Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.12.2021
Avaldamismärge:RT III, 01.12.2021, 2

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” muutmine

Vastu võetud 30.11.2021 nr 407

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punktide 3 ja 5, lõike 3, lõike 5 punkti 3 ja lõike 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” järgmiselt:

1) täiendada korraldust punktiga 61 järgmises sõnastuses:

61. Punkte 2 ja 4–6, välja arvatud punkti 4 alapunkte 6 ja 7, ei kohaldata isiku suhtes, kes on ületanud riigipiiri Eestisse sisenemise eesmärgil ja kes on viimase 10 kalendripäeva jooksul viibinud välisriigis, kus Terviseameti hinnangul on tuvastatud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse tüve B.1.1.529 (omikron) levik. Vastavate riikide nimekiri on avaldatud Välisministeeriumi veebilehel. Isiku suhtes, kes ei vasta punktis 5 sätestatud tingimustele, ei kohaldata punktis 1 nimetatud 10-kalendripäevast piirangut, kui isikule on tervishoiuteenuse osutaja teinud viivitamata pärast riiki saabumist SARS-CoV-2 RT-PCR testi, mille tulemus peab olema negatiivne, ja isikule on tehtud SARS-CoV-2 RT-PCR test mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist ning selle testi tulemus on olnud samuti negatiivne. Isiku suhtes, kes vastab punktis 5 nimetatud tingimustele, ei kohaldata punktis 1 nimetatud 10-kalendripäevast piirangut, kui isikule on tervishoiuteenuse osutaja teinud viivitamata pärast riiki saabumist SARS-CoV-2 RT-PCR testi, mille tulemus peab olema negatiivne. Käesolevas punktis sätestatud korras testi tegemisel peab isik kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.”;

2) tunnistada punkt 61 kehtetuks.

2. Korraldus jõustub 1. detsembril 2021. a. Korralduse punkti 1 alapunkt 2 jõustub 16. detsembril 2021. a.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, sealhulgas riigi toimepidevuse kaitseks, vältimatult vajalikud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 leviku tõkestamise meetmed ja piirangud.

Eesti Vabariigi põhiseaduse (edaspidi põhiseadus) § 28 lõige 1 sätestab igaühe õiguse tervise kaitsele. Praegusel juhul on põhiõiguse kaitsealas erinevad väärtused. Esiteks on kaitsealas inimeste õigus nende tervise kaitsele seeläbi, et riik teeb kõik võimaliku, et takistada viiruse levikut. Samuti on kaitsealas avalik huvi, et viiruse levik ja inimeste massiline haigestumine ning tervishoiusüsteemi ülekoormus ei suureneks. Olukorras, kus teiste inimestega kokkupuutel on suur oht viiruse levikuks, lasub riigil kohustus viia nakkusoht miinimumini, sealhulgas võib selle eesmärgi saavutamiseks sobival viisil piirata isikute kokkupuutumise võimalusi.

Põhiseadus näeb ette õigused ja vabadused, mille tagamine on samuti riigi kohustus. Põhiseaduses nimetatud õigusi ja vabadusi on riigil lubatud piirata, arvestades õiguse ja vabaduse olemust ning põhiseaduse enda tingimusi. Näiteks on põhiseaduse § 34 kohaselt igaühel, kes viibib seaduslikult Eestis, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida. Õigust vabalt liikuda on lubatud seaduses sätestatud juhtudel ja korras piirata muu hulgas teiste inimeste õiguste ja vabaduste kaitseks ning nakkushaiguse leviku tõkestamiseks.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (edaspidi NETS) § 28 lõigete 2, 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades lõiget 8 võib Vabariigi Valitsus kehtestada nakkushaiguse tõrjeks vajalikke abinõusid siis, kui nakkushaiguste epideemilise leviku tõkestamiseks rakendatavate meetmete ja piirangute kohaldamisega kaasneb oluline mõju ühiskonnale või majandusele. Selleks peavad olema täidetud järgmised eeltingimused: tegemist on eriti ohtliku nakkushaiguse või uudse ohtliku nakkushaigusega; Vabariigi Valitsus on Terviseametilt saanud epidemioloogiliste, laboratoorsete ja kliiniliste andmete alusel teabe ja soovituse abinõu (kohustus või piirang) kohta; abinõu on viiruse leviku tõkestamiseks vältimatult vajalik ehk see peab olema proportsionaalne ja otstarbekas nõue; abinõu on ajutine ehk ajaliselt piiritletud ning toob kaasa olulise ühiskondliku või majandusliku mõju.

Käesoleva korraldusega kehtestatakse koroonaviiruse SARS-CoV-2 põhjustatava COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja tõkestamiseks meetmed ja piirangud, mille eesmärk on vähendada inimestevahelisi kontakte ning takistada viiruse levikut.

11. novembril 2021. a tuvastati Botswanas ja 14. novembril 2021. a Lõuna-Aafrika Vabariigis uus SARS-CoV-2 viiruse variant B.1.1.529 (omikron). Omikronvariandil on võrreldes koroonaviiruse metsiku tüvega üle 30 mutatsiooni, mis asetsevad ogavalku kodeerivas piirkonnas. Niivõrd suur mutatsioonide arv teeb omikrontüvest kõige suurema mutatsioonide arvuga tüve, mida on seni alates pandeemia algusest tuvastatud (kokku üle 50 mutatsiooni).

Senini puudub tõenduspõhine teave, missugust mõju avaldavad tekkinud mutatsioonid viiruse omadustele, kuid Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) avaldatud raportites viidatakse, et suur mutatsioonide arv võib olla seotud viiruse suurenenud ülekandumisvõimega, vaktsiinide efektiivsuse olulise vähenemise ja suurenenud taasnakatumise riskiga. Sellest tulenevalt nimetas WHO 26. novembril 2021. a kõnealuse tüve murettekitavate viirusetüvede (VOC) hulka ning ECDC soovitas 29. novembril 2021. a Euroopa Liidu liikmesriikidel testida riiki saabumisel RT-PCR meetodit kasutades nii vaktsineeritud kui ka vaktsineerimata isikuid ja kehtestada piiriületajatele 7–14 päeva kestev karantiinikohustus.

Alates 1. detsembrist 2021. a kehtib regulatsioon, mille kohaselt kehtib kõikidele koroonaviiruse SARS-CoV-2 omikrontüve suhtes riskiriigiks tunnistatud riikidest Eestisse sisenevatele isikutele 10-päevane liikumisvabaduse piirang.

Liikumisvabadust ei pea piirama isikud, kes on mitte rohkem kui 12 kuud tagasi SARS-CoV-2 viiruse suhtes täielikult vaktsineeritud või mitte rohkem kui kuus kuud tagasi COVID-19 haiguse läbi põdenud, kui nad teevad viivitamata Eestisse saabumise järel SARS-CoV-2 RT-PCR testi ning selle testi tulemus on negatiivne.

Isikud, kes ei ole vaktsineeritud või COVID-19 haigust läbi põdenud, saavad 10-päevast liikumisvabaduse piirangut lühendada, kui nad teevad viivitamata Eestisse saabumise järel SARS-CoV-2 testi ja selle tulemus on negatiivne ning kordustestimise SARS-CoV-2 RT-PCR testiga mitte varem kui kuuendal päeval pärast esimese testi tegemist ja selle tulemus on samuti negatiivne. Kuni negatiivse testitulemuse teadasaamiseni peavad mõlemad isikute grupid viibima oma elukohas või püsivas viibimiskohas.

Omikrontüve leviku seisukohalt loetakse riskiriikideks käesoleva korralduse tähenduses riigid, kus on tuvastatud omikrontüve levik, või riigid, kust on kõrgendatud oht omikrontüve Eestisse sissetoomiseks. Riikide nimekiri koostatakse Terviseameti epidemioloogilise hinnangu alusel ja avaldatakse Välisministeeriumi veebilehel.

Täiendavaid nõudeid ei kohaldata rahvusvahelist reisijavedu teostava transpordivahendi meeskonnale ja neid teenindavatele töötajatele, samuti reisigruppe vahetult teenindavatele töötajatele, kuna need seavad ohtu rahvusvahelise kauba- ja reisijaveo toimimise.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json