Teksti suurus:

Maamaksuseaduse § 11 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 28, 428

Maamaksuseaduse § 11 muutmise seadus

Vastu võetud 24.03.1994

(õ) 21.05.2008 17:20

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. aprilli 1994. a.
otsusega nr. 308

§ 1. Maamaksuseaduse (RT I 1993, 24, 428) §-s 11 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi teksti täiendatakse 2., 3. ja 4. lõikega järgmises sõnastuses:

«(2) Riiklikust ja kohalikust maamaksust võib kuni 1997. aasta 31. detsembrini vabastada vanadus- või invaliidsuspensioni saajaid, kelle kasutusõigus maale on tekkinud enne 1993. aasta 1. juulit – linnades 0,1 ha ja valdades 1,0 ha ulatuses – tingimusel, et maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu. Maksuvabastuste summa ühe maakasutaja kohta võib olla kuni 200 krooni aastas.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud maksuvabastuse taotluse vaatab isiku kirjaliku avalduse alusel läbi ja otsustab kohaliku omavalitsusüksuse täitevorgan omavalitsusüksuse volikogu poolt kehtestatud korras. Maksuvabastused vormistab maksuhaldur omavalitsusüksuse täitevorgani ettepanekul rahandusministri poolt kehtestatud korras.

(4) Käesoleva paragrahvi 2. lõike alusel antavatest maamaksuvabastustest tulenevat kohalike omavalitsusüksuste eelarvetulude vähenemist ei hüvitata riigieelarvest.»;

2) paragrahvi senine tekst loetakse 1. lõikeks, täiendades selle algust enne sõna «Põllumajandussaaduste» arvuga «(1)».

§ 2. Vabariigi Valitsus kehtestab käesoleva seaduse rakendamise korra.

§ 3. Käesolev seadus jõustub alates 1994. aasta riigieelarve vastava muudatuse jõustumisele järgnevast kuust, kuid mitte varem kui 1994. aasta 1. juulil.

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json