Teksti suurus:

Soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione käsitlevate õigusaktide osalise muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 24, 398

Välja kuulutanud
Vabariigi President
30.03.1994 otsus nr 299

Soodustingimustel vanaduspensione ja väljateenitud aastate pensione käsitlevate õigusaktide osalise muutmise seadus

Vastu võetud 23.03.1994

§ 1. Soodustingimustel vanaduspensionide seaduses (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Soodustingimustel vanaduspensioni arvutamise aluseks isikule, kes vastab käesoleva seaduse § 1 punkti 1 2. või 3. lõikes toodud tingimustele, on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse iga käesoleva seaduse § 1 punkti 1 1. lõikes nimetatud töödel töötatud aasta eest 2,0 protsenti miinimumpalgast, allmaatöödel töötanud isikutele 3,0 protsenti miinimumpalgast iga allmaatöödel töötatud aasta eest ning iga ülejäänud pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa miinimumpalgast, lähtudes kogu pensioniõiguslikust staažist riiklike elatusrahade seaduse §-s 7 sätestatud korras.»;

2) paragrahvi 3 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Soodustingimustel vanaduspensioni arvutamise aluseks isikule, kes vastab käesoleva seaduse § 1 punkti 2 2. või 3. lõikes toodud tingimustele, on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse iga käesoleva seaduse § 1 punkti 2 1. lõikes nimetatud töödel töötatud aasta eest 1,5 protsenti miinimumpalgast ning iga ülejäänud pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa miinimumpalgast, lähtudes kogu pensioniõiguslikust staažist riiklike elatusrahade seaduse §-s 7 sätestatud korras.».

§ 2. Väljateenitud aastate pensionide seaduses (RT 1992, 21, 294; RT I 1993, 40, 596) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Väljateenitud aastate pensioni arvutamise aluseks on 85 protsenti miinimumpalgast, millele liidetakse 1,5 protsenti miinimumpalgast iga sellele pensionile õigust andva staaži aasta eest ning käesoleva seaduse §-s 6 nimetatud isikutel iga ülejäänud pensioniõigusliku staaži aastale vastav osa miinimumpalgast, lähtudes kogu pensioniõiguslikust staažist riiklike elatusrahade seaduse §-s 7 sätestatud korras»;

2) paragrahvi 10 3. ja 4. lõikes asendatakse sõna «rahvapensioni» sõnaga «miinimumpalga».

§ 3. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 293; RT I 1993, 40, 596) tehakse järgmised muudatused:

1) otsuse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi»;

2) punkti 6 alapunktis 3 asendatakse arv «1994» arvuga «1995»;

3) otsust täiendatakse uue punktiga 7 järgmises sõnastuses:

«7) Soodustingimustel vanaduspensionide seaduse (RT 1992, 21, 292; RT I 1993, 40, 596) § 4 1. lõikes sätestatud pensioni määramise tingimusi ei rakendata kuni sooduspensionide määramise uute aluste, nende pensionide määramise korra ja tingimuste jõustumiseni isikute suhtes, kellel on õigus pensionile Vabariigi Valitsuse 1992. aasta 16. juuli määrusega nr. 206 (RT 1992, 30, 401) kinnitatud soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelu nr. 1 või nr. 2 osa I «Mäetööd» alusel ning kes jätkavad töötamist nimetatud töödel.»

§ 4. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1992. aasta 14. mai otsuses «Eesti Vabariigi väljateenitud aastate pensionide seaduse rakendamise kohta» (RT 1992, 21, 295; RT I 1993, 40, 596) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) otsuse pealkirjast jäetakse välja sõnad «Eesti Vabariigi»;

2) punkti 4 4. ja 5. lõikes asendatakse sõna «rahvapensioni» sõnaga «miinimumpalga»;

3) punktis 7 asendatakse sõnad «kuni 1994. aastani» sõnadega «kuni väljateenitud aastate pensionide määramise uute aluste, nende pensionide määramise korra ja tingimuste jõustumiseni»;

4) punkti 8 alapunktis 3 asendatakse arv «1994» arvuga «1995».

§ 5. Käesoleva seadusega sätestatud muudatusi ja täiendusi rakendatakse alates 1994. aasta 1. aprillist.

  Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json