Teksti suurus:

Erastamisseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 50, 846

Erastamisseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 15.06.1994

(õ) 25.11.2008 22:05

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi presidendi 5. juuli 1994. a.
otsusega nr. 373

I. Erastamisseaduses (RT I 1993, 45, 639) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvis 2 muudetakse 6. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Kuni riigivara kinnitamiseni erastamisnimekirja võib seda vara paigutada ettevõtte asutamisel ettevõtte algkapitali Vabariigi Valitsuse otsuse alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ning võõrandada ettevõtte vara koosseisu kuuluvat üksikut asja, välja arvatud põhitegevusega otseselt seotud hooned ja rajatised, Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud tingimustel ja korras. Üksiku asja müügist laekunud raha on ettevõttel õigus kasutada olemasolevate võlakohustuste likvideerimiseks, uute tootmisvahendite ostmiseks, uue tehnoloogia väljatöötamiseks ning juurutamiseks.»

§ 2. Paragrahvis 5:

1) muudetakse 2. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Õigusvastaselt võõrandatud vara, mille tagastamiseks või kompenseerimiseks on esitatud avaldus, võib erastada järgmistel tingimustel:
1) omandireformi õigustatud subjekt loobub vara tagastamise nõudest. Õigustatud subjekti allkiri loobumisavaldusel peab olema tõestatud notariaalselt või sellega võrdsustatud korras;
2) õigusaktidega kehtestatud korras on jõustunud otsus õigusvastaselt võõrandatud vara mittetagastamise või kompenseerimise kohta.»

2) 3. lõikes asendatakse sõnad «2. lõikes nimetatud juhtudel» sõnadega «2. lõike 1. punktis nimetatud juhul».

§ 3. Paragrahvis 7 muudetakse 6. punkt ja sõnastatakse järgmiselt:

«6) korraldab erastamisnimekirja kinnitatud riigivara majandustegevusse paigutamist, sealhulgas vara paigutamist ettevõtte asutamisel ettevõtte algkapitali ning riigivara rendile või kasutusse andmist.»

§ 4. Paragrahvis 9:

1) muudetakse 2. lõike 8. punkt ja sõnastatakse järgmiselt:

«8) erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete reorganiseerimise, likvideerimise, restruktureerimise ja saneerimise põhimõtete kinnitamine ning finantseerimistaotluste esitamine Vabariigi Valitsusele, samuti ettevõtete aktsiakapitali muutmine;»;

2) muudetakse 2. lõike 9. punkt ja sõnastatakse järgmiselt:

«9) erastamisnimekirja kinnitatud riigivara munitsipaliseerimise otsustamine, samuti muu riigivara munitsipaliseerimise otsustamine Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alusel ja korras;»;

3) muudetakse 2. lõike punkt 10 ja sõnastatakse järgmiselt:

«10) erastamisnimekirja kinnitatud riigivara majandustegevusse paigutamise otsustamine, sealhulgas riigivara paigutamine ettevõtte asutamisel ettevõtte algkapitali ning riigivara rendile või kasutusse andmine;».

§ 5. Paragrahvis 10 muudetakse 4. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Erastamisagentuuri kulud, mis tulenevad erastamisele kuuluvate ettevõtete reorganiseerimisest, likvideerimisest, restruktureerimisest ja saneerimisest, võib katta erastamisest Vabariigi Valitsuse reservfondi laekuvast rahast.»

§ 6. Paragrahvi 12 1. lõiget täiendatakse pärast sõna «aastas» sõnadega «ja avaldatakse Riigi Teatajas».

§ 7. Paragrahvis 14:

1) muudetakse 2. lõige ja sõnastatakse järgmiselt:

«(2) Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtte likvideerimist korraldab erastamise korraldaja. Pärast ettevõtte likvideerimist järele jäänud vara läheb koos varal lasuvate õiguste ja kohustustega erastamise korraldaja bilanssi. Õigusjärglase puudumisel lähevad likvideeritud ettevõtte kohustused tervisekahjustuste hüvitamisel ja toitjakaotuspensionide maksmisel üle riigi sotsiaalkindlustuse organitele.»

2) tunnistatakse kehtetuks 6. lõige.

§ 8. Seadust täiendatakse uue §-ga 161 järgmises sõnastuses:

«§ 161. Müügiks väljakuulutatud ettevõtte pankroti erisused

(1) Eratamisnimekirja kinnitatud ettevõtte, mille müük on välja kuulutatud, pankrotti ei või ilma erastamise korraldaja nõusolekuta välja kuulutada kuue kuu jooksul, arvates müügi väljakuulutamisest. Kohus võib nimetatud tähtaega pikendada mõjuvatel põhjustel erastamise korraldaja avalduse alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud ettevõtte pankroti väljakuulutamisel moodustub ettevõtte erastamata varast pankrotivara.

(3) Pankrotihalduril on õigus arvata ettevõtte erastatud vara eest laekunud raha pankrotivara hulka. Kui ettevõtte vara erastamisest erastamise eriarvele laekunud raha on vastavalt riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadusele (RT I 1993, 24, 430; 1994, 33, 508) edasi kantud fondidesse, arvatakse vastav rahasumma pankrotivara hulka pankrotinõude esitamisele järgnevatest erastamistehingutest laekuvast rahast. Kui erastamise korraldaja on ettevõtte vara müünud järelmaksuga, arvatakse laekuv raha pankrotivara hulka pärast järelmaksu laekumist erastamise eriarvele.

(4) Lõikes 3 nimetatud rahast arvatakse maha:
1) erastamise korraldaja poolt tasutud ettevõtte võlad;
2) ettevõtte vara erastamise kulud, mis määratakse kindlaks vastavalt riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse §-le 9.

(5) Erastamise korraldaja poolt ettevõtte varaga tehtud tehingud ei kuulu tagasivõitmisele.

(6) Muus osas kohaldatakse Eesti Vabariigi pankrotiseaduse (RT 1992, 31, 402) sätteid.»

§ 9. Paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Aktsiate avalik müük toimub Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.»

§ 10. Paragrahv 25 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 25. Riigivara paigutamine ettevõttesse

Erastamisnimekirja kinnitatud riigivara, millele ei ole leitud käesoleva seaduse järgi ostjat, võib paigutada ettevõtte asutamisel ettevõtte algkapitali vastavalt käesoleva seaduse § 9 2. lõike punktile 10.»

§ 11. Paragrahv 26 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Erastatavat vara võivad osta järelmaksuga:
1) Eesti kodanikud;
2) Eestis registreeritud juriidilised isikud, kus Eesti kodanikel on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest või kus üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest on juriidilistel isikutel, kus Eesti kodanikel on üle poole osakute või aktsiatega määratud häältest. Järelmaksu tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 12. Paragrahv 27 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 27. Ostu-müügileping

(1) Erastamise ostu-müügileping sõlmitakse lihtkirjalikus vormis.

(2) Viie päeva jooksul pärast ostu-müügilepingu järgse esimese sissemaksu laekumist erastamise korraldaja arvele on erastamise korraldaja kohustatud avalikustama, kellele, millise hinna ja lisatingimustega vara või aktsiad erastati.»

§ 13. Paragrahvist 32 jäetakse välja 5. lõike 3. punkt.

II. Rakendussäte

§ 14. Erastamisseaduse § 27 1. lõiget kohaldatakse tagasiulatuva jõuga alates 1993. aasta 1. detsembrist. (õ)

 

 

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

(õ) Riigikogu Kantselei 8. juuli 1994. a. kiri nr. 4–3/1720.

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json