Teksti suurus:

Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:24.09.2013
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2013, 10

Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 24.09.2013 nr 27

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Meelis Kaldalu esitas 5.09.2013 Tallinna Linna Valimiskomisjonile Valimisliidu Protest! registreerimise teatise koos seltsingulepinguga. 6.09.2013 võttis Tallinna Linna Valimiskomisjon vastu otsuse nr 17, millega jättis Valimisliidu Protest! registreerimata, kuna täitmata on VÕS § 580 lõikes 1 ja Vabariigi Valimiskomisjoni 7.09.2009 määruse nr 17 „Kandidaatide registreerimiseks esitamise ja registreerimise kord“ § 5 lõikes 1 sätestatud nõuded vähemalt kahe valimisliidu moodustaja olemasolu kohta.

Tallinna Linna Valimiskomisjon edastas 6.09.2013 otsuse nr 17 Meelis Kaldalule tähtkirjaga. Väljastusteate kohaselt sai Meelis Kaldalu otsuse kätte 11.09.2013.

 

Kaebuse sisu

19.09.2013 esitas Meelis Kaldalu kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebuse kohaselt soovib Meelis Kaldalu Valimisliidu Protest! nimel vaidlustada Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsuse nr 17, mis puudutab valimisliidu Protest! registreerimata jätmist.

 

Tallinna Linna Valimiskomisjoni selgitus

Tallinna Linna Valimiskomisjon leiab 20.09.2013 selgituses, et Meelis Kaldalu sai tähtkirjaga edastatud otsuse kätte 11.09.2013. KOVVS § 65 lõike 2 kohaselt tuleb kaebuse esitada kolme päeva jooksul. Meelis Kaldalu viimane kaebuse esitamise päev oli 14.09.2013, kuid sellel päeval ta linna valimiskomisjonile kaebust ei esitatud. Seega on Meelis Kaldalu kaebus esitatud tähtaega ületades ja tuleks jätta läbi vaatamata.

Tallinna Linna Valimiskomisjoni esindaja täiendava suulise selgituse kohaselt Vabariigi Valimiskomisjoni 24.09.2013 koosolekul tõi Meelis Kaldalu Tallinna Linna Valimiskomisjonile kaebuse isiklikult 19.09.2013.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 65 lõike 2 kohaselt esitatakse kaebus vaidlustatava otsuse teinud maakonna valimiskomisjonile kolme päeva jooksul vaidlustatava otsuse tegemisest. Nagu nähtub Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud postisaadetise väljastusteate koopiast, sai Meelis Kaldalu Tallinna Linna Valimiskomisjoni otsuse kätte 11.09.2013. Seega oli viimane kaebuse esitamise päev 14.09.2013.

2. Vabariigi Valimiskomisjonile esitas Meelis Kaldalu kaebuse Tallinna Linna Valimiskomisjoni kaudu 19.09.2013. Kaebus on küll dateeritud 14.09.2013 kuupäevaga, kuid arvestades, et kaebuse tõi Meelis Kaldalu isiklikult 19.09.2013, ei saa kaebusele lisatud varasemat kuupäeva 14.09.2013 lugeda kaebuse esitamise päevaks. Ülaltoodust tulenevalt ei ole kaebuse esitatud KOVVS § 65 lõikes 2 esitatud tähtaega järgides.

3. KOVVS § 63 lõige 3 sätestab, et kui kaebus on esitatud KOVVS §-des 64 ja 65 ettenähtud korda rikkudes, võib organ, kellele kaebus esitatakse, jätta kaebuse läbi vaatamata. Kuna kaebus ei ole esitatud KOVVS § 65 lõikes 2 esitatud tähtaega järgides, jätab Vabariigi Valimiskomisjon KOVVS § 63 lõikest 3 lähtuvalt Meelis Kaldalu 19.09.2013 esitatud kaebuse läbi vaatamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 63 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Meelis Kaldalu kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json