Teksti suurus:

Virgo Kruve kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2019
Avaldamismärge:RT III, 01.03.2019, 3

Virgo Kruve kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 27.02.2019 nr 74

Kaebuse asjaolud

Virgo Kruve esitas 23.02.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse selle kohta, et kuna valijarakendus ei võimaldanud tal samal päeval elektroonilist hääletamist üritades hääletada tühja sedeliga võrdväärselt pabersedeliga hääletajatega, on tema valimise vabadust rikutud.

Kaebaja leiab, et elektrooniliseks hääletamiseks kasutatav valijarakendus ei vasta põhiseaduse ja elektroonilist hääletamist sätestava Riigikogu valimise seaduse (RKVS) nõuetele. Põhiseaduse § 60 kohaselt on valimised vabad. Kaebaja on seisukohal, et jaoskonnas pabersedeliga hääletades on võimalus jätta pabersedel tühjaks ning see ei tohi olla välistatud ka elektroonilisel hääletamisel vastavalt RKVS-i § 484 lg-tele 3 ja 4.

Seetõttu taotleb kaebaja elektroonilise hääletamise korral tühja sedeliga hääletamise võimaluse loomist, käesolevatel valimistel aga – arvestades seda, et paari päevaga ei ole võimalik valimisprogrammi muuta – elektroonilise hääletamise peatamist, häälte tühistamist ning valimispäeval jaoskonnas hääletamisele üleskutsumist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul vaidlustab kaebaja riigi valimisteenistuse tegevusetust, st elektroonilise hääletamise valijarakendusse sellise valiku lisamata jätmist, millega isikul oleks võimalik hääletada ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit märgistamata.

2. V. Kruve esitas 8.10.2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu 2017. aasta valimistel samasisulise kaebuse, milles taotles samuti elektroonilise hääletamise korral tühja sedeliga hääletamise võimaluse loomist, aga – arvestades seda, et paari päevaga ei ole võimalik valimisprogrammi muuta – elektroonilise hääletamise peatamist, häälte tühistamist ning valimispäeval jaoskonnas hääletamisele üleskutsumist. Vabariigi Valimiskomisjon jättis V. Kruve kaebuse oma 11.10.2017. a otsusega nr 34 rahuldamata. V. Kruve esitas 13.10.2017. a Riigikohtule kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 11.10.2017. a otsuse nr 34 tühistamiseks. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis oma 24.10.2017. a otsusega kohtuasjas nr 5-17-32 V. Kruve kaebuse rahuldamata.

3. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) pabersedeliga hääletamise regulatsioon on samasugune nagu Riigikogu valimise seaduses. Elektrooniline hääletamine korraldatakse Riigikogu valimise seaduses sätestatud korras ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel.

4. Arvestades seda, et asjassepuutuvad regulatsioonid on KOVVS-is ja RKVS-is ühesugused ning et Vabariigi Valimiskomisjon on 11.10.2017. a otsusega jätnud V. Kruve samasisulise kaebuse rahuldamata, samuti on seda teinud Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 24.10.2017. a otsusega ning kuna V. Kruve ei ole esitanud oma 23.02.2019. a kaebuses ühtegi täiendavat asjaolu, jätab Vabariigi Valimiskomisjon V. Kruve 23.02.2019. a kaebuse rahuldamata Vabariigi Valimiskomisjoni 11.10.2017. a otsuses nr 34 nimetatud põhjustel.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 72 lõike 3 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Virgo Kruve kaebus rahuldamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json