Teksti suurus:

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT III, 13.11.2020, 2

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad

Vastu võetud 01.05.2019 nr 33
RT III, 03.05.2019, 2
jõustumine 01.05.2019

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
11.11.2020RT III, 13.11.2020, 101.01.2021

Korraldus antakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel.

1. Haridus- ja teadusminister juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

2. Justiitsminister juhib Justiitsministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

3. Kaitseminister juhib Kaitseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

4. Keskkonnaminister juhib Keskkonnaministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

5. Kultuuriminister juhib Kultuuriministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

Kultuuriminister on Eesti Kultuurkapitali nõukogu esimees ja tema pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ja Eesti Rahvusraamatukogu seaduse § 8 lõike 3 alusel Eesti Rahvusraamatukogu nõukogusse liikme nimetamine.

Kultuuriminister on Eesti Rahvusringhäälingu seaduses nimetatud valdkonna eest vastutav minister.

6. Maaeluminister juhib Maaeluministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

7. Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine kaubanduse (sealhulgas reklaam, teenused, kaubanduse kaitsemeetmed), tooteohutuse, energeetika, elamumajanduse, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja selle üle riikliku järelevalve teostamise, metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade ja majandustegevusteadete, registrite, tarbijakaitse ja vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Lennuamet, Maanteeamet, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Veeteede Amet, Eesti Geoloogiateenistus, Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus, Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Aktsiaselts A. L. A. R. A., AS Eesti Liinirongid, Aktsiaselts Eesti Loots, aktsiaselts Eesti Raudtee, Aktsiaselts Eesti Teed, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Operail, Aktsiaselts Metrosert, Aktsiaselts Nordic Aviation Group, aktsiaselts Saarte Liinid, Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, aktsiaselts Tallinna Sadam, Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, Elering AS, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, osaühing Rail Baltic Estonia ja Osaühing Transpordi Varahaldus.

Majandus- ja taristuminister esindab Eestit Euroopa Liidu konkurentsivõime nõukogus (välja arvatud kosmose ja teaduse küsimustes) ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus transpordi ja energeetika küsimustes.

8. Rahandusminister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Rahandusministri vastutusvaldkonnas on riigi eelarve-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, raamatupidamise, seal hulgas riigiraamatupidamisega, audiitortegevuse ja riikliku statistikaga seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine.

Rahandusministri pädevuses on riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt riigieelarvesse makstavate dividendide summade kinnitamise ettepaneku tegemine, Rahandusministeeriumi esindaja määramine Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitamiseks.

Rahandusminister on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Eesti Haigekassa nõukogu liige ja riigivaraseaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ning ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks ja Finantsinspektsiooni seaduse § 8 lõike 3 alusel Finantsinspektsiooni nõukogu poolte liikmete nimetamiseks. Rahandusminister on Eesti Panga seaduse § 9 lõikes 5 nimetatud valdkonna eest vastutav minister, kellel on õigus osaleda Eesti Panga Nõukogu istungitel.

Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Rahapesu Andmebüroo, Audiitorkogu, Tagatisfond, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto ja AS Levira.
[RT III, 13.01.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

9. Rahvastikuminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Rahvastikuministri vastutusvaldkonnas on rahvastiku- ja perepoliitika ning uussisserändajate kohanemise poliitika kavandamine ja koordineerimine, väliseesti kogukondade kaasamine, kodanikuühiskonna arengu kavandamine ja koordineerimine ning rahvastiku toimingutega ja usuliste ühendustega seotud küsimused.

Rahvastikuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja koostöö Pere Sihtkapitali Sihtasutusega.

10. Riigihalduse minister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonnas on kohalike omavalitsuste ja nende korralduse arendamine, kohalike omavalitsuste finantsjuhtimine, regionaalprogrammide, seal hulgas Peipsiveere arenguprogrammi, Setomaa arenguprogrammi, Mulgimaa arendustoetuse ja Vana-Võrumaa arendustoetuse, vahendite kasutamise korraldamine, regionaalarengu, riigi- ja regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine, sealhulgas riigireformi elluviimise koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve, avaliku teenistuse ja riigi personalipoliitika koordineerimine, riigivara ja riigihangetega seotud tegevus ning riigiabialane nõustamine ja koordineerimine.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ja Riigi Kinnisvara Aktsiaselts.

11. Siseminister juhib Siseministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Siseministri vastutusvaldkonnas on riigi sisejulgeoleku, avaliku korra, piirivalve, pääste, hädaabiteadete ning kodakondsuse ja rändega seotud tegevuste korraldamine ning kriisireguleerimise kavandamine ja koordineerimine.

Siseministri vastutusvaldkonda kuuluvad Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus, Kaitsepolitseiamet, Sisekaitseakadeemia ning Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.

12. Sotsiaalminister juhib Sotsiaalministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Sotsiaalminister on Eesti Haigekassa nõukogu esimees ja Eesti Töötukassa nõukogu liige.

13. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on tööstuse, ettevõtluse arengu toetamine, ekspordiarengu korraldamine, investeeringute kaasamine, tehnoloogiline arendustegevus, innovatsioon, turism, informaatika, telekommunikatsioon, postside ja riigi infosüsteemide arendamise koordineerimine, samuti majanduse arengukavade väljatöötamine ja elluviimine eelnimetatud valdkondades.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonnas on väliskaubanduse valdkond ja Välisministeeriumi vastavate struktuuriüksuste tegevuse suunamine.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Infosüsteemi Amet, Eesti Interneti Sihtasutus, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus, Sihtasutus Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus, Sihtasutus KredEx, Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL, MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions, Aktsiaselts Eesti Post ja Aktsiaselts KredEx Krediidikindlustus.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister esindab Eestit Euroopa Liidu välisasjade nõukogus väliskaubanduse küsimustes ja konkurentsivõime nõukogus kosmose küsimustes ning transpordi, telekommunikatsiooni ja energeetika nõukogus infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni küsimustes.

14. Välisminister juhib Välisministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala, välja arvatud väliskaubanduse valdkond.

15. Kui ministeeriumi juhivad kaks ministrit, otsustavad mõlema ministri vastutusvaldkonda langevad küsimused ministrid ühiselt.

 

/otsingu_soovitused.json