Teksti suurus:

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 30, 463

Eesti Panga seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 05.04.1994

(õ) 21.05.2008 19:05

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 20. aprilli 1994. a.
otsusega nr. 311

Lähtuvalt õiguskantsleri 1994. aasta 6. jaanuari ettepanekust tehakse Eesti Panga seaduses (RT I 1993, 28, 498) järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 1:

1) muudetakse 3. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Eesti Pank juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, käesolevast seadusest, muudest seadustest ja oma põhikirjast.";

2) muudetakse 4. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Eesti Panga õiguslikku seisundit võib muuta ainult Eesti Panga seaduse muutmise seaduse kaudu.";

3) muudetakse 5. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Eesti Panga ülesannete täitmiseks annab Eesti Panga Nõukogu välja otsuseid ning Eesti Panga president määrusi ja käskkirju."

§ 2. Paragrahvis 8:

1) muudetakse 1. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Eesti Panga Nõukogu liikmed nimetab Riigikogu Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekul. Eesti Panga president loetakse Eesti Panga Nõukogu liikmeks nimetatuks tema ametisse astumisel.";

2) jäetakse 2. lõikest välja sõna "valitavad";

3) muudetakse 3. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Eesti Panga Nõukogu liikmete hulka ei tohi kuuluda Vabariigi Valitsuse liikmed ja Eesti Panga töötajad peale Eesti Panga presidendi.";

4) muudetakse 5. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Eesti Panga Nõukogu koosseis nimetatakse viieks aastaks, välja arvatud Eesti Panga president, kelle liikmevolitused lõpevad tema vabastamisel Eesti Panga presidendi ametikohalt.";

5) lisatakse 7. ja 8. lõige järgmises sõnastuses:

"(7) Eesti Panga Nõukogu liikme nimetamisel Vabariigi Valitsuse liikmeks või Eesti Panga presidendiks või tööle asumisel Eesti Panka, nimetab Riigikogu Eesti Panga Nõukogu esimehe ettepanekul talle asendusliikme, kelle volitused lõpevad Eesti Panga Nõukogu liikme tagasiastumisel Eesti Panga Nõukogu liikmelisust välistavast ametist või Eesti Pangas töötamise lõppemisel.

(8) Eesti Panga Nõukogu koosseisu hiljem nimetatud liikmete volitused lõpevad samaaegselt Eesti Panga Nõukogu antud koosseisu volitustega."

§ 3. Paragrahvis 9 muudetakse 5. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Eesti Panga Nõukogu istungid on kinnised. Rahandusminister võtab istungitest osa sõnaõigusega."

§ 4. Paragrahvis 11:

1) muudetakse 1. lõike punkt 3 ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) panganduse operatiivne korraldamine Eesti Panga Nõukogu poolt kujundatud raha- ja panganduspoliitika põhiseisukohtade alusel;";

2) muudetakse 5. ja 6. lõige ning sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Eesti Panga president annab määrusi ja käskkirju.

(6) Eesti Panga presidendi määrused ja käskkirjad, mis on välja antud seaduste, Eesti Panga Nõukogu otsuste või muude õigusaktide alusel ja omavad normatiivset iseloomu, avaldatakse Riigi Teatajas."

§ 5. Paragrahvis 23 muudetakse 1. lõike punkt 3 ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) teha omanikele ettepanek kõrvaldada ametist juhtkonna liikmed, keda Eesti Pank loeb usalduse kaotanuks;".

§ 6. Paragrahvis 24 muudetakse 3. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Kui moratooriumi aja jooksul krediidiasutuse maksevõimet pole suudetud taastada, võib Eesti Pank kas moratooriumi ajal või selle lõpetamise otsuses kas tühistada krediidiasutusele antud litsentsi ja lubada tal ise ennast vastavalt oma põhikirjale ja Eesti Panga poolt määratud tähtajaks likvideerida, algatada pankrotimenetluse või määrata ta sundlikvideerimisele, mis toimub krediidiasutuste seaduses ettenähtud korras."

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json