Teksti suurus:

Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ning II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjade kinnitamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 94, 1610

Loodusobjekti kaitse alla võtmise korra ning II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjade kinnitamine

Vastu võetud 15.12.1994 nr 462

(õ) 9.09.2008 18:45

Vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse (RT I 1994, 46, 773) paragrahvi 5 lõigetele 2, 3 ja 5, paragrahvi 21 lõigetele 4 ja 6, paragrahvi 22 lõigetele 1 ja 5 ning paragrahvi 23 lõigetele 1 ja 5 Vabariigi Valitsus määrab:

1. Kinnitada:

1) "Loodusobjekti kaitse alla võtmise kord" (juurde lisatud);

2) II kategooria kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide ning kivististe nimekirjad (juurde lisatud).

2. Keskkonnaministril kehtestada teaduslikeks või õppe-kasvatuslikeks töödeks kaitsealuste taime-, seene- ja loomaliikide, kivististe ja mineraalidega, samuti nendega sooritatavate tehingute reguleerimiseks erilubade väljaandmise kord.

Peaminister Andres TARAND

Keskonnaminister Vootele HANSEN

Riigisekretär Ülo KAEVATS


Kinnitatud
Vabariigi Valitsuse
15. detsembri 1994. a.
määrusega nr. 462

Loodusobjekti kaitse alla võtmise kord

1. Looduskaitsealad, maastikukaitsealad, II kategooria taime-, seene- ja loomaliigid, kivistised ning mineraalid võtab kaitse alla Vabariigi Valitsus keskkonnaministri ettepanekul.

2. Looduse üksikobjektid, samuti III kategooria taime-, seene- ja loomaliigid, kivistised ning mineraalid võtab kaitse alla keskkonnaminister.

3. Loodusobjekti kaitse alla võtmise aluseks on sellekohane kirjalik taotlus keskkonnaministrile.

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)

4. Kaitseala moodustamise või looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise taotlus peab sisaldama:

1) looduskaitse alla võtmise põhjenduse vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvile 3;

2) objekti asukoha ja piiride kirjelduse;

3) ettepaneku objekti tüübi kohta;

4) ettepaneku objektil rakendatavate piirangute kohta, vajaduse korral koos vöönditeks jaotamisega;

5) kaitseala piiresse jääva või looduse üksikobjekti sisaldava kinnistu omaniku, omavalitsuse ja maavalitsuse arvamused vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 5 lõikele 3;

6) ettepaneku kaitstava loodusobjekti valitseja määramiseks vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 6 lõikele 1.

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)

5. Keskkonnaministeerium tellib teadlasi ja üldsust esindavate organisatsioonide või üksikisikute käest eksperdiarvamused objekti looduskaitse alla võtmise otstarbekuse kohta, vajaduse korral ka objekti kaitse alla võtmisega kaasnevad majanduslikud kaalutlused.

6. Enne otsustamist tutvustatakse ettepanekut Keskkonnaministeeriumi nõukogule, kutsudes arutelu juurde ka oma arvamust avaldanud isikuid.

7. Keskkonnaministeerium tagab objekti plaanitava kaitse alla võtmise avalikustamise ning teatab lõppotsusest 4 kuu jooksul, arvates avalduse saamisest.

8. Kaitseala moodustamise otsusega kinnitatakse:

1) kaitseala tüüp;

2) kaitseala piirid koos vöönditeks jaotamisega;

3) kaitseala kaitse-eeskirjad;

4) kaitseala valitseja.

9. Looduse üksikobjekti kaitse alla võtmise otsusega kinnitatakse:

1) kaitse alla võetavate looduse üksikobjektide nimekiri;

2) looduse üksikobjekti kaitse-eeskiri, kui see erineb kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvis 13 määratust;

3) looduse üksikobjekti valitseja.

10. Kaitse alla võetava taime-, seene- ja loomaliigi ning kivistise ja mineraali kaitse alla võtmise otsusega kinnitatakse kaitsealuste liikide, kivististe ja mineraalide nimekiri.

11. Kaitstavate loodusobjektide seadusega I kategooriasse määratud kaitsealuse liigi seni kaitsmata kasvukoha või pesapaiga (püsielupaiga) avastamisteate saamisel:

1) moodustab maavalitsus vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvi 21 lõikele 6 kaheks kuuks ajutise kaitseala;

2) hiljemalt 10 päeva jooksul otsuse tegemisest tuleb maavalitsusel esitada Keskkonnaministeeriumile sellekohane kirjalik taotlus uue kaitseala moodustamiseks;

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)

3) pärast taotluse kiirendatud korras läbivaatamist teatab Keskkonnaministeerium maavalitsusele vastuvõetud otsusest hiljemalt ühe kuu jooksul taotluse saamisest;

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)

4) kaitseala moodustamisest loobumisel hüvitab maaomanikule või valdajale reaalselt tekitatud kahju riik Keskkonnaministeeriumi taotlusel.

12. Käesolev kord kehtib uute loodusobjektide kaitse alla võtmisel alates 1. jaanuarist 1995. a.

13. Enne kaitstavate loodusobjektide seaduse jõustumist kaitse alla võetud kaitseala nimetatud seadusega ettenähtud kaitse-eeskirja kinnitab ning kaitseala valitseja määrab Vabariigi Valitsus.

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)

14. Enne kaitstavate loodusobjektide seaduse jõustumist kaitse alla võetud kaitstava looduse üksikobjekti nimetatud seadusega ettenähtud kaitse-eeskirja kinnitab ning objekti valitseja määrab keskkonnaminister.

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)

15. Taime-, seene- või loomaliigi, kivistise või mineraali kaitse alla võtmise taotlus peab sisaldama:

1) looduskaitse alla võtmise põhjenduse vastavalt kaitstavate loodusobjektide seaduse paragrahvile 3;

2) ettepaneku kaitsekategooria kohta.

(VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)                        Kinnitatud
                   Vabariigi Valitsuse 
                  15. detsembri 1994. a. 
                    määrusega nr. 462
 
      II kategooria kaitsealused taimeliigid
 
SÕNAJALGTAIMED Pteridophyta
 
Sugukond kollalised Lycopodiaceae
   harilik sookold   Lycopodiella inundata
 
Sugukond selaginellilised Selaginellaceae
   koldjas selaginell    Selaginella selaginoides
 
Sugukond lahnarohulised Isoetaceae
   järv-lahnarohi   Isoetes lacustris
 
Sugukond osjalised Equisetaceae
   vitsosi    Equisetum * moorei
   alssosi    Equisetum scirpoides
 
Sugukond maokeelelised Ophioglossaceae
   kummeli-võtmehein    Botrychium multifidum
 
Sugukond raunjalalised Aspleniaceae
   müür-raunjalg    Asplenium ruta-muraria
   pruun raunjalg   Asplenium trichomanes
 
Sugukond sõnajalalised Aspidiaceae
   paas-kolmissõnajalg   Gymnocarpium robertianum
 
 
PALJASSEEMNETAIMED Gymnospermae
 
Sugukond jugapuulised Taxaceae
   harilik jugapuu   Taxus baccata
 
 
KATTESEEMNETAIMED  Angiospermae
 
Sugukond tulikalised Ranunculaceae
   villtulikas     Ranunculus lanuginosus
   salutulikas     Ranunculus nemorosus
 
Sugukond vesiroosilised Nymphaeaceae
   väike vesikupp   Nuphar pumila
 
Sugukond paksulehelised Crassulaceae
   võsu-liivsibul   Jovibarba sobolifera
 
Sugukond kivirikulised Saxifragaceae
   püstkivirik     Saxifraga adscendens
   kollane kivirik   Saxifraga hirculus
 
Sugukond roosõielised Rosaceae
   laukapuu      Prunus spinosa
   mesimurakas     Rubus arcticus
   tuhkpihlakas    Sorbus rupicola
 
Sugukond liblikõielised Fabaceae
   veripunane koldrohi   Anthyllis coccinea
   liiv-hundihammas     Astragalus arenarius
   mägi-seahernes   Lathyrus montanus
   must seahernes   Lathyrus niger
   liiv-esparsett   Onobrychis arenaria
   karvane lipphernes    Oxytropis pilosa
   alpi ristik     Trifolium alpestre
   lamav ristik    Trifolium campestre
   püstine hiirehernes   Vicia cassubica
   väikeseõieline hiirehernes  Vicia lathyroides
   peenelehine hiirehernes Vicia tenuifolia
 
Sugukond kurerehalised Geraniaceae
   läikiv kurereha   Geranium lucidum
 
Sugukond pajulillelised Onagraceae
   pori-nõiakold    Circaea lutetiana
 
Sugukond vesikuuselised Haloragaceae
   vahelduvaõieline vesikuusk  Myriophyllum alterniflorum
 
Sugukond kikkapuulised Celastraceae
   harilik kikkapuu     Euonymus europeus
 
Sugukond araalialised Araliaceae
   harilik luuderohi    Hedera helix
 
Sugukond sarikalised Apiaceae
   oja-haneputk    Berula erecta
   peen jänesekõrv   Bupleurum tenuissimum
   uimastav varesputk    Chaerophyllum temulum
   rand-ogaputk    Eryngium maritimum
   loim-vesipaunikas    Hydrocotyle vulgaris
   ahtalehine kareputk   Laserpitium prutenicum
   mägi-piimputk    Peucedanum oreoselinum
   austria roidputk  Pleurospermum austriacum
 
Sugukond madaralised Rubiaceae
   kevad-ristmadar   Cruciata glabra 
 
Sugukond uniohakalised Dipsacaceae
   tui-tähtpea     Scabiosa columbaria
 
Sugukond emajuurelised Gentianaceae
   sinine emajuur   Gentiana pneumonanthe
 
Sugukond angervarrelised Asclepiadaceae
   lood-angervars   Vincetoxicum hirundinaria
 
Sugukond mailaselised Scrophulariaceae
   saaremaa robirohi    Rhinanthus osiliensis
 
Sugukond vesihernelised Lentibulariaceae
   alpi võipätakas   Pinguicula alpina
 
Sugukond huulõielised Lamiaceae
   roomav akakapsas     Ajuga reptans
   sile tondipea    Dracocephalum ruyschiana
 
Sugukond magunalised Papaveraceae 
   vahelmine lõokannus   Corydalis intermedia
 
Sugukond ristõielised Brassicaceae
   gmelini kilbirohi    Alyssum gmelinii
   kare jürilill    Cardamine hirsuta
   taani merisalat   Cochlearia danica
   müürkevadik     Draba muralis
   kaljukress     Hornungia petraea
   alpi litterhein   Thlaspi alpestre
 
Sugukond kannikeselised Violaceae
   kõrge kannike    Viola elatior
   padukannike     Viola selkirkii
 
Sugukond lobeelialised Lobeliaceae
   vesilobeelia    Lobelia dortmanna
 
Sugukond korvõielised Asteraceae
   meripuju      Artemisia maritima
   kiirjas ruse    Bidens radiata
   pehme koeratubakas    Crepis mollis
   harilik käokuld   Helichrysum arenarium 
   siberi piimikas   Mulgedium sibiricum
   eesti soojumikas     Saussurea esthonica
   värv-paskhein    Serratula tinctoria
 
Sugukond naistepunalised Hypericaceae
   mägi-naistepuna   Hypericum montanum
 
Sugukond nelgilised Caryophyllaceae
   palu-liivkann    Arenaria procera
   madal kadakkaer     Cerastium pumilum
   aasnelk    Dianthus superbus
   ida-võsalill    Moehringia lateriflora
   rand-kesakann    Sagina maritima
   palu-põisrohi    Silene chlorantha
 
Sugukond maltsalised Chenopodiaceae
   hall soolmalts   Halimione pedunculata
   rand-soodahein   Suaeda maritima
 
Sugukond tatralised Polygonaceae
   rand-kirburohi   Polygonum oxyspermum
 
Sugukond nurmenukulised Primulaceae
   liht-randpung    Samolus valerandi
 
Sugukond pajulised Salicaceae
   hanepaju      Salix repens
 
Sugukond näkirohulised Najadaceae
   vahelmine näkirohi    Najas marina subsp. intermedia
 
Sugukond liilialised Liliaceae
   nurmlauk      Allium vineale
 
Sugukond loalised  Juncaceae
   nõmmluga      Juncus squarrosus
   tömbiõieline luga    Juncus subnodulosus
 
Sugukond käpalised Orchidaceae
   püramiidjas koerakäpp  Anacamptis pyramidalis
   valge tolmpea    Cephalanthera longifolia
   punane tolmpea   Cephalanthera rubra
   rohekas õõskeel   Coeloglossum viride
   kõdu-koralljuur   Corallorhiza trifida
   balti sõrmkäpp   Dactylorhiza baltica
   täpiline sõrmkäpp    Dactylorhiza cruenta
   Russowi sõrmkäpp     Dactylorhiza russowii
   lõhnav käoraamat     Gymnadenia odoratissima
   harilik muguljuur    Herminium monorchis
   soohiilakas     Liparis loeselii
   väike käopõll    Listera cordata
   ainulehine sookäpp    Malaxis monophyllos
   harilik sookäpp   Malaxis paludosa
   kärbesõis      Ophrys insectifera
   jumalakäpp     Orchis mascula
   arukäpp       Orchis morio
   tõmmu käpp     Orchis ustulata
 
Sugukond lõikheinalised Cyperaceae
   randtarn      Carex extensa
   klibutarn      Carex glareosa
   gallia tarn     Carex ligerica
   põhjatarn      Carex mackenziei
   lääne-mõõkrohi   Cladium mariscus
   pruun lõikhein   Cyperus fuscus
   tume nokkhein    Rhynchospora fusca
   mustjas sepsikas     Schoenus nigricans
   juurduv kõrkjas   Scirpus radicans
 
Sugukond kõrrelised Poaceae
   varju-püsikluste  Bromopsis benekenii
   laialehine nestik  Cinna latifolia
   rand-orashein    Elytrigia junceiformis
   mets-aruhein    Festuca altissima
   pehme mesihein   Holcus mollis
   sale haguhein    Koeleria gracilis
   alpi nurmikas    Poa alpina
   siberi koldkaer   Trisetum sibiricum
 
Sugukond lemlelised Lemnaceae
   küürlemmel     Lemna gibba
 
Sugukond jõgitakjalised Sparganiaceae
   lamedalehine jõgitakjas Sparganium angustifolium
   ujuv jõgitakjas   Sparganium gramineum
 
 
SAMMALTAIMED  Bryota
   väike ebatähtlehik    Anastrophyllum hellerianum
   kolmehõlmaline batsaania   Bazzania trilobata
   Corda porella    Porella cordeana
   Lindbergi turbasammal  Sphagnum lindbergii
   kivi-lõhiskupar   Andreaea rupestris
   roheline hiidkupar    Buxbaumia viridis
   allika vesitiivik  Octodiceras fontanum
   roheline kaksikhammas  Dicranum viride
   Blytti tõmmuhammas    Kiaeria blyttii
   sinisammal     Saelania glaucescens
   meri-lõhistanukas    Schistidium maritimum
   õunjas bartraamia    Bartramia pomiformis
   soomus-vesisammal    Fontinalis squamosa
   vesi-kiilsirbik   Dichelyma falcatum
   sale katiksammal     Pterogonium gracile
   kurdõhik      Neckara crispa
   kähar põõsassammal    Thamnobryum alopecurum
   kurruline tuhmik     Anomodon rugelii
   põhja-roodik    Palustriella decipiens
   vesi-tömptipp    Calliergon megalophyllum
   turd-lühikupar   Brachythecium turgidum
   müür-nokksammal     Rhynchostegium murale
   lainjas põikkupar    Plagiothecium undulatum
 
------
 
                        Kinnitatud
                   Vabariigi Valitsuse 
                  15. detsembri 1994. a. 
                    määrusega nr. 462
 
 
II kategooria kaitsealused seeneliigid
 
sireli-lambaseenik    Albatrellus syringae
lehise-õõspuravik    Boletinus cavipes
hundiseenik     Boletopsis leucomelaena
punajalg-kivipuravik   Boletus erythropus
fechtneri kivipuravik  Boletus fechtneri
mõru kivipuravik     Boletus radicans
kollane kivipuravik   Boletus suspectus
säärissirmik    Chamaemyces fracidus
liiv-maakeel    Geoglossum arenarium
leht-kobartorik   Grifola frondosa
krookustorik    Hapalopilus croceus
ebe-limanutt    Hygrophorus chrysodon
taigapässik     Inonotopsis subiculosus
tammepässik     Inonotus dryophilus
kuldpiimane riisikas   Lactarius chrysorrheus
roosa riisikas   Lactarius controversus
ripsriisikas    Lactarius mairei
valge sirmik    Macrolepiota nympharum
kellukmürkel    Morchella semilibera
mugultorik     Polyporus tuberaster
kroonliudik     Sacrosphaera crassa
kährikseen     Sparassis crispa
siberi tatik    Suillus sibiricus
sellerheinik    Tricholoma apium
 
------
AVALDATUD :
RT I 1994, 94, 1610
REDAKTSIOON :
VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96
RT I 1996, 46, 890
 
 
                      Kinnitatud
                   Vabariigi Valitsuse 
                  15. detsembri 1994. a.
                    määrusega nr. 462
 
 
II kategooria kaitsealused loomaliigid
 
 
SELGROOTUD
 
Klass: kaanid Hirudinea
   Selts: lõugkaanilised Gnathobdellae
     apteegikaan     Hirudo medicinalis
SELGROOGSED
 
Klass: luukalad Osteichtyes
   Selts: tuuralised Acipenseriformes
     atlandi tuur    Acipenser sturio
   Selts: sägalased Siluriformes
     säga      Silurus glanis
 
Klass: kahepaiksed Amphibia
   Selts: sabakonnalised Caudata
     harivesilik     Triturus cristatus
   Selts: päriskonnalised Anura
     juttselg-kärnkonn    Bufo calamita
     rohekärnkonn    Bufo viridis
     mudakonn      Pelobates fuscus
 
Klass: roomajad Reptilia
   Selts: soomuselised Squamata
     kivisisalik     Lacerta agilis
 
Klass: linnud Aves
   Selts: kaurilised Gaviiformes
     järvekaur      Gavia arctica
   Selts: pütilised Podicipediformes
     hallpõsk-pütt    Podiceps griseigena
     sarvikpütt     Podiceps auritus
   Selts: toonekurelised Ciconiformes
     hüüp      Botaurus stellaris
     valge-toonekurg   Ciconia ciconia
   Selts: hanelised Anseriformes
     väikeluik      Cygnus columbianus
     laululuik      Cygnus cygnus
     väike-laukhani   Anser erytropus
   (VV m 18.06.96 nr. 172 jõust.04.07.96)
   Selts: haukalised  Accipitriformes
     välja-loorkull   Circus cyaneus
     soo-loorkull    Circus pygargus
     väike-konnakotkas    Aquila pomarina
     suur-konnakotkas     Aquila clanga
     väikepistrik    Falco columbarius
   Selts: kanalised Galliformes
     metsis     Tetrao urogallus
   Selts: kurelised Gruiformes
     sookurg       Grus grus
     täpikhuik      Porzana porzana
     väikehuik      Porzana parva
     rukkirääk      Crex crex
   Selts: kurvitsalised Charadriiformes
     naaskelnokk     Recurvirostra avosetta
     balti risla     Calidris alpina schiinzii
     mudanepp      Lymnocryptes minimus
     rohunepp      Gallinago media
     tõmmukajakas    Larus fuscus
     räusktiir e. räusk    Sterna caspia
     tutt-tiir   Sterna sandvicensis
     krüüsel    Cepphus grylle
   Selts: tuvilised Columbiformes
     õõnetuvi      Columba oenas
   Selts: kakulised Strigiformes
     kassikakk      Bubo bubo
   Selts: siniraalised Coraciiformes
     jäälind    Alcedo atthis
     siniraag    Coracias garrulus
   Selts: rähnilised Piciformes
     valgeselg-kirjurähn   Dendrocopos leucotos
     kolmvarvas-rähn     Picoides tridactylus
   Selts: värvulised  Passeriformes
     nõmmekiur      Anthus campestris
     vesipapp      Cinclus cinclus
     sinirind    Luscinia svecica
 
Klass: imetajad Mammalia
   Selts: käsitiivalised Chiroptera
     veelendlane     Myotis daubentoni
     tiigilendlane    Myotis dasycneme
     tõmmulendlane    Myotis brandtii
     habelendlane    Myotis mystacinus
     nattereri lendlane    Myotis nattereri
     suurkõrv      Plecotus auritus
     suurvidevlane    Nyctalus noctula
     kääbus-nahkhiir   Pipistrellus pipistrellus
     pargi-nahkhiir   Pipistrellus nathusii
     suur-nahkhiir    Vespertilio murinus
     põhja-nahkhiir   Eptesicus nilssoni
   Selts: närilisedRodentia
     pähklinäpp     Muscardinus avellanarius
     lagrits    Eliomys quercinus
   Selts: loivalisedPinnipedia
     hallhüljes     Halichoerus grypus
     viigerhüljes    Pusa hispida
 
------
                        Kinnitatud
                   Vabariigi Valitsuse
                  15. detsembri 1994. a.
                    määrusega nr. 462
 
 
II kategooria kaitsealused kivistised
 
Käsijalgsed Brachiopoda
       Dicoelosia anticipata
       Costistricklandia lirata
 
Käsnad   Spongia
       Clathrodictyon regulare
       Plectrostroma schmidti
 
Korallid  Anthozoa
       Mesofavosites dualis
 
Okasnahksed Echinodermata
       Bothriocidaris pahleni

       Bothriocidaris eichwaldi
       Bothriocidaris parvus
       Bothriocidaris globulus
 
Selgroogsed Vertebrata
       Phlebolepis elegans
Õiend

Lisatud avaldamisandmed.


/otsingu_soovitused.json