Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduse nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.06.2022
Avaldamismärge:RT III, 02.07.2022, 4

Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduse nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ muutmine

Vastu võetud 30.06.2022 nr 178

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 alusel teha Vabariigi Valitsuse 12. veebruari 2009. a korralduses nr 52 „Riigi pikaajalise säästva arengu komisjoni moodustamine“ järgmised muudatused:

1) sõnastada punkt 2 järgmiselt:

2. Nimetada komisjoni liikmeteks järgmiste ministeeriumide ja organisatsioonide esindajad:
  Eesti Kaubandus-Tööstuskoda
  Eesti Keskkonnaühenduste Koda
  Eesti Linnade ja Valdade Liit
  Eesti Noorteühenduste Liit
  Eesti Pangaliit
  Eesti Puuetega Inimeste Koda
  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda
  Haridus- ja Teadusministeerium
  Keskkonnaministeerium
  Kultuuriministeerium
  Maaeluministeerium
  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
  Mittetulundusühing Eesti Haridusfoorum
  Mittetulundusühing Eesti Kultuuri Koda
  MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud
  Rahandusministeerium
  Rektorite Nõukogu
  Siseministeerium
  Sotsiaalministeerium“;

2) sõnastada punkt 3 järgmiselt:
3. Komisjoni esimees on riigisekretär. Komisjoni organisatsioonide esindajad valivad enda hulgast komisjoni aseesimehe.“;

3) sõnastada punkt 4 järgmiselt:

4. Komisjoni ülesanded on:
  1) teha ettepanekuid riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ tegevuskavas säästva arengu eesmärkide saavutamiseks;
  2) kiita heaks Eesti säästva arengu indikaatorite nimekiri säästva arengu eesmärkide saavutamise seireks;
  3) koostada ja kiita heaks Eesti riigipõhine ülevaade ÜRO ülemaailmse säästva arengu tegevuskava 2030 elluviimisest;
  4) viia ellu ülemaailmseid säästva arengu eesmärke ja anda teavet oma tegevuste kohta kestliku arengu platvormi.“;

4) tunnistada punkt 7 kehtetuks.

Keit Pentus-Rosimannus
Rahandusminister peaministri ülesannetes

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json