Teksti suurus:

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi elamuseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 40, 653

Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse ja Eesti Vabariigi elamuseaduse muutmise ja täiendamise seadus

Vastu võetud 11.05.1994

(õ) 13.07.2008 16:25

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 30. mai 1994. a.
otsusega nr. 340

I. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257 ja 45, 565; 19, 275 ja 33, 420; 1993, 15, 253; RT I 35, 545 ja 45, 639; 1994, 33, 507) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 12 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(4) Riigi, juriidilise isiku või munitsipaalomandis oleva elamu, mida füüsilised isikud kasutavad eluruumi üürilepingu alusel, kuulub tagastamisele ainult juhul, kui omandireformi õigustatud subjekt, kes nõuab elamu tagastamist, võtab endale kõik üürnikuga varem sõlmitud üürilepingust tulenevad õigused ja kohustused. Elamu tagastamisel kehtiv üürileping loetakse kehtivaks kolmeks aastaks, alates elamu omandiõiguse üleminekust õigustatud subjektile, kui üürnik ja omanik elamu tagastamisel ei lepi kokku teisiti. Tagastatavas elamus elavatel üürnikel on õigus taotleda uue eluruumi saamist."

II. Eesti Vabariigi elamuseaduses (RT 1992, 17, 254; RT I 1994, 28, 426) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 2. Paragrahvi 33 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kui kohus teeb käesolevas paragrahvis ettenähtud alustel otsuse uue üürilepingu sõlmimisest keeldumise kohta, kuuluvad üürnik ja temaga koos elavad isikud väljakolimisest keeldumise korral väljatõstmisele teist eluruumi vastu andmata. Väljatõstmisel käesoleva paragrahvi 1. lõike punktide 2 ja 3 alusel lasub kohalikul omavalitsusel kohustus käesoleva seaduse §-le 56 vastava eluruumi vastuandmiseks juhul, kui eluruum, millest välja tõsteti, oli riiklikus või munitsipaalomandis. Kui kohalikul omavalitsusel puuduvad võimalused eluruumi vastu andmiseks, on tal õigus taotleda riigilt vahendeid vastavate eluruumide väljaehitamiseks."

§ 3. Paragrahvi 45 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(1) Kui eluruum on remondikohustuse mittetäitmise tõttu üürileandja süül muutunud varisemisohtlikuks, on üürnikul ja temaga koos elavatel perekonnaliikmetel õigus nõuda üürileandjalt nende kindlustamist üürilepingu kehtivuse ajaks teise eluruumiga, mis vastab käesoleva seaduse §-s 56 sätestatud nõuetele."

§ 4. Paragrahvi 55 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Kui eluruumi üürileping lõpetatakse käesoleva paragrahvi 1. lõikes toodud alusel, annab üürnikule ja temaga koos elavatele perekonnaliikmetele teise, käesoleva seaduse §-s 56 sätestatud nõuetele vastava eluruumi riigi- või kohaliku omavalitsuse organ, kelle vajaduseks elamu lammutati. Vaidlused teise eluruumi andmise osas lahendatakse kohtus."

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json