Teksti suurus:

Erik Setškovi kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.03.2024
Avaldamismärge:RT III, 02.04.2024, 1

Erik Setškovi kaebuse lahendamine

Vastu võetud 28.03.2024 nr 98

Kaebaja Erik Setškov esitas 21. märtsil 2024 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, millega vaidlustab Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni esimehe Anna Generalova 7. märtsi 2024 toimingu, millega jäeti pärast Daniil Starodubtsevi volikogu liikme volituste lõppemise asjaoludest teada saamist viivitamata teavitamata Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 9. novembri 2021 otsusega nr 7 kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel Erik Setškovi võimalusest osaleda volikogu töös. Oma avalduses soovib kaebaja ka kontrollida Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsuste nr 3 ja 4 õiguspärasust.

Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni esimees Anna Generalova tegi 7. märtsil 2024 päringu, et kontrollida Kohtla-Järve Linnavolikogu liikmete ja asendusliikmete elukohti rahvastikuregistris. 7. märtsil 2024 saadi teada volikogu liikmete ja asendusliikmete rahvastikuregistri järgsed elukohad, millest ilmnes, et volikogu liikme Daniil Starodubtsevi elukoht on alates 21. septembrist 2023 Tallinna linnas. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 18 lõike 1 punkti 3 kohaselt lõpevad kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volitused enne tähtaega isiku püsiva elukoha muutuse tõttu, kui püsiv elukoht ei asu rahvastikuregistri andmetel selles vallas või linnas. Eelnevast tulenevalt lõppesid Daniil Starodubtsevi volitused ning tema asemele määras Kohtla-Järve Linna Valimikomisjon KOKS § 20 lõigete 1 ja 2 alusel 19. märtsi 2024 otsusega nr 4 linnavolikogu liikmeks Svetlana Vladimirova. Enne valmiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsuseid olid Kohtla-Järve Linnavolikogus Reformierakonna nimekirjast Daniil Starodubtsev (põhiliige) ja Svetlana Vladimirova (Vitali Borodini asendusliige). Vitali Borodin oli volikogu liige, kelle volitused olid peatatud.

Valimiskomisjoni esimees sai 7. märtsil 2024 teada, et Daniil Starodubtsevi volitused on ennetähtaegselt lõppenud, ning teavitas sellest asjaolust Vitali Borodini. Vitali Borodin edastas 13. märtsil 2024 sooviavalduse volikogu liikme volituste taastamiseks. 19. märtsi 2024 otsusega nr 3 taastati linnavolikogu liikme Vitali Borodini volitused ning sellega lõppesid viimasena asendama määratud linnavolikogu liikme Svetlana Vladimirova volitused.

Kaebaja leiab, et Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni esimees oleks pidanud 7. märtsil 2024 pärast Daniil Starodubtsevi volikogu liikme volituste lõppemise asjaoludest teada saamist viivitamata teavitama kinnitatud asendusliikmete nimekirja (9. novembri 2021 otsus nr 7) alusel kaebajat. Komisjoni esimees ei ole Erik Setškoviga kontakteerunud. Kaebaja on seisukohal, et valimiskomisjoni esimees ei saanud 19. märtsi 2024 koosolekul arutada Svetlana Vladimirova asendusliikmeks määramise küsimust, sest kuni valimiskomisjoni uue otsuse jõustumiseni oli Svetlana Vladimirova Vitali Borodini asendusliige ning seetõttu sai talle teha Daniil Starodubtsevi asendusliikmeks asumise ettepaneku alles pärast linna valimiskomisjoni otsuse jõustumist. Seejärel tulnuks otsus kolme tööpäeva jooksul teatavaks teha ning pärast seda saanuks kokku kutsuda uue valimiskomisjoni koosoleku ning arutada Svetlana Vladimirova asendusliikmeks määramise küsimust. Kaebaja on kaebusele lisanud Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 9. novembri 2021 otsuse nr 7 ja 19. märtsi 2024 otsused nr 3 ja 4.

Koosolekul täpsustas kaebaja, et soovib Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni toimingu seadusevastaseks tunnistamist ja 19. märtsi 2024 otsuste nr 3 ja 4 tühistamist.


Kohtla-Järve linnasekretäri seisukoht

Kohtla-Järve linnasekretär esitas seisukoha 26. märtsil 2024.

KOKS § 20 lg 4 kohaselt teeb linna valimiskomisjon §-des 18, 19 ja 201 ettenähtud otsused viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse aluseks oleva dokumendi kättesaamist. Linna valimiskomisjon sai 8. märtsil 2024 teada, et Daniil Starodubtsevi volikogu liikme volitused lõppesid Tallinna linna elukoha aadressi andmete kandmisel rahvastikuregistrisse. Seega pidi linna valimiskomisjoni otsus asendusliikme Erik Setškovi määramise kohta olema tehtud hiljemalt 15. märtsil 2024. Kuna Vitali Borodin esitas 13. märtsil 2024 kell 20.05 avalduse volikogu liikme volituste taastumise kohta, lõpevad viimasena asendama määratud linnavolikogu liikme Svetlana Vladimirova volitused (tema staatus muutub esimeseks asendusliikmete nimekirjas) ning seega puudub linna valimiskomisjonil kohustus nimetatud otsuse vastuvõtmiseks. Linna valimiskomisjon sai linnasekretäri kirja kätte 14. märtsil 2024, seega pidi linna valimiskomisjoni otsus Vitali Borodini linnavolikogu liikme volituste taastumise kohta tehtama hiljemalt 21. märtsil 2024. Linna valimiskomisjoni otsus nr 3 volikogu liikme volituste taastumise ja asendusliikme volituste lõppemise kohta on koostatud ning jõustunud 19. märtsil 2024 kell 17.00.

KOKS § 20 lg 52 kohaselt teavitab linna valimiskomisjon viivitamata asendusliiget õigusest saada volikogu liikme volitused. Linna valimiskomisjon edastas 19. märtsil 2024 Svetlana Vladimirovale teatise, milles selgitas, et volikogu liige Vitali Borodin on 13. märtsil 2024 esitanud avalduse oma volituste taastumiseks Kohtla-Järve Linnavolikogus ning seoses sellega lõpevad Svetlana Vladimirova volitused, mistõttu on Svetlana Vladimiroval õigus saada volikogu liikme volitused. Asendusliige peab kolme tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates teavitama kirjalikult valimiskomisjoni, kas ta soovib volikogu töös osaleda. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon palus Svetlana Vladimiroval kolme tööpäeva jooksul teatise saamisest arvates teavitada kirjalikult Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni, kas ta soovib osaleda Kohtla-Järve Linnavolikogu töös. Svetlana Vladimirova esitas 19. märtsil 2024 sooviavalduse volikogu töös osalemise kohta. Linna valimiskomisjoni otsus nr 4 asendusliikme Svetlana Vladimirova määramise kohta on vastu võetud 19. märtsil 2024 ja jõustunud allkirjastamisel ehk 20. märtsil 2024 kell 8.41.

Arvestades ülaltoodut, on Kohtla-Järve linnasekretär seisukohal et, nii Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni kui ka linnasekretäri toimingud on tehtud tähtaegselt, lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.

Koosolekul täpsustas Kohtla-Järve linnasekretär, et kaebaja taotlus tunnistada linna valimiskomisjoni toiming seadusevastaseks ei ole tähtaegne.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (KOVVS) § 63 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav taotlus vaadata läbi ja tühistada valla või linna valimiskomisjoni otsus või tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja või valla või linna valimiskomisjoni toiming ja sama seaduse §-s 661 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale.

2. Kaebaja vaidlustatav toiming on Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni toiming asendusliikme teavitamata jätmine võimalusest saada volikogu liikme volitused ja vaidlustatud otsused linna valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsused nr 3 ja 4. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni otsused ja toimingud on vaidlustatavad Vabariigi Valimiskomisjonis.

3. KOVVS § 66 lõike 1 punkti 1 kohaselt tuleb kaebus esitada kolme päeva jooksul otsuse või toimingu tegemisest. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon sai 8. märtsil 2024 teada, et Daniil Starodubtsevi volitused on lõppenud. KOKS § 20 lõike 52 järgi teavitab valla või linna valimiskomisjon viivitamata asendusliiget õigusest saada volikogu liikme volitused. 14. märtsil 2024 sai linna valimiskomisjon Vitali Borodini avalduse volituste taastamise kohta. Seadusest tulenevalt ei ole valimiskomisjonil kohustust teha otsused kronoloogilises järjekorras, seega asjaolud muutusid. 14. märtsist 2024 ei pidanud linna valimiskomisjon kaebajat teavitama õigusest saada volikogu liikme õigused. KOVVS § 66 lõike 1 punkti 1 kohaselt tuleb kaebus esitada kolme päeva jooksul toimingu tegemisest. Seega oleks kaebaja saanud vaidlustada linna valimiskomisjoni tegevusetust ajavahemikul kuni 14. märtsini 2024. Sellise kaebuse võis kaebaja esitada kuni 18. märtsini 2024. Kaebus esitati 21. märtsil 2023 ehk kaebetähtaega rikkudes ning jäetakse seetõttu KOVVS § 65 lõike 3 alusel läbi vaatamata. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni otsused on tehtud 19. märtsil 2024 ning kaebaja tutvus otsusega ja esitas kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile 21. märtsil 2024, seega on kaebus vaidlustatud otsuste osas esitatud tähtaegselt.

4. KOVVS § 64 kohaselt on kaebuse esitamise õigus huvitatud isikul, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebaja on Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 10. novembri 2021 otsusega nr 7 registreeritud Kohtla-Järve Linnavolikogu Eesti Reformierakonna asendusliikmete nimekirjas esimene, s.t kaebuse rahuldamisel tekiks kaebajal õigus asuda volikogu liikmeks Kohtla-Järve Linnavolikogus. Vaidlustatud Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni toiming ja otsused puudutavad koostoimes nii Svetlana Vladimirova kui ka kaebaja õigusi. Seega on kaebaja puhul tegemist huvitatud isikuga KOVVSi mõistes ning kaebajal on kaebeõigus.

5. Käesolevas asjas on vaidlus selle üle, kas komisjoni esimehe Anna Generalova toiming asendusliikme teavitamata jätmine ning Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni otsused nr 3 ja 4 on õiguspärased.

6. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub, et KOKS § 18 lõike 1 punkti 3 kohaselt lõpevad kohaliku omavalitsuse volikogu liikme volitused enne tähtaega isiku püsiva elukoha muutuse tõttu, kui püsiv elukoht ei asu rahvastikuregistri andmetel selles vallas või linnas. KOKS § 18 lõike 1 punktis 3 sätestatud püsiva elukoha muudatus on seotud hääletamis- ja kandideerimisõiguse olemasoluga volikogu valimistel. Püsiva elukoha mõiste tõlgendamisel tuleb kohaldada KOVVS § 5 lõikeid 1 ja 5 süstemaatiliselt ning seega on kandidaadi ja ka volikogu liikme püsiv elukoht see elukoht, mille aadressiandmed on kantud rahvastikuregistrisse. Rahvastikuregistri andmete põhjal on volikogu liikme Daniil Starodubtsevi elukoht alates 21. septembrist 2023 Tallinna linnas. Seega lõppesid Daniil Starodubtsevi volitused. KOKS § 20 lõike 1 kohaselt astub KOKS §-des 18 ja 19 sätestatud juhtudel volikogu liikme asemele volikogu asendusliige. Asendusliige määratakse valimiskomisjoni otsusega valimiskomisjoni kinnitatud asendusliikmete nimekirja alusel. KOKS § 20 lõike 5 järgi valimisringkonnas valituks osutunud volikogu liikme asendusliikmeks on sama erakonna või valimisliidu samas valimisringkonnas kandideerinud esimene asendusliikmeks registreeritud kandidaat. Sama paragrahvi lõike 52 järgi teavitab valla või linna valimiskomisjon viivitamata asendusliiget õigusest saada volikogu liikme volitused. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon kontrollis Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 9. novembri 2021 otsuse nr 7 alusel järgmise asendusliikme ehk kaebaja püsivat elukohta rahvastikuregistrist 11. märtsil 2024, kuid ei teavitanud kaebajat võimalusest saada volikogu liikmeks. Seega jättis linna valimiskomisjon õigusvastaselt kaebaja volikogu liikmeks saamise võimalusest viivitamata teavitamata. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjonile sai Daniil Starodubtsevi volituste lõppemine teatavaks 8. märtsil 2024. KOKS § 20 lõike 4 kohaselt peab valla või linna valimiskomisjon tegema KOKS §-des 18, 19 ja 201 ettenähtud otsused viie tööpäeva jooksul pärast vastava otsuse aluseks oleva dokumendi kättesaamist. Daniil Starodubtsevi volituste lõppemisega tulnuks tema asemel määrata asendusliige hiljemalt 15. märtsil 2024. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon tegi vastava otsuse 19. märtsil 2024 (otsus on allkirjastatud 20. märtsil 2024), seega seadusest tulenevat tähtaega rikkudes. Tähtaja kulgemise ajal muutusid asjaolud ning 19. märtsi 2024 seisuga määras Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon otsusega nr 4 seoses Daniil Starodubtsevi volituste lõppemisega volikogu liikmeks Svetlana Vladimirova, mitte kaebaja.

7. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsusega nr 3 taastusid Vitali Borodini volitused volikogu liikmena ning volikogu asendusliikme Svetlana Vladimirova volitused lõppesid. Vitali Borodini volitused olid peatatud Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 16. detsembri 2021 otsusega nr 13 seoses tema nimetamisega valitsuse liikmeks. Seoses Kohtla-Järve Linnavolikogu 7. veebruari 2023 otsusega nr 86 lõppesid valitsuse liikme Vitali Borodini volitused valitsuse liikmena, kuid ta ei esitanud avaldust volikogu liikme õiguste taastamiseks. Vastava avalduse esitas Vitali Borodin 13. märtsil 2023. Vabariigi Valimiskomisjon juhib tähelepanu, et seadus ei näe sel juhul ette, et valla- või linna valimiskomisjon teeb omal initsiatiivil otsuse volituste taastamise kohta, kui alus volituste peatamiseks on ära langenud (antud juhul valitsuse liikmeks olemine). Volikogu liikme volitused ei taastu automaatselt, vaid peatatud volitustega volikogu liige peab taastamiseks esitama valla- ja linnasekretärile avalduse (KOKS § 201 lõige 1). Vabariigi Valimiskomisjon soovitab sellistel puhkudel valla- ja linnasekretäridel teavitada volikogu liikmeid nende õigustest, kohustustest ja õiguslikest tagajärgedest. Antud juhul on linnasekretär seda kohustust täitnud, kuid sellele vaatamata on Vitali Borodin esitanud avalduse volituste taastamiseks enam kui aasta hiljem. Vabariigi Valimiskomisjon soovitab volituste taastamise otsuse teha viivitamatult, s.t teavitada volikogu liiget, et peatamise alus on ära langenud, ja paluda avaldust volituste taastamise kohta. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon sai Vitali Borodini volituste taastamise avalduse 13. märtsil 2024 ja tegi vastava otsuse volituste taastamise kohta (vaidlustatav otsus nr 3) 19. märtsil 2024. KOKS § 201 lõike 2 kohaselt volikogu liikme volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama lisamandaadi alusel või samas erakonnas või valimisliidus kandideerinud volikogu liiget sellest valimisringkonnast või ülelinnalisest nimekirjast. Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsuse nr 3 kohaselt lõppesid Vitali Borodini volituste taastumise tõttu Svetlana Vladimirova volitused, kes oli Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 9. novembri 2021 otsuse nr 7 kohaselt Eesti Reformierakonna asendusliikmete nimekirjast viimasena määratud volikogu liiget asendama. Seega on Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsus nr 3 tehtud tähtaegselt ja õiguspärane.

8. Kaebaja soovis Kohtla Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi otsuste nr 3 ja 4 tühistamist. Nimetatud otsuste tühistamisel peab Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjon tegema vastavad otsused otsustamise hetkel olevatele asjaoludele tuginedes. Asjaoludele toetudes tuleks samas asjas vastu võtta samasisulised otsused ning Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni otsuste nr 3 ja 4 tühistamine kaebajale volikogu liikme õigusi ei taga. Haldusmenetluse seadus (HMS) § 65 lg 2 järgi ei tunnistata kehtetuks haldusakti, kui sama sisuga haldusakt tuleks uuesti välja anda. Seega jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsuste nr 3 ja 4 tühistamise nõude osas rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõike 3 ja § 66 lõike 3 punktist 1, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. jätta Erik Setškovi kaebus Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni toimingu (asendusliikme teavitamata jätmine) osas läbi vaatamata;

2. jätta kaebus rahuldamata Kohtla-Järve Linna Valimiskomisjoni 19. märtsi 2024 otsuste nr 3 ja 4 tühistamise osas.


Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json