Teksti suurus:

Meelis Kaldalu III kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2021
Avaldamismärge:RT III, 02.11.2021, 9

Meelis Kaldalu III kaebuse lahendamine

Vastu võetud 29.10.2021 nr 36

Kaebuse sisu

Meelis Kaldalu esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 20. oktoobri 2021 kuupäevaga dateeritud ja 22. oktoobril 2021 postitatud (registreeritud 26. oktoobril 2021) kaebuse, milles leiab, et 2021. a kohalikel valimistel on oluliselt piiratud ühe osa valijaskonna – vangide – õigusi, millega Eesti Vabariik on rikkunud endale võetud rahvusvahelisi kohustusi, millel on seejuures põhiseaduslik prioriteet siseriikliku regulatsiooni suhtes. Seetõttu on valimistulemused tervikuna ebaõiged, neid ei tohi kinnitada ning valimistulemused tuleb tühistada, parandada rikkumised ja kuulutada välja uued valimised.

Kaebuse kohaselt:
1) ei olnud vangidel võimalik hääletada;
2) vangidel, sh kaebajal, polnud võimalik valimisi vaadelda;
3) vangidelt, sh kaebajalt, oli võetud õigus kandideerida;
4) kaebajalt oli võetud õigus hääle salajasusele. Kaebuse kohaselt avaldati kaebaja täidetud hääletamissedel 20. oktoobri 2021 Tartu Postimehes, foto allikas on Tartu Linna Valimiskomisjon. Ei ole oluline, et väidetavalt pole teada, kelle sedelit on pildistatud ning antud juhul on kaebaja valik selge vihjena avalikustatud;
5) vangidel puudus hääletamisel valimiskabiin. Pappsirmi, mis oli nurka heidetud, ei kasutatud, valija isikuandmed kanti välimisele ümbrikule, mis tõendab, et puudus hääletamiskast;
6) valijad ei saanud valida hääletamise aega ja hääletamisviisi, sh e-hääletamist. Sellega rikuti otseselt põhiseaduslikku valimispäeva nõuet, kuna vanglates viidi valimised läbi varem ning samuti rikuti põhiseaduslikku nõuet valimiste ühetaolisusele.

Tartu Linna Valimiskomisjoni selgitus

Meelis Kaldalu on teadaolevalt vahistatu, s.t isik, kellele on tõkendina kohaldatud vahistamist ja kes kannab eelvangistust kinnise vangla eelvangistusosakonnas või arestimajas ja tema kandideerimist kehtiv seadus ei piira. Meelis Kaldalu kandideerimine 2021. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel oli takistatud hoopiski Valimisliidu Südamega Tartu poolt esitatud puudulike kandideerimisdokumentide tõttu. Nimetatud vaidlusküsimuses on aga juba olemas Vabariigi Valimiskomisjoni ja Riigikohtu lõplikud otsused.

Tartu Vanglas viidi hääletamine läbi 13. oktoobril 2021 ajavahemikus kell 14.00–19.20. Õigust hääletada kasutas 52 hääleõiguslikku isikut, sh Meelis Kaldalu. Hääletamist korraldasid kaks Tartu linna 9. valimisjaoskonna jaoskonnakomisjoni liiget.

Jaoskonnakomisjoni liikmete kinnitusel järgiti seejuures kõiki KOVVS § 51 lõikes 3 nimetatud nõudeid. Hääletamist korraldati Tartu Vangla kahes erinevas ruumis (vahepeal vahetati ruumi). Hääletamise ajal viibisid lisaks hääleõiguslikule isikule ruumis vaid jaoskonnakomisjoni liikmed.

Jaoskonnakomisjoni liikmete selgituste kohaselt täitsid hääleõiguslikud isikud hääletamissedeli laua taga viisil, et jaoskonnakomisjoni liikmed ei näinud, mida isik hääletamissedelile kirjutas. Ruumis olnud laua paigutus (L-kuju) ja jaoskonnakomisjoni liikmete paiknemine selle taga olid sellised, mis võimaldasid hääletajal end veidi pöörates oma kehaga täielikult varjata hääletamissedeli täitmise toimingut. Lisaks oli hääletamissedeli täitmiseks soovi korral võimalik kasutada ka hääletamissirmi, seda võimalust kasutas jaoskonnakomisjoni sõnul kaks hääletajat, sh Meelis Kaldalu (jaoskonnakomisjoni liikmete mälu järgi). Hääletamissirm paiknes algselt kokku panemata kujul, aga nähtaval kohal sama laua peal, pärast esimest hääletamissirmi kasutamise soovi hääletamissirm komplekteeriti ja see jäi kokkupanduna lauale.

Hääletamise korraldamisel kasutati nõuetekohaselt väikest hääletamiskasti.

Tartu linna valimiskomisjon avastas 18. oktoobril 2021 hääletamissedelite ülelugemisel ühe sedeli, millele oli mh kirjutatud tekst „palun käsitleda seda bülletääni valimiskaebusena ning vastavalt menetleda“.

Tartu linna valimiskomisjon tegi hääletamissedelist foto ja edastas selle 18. oktoobril 2021 e-posti teel riigi valimisteenistusele. Riigi valimisteenistus selgitas oma vastuses, et Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul ei ole tegemist kaebusega, kuna see ei vasta KOVVS § 65 lõigetes 1 ja 2 sätestatud nõuetele. Hääletamissedelilt ei selgu kaebuse esitaja ja seetõttu ka subjektiivsete õiguste rikkumine ning anonüümsena esitatud kaebuse puudused ei ole kõrvaldatavad. Antud sedel loeti kehtivaks.

18. oktoobri 2021 õhtul, pärast hääletamissedelite ülelugemise lõppu, võttis linna valimiskomisjoniga ühendust ajalehe Tartu Postimees ajakirjanik, kes küsis infot ülelugemise käigu ja ka selle kohta, kas valimistega seoses on esitatud ka kaebusi. Valimiskomisjon selgitas, et teadaolevalt on ainukeseks selliseks dokumendiks kõnealune hääletamissedel. Seepeale soovis ajakirjanik saada nimetatud hääletamissedelist koopiat (esitas suulise teabenõude), mille valimiskomisjon ka saatis. Tartu Postimees otsustas nimetatud hääletamissedeli avaldada oma veebiväljaandes ja ka paberlehes.

Tartu linnas anti kokku 20 581 pabersedeliga häält. Tagantjärgi ei ole võimalik tuvastada, milline sedel kellegi poolt täidetud on.

On tavapärane, et meediaväljaanded tunnevad huvi „eriliste“ hääletamissedelite vastu, kuhu on lisatud mingi tekst või pilt. Selliseid hääletamissedeleid on aastate jooksul meediaväljaannetes avaldatud kümneid, kui mitte sadu.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Kaebaja leiab, et vangidele tuleb tagada valimisõigus (õigus hääletada ja kandideerida), kuid kaebusest ei nähtu, kuidas vangide valimisõiguse olemasolu või puudumine tema subjektiivseid õigusi rikub. Kaebaja ise on vahistatu, st ta on hääletamisõiguslik. Kaebaja on ka kandideerimisõiguslik, viibis kandidaatide registreerimiseks esitamise perioodil vabaduses ning esitas Tartu Linna Valimiskomisjonile registreerimiseks valimisliidu, samuti kandidaatide nimekirja. KOVVS § 63 kohaselt saab kaebuse esitada huvitatud isik, st isik, kes leiab et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16). Seega tuleb selles osas kaebus jätta läbi vaatamata.

2. Kaebaja vaidlustab oma õigust osaleda vaatlejana valimistel. Kaebaja kannab eelvangistust Tartu vanglas. KOVVS § 234 lõike 1 kohaselt on igaühel õigus vaadelda valimiskomisjonide ja valimiste korraldajate toiminguid. Õigus vaadelda ei ole siiski absoluutne. Ei KOVVSist ega ka vangistusseadusest tulene, et isikule, kes kannab eelvangistust, tuleks tagada võimalus vaadelda valimisi väljaspool vanglat.

3. Kaebaja vaidlustab oma hääle salajasuse rikkumist tema hääletamissedeli foto avaldamise tõttu ajalehes. Hääletamistulemused tehakse KOVVS § 54 lõike 12 ja § 55 lõike 4 kohaselt kindlaks avalikult nii jaoskonnakomisjonis kui ka valla või linna valimiskomisjonis. Tulemused tehakse kindlaks hääletamissedelite lugemise tulemusena, seega on hääletamissedelite sisu häälte lugemisel avalik ning hääletamissedeli foto avaldamine ei riku hääle salajasust. Kaebuses nimetatud ja ajalehes fotol kujutatud hääletamissedeli täitnud isiku andmed ei ole teada.

4. Kaebaja vaidlustab hääletamise korraldust Tartu vanglas ning leiab, et tal ei olnud võimalik hääletada sirmi kasutades. Tartu Linna Valimiskomisjoni selgituste kohaselt oli hääletamissedeli täitmiseks soovi korral võimalik kasutada ka hääletamissirmi, seda võimalust kasutas jaoskonnakomisjoni sõnul kaks hääletajat, sh kaebaja (jaoskonnakomisjoni liikmete mälu järgi). Seega sai kaebaja hääletada selliselt, et hääle salajasus oli tagatud.

5. Hääletamissedeli ümbrikusse panemise kohta selgitab Vabariigi Valimiskomisjon, et kinnipidamisasutuses hääletamisel kasutatakse sisemist ja välimist ümbrikku ning valija andmed kantakse välimisele ümbrikule. Tegemist on seaduses ette nähtud toiminguga vastavalt KOVVS § 48 lõikele 6 ja § 51 lõikele 3.

6. Kaebaja leiab, et ta ei saanud valida endale sobivat hääletamisviisi ja aega. Kaebaja kannab eelvangistust vanglas ning sel juhul ei ole vahistatul tõepoolest võimalik vabalt valida hääletamise viisi. Hääletamisõiguse tagamiseks näeb KOVVS § 51 ette hääletamise kinnipidamiskohas. Vastavalt KOVVS § 44 lõike 2 punktile 3 korraldatakse hääletamine kinnipidamiskohas kuuendast kuni neljanda päevani enne valimispäeva ajavahemikus kella 9.00-st kuni 20.00-ni. Hääletamine Tartu vanglas selles vahemikus korraldati ning kaebaja ka hääletas. Kaebaja hääletas 13. oktoobril 2021, mistõttu lisaks eelpool nimetatud põhjustele ka kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud.

7. Ülaltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon osas, milles kaebust ei jäeta läbi vaatamata, selle rahuldamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 ja § 66 lõike 3 punktist 1, otsustab Vabariigi Valimiskomisjon:

jätta Meelis Kaldalu kaebus rahuldamata ning vangide kandideerimis- ja hääletamisõiguse olemasolu küsimuses läbi vaatamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json