Teksti suurus:

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 52, 880

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 30.06.1994

(õ) 26.11.2008 22:55

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. juuli 1994. a.
otsusega nr. 385

Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduses (RT 1992, 10, 143 ja 36, 474) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 12 3.lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Eesti Vabariigi osa erastamisel on selle omandamise eesõigus maareformi seaduse § 10 2. lõikes sätestatud õigustatud subjektidel, nende puudumisel antud kohaliku omavalitsuse haldusterritooriumil põllumajandusliku tootmisega tegelevatel isikutel."

§ 2. Paragrahvi 19 täiendatakse 5. lõikega järgmises sõnastuses:

"(5) Likvideerimise või reorganiseerimise kava ei tohi piirata õigustatud subjektide õigust vabalt käsutada oma ühistatud vara- ja/või tööosakut."

§ 3. Paragrahvi 21 täiendatakse 5. lõikega järgmises sõnastuses:

"(5) Vara eraldamine müügiks avaliku enampakkumise korras on lubatud ainult selle vara osas, mida ükski õigustatud subjekt ei taotle."

§ 4. Paragrahvi 26 1. lõikele lisatakse pärast sõnu "vara maksumusest" sõnad "seisuga 1992. aasta 1. jaanuar".

§ 5. Paragrahvis 28:

1) esimese lõike punkti 1 täiendatakse pärast sõna "reformikomisjonile" sõnadega "või reformihaldurile, kes on kohustatud õigustatud subjekti kaebuse läbi vaatama 20 päeva jooksul,";

2) esimese lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: "reformikomisjoni või reformihalduri otsuse peale edasi kaevata kohaliku omavalitsuse volikogule, kes vaatab kaebuse läbi ühe kuu jooksul.";

3) kolmas lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Kohaliku omavalitsuse volikogu otsuse peale edasikaebamine toimub halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras."

§ 6. Seadust täiendatakse paragrahviga 28.1 järgmises sõnastuses:

"§ 281. Reformihaldur

(1) Reformihaldur on isik, kelle põllumajandusreformi läbiviimiseks nimetab ametisse põllumajandusminister maavanema või kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul. Reformihalduriks võib nimetada isiku, kes on andnud selleks kirjaliku nõusoleku.

(2) Reformihalduri teadmised ja kogemused peavad vastama tema kohustustest tulenevatele nõuetele.

(3) Reformihaldur ei tohi olla antud ühismajandis õigustatud subjekt ega asjast huvitatud isik.

(4) Reformihaldur nimetatakse juhul, kui põllumajandusreformi läbiviimisel esineb ühismajandil või tema õigusjärglasel vähemalt üks järgnevatest asjaoludest:
1) käesoleva seaduse § 4 1. lõike või 2. lõike punktide 1, 2, 3 või 5 sätete rikkumine;
2) ühistatud vara maksumuse määramise seaduse (RT I, 1993, 7, 104) sätete rikkumine.

(5) Käesoleva paragrahvi 4. lõikes loetletud rikkumiste tuvastamise õigus on põllumajandusministril, maavanemal või kohaliku omavalitsuse volikogul.

(6) Reformihalduri nimetamise päevast alates loetakse kehtetuks reformikomisjoni volitused ja need lähevad üle reformihaldurile. Reformikomisjon on kohustatud reformihaldurile üle andma kõik reformi läbiviimisega seotud dokumendid."

§ 7. Seadust täiendatakse §-ga 282 järgmises sõnastuses:

"§ 282. Reformihalduri pädevus

(1) Reformihaldur, kes on ametisse nimetatud käesoleva seaduse § 281 4. lõike punkti 1 alusel, koostab või muudab ühismajandi reorganiseerimise või likvideerimise kava ning esitab selle õigustatud subjektide üldkoosolekule kinnitamiseks. Reformihaldur viib läbi ühismajandi põllumajandusreformi ning temal on selleks käesoleva seaduse §-s 5 sätestatud reformikomisjoni pädevus.

(2) Käesoleva seaduse § 281 4. lõike punkti 2 alusel kinnitatud reformihaldur:
1) teeb kindlaks põllumajandusreformi käigus toimunud seaduserikkumised;
2) nõuab tagasi teiste isikute ebaseaduslikus valduses asuva ühismajandi vara ning vajadusel pöördub selleks avaldusega kohtusse;
3) koostab ja esitab kohaliku omavalitsuse volikogule kinnitamiseks kava käesoleva seaduse § 281 4. lõike punktis 2 nimetatud rikkumistega õigustatud subjektidele tekitatud kahju hüvitamiseks.

(3) Reformihaldur on aruandekohustuslik õigustatud subjektide üldkoosoleku ja põllumajandusministri ees. Põllumajandusminister võib reformihalduri tagasi kutsuda õigustatud subjektide üldkoosoleku nõudmisel.

(4) Kuni reformihalduri tegevuse lõpetamiseni on tehingud ühismajandi või tema õigusjärglase varaga, mida ei ole antud õigustatud subjekti omandisse käesoleva seaduse § 25 alusel, lubatud ainult reformihalduri loal.

(5) Reformihaldur viib käesolevas paragrahvis nimetatud toimingud lõpule hiljemalt kuue kuu jooksul, alates ametisse nimetamise päevast. Nimetatud tähtaega võib põllumajandusminister mõjuvatel põhjustel pikendada."

§ 8. Seadust täiendatakse §-ga 283 järgmises sõnastuses:

"§ 283. Reformihalduri kulud

(1) Reformihalduri kulud põllumajandusreformi läbiviimisel kaetakse käesoleva seaduse § 26 alusel moodustatud reservfondi arvelt. Reservfondi moodustamise võimatuse korral kaetakse reformihalduri kulud riigieelarvest Põllumajandusministeeriumile ettenähtud vahendite arvel.

(2) Reformihalduri kulud ja tasu kinnitab põllumajandusminister. Tasu suurus ei tohi olla väiksem kui 5% reservfondi suurusest."

§ 9. Seadust täiendatakse §-ga 284 järgmises sõnastuses:

"§ 284. Vastutus

Reformihaldur, reformitava ühismajandi juhtkond ja reformikomisjoni liikmed on ametiisikud, kes täidavad käesolevast seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid ning kannavad tsiviil- ja kriminaalvastutust seadustes või muudes õigusaktides kehtestatud korras."

 

 

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json