Teksti suurus:

Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 02.05.2020, 2

Eriolukorra juhi korraldus Tartus Raatuse 22 ühiselamus liikumisvabaduse piirangu kehtestamise kohta

Vastu võetud 17.04.2020 nr 64
RT III, 18.04.2020, 1
jõustumine 17.04.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
02.05.2020RT III, 02.05.2020, 102.05.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast eriolukorra juht otsustab hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada viibimiskeelu ja liikumisvabaduse piirangu inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks, et tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikut, järgmiselt:

1. Tartus Raatuse 22 ühiselamus elavatele COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse positiivse proovi andnud isikutele kehtestatakse liikumisvabaduse piirang kuni tervenemiseni keeluga lahkuda oma üürilepingu järgsest või neile määratud ühiselamu korterist, vajaduse korral võib kasutada korteri juures olevaid ühiskasutatavaid ruume.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

11. Punktis 1 nimetatud isikute lähikontaktsed, kes on viibinud Raatuse 22 ühiselamus alates 17. aprillist 2020. a ning kes on 29. aprillil 2020. a või hiljem kokku puutunud COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse diagnoosi saanud isikutega, on kohustatud järgima peaministri 26. märtsi 2020. a korralduse nr 52 punktis 4 sätestatud nõudeid.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

2. [Kehtetu - RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

3. Punktis 1 nimetatud liikumisvabaduse piirang ei kehti:
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]
  1) isiku kohta, kes vajab haiglaravi;
  2) isiku lahkumisel politseiametniku korraldusel, muu hulgas juhul, kui isik paigutatakse ümber sama ühiselamu piires teise korterisse;
  3) isikute elu või tervist ohustava hädajuhtumi korral.
  4) [kehtetu - RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

4. Punktis 1 nimetatud isikutel on keelatud kokku puutuda teiste isikutega, välja arvatud ametiülesandeid täitvad isikud.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

5. [Kehtetu - RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

6. Hädaolukorra seaduse § 24 lõike 2 alusel Politsei- ja Piirivalveametil tagada punktides 1−4 sätestatud piirangute täitmine korralduses ettenähtud tingimuste kohaselt. Tartu Ülikoolil, Tartu linnal ja MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada liikumisvabaduse piiranguga isikutele eluks hädavajalik. MTÜ Tartu Üliõpilaskülal tagada punktis 1 nimetatud isikute teistest eraldamine.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

7. Punktides 1−4 sätestatud meetmete üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT III, 02.05.2020, 1 - jõust. 02.05.2020]

8. Korraldusega kehtestatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

9. Massiteabevahendite valdajatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

10. Korraldus jõustub allakirjutamisel.

Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on esitatud korralduse seletuskirjas, mis avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel..

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on hädaolukorra seaduse § 47 kohaselt 2000 eurot.

Korraldust saab vaidlustada esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide 30 päeva jooksul arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavaks tegemisest.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json