2      -    1  2,2   616
    - " -       1      2    -  2,4   672
    - " -       1      1    1  2,2   616
    - " -       1      -    2  2,0   560
4.   4-liikmeline    4      -    -  3,1   868
    - " -       3      1    -  3,1   868
    - " -       3      -    1  2,9   812
    - " -       2      2    -  3,1   868
    - " -       2      1    1  2,9   812
    - " -       2      -    2  2,7   756
    - " -       1      3    -  3,1   868
    - " -       1      2    1  2,9   812
    - " -       1      1    2  2,7   756
    - " -       1      -    3  2,5   700
5.   5-liikmeline    5      -    -  3,8   1064
    - " -       4      1    -  3,8   1064
    - " -       4      -    1  3,6   1008
    - " -       3      2    -  3,8   1064
    - " -       3      1    1  3,6   1008
    - " -       3      -    2  3,4   952
    - " -       2      3    -  3,8   1064
    - " -       2      2    1  3,6   1008
    - " -       2      1    2  3,4   952
    - " -       2      -    3  3,2   896
    - " -       1      4    -  3,8   1064
    - " -       1      3    1  3,6   1008
    - " -       1      2    2  3,4   952
    - " -       1      1    3  3,2   896
    - " -       1      -    4  3,0   840
6.   6-liikmeline    6      -    -  4,5   1260
    - " -       5      1    -  4,5   1260
    - " -       5      -    1  4,3   1204
    - " -       4      2    -  4,5   1260
    - " -       4      1    1  4,3   1204
    - " -       4      -    2  4,1   1148
    - " -       3      3    -  4,5   1260
    - " -       3      2    1  4,3   1204
    - " -       3      1    2  4,1   1148
    - " -       3      -    3  3,9   1092
    - " -       2      4    -  4,5   1260
    - " -       2      3    1  4,3   1204
    - " -       2      2    2  4,1   1148
    - " -       2      1    3  3,9   1092
    - " -       2      -    4  3,7   1036
    - " -       1      5    -  4,5   1260
    - " -       1      4    1  4,3   1204
    - " -       1      3    2  4,1   1148
    - " -       1      2    3  3,9   1092
    - " -       1      1    4  3,7   1036
    - " -       1      -    5  3,5   980
Õiend
Akti metaandmetesse lisatud avaldamise andmed, parandatud vorming.