Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.10.2021
Avaldamismärge:RT III, 01.10.2021, 1

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ muutmine

Vastu võetud 30.09.2021 nr 334

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel ning arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 ning § 28 lõikes 8 sätestatut:

1. Täiendada Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ punkti 4 alapunktiga 82 järgmises sõnastuses:
„82) kui etendustegevuses osalev isik saabub Eestisse rahvusvahelise teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis 2021“ tõttu, teda testitakse õigusaktides sätestatud korras enne Eestisse saabumist ja Eestisse saabumise järel ning Terviseameti juhiste kohaselt Eestis iga 48 tunni järel COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testiga ja nende testide tulemused on olnud negatiivsed ning ta järgib keeldu lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, välja arvatud etendustegevuseks, sealhulgas proovides osalemiseks, riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks;“.

2. Korraldus jõustub 3. oktoobril 2021. a ja kehtib kuni 26. oktoobrini 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ (edaspidi korraldus nr 212).

Korralduse nr 212 punkti 3 kohaselt on isik, kes on olnud COVID-19 haiguse diagnoosi saanud isikuga lähikontaktis, kohustatud 10 päeva pärast haige sümptomite teket või haige sümptomite puudumisel haige SARS-CoV-2 positiivse testi tegemisest mitte lahkuma oma elukohast või püsivast viibimiskohast. Piirangut ei kohaldata punktis 4 asjakohastel juhtumitel ning punkti 5 kohaselt lähikontaktse suhtes, kes:
   1) on läbi põdenud COVID-19 haiguse ning diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast ei ole möödunud rohkem kui 180 päeva (edaspidi läbipõdenu);
   2) on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri, saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse ning viimasest vaktsiinidoosist ei ole möödunud rohkem kui üks aasta (edaspidi vaktsineeritu);
   3) on võrdsustatud vaktsineerituga.

Vaktsineerimata isikutele või neile, kes ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, 10-kalendripäevase karantiini kehtestamine võib takistada rahvusvahelise kõrge tasemega teatrifestivali korraldamist, kui festivali kavas oleva etenduse loomingulisse koosseisu kuuluv isik (näiteks näitleja) puutub kokku positiivse proovi andnud isikuga ning selle tagajärjel peab isik viibima eneseisolatsioonis, mistõttu ei ole võimalik kavas olevat etendust anda.

Korralduse nr 212 punkti 4 lisatakse erand, mida rakendatakse üksnes rahvusvahelise teatrifestivali „Kuldne Mask Eestis 2021“ korraldamisel 3. kuni 26. oktoobrini 2021. a.

Korraldusse lisatud õiguslik alus võimaldab teatrifestivali loomingulisel personalil, kes on vaktsineerimata või ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, jätkata etenduste andmisega ka olukorras, kus nendel isikutel on olnud kokkupuude COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 suhtes positiivse testitulemuse saanud isikuga, aga nende endi testi tulemus pärast lähikontaktseks tunnistamist on olnud negatiivne.

Seega võimaldab muudatus teatrifestivali loomingulisel personalil, kes on vaktsineerimata või ei ole COVID-19 haigust läbi põdenud, jätkata etendustegevuses osalemisega lähikontaktsena, kui nende endi testi tulemus on negatiivne, sealhulgas korduval testimisel, ning isikud viibivad muude tegevuste korral isolatsioonis, mille kohaselt on neil lubatud lahkuda oma elukohast või viibimiskohast, milleks on näiteks hotell, ainult etendustegevusega seotud tegevusteks (proovid, etendused), riiki saabumiseks või riigist lahkumiseks. Nimetatud tingimuste puhul juhindutakse Terviseameti juhistest.

Lisaks järgitakse eneseisolatsiooni ning testimise nõudeid, mis on kehtestatud Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduses nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“.

Erandi tegemisel on viiruse levikule minimaalne oht, sest teatrifestivali korraldaja tagab etendustegevusega seotud isikute eraldatuse vastavalt riskide maandamise plaanile. Säte jõustub 3. oktoobril 2021. a ja kehtib kuni 26. oktoobrini 2021. a.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json