Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-de 8, 12, 20–28, 30 ja 31 muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 33, 507

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.04.1994 otsus nr 323

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse §-de 8, 12, 20–28, 30 ja 31 muutmise seadus

Vastu võetud 13.04.1994

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257 ja 45, 565; 1992, 19, 275 ja 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254; RT I 1993, 35, 545 ja 45, 639) §-des 8, 12, 20–28, 30 ja 31 tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

I

§ 1. Paragrahvi 8 3. lõiget täiendatakse pärast sõnu «testament ei hõlma kogu õigusvastaselt võõrandatud vara» sõnadega «või testamendijärgne pärija (pärijad) on surnud».

§ 2. Paragrahvi 12 1. lõiget täiendatakse kahe lausega järgmises sõnastuses:

«Eraõiguslikule juriidilisele isikule, välja arvatud riigile kuuluvad juriidilised isikud ja taasriigistamise kohustatud subjektid, kes on tagastamisele kuuluva vara omandanud seaduslikus korras ostu-müügi lepingu alusel, hüvitab riik vara ostmisel tasutud summa. Hüvitamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 3. Paragrahvis 21:

1) muudetakse 1. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«Munitsipaliseerimise objekt on riigi omandis olev vara, mille üleandmine kohalikule omavalitsusele on vajalik tema ülesannete täitmiseks ja mida ei ole üldistes huvides otstarbekas jätta riigi omandisse. Riigi omandisse jääva vara nimekirja kinnitab Vabariigi Valitsus.»;

2) asendatakse 2. lõikes sõna «maaseaduses» sõnadega «maareformi seaduses» ja jäetakse välja sõnad «ja muude loodusobjektide».

§ 4. Paragrahvis 22:
1) asendatakse 1. lõikes sõnad «alevi, linna, vabariikliku linna ja maakonna» sõnadega «ja linna», sõna «territooriumil» asendatakse sõnaga «haldusterritooriumil» ja sõna «kasutuses» asendatakse sõnaga «valduses»

2) jäetakse 1. lõikest välja teine lause;

3) muudetakse 2. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Munitsipaliseerimise kohustatud subjektiks on valitsusasutused, ettevõtted ja muud organisatsioonid, kes on kohustatud üle andma nende valduses oleva riigi vara munitsipaalomandisse Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras.»

§ 5. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 23. Munitsipaliseerimise kord

Munitsipaliseerimise objektiks olev riigi vara antakse tasuta munitsipaalomandisse valla- või linnavolikogu taotlusel või valitsusasutuse ettepanekul kooskõlastatult valla- või linnavolikoguga seaduses määratud munitsipaliseerimist korraldava valitsusasutuse otsuse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras. Kui valla- või linnavolikogu ja munitsipaliseerimist korraldav valitsusasutus ei saavuta kokkulepet, otsustab küsimuse Vabariigi Valitsus.»

§ 6. Paragrahvis 24:

1) muudetakse 1.lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«Vara antakse munitsipaalomandisse valla- või linnavalitsuse ja munitsipaliseerimist korraldava valitsusasutuse poolt allakirjutatud vara üleandmise aktiga. Omandiõigus üleantavale varale läheb üle akti allakirjutamise päevast, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.»;

2) muudetakse 2. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud akti allakirjutamise päevast lähevad kohalikule omavalitsusele üle kõik munitsipaliseeritava varaga seotud lepingutest tulenevad õigused ja kohustused.»

§ 7. Tunnistatakse kehtetuks paragrahvid 25 ja 26.

§ 8. Paragrahvist 27 jäetakse välja teine lause.

§ 9. Paragrahvi 28 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Munitsipaliseerimist korraldav valitsusasutus võib munitsipaliseerimisele kuuluva vara üleandmise otsuses ette näha vastava kohaliku omavalitsuse kohustuse erastada munitsipaalomandisse antav vara määratud tähtajal.

(2) Ülalmärgitud kohustuse täitmata jätmise korral läheb erastamiskohustusega munitsipaalomandisse antud vara Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras tagasi riigi omandisse, kes viib erastamise ise läbi.»

§ 10. Paragrahv 30 2. lõige tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahv 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Ǥ 31. Vaidluste lahendamine seoses munitsipaliseerimisega

Vara munitsipaliseerimisel tehtud otsusega mittenõustumisel on õigus pöörduda kohtusse.»

§ 12. Paragrahvides 20 kuni 31 asendatakse sõna «omandus» sõnaga «omand», sõna «munitsipaalomandus» sõnaga «munitsipaalomand» ja sõnad «kohaliku omavalitsuse organ» sõnadega «kohalik omavalitsus» vastavas käändes.

§ 13. Avaldada Riigi Teatajas Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse parandatud tekst ühes kõigi selles tehtud muudatuste ja täiendustega.

II

Tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi seadus «Munitsipaliseerimise ja erastamisega tekkivate vaidluste kohtueelse lahendamise korra kohta» (RT 1992, 12, 191).

Riigikogu aseesimees Edgar SAVISAAR

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json