Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.08.2014
Avaldamismärge:RT III, 02.09.2014, 4

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 29.08.2014 nr 220

Käskkiri antakse muinsuskaitseseaduse § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel, arvestades Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut:


I KULTUURIMÄELSTISEKS TUNNISTAMISE ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Laevavrakkide kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse on algatanud Muinsuskaitseamet. Muinsuskaitseamet on koostanud laevavrakkide kohta eksperdihinnangu.

Laevavrakid on rahvusvahelise tähtsusega leiud, mis on seotud mitme riigi ajalooga ning nende kaitse alla võtmisel tuleb muuhulgas arvestada võimalike päritoluriikide huvide ja kaitsepraktikatega. Läänemeremaades on vrakkide kaitse alla võtmisel üldlevinud kriteerium nende vanus – üldjuhul kuuluvad riiklikult kaitstavate vrakkide hulka automaatselt kõik vähemalt 100 aasta vanused vrakid. Kaitse alla võtmise järel kohalduvad mälestistele muinsuskaitseseaduse asjakohased sätted, mis takistavad rahvusvahelise tähtsusega laevavrakkide kahjustamist või hävitamist ehitustegevuse või muude tööde või tegevuste käigus ning tagavad võimalike allveearheoloogiliste uuringute teadusliku väärtuse ja teostamise erialaspetsialistide poolt.

Käesoleva käskkirja punktis 1.1 nimetatud allveelaeva HMS E 18 vrakk lokaliseeriti Veeteede Ameti merepõhja mõõdistustööde käigus 2013. aastal. Vrakk asub majandusvööndis Hiiumaast läänes ligikaudu 58 meetri sügavusel. Allveelaev jäi koos meeskonnaga kadunuks I maailmasõja ajal 1916. aastal. Tegemist on ainukese Briti E klassi allveelaevaga, mis on lahinguülesandeid täites uppunud Läänemeres.

Käskkirja punktis 1.2 nimetatud allveelaeva U 479 vrakk lokaliseeriti Veeteede Ameti merepõhja mõõdistustööde käigus 2009. aastal. Selleks, et tagada vraki säilimine vajalike menetlustoimingute läbiviimise ajaks, sh et teha kindlaks asja vastavus mälestise tunnustele, võttis Muinsuskaitseamet allveelaeva vraki ajutise kaitse alla peadirektori 15. augusti 2013. a käskkirjaga nr 34-A. Laevavrakk asub Osmussaarest loodes ligikaudu 7 miili kaugusel. Sügavus leiukohal jääb vahemikku 93–94 meetrit. Saksa VIIC klassi allveelaev U 479 kuulutati koos meeskonnaga hukkunuks 1944. aastal.

Käskkirja punktis 1.3 nimetatud purjelaeva vrakk lokaliseeriti Veeteede Ameti merepõhja mõõdistustööde käigus 2012. aastal. Selleks, et tagada vraki säilimine vajalike menetlustoimingute läbiviimise ajaks, sh et teha kindlaks asja vastavus mälestise tunnustele, võttis Muinsuskaitseamet allveelaeva vraki ajutise kaitse alla peadirektori 15. augusti 2013. a käskkirjaga nr 34-A. Vrakk paikneb Soome lahes Uusmadala ja Naissaare vahel ligikaudu 58 meetri sügavusel. Purjelaev on dateeritud 17. sajandi algusesse.

Menetluse käigus kogutud info põhjal on nimetatud laevavrakid olulise kultuuriväärtusega ning vastavad mälestise tunnustele. Samale järeldusele jõudis 30.01.2014. a Muinsuskaitse Nõukogu ja tegi kultuuriministrile ettepaneku tunnistada laevavrakid kultuurimälestiseks.

Vastavus mälestise tunnustele

Allveelaeva HMS E 18 vrakk on rahvusvahelist tähtsust omav arheoloogiline ajalooallikas ja merehaud, mis kannab endas informatsiooni nii allveelaevade arengu kohta 20. sajandi alguses kui ka meresõja kohta. Mälestise tunnused: I maailmasõja-aegse Briti E klassi allveelaeva vrakk ja inimsäilmete jäänused koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Allveelaeva U 479 vrakk on rahvusvahelist tähtsust omav arheoloogiline ajalooallikas ja merehaud, mis kannab endas informatsiooni meresõjandusest ja allveelaevade arengust II maailmasõja ajal. Mälestise tunnused: II maailmasõjaaegse Saksa VIIC klassi allveelaeva vrakk ja inimsäilmete jäänused koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Käskkirja punktis 1.3 nimetatud laevavrakk on rahvusvahelist tähtsust omav arheoloogiline ajalooallikas, mis kannab endas informatsiooni 17. sajandi laevaehitusest, Läänemere piirkonna meresõidust ja kaubandusest. Oma puutumatu ja tervikliku seisukorra, ornamenteeritud detailide, vanuse ja ehituslike iseärasuste tõttu on tegemist unikaalse leiuga. Mälestise tunnused: 17. sajandi kaubalaeva vrakk, selle last ja muu sisu koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Kaitsevööndi määramine

Muinsuskaitseseaduse § 25 kohaselt määratakse kinnismälestise kaitseks kaitsevöönd. Selle ülesandeks on tagada kinnismälestise ja seda ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis. Käskkirja punktides 1.1–1.3 nimetatud vrakkide kaitsevööndite määramisel käskkirja lisades 1–3 toodud ulatuses on arvestatud, et oleks tagatud laevavrakkide kui arheoloogilise informatsiooni kandjate ja seda ümbritseva kultuurkihi säilimine ning kaitse, juurdepääs ja uurimisvõimalused.

Menetlusosaliste seisukohad

Käskkirja punktis 1.1 ja 1.2 nimetatud allveelaevade vrakkide mälestiseks tunnistamise menetlemise käigus on viidud läbi toimingud vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määrusele nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestise andmete muutmise kord”.

Allveelaeva HMS E18 kaitse alla võtmise menetluse käigus toimus informatsiooni vahetamine allveelaeva lokaliseerimisest ja kaitse alla võtmise algatamisest Suurbritannia saatkonnaga Eestis Kaitseministeeriumi vahendusel. Suurbritannia alustas 2010. aastal allveelaeva määratlemist meresõjahauana vastavalt Suurbritannias alates 1986. aastast kehtivale Sõjahaudade kaitse seadusele ja alates 2012. aastast on HMS E18 määratletud meresõjahauana. Eesti Vabariigi majandusvööndis kehtib vastav seadus siiski üksnes Suurbritannia kodanikele või Briti lipu all sõitvatele alustele. Seetõttu toetab Suurbritannia HMS E18 vraki leiukoha kaitsmist Eesti seaduste alusel, et tagada leiukohal hauarahu.

Käskkirja punktis 1.2 nimetatud allveelaeva U 479 vraki mälestiseks tunnistamise menetlemise käigus toimus informatsiooni vahetamine allveelaeva lokaliseerimisest, identifitseerimisest ja kaitse alla võtmise algatamisest Kaitseministeeriumi vahendusel Saksamaa Liitvabariigi kaitseatašeega, kes vahendas allveelaeva ajaloo kohta lisainformatsiooni, kuid mälestiseks tunnistamise suhtes seisukohta ei avaldanud.

Käskkirja punktis 1.3 nimetatud laevavrakk kuulub muinsuskaitseseaduse § 30 lõike 1 ja 2 alusel riigile.


II KAITSE ALLA VÕTMINE

Muinsuskaitseseaduse § 1 ja 2 kohaselt on kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus ning on tunnistatud mälestiseks muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

Kultuuriväärtus on määratlemata õigusmõiste, mis tuleb selgelt üksikjuhtumil määratleda. Muinsuskaitseameti eksperdihinnangute ja uuringute, arheoloogiamälestiste eksperdinõukogu arutelude ning Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku tulemusena on leitud, et käesoleva käskkirjas punktides 1.1–1.3 nimetatud laevavrakid on olulise kultuuriväärtusega ning vastavad mälestise tunnustele.

Nimetatud laevavrakkide kaitse alla võtmise eesmärk on tagada nende säilimine pikas perspektiivis. Kaitse alla võetavate laevavrakkide puhul on võetud arvesse nende kultuuriväärtust, mis seisneb nende ajalooallika väärtuses, andes informatsiooni nii laevaehituse, meresõidu, kaubanduse kui ka rahvusvaheliste suhete kohta erinevatel ajaloo perioodidel. Laevavrakid on rahvusvaheline pärand ja nende kaitse ja säilimise korraldamine on rannikuriigi kohustus.


III OTSUS

1. Tunnistada kultuurimälestiseks mälestise liigiga arheoloogiamälestis:
1.1. Allveelaeva HMS E 18 vrakk (asukoht majandusvöönd, Läänemeri, mälestise piiri koordinaadid x: 6537711, y: 353842; x: 6537721, y: 353842; x: 6537721, y: 353903; x: 6537711, y: 353903.
1.2. Allveelaeva U 479 vrakk (asukoht territoriaalmeri, Läänemeri, mälestise piiri koordinaadid x: 6583603, y: 454209; x: 6583666, y: 454209; x: 6583666, y: 454190, x: 6583603, y: 454190.
1.3. Laevavrakk (asukoht territoriaalmeri, Soome laht, mälestise piiri koordinaadid x: 6611442, y: 532459; x: 6611429, y: 532459; x: 6611429, y: 532423; x: 6611442, y: 532423.

2. Kehtestada käesoleva käskkirja punktides 1.1–1.3 nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele käskkirja lisades 1–3.1

3. Punktides 1.1–1.3 nimetatud mälestiste andmed, asukohad ja kaitsevööndi piirid kantakse kultuurimälestiste riiklikusse registrisse ning asukohad ja kaitsevööndi piirid kantakse lisaks Maa-Ameti kaardile.

4. Muinsuskaitseametil teavitada otsusest käesoleva käskkirja punktides 1.1 ja 1.2 nimetatud mälestiste päritoluriike ja viia läbi toimingud vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestise andmete muutmise kord” § 4 lõikele 2.

5. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangute ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekuga on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

6. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teatajas, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

1 Kaitsevööndid on märgitud käskkirja lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti. Kaartidega saab tutvuda Muinsuskaitseametis, kultuurimälestiste riiklikus registris (http://register.muinas.ee/) ja maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

Urve Tiidus
Minister

Lisa 1 Allveelaeva HMS E 18 vraki kaitsevööndi kaart kahel lehel

Lisa 2 Allveelaeva U 479 vraki kaitsevööndi kaart kahel lehel

Lisa 3 Laevavraki kaitsevööndi kaart kahel lehel

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json