Teksti suurus:

Tehnilise inventariseerimise büroode reorganiseerimine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1993, 74, 1058

Tehnilise inventariseerimise büroode reorganiseerimine

Vastu võetud 19.11.1993 nr 357

Seoses eluruumide erastamisega ning lähtudes füüsilistele ja juriidilistele isikutele kuuluvate hoonetega seotud tehingute õiguslikkuse ning riikliku haldusinfosüsteemi terviklikkuse tagamise vajadusest, Vabariigi Valitsus määrab:

1. Vastavalt maakonna valitsemiskorralduse seaduse (RT I 1993, 51, 696) paragrahvi 8 lõike 1 punktile 3 maavalitsustel võtta tehnilise inventariseerimise bürood või nende õigusjärglased, kes täidavad riikliku hooneregistri kohaliku registri pidaja funktsioone, hiljemalt 1. jaanuarist 1994.a. maavalitsuste haldusse kui riikliku hooneregistri maakonnatalitused.

2. Panna riikliku hooneregistri maakonnatalitustele alates 1995. aastast riikliku ehitusregistri pidaja funktsioonid maakonna tasandil. Kuni nimetatud funktsioonide üleandmiseni on riikliku ehitusregistri alamregistri pidajateks maavalitsuste arhitektuuri-, planeerimis- ja ehitustalitused. Elamuametil ja Riigiarvutuskeskusel korraldada käesolevast punktist tulenevate ülesannete täitmise metoodiline juhendamine.

3. Riikliku hooneregistri pidamise kulusid ja riikliku hooneregistri maakonnatalituste kulusid finantseeritakse riigieelarvest.

4. Elamuametil esitada ühe kuu jooksul ettepanekud käesolevast määrusest tulenevate muudatuste tegemise kohta Vabariigi Valitsuse õigusaktides.

 

Peaminister M. LAAR

Majandusminister T. SILDMÄE

Riigisekretär Ü. KAEVATS

/otsingu_soovitused.json