Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.04.2022
Avaldamismärge:RT III, 02.04.2022, 1

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine

Vastu võetud 02.04.2022 nr 108

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 28 lõike 2 punkti 3 ning lõigete 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8:

1. Tunnistada Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ II ja III osa kehtetuks.

2. Korraldus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Käesoleva korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ ja tunnistatakse kehtetuks korralduse II ja III osa, mis sätestasid COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks kohustuse kanda avalikes siseruumides kaitsemaski ja tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine ning avalikes siseruumides ja punktis 10 nimetatud tegevuste läbiviimisel ka välistingimustes tagada isikute hajutatus. Ühes sellega kaotavad kehtivuse ka nende kohustustega seotud erandid ja rakendamist täpsustavad sätted.

Korralduse muudatus lähtub valitsuskabineti 31. märtsi 2022. a nõupidamisel otsustatust loobuda eelnimetatud kohustustest kohe, kui jõutakse riskimaatriksiga kollasele tasemele. Korraldusega täpsustab seega Vabariigi Valitsus kehtestatud piiranguid ja meetmeid, et tagada meetmete proportsionaalsus, arvestades domineeriva omikrontüve haiguspilti, nakkuse levikut ja eesmärki tagada ennekõike tervishoiusüsteemi ja haiglate toimepidevus COVID-19 haigete ravikoormuse kontekstis. Vastavalt 20. jaanuaril 2022. a uuendatud riskimaatriksile tähendab kollase taseme saavutamine, et viimase 7 päeva nakatumisnäitaja on vahemikus 500–1500 inimest ning samal ajal on viimase 7 päeva hospitaliseeritute arv vahemikus 10–30. Need tingimused on praeguseks täidetud.

Kuigi hajutatus, kaitsemaski kandmine ja desinfitseerimisnõuete täitmine ei ole enam üldkohustuslikud, on need COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks endiselt efektiivsed meetmed ja seega soovituslikud. Ka Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab maskide kandmist osana laiaulatuslikust strateegiast SARS-CoV-2 viiruse ennetamiseks ja leviku piiramiseks. See tähendab, et maskide kandmisega käiksid kaasas ka teised tervishoiualased ja sotsiaalsed meetmed nagu käte hügieen, isolatsioon, distantsi hoidmine.

Käesolev korraldus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json