Teksti suurus:

Kuldar Veere kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2013, 5

Kuldar Veere kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 22

Kaebuse asjaolud

Otepää Valla Valimiskomisjon jättis 12.09.2013 otsusega nr 8 kandidaadiks registreerimata Valimisliidu Otepää Kodanik esitatud kandidaadi Ene Reedi (otsuse p 2), kuna isik ei vasta KOVVS § 5 lõikes 5 ja Vabariigi Valimiskomisjoni 7.07.2009 määruse nr 17 “Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel“ § 1 lõike 1 punktis 2 sätestatud nõuetele. Otsuse kohaselt ei asunud Ene Reedi püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel 1.08.2013 seisuga Otepää vallas.

 

Menetluse käik

13.09.2013 esitas Valimisliidu Otepää Kodanik volitatud esindaja Kuldar Veere Valga Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotles Otepää Valla Valimiskomisjoni 12.09.2013 otsuse nr 8 tühistamist punkti 2 osas ja Ene Reedi kandidaadiks registreerimist Valimisliidu Otepää Kodanik nimekirjas.

Kaebuse kohaselt esitas Ene Reedi elukohateate oma elukoha registreerimiseks Otepää valda esimest korda 9.07.2013 ja teist korda 10.07.2013. Valimisliit Otepää Kodanik esitas kandidaadid registreerimiseks 10.09.2013. Registreerimisdokumentide esitamisel teavitas Otepää Valla Valimiskomisjoni esimees Neeme Sild valimisliidu volitatud esindajat sellest, et Ene Reedi ei saa kandideerida ning tegi ettepaneku Ene Reedi kandidaatide nimekirjast välja võtta.

Ene Reedi tegi seejärel kindlaks, et tema 10.07.2013 elukohateate avaldus oli jäetud rahuldamata. Seejärel pöördus Ene Reedi rahvastikuregistri tehnilise toe poole. Tehnilise toe andmetel tehti otsus avaldust mitte rahuldada 24.07.2013. Täiendava järelepärimise tulemusena saadi teada põhjendus, mille kohaselt RRS § 40 lõige 5 sätestab, et ruum, mille aadressi isik elukohateates elukohana märgib, peab olema elamu või korter, mis on kasutatav alaliseks elamiseks. EhS § 32 lg 2 järgi peab ehitise kasutamiseks olema kasutusluba, mille võib ehitise püstitamisel väljastada ka ehitise osale (EhS § 33 lg 5). Isiku kinnistul asuva ehitise kasutamiseks ei ole omanik kasutusluba taotlenud. Kuna kasutusluba ei ole väljastatud, ei ole kinnistul asuvad ehitised kasutatavad alaliselt.

Kaebuse kohaselt on ülaltoodud põhjendus selgelt alusetu, kuna vald on väga hästi teadlik, et Reedide pere elab nimetatud aadressil ning nende lapsed käivad Otepää valla haridusasutustes ja kasutavad sellelt aadressilt kooli saamiseks ka valla õpilasbussi.

Kaebuse kohaselt on Otepää vald eiranud HMS-ist tulenevaid nõudeid haldusmenetlusele, kui on välja andnud negatiivse sisuga otsuse, aga ei ole eelnevalt andnud isikule võimalust oma seisukohtade esitamiseks ega ole ka otsust kätte toimetanud. Haldusakt hakkab kehtima hetkest, mil see on kätte toimetatud. RRS näeb § 40 lõike 5 punktides 1 ja 2 ette erandid kasutusloata ehitise kohta. Käesoleval juhul ei nähtu, et vald oleks seda selgitanud või uurinud välja olulised asjaolud.  

Valga Maakonna Valimiskomisjon jättis 18.09.2013 otsusega Kuldar Veere 13.09.2013 kaebuse rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et valla ja linna valimiskomisjon peab kandidaatide registreerimise otsuse tegemisel lähtuma nõuetest, mis on sätestatud KOVVS § 5 lõigetes 5 ja 6. KOVVS § 5 lõikes 5 toodud püsiva elukoha nõue valimisaasta 1. augusti seisuga on obligatoorne tingimus kandideerimisel. KOVVS § 5 lõike 5 sõnastus on ühemõtteline ja selge ning rakendamine on valimiskomisjonidele kohustuslik. Riigikohus on lahendis 3-4-1-1-15-09 märkinud, et valimiskomisjonid ei või anda seaduse normile sellele vastuolus olevat tõlgendust ja selle tulemusena jätta normi kohaldamata. Vastupidiselt tegutsedes seaksid valimiskomisjonid end sisuliselt seadusandja tasemele. Kuigi Riigikohtu otsuse puhul oli tegemist hääletamissedelite kehtivuse hindamisega, siis seadusandja on näinud ette ka kindlad kriteeriumid isikute kandideerimisel kohaliku omavalitsuse volikogudesse. Selleks on vastavus KOVVS § 5 lõigetele 5 ja 6 ning vastupidisele seisukohale asumine valimiskomisjoni poolt oleks seadusandja tahte eiramine.

Ülaltoodust tulenevalt leidis maakonna valimiskomisjon, et valla või linna valimiskomisjonil puudub kaalutlusõigus püsiva elukoha tuvastamiseks ning vastavalt RRS-ile tegeleb sellega kohalik omavalitsus, mistõttu Otepää Valla Valimiskomisjon on kohaldanud seadust õigesti. Maakonna valimiskomisjon täpsustas, et maakonna valimiskomisjoni pädevusse ei kuulu kohaliku omavalitsuse poolt vastuvõetud haldusaktide kohta järelevalve teostamine ning nende vaidlustamine käib haldusmenetluse või halduskohtumenetluse korras.


Kaebuse sisu

Valimisliidu Otepää Kodanik volitatud esindaja Kuldar Veere esitas 20.09.2013 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotleb Valga Maakonna Valimiskomisjoni 18.09.2013 otsuse tühistamist, Otepää Valla Valimiskomisjoni 12.09.2013 otsuse nr 8 tühistamist punkti 2 osas ning Ene Reedi kandidaadiks registreerimist Valimisliidu Otepää Kodanik nimekirjas.

Lisaks maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuse asjaoludele leiab kaebaja, et vallasekretär on elukohateate avalduse kohta otsust langetades jätnud pahatahtlikult tähelepanuta RRS § 40 lõike 5 punkti 1, kus on selgelt välja toodud erisus perekonna koos elamise juhul.

Kaebuse kohaselt on Siseministeerium algatanud järelevalve menetluse Ene Reedi elukoha teate menetlemise suhtes (Siseministeeriumi 19.09.2013 kiri nr 10-8/26-1). Kuna valimiskomisjoni otsuste vaidlustamise tähtajad on lühikesed, siis ei ole võimalik ära oodata antud järelevalve tulemust ega ole võimalik ka nimetatud menetluse õiguspärasust kontrollida kohtus.

 

Valga Maakonna Valimiskomisjoni ja Otepää Valla Valimiskomisjoni selgitus

Valga Maakonna Valimiskomisjon jääb 20.09.2013 selgituses oma seisukohtade juurde ning selgitab täiendavalt, et otsuse tegemisel lähtus maakonna valimiskomisjon asjaolust, et Ene Reedil puudus 1.08.2013 elukoht Otepää vallas ning maakonna valimiskomisjon ei saa võtta endale kohaliku omavalitsuse ülesandeid isiku püsiva elukoha tuvastamiseks ning KOVVS-i tõlgendamiseks seadusandluses kirjapandule vastupidiselt.

Vabariigi Valimiskomisjon pöördus selgituse saamiseks ka Otepää Valla Valimiskomisjoni poole. Otepää Valla Valimiskomisjon esitas 24.09.2013 seisukohad kirjalikult. Valla valimiskomisjon leiab, et Valimisliidu Otepää Kodanik kaebus on üles ehitatud Ene Reedi elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmisest keeldumisele. Nimetatud vaidlus kuulub lahendamisele kohases menetluses ja Siseministeeriumi järelevalve ei ole lõppenud. Valla valimiskomisjon märgib, et Ene Reedi alaline elukoht ei ole Otepää valla haldusterritooriumil ja tema elukohaandmete rahvastikuregistris muutmise eesmärgiks oli üksnes osalemine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisel Otepää vallas. Selline teguviis ei ole kooskõlas ei rahvastikuregistri seaduse ega ka kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse sättega, rääkimata mõttest.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebuse esitaja on Valimisliidu Otepää Kodanik volitatud esindaja. Ene Reedi kandideerimisdokumendid esitas Otepää Valla Valimiskomisjonile Valimisliit Otepää Kodanik, mistõttu Valimisliit Otepää Kodanik tuleb lugeda huvitatud isikuks KOVVS § 65 lõike 1 mõttes.

2. Kandidaatide registreerimisel kontrollib valla või linna valimiskomisjon kandidaadi vastavust kandideerimisõiguslikkuse tingimustele. KOVVS § 37 lõike 3 punkti 2 kohaselt jätab valla või linna valimiskomisjon registreerimata kandidaadi, kelle dokumente või andmeid on puudu, kelle dokumentides on vigu või kelle dokumendid ei ole vormikohased. Dokumendi veana tuleb mõista ka kandideerimisõiguslikkuse puudumist. Kandideerimisdokumentideks on kandideerimisavaldus ja kandidaadi ankeet (KOVVS § 33 lg 1) ning kandideerimisavalduses kandidaat kinnitab, et ta vastab KOVVS-is sätestatud volikogu liikmekandidaadile esitatud nõuetele (KOVVS § 33 lg 2 p 2).

3. Volikogu liikmekandidaadi kandideerimisõiguslikkuse nõuded on muuhulgas sätestatud KOVVS § 5 lõikes 5, mille kohaselt kandideerimisõigus on igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas. Püsiv elukoht on KOVVS § 5 lõike 1 kohaselt elukoht, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse. Rahvastikuregistri pidamise korra näeb ette rahvastikuregistri seadus. RRS § 10 kohaselt on rahvastikuregistri vastutav töötleja Siseministeerium.

4. Valla või linna valimiskomisjon peab kandideerimisõiguslikkuse hindamisel lähtuma seega rahvastikuregistri andmetest. Kui rahvastikuregistri andmetel isiku püsiv elukoht KOVVS § 5 lõike 1 ja lõike 5 mõttes ei ole kandidaadiks registreerimisel selles vallas või linnas, ei saa teda kandidaadiks registreerida. Valimiskomisjon ei kontrolli isiku püsiva elukoha asumist selles vallas või linnas muude kriteeriumite alusel.

5. Käesolevas asjas ei ole vaidlust selles, kui Otepää Valla Valimiskomisjon registreeris 12.09.2013 kandidaadid 2013. aasta Otepää Vallavolikogu valimisteks, ei olnud rahvastikuregistri andmetel Ene Reedi registrijärgne elukoht selles vallas või linnas. Seetõttu ei vastanud ta registreerimise hetkel KOVVS § 5 lõikes 5 sätestatud kandideerimisõiguslikkuse nõuetele. Sellest tulenevalt on Otepää Valla Valimiskomisjon õigesti kohaldanud KOVVS § 37 lõike 3 punkti 2 ning KOVVS § 5 lõiget 5.

6. Kaebaja leiab, et Ene Reedi tuleks registreerida, kuna elukohateate avalduse menetlemisel ei ole Otepää vald järginud HMS-ist tulenevaid nõudeid haldusmenetlusele ning ei nõustu ka sisulise põhjendusega, mis on esitatud elukohateate avalduse mitterahuldamise kohta. Väidetavad puudused elukohateate avalduse menetlemisel ei ole seotud Otepää Valla Valimiskomisjoni toimingutega. Valimiskomisjonid ei vaata läbi elukohateateid ja asjaolu, et valla- või linnasekretär on KOVVS § 19 lõike 3 kohaselt ka valla või linna valimiskomisjoni esimees, ei tähenda, et valla- või linnasekretäri pädevuses olevaid toiminguid saab vaidlustada valimiskaebuste läbivaatamise korras.

7. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et valimiskomisjonid ei saa antud juhul otsustada jätta kohaldamata KOVVS § 5 lõiget 5 põhjendusel, et rikutud on elukohateate avalduse menetlemise korda. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Valga Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, et valimiskomisjon ei saa võtta endale kohaliku omavalitsuse ülesandeid isiku püsiva elukoha tuvastamisel.

8. On tõsi, et valimiskomisjonil tuleb kaebuse läbivaatamisel välja selgitada õiguslikku tähendust omavad asjaolud, kuid Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et antud juhul puuduvad Vabariigi Valimiskomisjonil nii pädevus kui võimalused hindamaks, kas elukohateate avalduse mitterahuldamine oli seaduslik, samuti puudub võimalus hinnata seda, kas isikul on RRS kohaselt õigus taotleda konkreetse elukoha aadressi kandmist rahvastikuregistrisse või mitte. Vabariigi Valimiskomisjonil on võimalik pöörduda Siseministeeriumi poole, kes RRS § 85 lõike 1 kohaselt teostab järelevalvet rahvastikuregistri volitatud töötleja ja andmeandjate ning andmesaajate tegevuse üle. Käesolevas asjas on Siseministeerium juba järelevalve algatanud.

9. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

10. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, kui elukohateate avaldus rahuldatakse takkajärgi, võib Otepää Valla Valimiskomisjonil vastavalt KOVVS § 37 lõikele 6 tekkida kohustus registreerida varem registreerimata jäetud isik, kui ta leiab, et isik vastab KOVVS § 5 lõigetes 5 ja 6 ettenähtud nõuetele.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Kuldar Veere kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json