Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määruse nr. 36 osaline muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 52, 881

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määruse nr. 36 osaline muutmine

Vastu võetud 05.07.1994 nr 248

(õ) 26.11.2008 23:00

Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr.36 kinnitatud "õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras" (RT 1993, 7, 106; RT I 1993, 51, 700; RT I 1993, 64, 903) järgmised muudatused:

1. Täiendada punkti 23 pärast sõna "komisjon" järgmise tekstiga:

"kolme kuu jooksul pärast subjektiks tunnistamise otsuse kättesaamist. Kui kohaliku omavalitsuse täitevorgan ei saa mõjuvatel põhjustel otsustada nimetatud tähtaja jooksul vara tagastamise küsimust, informeerib ta õigustatud subjekti põhjustest, millest on tingitud viivitus vara tagastamise otsustamisel.".

2. Muuta punkti 31 ja sõnastada see järgmiselt:

"Kui taotletakse vara tagastamist, mis on valitsusasutuse bilansis või milles paiknevad riigiasutused või omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3 punktis 5 nimetatud objektid, teatab kohaliku omavalitsuse täitevorgan tagastamise taotlusest kirjalikult asutusele, ettevõttele või organisatsioonile, kelle bilansis nimetatud vara on, ja ministeeriumile, kelle valitsemisalasse see asutus, ettevõte või organisatsioon kuulub. Ministeeriumidele saadetavas teates peavad olema õigustatud subjekti (subjektide) nimed ja aadressid.

Kui asutus, ettevõte või organisatsioon, kelle bilansis vara on, ei kuulu ühegi ministeeriumi valitsemisalasse, saadab kohaliku omavalitsuse täitevorgan teate Rahandusministeeriumile ja sellele asutusele, ettevõttele või organisatsioonile.

Kui ministeerium teatab kohaliku omavalitsuse täitevorganile, et ta esitab Vabariigi Valitsusele taotluse vara arvamiseks omandireformi aluste seaduse paragrahvi 12 lõike 3 punktis 5 nimetatud objektide hulka või vara senise sihtotstarbelise kasutamise kohustuse või kaitserežiimi kehtestamiseks sama paragrahvi lõike 6 alusel, tuleb vara tagastamise otsustamisega oodata seni, kuni Vabariigi Valitsus on ministeeriumi taotluse läbi vaadanud.

Kui ministeerium ei ole ühe kuu jooksul kohalikult omavalitsuselt teate saamise päevast arvates teatanud kohaliku omavalitsuse täitevorganile, et ta esitab Vabariigi Valitsusele taotluse vara mittetagastamise või tagastamisel selle senise sihtotstarbelise kasutamise või kaitserežiimi kohustuse kehtestamise kohta, loetakse see vastuväidete puudumiseks vara tingimusteta tagastamise suhtes.".

3. Täiendada punkti 39 kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

"Kohalik omavalitsus on kohustatud korraldama vara üleandmise õigustatud subjektidele 3 kuu jooksul korralduse vastuvõtmisest arvates.".

4. Muuta punkti 50 teist lõiku ja sõnastada see järgmiselt:

"Neist dokumentidest koostatakse maa tagastamise toimik ning maatüki piirid tähistatakse looduses piirimärkidega, kusjuures visiiride sisseraiumise ja piirimärkide paigaldamise kohustus ühes vastavate kulude kandmisega on õigustatud subjektidel.".

5. Tunnistada kehtetuks punkt 64.

 

 

Peaminister Mart LAAR

Minister Liia HÄNNI

Riigisekretär Ülo KAEVATS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json