Teksti suurus:

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 02.05.2020, 1

Peaministri 17. aprilli 2020. a korralduse nr 64 „Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta“ muutmine

Vastu võetud 02.05.2020 nr 74

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusest nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ ja hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel:

1. Muuta peaministri 17. aprilli 2020. a korraldust nr 64, millega peaminister eriolukorra juhina kehtestas liikumisvabaduse piirangud Tartus Raatuse 22 ühiselamus, järgmiselt:
  1) sõnastada punkt 1 järgmiselt:
1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni keeluga lahkuda oma üürilepingu järgsest või neile määratud ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid ühiskasutatavaid ruume.“;
  2) täiendada korraldust punktiga 11 järgmises sõnastuses:
11. Punktis 1 nimetatud isikute lähikontaktsed, kes on viibinud Raatuse 22 ühiselamus alates 17. aprillist 2020. a ning kes on 29. aprillil 2020. a või hiljem kokku puutunud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosi saanud isikutega, on kohustatud järgima peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 punktis 4 sätestatud nõudeid.“;
  3) tunnistada punkt 2 kehtetuks;
  4) sõnastada punkti 3 sissejuhatav osa järgmiselt:
3. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti:“;
  5) tunnistada punkti 3 alapunkt 4 kehtetuks;
  6) sõnastada punkt 4 järgmiselt:
4. Punktis 1 nimetatud isikutel on keelatud kokku puutuda teiste isikutega, välja arvatud ametiülesandeid täitvad isikud.“;
  7) tunnistada punkt 5 kehtetuks;
  8) sõnastada punkti 6 kolmas lause järgmiselt:
„MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punktis 1 nimetatud isikute teistest eraldamine.“;
  9) asendada punktis 7 arv „5“ arvuga „4“.

2. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

3. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

4. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot. Sunniraha ei ole karistus.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Jüri Ratas
Eriolukorra juht

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json