Teksti suurus:

Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2019
Avaldamismärge:RT III, 01.03.2019, 2

Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 73

Kaebuse asjaolud ja sisu

20.02.2019 esitas Argo Mõttus Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles vaidlustab valimiste veebilehel www.valimised.ee loenduri (taimeri) olemasolu.

Taimer andis enne elektroonilise hääletamise (e-hääletamise) algust teada e-hääletamise algus- ja lõppaja ning näitas jooksvalt e-hääletamise alguseni jäänud aega päevades, tundides ja minutites. Kaebaja esitas 17.02.2019 riigi valimisteenistusele selgitustaotluse küsimusega, mis eesmärgiga on e-hääletamise taimer valimised.ee pealehel. Riigi valimisteenistus vastas 18.02.2019 e-kirjaga, et loendur on informatiivse tähendusega.

Kaebaja väidab, et kandidaatide registreerimiseks esitamise toimingu tähtaja kohta sellist informatiivset taimerit kodulehel ei olnud. Kaebaja viitab valimiste veebilehel olevale tabelile „Valimistoimingud ja tähtajad 2019. a Riigikogu valimistel“, kus on kirjas nii kandidaatide registreerimiseks esitamise kui ka e-hääletamise tähtajad.

Kaebaja taotleb e-hääletamise algusaega näitava ja kõigi järgnevate taimerite põhiseadusevastaseks tunnistamist. Lisaks taotleb kaebaja ebavõrdse kohtlemise eest tekitatud kahju hüvitamist. Kaebaja palub viidates PSJKS § 38 lg-le 2 edastada kaebuse ka Riigikohtule.

Kaebaja leiab, et valimiste ühetaolisuse ehk võrdsuse põhimõttest tulenevalt ei tohi ühele toimingule (suunatud osadele hääleõiguslikele kodanikele ehk hääletamisõigust omavaile kodanikele) sellist taimerit lisada ja teisele toimingule (suunatud teistele hääleõiguslikele kodanikele ehk kandideerimisõigust omavaile kodanikele) üldse lisamata jätta. Kaebusest järeldub, et kaebaja mõtleb toimingu all, millele taimerit ei olnud lisatud, kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja valimiste veebilehel äratoomist. Kaebaja väidab viidates Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 04.02.2019 lahendile kohtuasjas 5-19-1, et ühele toimingule sellise lisainformatsiooni lisamise ja teisele toimingule mittelisamise puhul on tegemist ebavõrdse kohtlemisega. Kaebaja leiab, et teda diskrimineeritakse, kuna ta on jäetud ilma informatsioonist, mis toonuks tähtajale rohkem selgust. Kaebaja põhjendab kaebust RKVS § 1 lg 2 ja põhiseaduse sätete rikkumisega.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja taotleb e-hääletamise algusaega näitava ja kõigi järgnevate taimerite põhiseadusevastaseks tunnistamist. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole informatsiooni tunnistamine põhiseadusevastaseks. Vabariigi Valimiskomisjoni ülesanne on mh valvata valimiste korraldajate tegevuse järele ja lahendada nende toimingute peale esitatud kaebusi. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale.

2. Käesoleval juhul on A. Mõttus esitanud Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles vaidlustab riigi valimisteenistuse poolt veebilehele www.valimised.ee e-hääletamise toimumise kohta loenduri (taimeri) lisamist, mis enne e-hääletamise algust andis teada e-hääletamise algus- ja lõppaja ning näitas jooksvalt e-hääletamise alguseni jäävat aega.

3. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16).

4. Veebilehel www.valimised.ee on riigi valimisteenistus avaldanud kandideerimis- ja hääletamistoimingute tähtajad. Loenduri (taimeri) puhul on tegemist lisainformatsiooniga e-hääletamise kohta, mille avaldamine ei mõjuta kuidagi kellegi õigust kandideerida või hääletada. Kaebusest ei nähtu, et kaebaja subjektiivseid õigusi oleks rikutud.

5. Kandidaatide registreerimiseks esitamise tähtaja küsimuses on A. Mõttus juba esitanud kaebuse, taotledes riigi valimisteenistuse toimingu, millega tema kandideerimisdokumente vastu ei võetud, seadusevastaseks tunnistamist ning tema Riigikogu valimiste kandidaadiks registreerimist. Vabariigi Valimiskomisjon jättis 21.01.2019 otsusega nr 64 kaebuse rahuldamata. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis 04.02.2019 otsusega kohtuasjas nr 5-19-1 rahuldamata A. Mõttuse kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 21.01.2019 otsuse peale.

6. Kaebaja taotleb ka kaebuse edastamist Riigikohtule. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et kaebuse Riigikohtule saab kaebaja esitada pärast asja lahendamist Vabariigi Valimiskomisjonis (RKVS § 721, PSJKS § 38 lg 1). Kaebus esitatakse Riigikohtule Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

7. Seega ei vasta kaebus RKVS-i § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS-i § 71 lg 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Argo Mõttuse kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json