Teksti suurus:

Raivo Paala kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2013, 8

Raivo Paala kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 25

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Teet  Raatsin esitas 10.09.2013 Tartu Linna Valimiskomisjonile registreerimiseks üksikkandidaat Raivo Paala kandideerimisdokumendid.

Tartu Linna Valimiskomisjon kontrollis Raivo Paala kandideerimisdokumente ja  tuvastas järgmised puudused:
     1) Raivo Paala kandideerimisavaldus ja kandidaadi ankeet on allkirjastatud Teet Raatsini poolt;
     2)  Teet Raatsinil puudub Raivo Paala üksikkandidaadina  registreerimiseks esitamiseks sellekohane volikiri;
     3) Raivo Paala on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Tartu Linna Valimiskomisjon tegi 11.09.2013 Teet Raatsinile ettepaneku esitada valimiskomisjonile puuduolevad kandideerimisdokumendid (Raivo Paala volikiri ja Raivo Paala poolt allkirjastatud kandideerimisavaldus ning kandidaadi ankeet). Teet Raatsin esitas nimetatud dokumendid KOVVS § 36 lõikes 6 nimetatud tähtaja jooksul 12.09.2013.

Ühtlasi esitas Teet Raatsin Raivo Paala nimel läbi Tartu Linna Valimiskomisjoni 10.09.2013 Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse jätta kohaldamata siseriikliku KOVVS  sätted, mis keelavad vangistust kandvatel isikutel valimistel kandideerida ning kanda Raivo Paala üksikkandidaadina 20.10.2013 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste nimekirja. Nimetatud taotlusele vastas Vabariigi Valimiskomisjoni esimees Alo Heinsalu oma 13.09.2013 kirjaga nr 22-7/13-14/3, milles teavitas taotlejat sellest, et valimiskomisjonidel tuleb oma tegevuses lähtuda seadustest ning Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole otsustada kehtivate siseriiklike seaduste võimaliku mittekohaldamise üle. Samuti tuleb Tartu linnas kandideerida soovivatel isikutel pöörduda enda registreerimiseks Tartu Linna Valimiskomisjoni poole, kuna vastavalt KOVVS §-le 37 on see valla või linna valimiskomisjoni pädevuses.

Tartu Linna Valimiskomisjon jättis oma 13.09.2013 otsusega nr 21 Raivo Paala üksikkandidaadina registreerimata. KOVVS § 5 lg 6 sätestab, et volikogu  liikmeks  ei või kandideerida isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Kuna Raivo Paala on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust, ei ole Raivo Paala KOVVS § 5 lõikes 6 sätestatud kandideerimise keeldu arvestades 20.10.2013 toimuvatel Tartu Linnavolikogu valimistel kandideerimisõiguslik.

 

Kaebuse sisu

19.09.2013 esitas Raivo Paala Tartu Linna Valimiskomisjoni kaudu kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles Tartu Linna Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuse nr 21 tühistamist. Lisaks taotleb ta Vabariigi Valimiskomisjonilt läbi Tartu Linna Valimiskomisjoni enda kandmist üksikkandidaadina 20.10.2013 toimuvate kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste nimekirja. Tartu Linna Valimiskomisjon edastas nimetatud kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile 20.09.2013.

Kaebuse kohaselt ei nõustu Raivo Paala Tartu Linna Valimiskomisjoni otsusega ja leiab, et KOVVS § 5 lõige 6 on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni 1. protokolli artikliga 3 ning seda täpsustavate Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtulahenditega, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 25, Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni heade tavade koodeksiga valimisküsimustes ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklitega 39 ja 40 selles osas, et Eesti Vabariigis kohtu poolt süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandvad isikud ei saa kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel kandideerida.

Kaebaja leiab, et PS § 123 kohaselt kohaldatakse siseriikliku ja rahvusvahelise õiguse vastuolu korral rahvusvahelise õiguse sätteid. Seetõttu on vangide kandideerimiskeeld vastuolus ka põhiseadusega. Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktika loob olukorra, kus siseriiklik seadus võib küll kehtida, kuid ei ole täitmiseks kohustuslik. Kui seda aga täidetakse, kaasneb sellega koheselt seadusele allutatud isikute konventsioonis kaitstud õiguste rikkumine.

Raivo Paala märgib, et ta sai Tartu Linna Valimiskomisjoni otsuse kätte 16.09.2013 kell 21.30 ning tal puudus sellisel kellaajal igasugune võimalus kontakteeruda oma esindajatega. Sellest tulenevalt esitab ta oma kaebuse kolme päeva jooksul ehk hiljemalt 19.09.2013.

 

Tartu Linna Valimiskomisjoni selgitus

Tartu Linna Valimiskomisjon jääb 20.09.2013 selgituses oma 13.09.2013 otsuses toodud seisukohtade juurde ning leiab, et kaebus tuleks jätta rahuldamata.

Tartu Linna Valimiskomisjon selgitab, et kuna Raivo Paala on süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust, polnud nimetatud olukorda võimalik muuta ja seepärast ei tehtud Teet Raatsinile KOVVS § 36 lg 6 kohast ettepanekut nimetatud vea parandamiseks. Seisukoht, nagu oleks Tartu Linna Valimiskomisjon pidanud jätma kohaldamata siseriikliku KOVVS-i sätted, mis keelavad vangistust kandvatel isikutel kandideerida, on väär. PS § 3 lõikest 1 tuleneb kohustus teostada riigivõimu seaduse alusel ning Tartu Linna Valimiskomisjon saab oma tegevuses lähtuda vaid kehtivatest seadustest ning tema pädevuses pole hinnata KOVVS-i vastavust põhiseadusele ja Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutele ega otsustada võimaliku vastuolu korral KOVVS-i kohaldamata jätmist.

Esitatud kaebuse tähtaegsuse osas märgib Tartu Linna Valimiskomisjon, et Raivo Paala kandideerimisdokumendid tema üksikkandidaadina registreerimiseks esitas vastava volikirja alusel Teet Raatsin. Tartu Linna Valimiskomisjon edastas oma 13.09.2013 otsuse nr 21 Teet Raatsinile elektrooniliselt tema e-posti aadressile 13.09.2013. Raivo Paalale edastati sama otsus 13.09.2013 lihtkirjana (13.09.2013 anti Eesti Posti töötajatele üle). Tartu Linna Valimiskomisjonil puudub informatsioon selle kohta, millal täpselt Raivo Paala nimetatud kirja tegelikult kätte sai.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Esmalt otsustab Vabariigi Valimiskomisjon, kas Raivo Paala kaebus tuleks läbi vaadata.

2. Maakonna valimiskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamise tähtaeg on reguleeritud KOVVS § 65 lõikes 2 (vastavalt KOVVS § 12 lõikele 3 täidavad Tallinnas ja Tartus maakonna valimiskomisjoni ülesandeid linna valimiskomisjonid), mille kohaselt esitatakse kaebus vaidlustatava otsuse peale kolme päeva jooksul otsuse tegemisest alates.

3. Tartu Linna Valimiskomisjon tegi otsuse Raivo Paala üksikkandidaadina registreerimata jätmise kohta 13.09.2013 ning teavitas sellest samal kuupäeval Raivo Paala esindajat Teet Raatsinit e-kirja teel ning postitas otsuse Raivo Paalale lihtkirjana. Tartu vangla II üksuse inspektor-kontaktisik Laivi Õkva esitatud teabe kohaselt sai Raivo Paala valimiskomisjoni otsuse Tartu vanglas kätte 16.09.2013.

4. Võttes arvesse, et  Raivo Paala sai Tartu Linna Valimiskomisjoni otsuse kätte selle peale kaebuse esitamise tähtpäeval ning samuti seda, et kinnipeetavana on tema võimalused oma esindajaga kontakteerumiseks piiratud, leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et Raivo Paala 19.09.2013 esitatud kaebus tuleks läbi vaadata.

5. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Tartu Linna Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuses nr 21 toodud põhjendusega Raivo Paala registreerimata jätmiseks kandideerimisõiguse puudumise tõttu.

6. KOVVS § 5 lõige 6 näeb ette, et volikogu liikmeks ei või kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

7. Raivo Paala on kuriteos süüdi mõistetud ja kannab vanglakaristust Tartu vanglas. Seega ei ole tal võimalik kandideerida 20.10.2013 toimuvatel kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ning Tartu Linna Valimiskomisjon on teda kandidaadina registreerimata jättes järginud KOVVS-i nõudeid.

8. KOVVS võimaliku vastuolu osas põhiseaduse ja Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingutega, märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et PS § 3 lõikest 1 tulenevast seaduslikkuse põhimõttest lähtuvalt tuleb haldusorganil, sh valimiskomisjonil, oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest. Võimaliku vastuolu hindamine kehtivate seaduste ja Riigikogu poolt ratifitseeritud välislepingute vahel ning kehtivate seaduste kohaldamata jätmise otsustamine ei ole haldusorgani pädevuses. Samuti puudub haldusorganil pädevus pöörduda põhiseaduslikkuse järelevalve algatamiseks kohtusse.

9. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Raivo Paala kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json