Teksti suurus:

Igor Kukolevi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2013, 6

Igor Kukolevi kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 23

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Valimisliidu Jõhvi Noored (VLJN) volitatud esindaja Stepan Bondarenko esitas 10.09.2013 Jõhvi Valla Valimiskomisjonile valimisliidu kandideerimisdokumendid. Esitatud kandidaatide dokumentide kontrollimisel selgus, et kandidaatide nimekirjas olev ning kandideerimisdokumendid esitanud Artjom Rõbalko ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodanik.

KOVVS § 5 lõike 5 kohaselt on kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerimisõiguslikud Eesti kodanikud ja Euroopa Liidu kodanikud. Jõhvi Valla Valimiskomisjon tagastas VLJN esindajale dokumendid ning tegi talle ettepaneku viia need kooskõlla KOVVS nõuetega ning jätta kandideerijate hulgast välja kandideerimisõigust mitteomav kandidaat. VLJN esindaja esitas dokumendid uuesti samal kujul.

Jõhvi Valla Valimiskomisjon võttis 11.09.2013 vastu otsuse nr 15, millega registreeris Stepan Bondarenko, Irena Rihkrandi, Andrei Vaino ja Igor Kukolevi VLJN kandidaatidena ning jättis Artjom Rõbalko registreerimata. Jõhvi Valla Valimiskomisjon tegi kindlaks, et VLJN nimekirjas esitatud kandidaat Artjom Rõbalko ei ole kandideerimisdokumentide esitamise hetkel Eesti ega Euroopa Liidu kodanik, mistõttu puudub tal õigus kandideerida kohaliku omavalitsuse volikogu liikmeks.

Igor Kukolev ning Stepan Bondarenko esitasid 13.09.2013 kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile, milles vaidlustati Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 11.09.2013 otsus nr 15 osas, millega jäeti Artjom Rõbalko VLJN kandidaadiks registreerimata ning taotleti tema registreerimist VLJN kandidaadina. Kaebajad tuginesid PS §-le 156, mille kohaselt valitakse kohaliku omavalitsuse volikogu vabadel valimistel ning KOKS §-le 2, mille kohaselt on kohalikel omavalitsustel iseseisev otsustusõigus. Kaebajad esitasid Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonis 16.09.2013 toimunud koosolekul väljavõtte 2013. aasta  statistiliste andmetega Jõhvi valla elanike kohta, mille kohaselt oli eestlaste osakaal  ülejäänud rahvuste suhtes alla poole (37,3%). Kaebaja leiab, et see asjaolu peaks kandideerimisõiguse andmisel olema oluline.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis oma 16.09.2013 otsuses nr 3, et kaebus ei ole põhjendatud ning tuleb jätta rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon nõustub Jõhvi Valla Valimiskomisjoni seisukohaga, et tulenevalt KOVVS § 5 lõikest 5 on kandideerimisõigus igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas ning Artjom Rõbalko ei vasta KOVVS § 5 lõike 5 tingimustele. Ühtlasi on maakonna valimiskomisjon seisukohal, et kaebuse esitaja poolt välja toodud statistilised andmed ei ole kaebuse lahendamise raames asjakohased ning seaduste muutmine ei ole maakonna valimiskomisjoni pädevuses.

 

Kaebuse sisu

20.09.2013 esitas Igor Kukolev VLJN volitatud esindajana Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni kaudu kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles järgmist:
     1) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 16.09.2013 otsuse nr 3 tühistamist;
     2) Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 11.09.2013 otsuse nr 15 osalist tühistamist Artjom Rõbalko valimisliidu Jõhvi Noored kandidaadiks registreerimisest keeldumise osas (kaebuses on märgitud otsuse numbriks ilmselt ekslikult 18, VLJN kandidaatide registreerimise otsus on 11.09.2013 otsus nr 15 „Valimisliidu Jõhvi Noored kandidaatide registreerimine ja kandidaadi registreerimata jätmine“);
     3) Artjom Rõbalko registreerimist VLJN kandidaadiks;
     4) Statistikaametist andmete nõudmist Jõhvi valla kohaliku elanikkonna ja kandideerimisõiguseta kohaliku elanikkonna kohta.

Kaebuses on märgitud, et PS § 156 kohaselt valitakse kohaliku omavalitsuse esinduskogu vabadel valimistel, mis on üldised. Samuti näeb KOKS § 2 lõige 1 ette, et kohalik omavalitsus on põhiseaduses sätestatud omavalitsusüksuse – valla või linna – demokraatlikult moodustatud võimuorganite õigus, võime ja kohustus seaduse alusel iseseisvalt korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning arvestades valla või linna arengu iseärasusi. Kaebuse esitaja andmetel moodustavad Jõhvi vallas üle poole alalistest elanikest kodakondsuseta isikud ning Euroopa Liitu mittekuuluvate riikide kodanikud. Kaebuses on märgitud, et need enam kui pooled Jõhvi valla alalistest elanikest omavad õigust valida kohaliku omavalitsuse volikogu, on seaduskuulekad isikud, kes maksavad makse ning on huvitatud kohaliku omavalitsuse probleemide efektiivsest lahendamisest. Seetõttu peavad need isikud omama kandideerimisõigust ning õigust olla valitud kohaliku omavalitsuse volikokku. See on seotud ka PS § 12 sätestatud võrdsuse printsiibiga, samuti tähendavad üldised valimised eelkõige seda, et puuduvad seadusandlikult kehtestatud majanduslikud, poliitilised ja kultuurilised takistused, samuti takistused rassi, nahavärvi, soo, sotsiaalse või rahvusliku kuuluvuse või varandusliku olukorra alusel ning iga kohaliku kogukonna liige võib kasutada õigust valida ja olla valitud.

Kohalik omavalitsus ei ole riikliku võimu organ, vaid kodanikuühiskonna osa, tema subjektideks ei ole kodanikud, vaid kohalik elanikkond. Seetõttu on diskrimineeriv piirata kohaliku omavalitsuse elanikkonna õigust olla valitud kohaliku omavalitsuse esindusorganisse ning KOVVS § 5 lõige 5 on vastuolu tõttu PS §-ga 156 mittekohaldatav.

Piirangud on vastuolus PS §-ga 11, mille kohaselt võib õigusi ja vabadusi piirata ainult kooskõlas põhiseadusega. Kuna kohaliku kogukonna õiguste piirangud kandideerimisõigusele moonutavad õiguse olemust, on taolised piirangud demokraatlikus ühiskonnas lubamatud ning vastuolus PS §-ga 1. Valimiskomisjoni kui ühe riigivõimu organi kohustuseks on lähtuvalt PS §-st 14 õiguste ja vabaduste tagamine ning oma tegevuses peavad nad lähtuma PS §-st 3, mille kohaselt teostatakse riigivõimu üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel, samuti rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtete ja normide alusel. PS sätted omavad vastavalt PS §-le 3 Eesti õigusnormide hierarhias kõrgeimat juriidilist jõudu ja kuuluvad otseselt rakendamisele. Seetõttu võivad valimiskomisjonid neid otseselt rakendada ning jätta rakendamata KOVVS § 5 lg 5 sätted nende vastuolu tõttu PS §-dega 1, 11, 12, 14 ja 156, Euroopa kohaliku omavalitsuse harta § 3 lõigetega 1 ja 2 ja KOKS § 2 lõikega 1.

 

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jääb 20.09.2013 selgituses oma 16.09.2013 otsuses toodud seisukohtade juurde ning leiab, et kaebus tuleb jätta rahuldamata.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leiab, et on oma 16.09.2013 otsuse nr 3 tegemisel, millega jäeti esitatud kaebus rahuldamata, lähtunud kehtivast õigusest ning regulatsioonidest, mis on omased valimisprotseduuridele. Maakonna valimiskomisjon ei pea põhjendatuks käsitleda Igor Kukolevi kaebuses toodud põhjendusi, mis väljuvad Eesti õigusruumis valimisi käsitleva kehtiva õiguse raamidest.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 16.09.2013 otsuses nr 3 ja Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 11.09.2013 otsuses nr 15 toodud põhjendustega Artjom Rõbalko kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandidaadiks registreerimata jätmisel kandideerimisõiguse puudumise tõttu.

2. KOVVS § 5 lõige 5 kohaselt on kandideerimisõigus igal hääleõiguslikul Eesti kodanikul ja Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht asub hiljemalt valimisaasta 1. augustil vastavas vallas või linnas.

3. Käesoleval juhul puudub vaidlus selles osas, et Artjom Rõbalko ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodanik. Kuna Artjom Rõbalko ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodanik, ei ole tal kandideerimisõigust kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Seega on Jõhvi Valla Valimiskomisjon käitunud Artjom Rõbalkot kandidaadina registreerimata jättes õiguspäraselt.

4. Mis puudutab kaebaja väiteid KOVVS vastuolu kohta põhiseadusega ning võimalusega jätta KOVVS § 5 lõige 5 kohaldamata ning lähtuda otse põhiseadusest, märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et PS § 3 lõikest 1 tulenevast seaduslikkuse põhimõttest lähtuvalt tuleb haldusorganil, sh valimiskomisjonil oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest. Valimiskomisjonidel puudub pädevus hinnata kehtivate seaduste põhiseaduspärasust, samuti ei ole neil võimalust jätta kehtiv seadus kohaldamata.

5. Antud asja lahendamisel ei oma õiguslikku tähendust Jõhvi valla kohaliku elanikkonna arv ja kandideerimisõiguseta kohaliku elanikkonna arv. Seega ei pea Vabariigi Valimiskomisjon vajalikuks nimetatud andmeid Statistikaametilt küsida.

6. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Igor Kukolevi kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json