Teksti suurus:

Romeo Kalda kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2013, 7

Romeo Kalda kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 24

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Romeo Kalda esitas Jõhvi Valla Valimiskomisjonile dokumendid enda registreerimiseks  üksikkandidaadina Jõhvi vallavolikogu valimistel. Kandidaadi ankeedis märkis Romeo Kalda, et on Viru vangla kinnipeetav.

Jõhvi Valla Valimiskomisjon jättis Romeo Kalda registreerimata ning tagastas oma 9.09.2013 kirjaga nr 16-1.1/4624-1 talle kandidaadi registreerimise avalduse ning kandideerimisdokumendid, kuna tulenevalt KOVVS § 5 lõikest 6 puudub tal kandideerimisõigus.

Romeo Kalda esitas 11.09.2013 kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile, milles palus tühistada Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 9.09.2013 otsus nr 16-1.1/4624-1 ning tunnistada seadusevastaseks toiming, millega keelduti teda registreerimast üksikkandidaadina kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Jõhvi vallavolikogusse. Kaebaja leidis, et KOVVS § 5 lõige 4, lõige 6 ning § 27 lõige 3 oma praeguses sõnastuses ei saa olla kooskõlas PS §-dega 1, 3, 10, 11, 56, 57, põhiseaduslike aluspõhimõtete ning rahvusvahelistest lepingutest nagu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa Liidu põhiõiguste harta, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti artikli 25 ning Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni poolt vastu võetud valimiste hea tava koodeksist tulenevate põhimõtetega. Kaebaja leidis ka, et KOVVS § 5 lõige 6 on vastuolus PS §-ga 57 koostoimes §-ga 11, nii nagu neid tuleb tõlgendada lähtuvalt EIÕK protokolli nr 1 artiklist 3, mille sisu on Euroopa Inimõiguste Kohus täpsustanud suurkoja 6.10.2005 otsuses Hirst (nr 2) vs Ühendkuningriik ja suurkoja 22.05.2012 otsuses Scoppola vs Itaalia (nr 3).

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis oma 16.09.2013 otsuses nr 2, et kaebus tuleb jätta rahuldamata ning lugeda Jõhvi Valla Valimiskomisjoni otsus kandidaadile dokumentide tagastamise kohta õiguspäraseks. Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon nõustus Jõhvi Valla Valimiskomisjoni seisukohaga, et tulenevalt KOVVS § 5 lõikest 6 ei või volikogu liikmeks kandideerida muu hulgas isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Romeo Kalda on ise oma kandideerimisankeedis kinnitanud, et vastab kõikidele kandidaadile kehtestatud nõuetele, v.a eelnimetatud nõue. Viru vangla, aadressiga Ülesõidu tee 1, Jõhvi, on kaebaja märkinud ka oma nn alalise elukohana. Rahvastikuregistri andmetel on Romeo Kalda rahvastikuregistrijärgne elukoht Rapla maakond, Märjamaa vald. Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leiab, et kuna Romeo Kaldal puudub kandideerimisõigus juba tulenevalt KOVVS § 5 lõikest 6, puudub vajadus analüüsida tema püsiva elukoha küsimust. Samuti leiab Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon, et kaebuse esitaja viidatud KOVVS vastuolu põhiseaduse, rahvusvaheliste lepingute ja muude rahvusvaheliste dokumentidega ei ole maakonna valimiskomisjoni poolt läbiviidava kaebuse menetluse raames käsitletav.

 

Kaebuse sisu

18.09.2013 esitas Romeo Kalda Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni kaudu kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles palub oma kaebus rahuldada ning tühistada Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 16.09.2013 otsus nr 2 ja Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 09.09.2013 otsus nr 16-1.1/4624-1, tunnistada seadusevastaseks toiming, millega keelduti kaebajat registreerimast üksikkandidaadina kandideerimaks kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Jõhvi vallavolikogusse ja tagastati talle kandideerimisdokumendid ning teha ettekirjutus Jõhvi Valla Valimiskomisjonile kaebaja 5.09.2013 esitatud kandideerimisavalduse registreerimiseks.

Kaebaja on seisukohal, et kandideerimisõigus on seotud hääletamisõigusega. PS § 57 lõige 1 sätestab demokraatlikus riigis keskset tähendust omava põhiõiguse – hääleõiguse. Hääleõigus on põhiõigus ja seda tuleb tõlgendada põhiõiguste tõlgendamisele omaselt. Kaebaja on seisukohal, et KOVVS § 5 lõige 4, lõige 6 ning § 27 lõige 3 oma praeguses sõnastuses ei saa olla kooskõlas PS §-dega 1, 3, 10, 11, 56, 57, põhiseaduslike aluspõhimõtete ning rahvusvahelistest lepingutest nagu Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa Liidu põhiõiguste harta, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste pakti artikkel 25 ning Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni poolt vastu võetud valimiste hea tava koodeksist tulenevate põhimõtetega. Samuti leiab kaebaja, et KOVVS § 5 lõige 6 on vastuolus PS §-ga 57 koostoimes §-ga 11, nii nagu neid tuleb tõlgendada lähtuvalt EIÕK protokolli nr 1 artiklist 3, mille sisu on Euroopa Inimõiguste Kohus täpsustanud suurkoja 6.10.2005 otsuses Hirst (nr 2) vs Ühendkuningriik ja suurkoja 22.05.2012 otsuses Scoppola vs Itaalia (nr 3). Seega võib siseriiklik seadus küll kehtida, kuid ei saa olla täitmiseks kohustuslik. Kui sellist seadust aga täidetakse, kaasneb sellega koheselt seadusele allutatud isikute Euroopa inimõiguste konventsioonis kaitstud õiguste rikkumine. Euroopa Inimõiguste Kohus on selgitanud, et üldine seadusest tulenev kõigi karistatud kinnipeetavate aktiivse valimisõiguse piirang on ebaproportsionaalne. PS § 123 lg 2 sätestab, et kui Eesti seadused või muud aktid on vastuolus Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, kohaldatakse välislepingu sätteid. Euroopa inimõiguste konventsioon on Riigikogu ratifitseeritud välisleping, millel on prioriteet Eesti seaduste või muude aktide suhtes. Kaebaja on seisukohal, et valimiskomisjonidel lasub PS § 14 kohaselt kohustus kaitsta isikute, sealhulgas ka vangistust kandvate isikute põhiõigusi. Kaebaja leiab, et valimiskomisjon oleks pidanud kaebaja kandideerimisavalduse registreerimise otsustamisel lähtuma ennekõike PS § 57 lõikest 1, Eesti Vabariigi jaoks siduvatest välislepingutest ning asjakohasest Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikast.

 

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jääb 20.09.2013 selgituses oma 16.09.2013 otsuses nr 2 toodud seisukohtade juurde ning leiab, et kaebus tuleks jätta rahuldamata.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leiab, et kaebus on põhjendamatu. Kaebuse rahuldamata jätmise otsuse tegemisel on komisjon lähtunud kehtivast õigusest ning regulatsioonidest, mis on omased valimisprotseduuridele. Romeo Kalda kaebuse lahendamisel oli määravaks asjaolu, et isik on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab eluaegset vanglakaristust. Maakonna valimiskomisjon ei pea põhjendatuks käsitleda Romeo Kalda kaebuses toodud asjaolusid ega põhjendusi, mis väljuvad Eesti õigusruumis valimisi käsitleva kehtiva õiguse raamidest.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et sisuliselt vaidlustab kaebaja Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 16.09.2013 otsust nr 2 ning Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 09.09.2013 toimingut, millega ta jäeti kandidaadina registreerimata ja tagastati talle dokumendid ning millest teda teavitati kirjaga nr 16-1.1/4624-1. See asjaolu ei muuda siiski kaebuse esitaja kaebeõigust ning Vabariigi Valimiskomisjoni jaoks on kaebaja taotlused arusaadavad.

2. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 16.09.2013 otsuses nr 2 ja Jõhvi Valla Valimiskomisjoni 09.09.2013 kirjas nr 16-1.1/4624-1 toodud põhjendustega Romeo kandideerimisõiguse puudumise osas.

3. KOVVS § 5 lõige 6 näeb ette, et volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

4. Romeo Kalda on kuriteos süüdi mõistetud ja kannab vanglakaristust Viru vanglas. Seega ei ole tal võimalik kandideerida 20.10.2013 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning Jõhvi Valla Valimiskomisjon on teda kandidaadina registreerimata jättes järginud KOVVS-i nõudeid.

5. Täiendavalt märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et KOVVS § 5 lõike5 kohaselt tuleb kandideerimisõiguse määratlemisel lähtuda KOVVS § 5 lõikes 1 toodud püsiva elukoha definitsioonist. KOVVS § 5 lõige 1 määratleb isiku püsiva elukohana tema elukoha, mille aadressiandmed on kantud Eesti rahvastikuregistrisse ning seadus ei võimalda isikul või valimiskomisjonil määratleda isiku püsiva elukohana mõnda muud elukohta. Kuna Romeo Kalda püsiv elukoht ei asu rahvastikuregistri andmetel Jõhvi vallas, puudub tal ka selles osas kandideerimisõigus 20.10.2013 Jõhvi vallavolikogu valimistel.

6. Vabariigi Valimiskomisjon märgib ka, et PS § 3 lõikest 1 tuleneb kohustus teostada riigivõimu seaduse alusel ning ka valimiskomisjonidel tuleb oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest. Võimaliku vastuolu hindamine kehtivate seaduste ning Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute vahel ei ole valimiskomisjonide pädevuses. Samuti puudub valimiskomisjonidel võimalus jätta kehtiv seadus kohaldamata ning pöörduda ühe või teise seadusesätte põhiseadusele ja rahvusvahelistele konventsioonidele vastavuse kontrollimiseks kohtu poole. Seega on Jõhvi Valla Valimiskomisjoni tegevus kaebaja kandideerimisavalduse registreerimise otsustamisel olnud õiguspärane.

7. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Romeo Kalda kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json