Teksti suurus:

Erastamisväärtpaberite võõrandamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 54, 905

Erastamisväärtpaberite võõrandamise seadus

Vastu võetud 30.06.1994

(õ) 28.11.2008 00:10

 

 

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. juuli 1994. a.
otsusega nr. 389

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Käesolev seadus sätestab erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639) § 28 1. lõikes määratletud erastamisväärtpaberite võõrandamise tingimused.

(2) Erastamisväärtpaberi võõrandamisena käsitatakse selle arvestusliku väärtuse täielikku või osalist üleandmist teise isiku omandisse kinkimise, müügi või vahetuse teel.

(3) Erastamisväärtpaberite pärandamine toimub üldises korras.

§ 2. Erastamisväärtpaberite võõrandamine füüsilistele isikutele

(1) Füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud käesoleva seaduse § 4 3. lõikes nimetatud isik, võib erastamisväärtpaberi võõrandada Eesti kodanikule või Eestis elavale välismaalasele, kellel on välismaalaste seaduses (RT I 1993, 44, 637) sätestatud alaline või tähtajaline elamisluba Eesti Vabariigis, kuni elamisloa saamiseni ka Eestisse enne 1990. aasta 1. juulit asunud ja jätkuvalt Eestis viibivale välismaalasele, kellel oli Eesti NSV alaline sissekirjutus.

(2) Erastamisväärtpaberit ei saa võõrandada välismaalasele, välja arvatud käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud erandid.

§ 3. Erastamisväärtpaberite võõrandamine juriidilistele isikutele

Füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud käesoleva seaduse § 4 3. lõikes nimetatud erandid, võib erastamisväärtpabereid võõrandada Eesti Vabariigis registreeritud juriidilistele isikutele.

§ 4. Erastamisväärtpaberite võõrandamine erastatava vara ostmisel

(1) Füüsiline isik võib erastamisväärtpaberi võõrandada erastamisseaduse §-s 4 sätestatud või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt määratud erastamise korraldajale, eluruumide erastamise kohustatud subjektile, Hüvitusfondile, erastamise investeerimisfondile või pensionifondile erastamisseaduse § 28 2. lõikes sätestatud otstarbel ja tingimustel.

(2) Juriidiline isik võib erastamisväärtpaberi võõrandada erastamisseaduse §-s 4 sätestatud või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse poolt määratud erastamise korraldajale, eluruumide erastamise kohustatud subjektile või erastamise investeerimisfondile, omandireformi õigustatud subjekt ka Hüvitusfondile erastamisseaduse § 28 2. lõikes sätestatud otstarbel ja tingimustel.

(3) Erastamise korraldaja, riiklike ja munitsipaaleluruumide erastamise kohustatud subjekt ning Hüvitusfond ei või erastamisväärtpabereid võõrandada ühelegi füüsilisele ega juriidilisele isikule.

§ 5. Muudatused teistes seadustes

(1) Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduses (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106) tühistatakse § 14 2. lõige.

(2) Eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 71, 1002, 1994, 25, 405; 32, 505) §-s 11 tehakse järgmised muudatused:

1) tühistatakse 1. lõige;

2) teise lõike esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaastate arvestuslikku väärtust võib üle kanda vanema, abikaasa, alaneja sugulase, õe, venna, õe või venna alaneja sugulase arvestuskaardile, kes on Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluva territooriumi alaline elanik. Vanadus- või invaliidsuspensioni saav isik võib rahvakapitali obligatsiooni arvestuskaardile kantud tööaastate arvestuslikku väärtust üle kanda ka Eesti kodaniku või sellise Eesti Vabariigi jurisdiktsioonile alluva territooriumi alalise elaniku arvestuskaardile, kes on nimetatud territooriumil elanud vähemalt 15 aastat.»;

3) tühistatakse 3. lõige.

§ 6. Lõppsätted

(1) Erastamisväärtpaberite võõrandamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(2) Erastamisväärtpaberite võõrandamisel ei võeta riigilõivu.

(3) Vabariigi Valitsus võib kehtestada tähtajalisi piiranguid erastamisväärtpaberite võõrandamiseks käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud juriidilistele isikutele.

(4) Käesolev seadus jõustub 1994. aasta 1. augustil.

 

 

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json