Teksti suurus:

Rain Jungi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2013, 9

Rain Jungi kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 26

Kaebuse asjaolud

10.09.2013 esitas Erakond Isamaa ja Res Publica Liit Pärnu Linna Valimiskomisjonile kandidaatide registreerimise dokumendid. 13.09.2013 võttis Pärnu Linna Valimiskomisjon vastu otsuse nr 16, millega jäeti registreerimata Erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu poolt registreerimiseks esitatud kandidaat Rain Jung. Otsuse kohaselt oli Rain Jungi püsiv elukoht pärast 1. augustit 2013 ajavahemikus 5.08.2013 kuni 22.08.2013 Tallinnas, mistõttu ta ei vastanud KOVVS § 5 lõikes 5 esitatud kandideerimisõiguslikkuse nõuetele.

 

Menetluse käik

17.09.2013 esitas Rain Jung kaebuse Pärnu Maakonna Valimiskomisjonile, milles vaidlustas Pärnu Linna  Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuse nr 16. Rein Jung leidis, et KOVVS näeb ette, et kandideerija peab omama püsivat elukohta hiljemalt 1.08.2013 ning ta on selle nõude täitnud. Kaebuse kohaselt on Rein Jung taastanud oma registrijärgse elukoha Pärnu linnas 22.08.2013 ning ei näe seadusega vastuolu, sest on olnud Pärnu linna elanik 40 aastat.

18.09.2013 jättis Pärnu Maakonna Valimiskomisjon otsusega nr 2 Rain Jungi kaebuse tulenevalt KOVVS § 63 lõikest 3 läbi vaatamata, kuna kaebus oli esitatud KOVVS §-s 64 ettenähtud korda rikkudes. KOVVS § 64 lõike 2 kohaselt tuleb kaebus esitada maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul arvates vaidlustatava otsuse tegemisest. Rain Jung kinnitas otsuse kättesaamist e-posti teel 13.09.2013. Pärnu Linna Valimiskomisjoni otsuse vaidlustas Rain Jung 17.09.2013. Selleks ajaks oli KOVVS § 64 lõikes 3 sätestatud kaebetähtaeg möödunud.


Kaebuse sisu

19.09.2013 esitas Rain Jung kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotleb Vabariigi Valimiskomisjoni poolset seisukohta seaduse mõtte täitmisele ning tema ennistamist Pärnu Linnavolikogu valimistele. Kaebaja esitab samad põhjendused, mis Pärnu Maakonna Valimiskomisjonile esitatud kaebuses ning lisab, et seaduses ei ole märget selle kohta, et enne valimiste toimumist ei tohiks isik ennast korraks välja kirjutada.

 

Pärnu Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Pärnu Maakonna Valimiskomisjon jääb 19.09.2013 selgituses oma seisukohtade juurde.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja soovib sisuliselt Pärnu Linna Valimiskomisjoni 13.09.2013 otsuse nr 16 tühistamist, millega ta jäeti registreerimata kandidaadiks 20.10.2013 kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel. Kuna Pärnu Maakonna Valimiskomisjon on jätnud kaebuse läbi vaatamata KOVVS § 63 lõike 3 alusel, tuleb kõigepealt selgitada, kas kaebus läbi vaatamata jätmine oli põhjendatud.

2. KOVVS § 64 lõike 2 kohaselt tuleb valla või linna valimiskomisjoni otsuse peale esitatud kaebus esitada maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul, arvates vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. Kaebaja sai vaidlustatava otsuse kätte 13.09.2013, mistõttu kaebus oleks tulnud esitada hiljemalt 16.09.2013, kuid kaebuse Pärnu Maakonna Valimiskomisjonile esitas kaebaja elektrooniliselt ja digitaalselt allkirjastatult 17.09.2013. Maakonna valimiskomisjon on õigesti leidnud, et kaebuse esitamisel ei ole järgitud KOVVS § 64 lõikes 2 sätestatud tähtaegu. Kaebaja ei ole kaebuses seda asjaolu ka vaidlustanud.

3. Ülaltoodust tulenevalt on Pärnu Maakonna Valimiskomisjon õigesti leidnud, et vastavalt KOVVS § 63 lõikele 3 on maakonna valimiskomisjonil õigus jätta KOVVS §-s 64 ettenähtud korda rikkudes esitatud kaebus läbi vaatamata. Pärnu Maakonna Valimiskomisjon on selliselt ka toiminud.

4. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Rain Jungi kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json