Teksti suurus:

Martin Helme kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2019
Avaldamismärge:RT III, 01.03.2019, 1

Martin Helme kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 72

Kaebuse asjaolud

Martin Helme esitas 26.02.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 1-3/2019/10 „Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine“ peale.

Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 191 lg 1 kohaselt moodustab kohaliku omavalitsuse volikogu hääletamise korraldamiseks valimisjaoskonna territooriumil vähemalt viieliikmelise jaoskonnakomisjoni. Põltsamaa Vallavolikogu moodustas ülalnimetatud otsusega jaoskonnakomisjonid ja nimetas nende koosseisud.

Kaebuse esitaja on seisukohal, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) volitatud isik esitas vastavalt RKVS-i § 191 lg-le 4 ja 5 tähtaegselt Põltsamaa vallasekretärile jaoskonnakomisjoni liikmekandidaatide nimekirja ja kolme jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi avaldused.

Kaebuse esitaja väitel nähtub Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019. a otsusest nr 1-3/2019/10, et kõik EKRE esitatud jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadid on määratud jaoskonnakomisjonidesse asendusliikmeteks.

Kaebuse esitaja väitel esitas Kert Kingo 11.02.2019. a kaebuse Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 1-3/2019/10 peale, milles juhtis tähelepanu RKVS-i §-s 191 sätestatud jaoskonnakomisjoni moodustamise reeglitele ning leidis, et Põltsamaa Vallavolikogu on oma ülalnimetatud otsusega eiranud seaduses sätestatut. Kert Kingo palus kaebuses tagada Põltsamaa Vallavolikogu tegevuse seaduslikkus ja nimetada EKRE poolt jaoskonnakomisjonidesse tähtaegselt esitatud liikmekandidaadid vastavalt RKVS-i § 191 sätestatule jaoskonnakomisjonide liikmeteks.

Kaebuses esitatud väidete kohaselt arutas Põltsamaa Vallavolikogu  Kert Kingo esitatud kaebust Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 1-3/2019/10 peale 21.02.2019. a istungil.  Volikogu jäi oma varasema otsuse juurde, s.o ei muutnud oma otsust arvata EKRE jaoskonnakomisjonide liikmekandidaadid asendusliikmeteks, kuna EKRE esitas oma kandidaadid küll tähtaegselt, aga teiste erakondadega võrreldes järjekorras viimasena.

Kaebaja on seisukohal, et arvestades seda, et EKRE on esitanud ainult kolm jaoskonnakomisjoni liikmekandidaati ja asjaolu, et Põltsamaa vallas on kokku viis valimisjaoskonda, ei ole Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019. a otsus, millega määrati kõik EKRE esitatud liikmekandidaadid asendusliikmeteks, põhjendatud ning sellega on eiratud seaduses sätestatut.

Eeltooduga seoses leiab kaebuse esitaja, et Põltsamaa Vallavolikogu on rikkunud RKVS-i §-s 191 sätestatud jaoskonnakomisjonide moodustamise põhimõtteid ning palub tagada Põltsamaa vallas eelnimetatud rikkumise lõpetamine, samuti rakendada rikkujate suhtes vastutust tahtliku ja teadliku omavoli eest demokraatlike valimiste läbiviimise põhimõtete ja kehtiva seadusandluse eiramise eest.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69  kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Kaebuse esitamise õigus on sätestatud RKVS-i §-s 70 ja kaebusele esitatavad nõuded sama seaduse §-s 71.

2. Vabariigi Valimiskomisjon kontrollib alljärgnevalt kaebuse vastavust kaebusele esitatavatele nõuetele. Esmalt tuvastab Vabariigi Valimiskomisjon kaebaja ning seejärel kontrollib kaebuse esitamise õiguse olemasolu.

3. RKVS-i § 71 lg 2 teise lause kohaselt kirjutab erakonna kaebusele alla erakonna volitatud esindaja.

4. Vabariigi Valimiskomisjonile 26.02.2019. a Põltsamaa Vallavolikogu 31.01.2019. a otsuse nr 1-3/2019/10 „Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine“ esitatud kaebusele on alla kirjutanud Martin Helme, Riigikogu EKRE fraktsiooni aseesimees.

5. Martin Helmel ei ole mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri avalike andmete järgi õigust EKRE-t üksinda esindada, kuna registri kande kohaselt võivad EKRE-t esindada kolm juhatuse liiget ühiselt. Seega puudub Martin Helmel volitus esitada Vabariigi Valimiskomisjonile EKRE nimel kaebus.

6. Seega ei vasta Martin Helme esitatud kaebus RKVSi § 71 lg-le 2, mille kohaselt kirjutab erakonna kaebusele alla erakonna volitatud esindaja.  Sellest tulenevalt ei ole kaebajaks EKRE, vaid Martin Helme üksikisikuna.

7. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Martin Helme ei kandideeri 2019. aasta Riigikogu valimistel valimisringkonnas nr 9, kuhu Põltsamaa vald kuulub, teda ei ole esitatud Põltsamaa vallas jaoskonnakomisjoni liikme kandidaadiks ning kaebusest ei nähtu tema õiguste rikkumist muul viisil.

8. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Seega on üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal õigus esitada Vabariigi Valimiskomisjonile kaebus taotlusega tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming.

9. RKVS-i § 13 lg 1 kohaselt on valimiste korraldajad riigi valimisteenistus, valla- ja linnasekretärid, jaoskonnakomisjonid ja häältelugemiskomisjonid.

10. Martin Helme on esitanud kaebuse Põltsamaa Vallavolikogu otsuse peale. Põltsamaa Vallavolikogu ei ole valimiste korraldaja. Sellest tulenevalt ei ole RKVS-i kohaselt võimalik Põltsamaa Vallavolikogu otsuse peale Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust esitada.

11. Kui kaebus ei vasta ettenähtud nõuetele või kui see on esitatud ettenähtud korda rikkudes, siis RKVS-i § 71 lg 3 kohaselt võib Vabariigi Valimiskomisjoni jätta kaebuse läbi vaatamata.  Kuna Martin Helme kaebus ei vasta ettenähtud nõuetele ja kuna Põltsamaa Vallavolikogu otsuse peale ei ole võimalik Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust esitada, siis jätab Vabariigi Valimiskomisjon Martin Helme kaebuse läbi vaatamata.

12. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et vastavalt haldusmenetluse seaduse § 75 lg-le 1 oleks vallavolikogu otsust olnud võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal vaiet esitama õigustatud isik otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, esitades vaide Põltsamaa Vallavolikogule haldusmenetluse seadusega vaidemenetlusele kehtestatud korras. Otsuse peale on kaebeõigusega isikul õigus esitada kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustiku §-s 46 sätestatud tähtaegadel ja halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Martin Helme kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json