Teksti suurus:

Maria Korotkova kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.05.2014
Avaldamismärge:RT III, 03.06.2014, 1

Maria Korotkova kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 29.05.2014 nr 51

Kaebuse asjaolud ja menetluse senine käik

Maria Korotkova esitas 22.05.2014 Tartu Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse, milles palus tühistada Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamise tulemused Piirissaare vallas. Maria Korotkova kaebuse kohaselt:
   1) ei olnud 19.05.2014 seisuga avaldatud Piirissaare Vallavolikogu otsust jaoskonnakomisjoni liikmete määramise kohta;
   2) 19.05.2014 kell 12.20 tulid Piirissaare valla valimisjaoskonda nr 1 J. Umbleja ja Z. Manzhurets, pitseerisid hääletamiskasti ja istusid kahekesi hääletamisruumis. Hääletamisruumis puudus hääletamiskabiin;
   3) Piirissaare valla jaoskonnakomisjoni nr 1 liikmeks on määratud Robert Sakk, ilma tema nõusolekuta, kes valimistel jaoskonnakomisjoni liikmena osaleda ei kavatse.

Lisaks väitis kaebaja, et J. Umbleja poolt volikogu 02.05.2014 istungil esitatud nimekiri jaoskonnakomisjoni liikmeteks soovijatest oli võltsitud. Samuti väitis kaebaja, et Piirissaare valimiskomisjonist on kõik liikmed välja astunud, kuid otsus selle kohta puudub.

Samaaegselt esitas Piirissaare vallas eelhääletamise korralduse kohta Tartu Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse Anna Kondratjeva.

Tartu Maakonna Valimiskomisjon jättis 23.05.2014 otsusega nr 2 Maria Korotkova ja Anna Kondratjeva kaebused läbi vaatamata EPVS § 67 lõike 3 ja EPVS § 68 lõike 1 alusel, kuna kaebuse esitaja õigusi ei ole rikutud. Maakonna valimiskomisjon leidis, et kaebusest ei lähtu, milline jaoskonnakomisjoni toiming rikub kaebaja õigusi. Samuti ei leidnud maakonna valimiskomisjon, et kõiki kaebuses toodud asjaolusid kogumis hinnates oleks eelhääletamise ajal Maria Korotkova õigusi rikutud. Maakonna valimiskomisjon tegi kindlaks, et Maria Korotkova ei ole Piirissaare valla valimisjaoskonnas nr 1 eelhääletamise ajal hääletanud, vaid hääletas väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda. Piirissaare Vallavolikogu 02.05.2014 otsuse nr 12 vastuvõtmise, seaduslikkuse, avalikustamise ja valimiskomisjoni liikmetele teatavakstegemise hindamine ei ole maakonna valimiskomisjoni pädevuses.

Maakonna valimiskomisjon tegi kindlaks, et jaoskonnakomisjoni esimees Jelena Umbleja on omaks võtnud, et eelhääletamise kasti plommimise juures oli tõesti vaid kaks jaoskonnakomisjoni liiget, samuti on ta möönnud vajadust tagada valimiskomisjoni töös kord. Maakonna valimiskomisjon otsustas juhtida jaoskonnakomisjoni esimehe Jelena Umbleja tähelepanu vajadusele hääletamise korraldamisel ja muude jaoskonnakomisjoni pädevuses olevate toimingute tegemisel rangelt järgida vastavates õigusaktides sätestatud nõudeid. Samuti otsustas maakonna valimiskomisjon läbi viia järelevalvemenetluse Piirissaare valla valimiste jaoskonnakomisjoni tegevuse seaduslikkuse hindamiseks Euroopa Parlamendi 2014. aasta valimisteks ettevalmistamisel ja  eelhääletamise läbiviimisel.


Kaebuse sisu

27.05.2014 esitas Maria Korotkova kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb 2014. a Euroopa Parlamendi valimiste eelhääletamise tulemuste tühistamist Piirissaare vallas. Kaebaja jääb oma Tartu Maakonna Valimiskomisjonile kollektiivselt esitatud kaebuse seisukohtade juurde ning leiab, et see oli seadusega kooskõlas. Kaebaja leiab, et Piirissaare valla valimisjaoskonna jaoskonnakomisjoni nr 1 esimehe J. Umbleja korraldatud valimised jätsid soovida, millega ta tekitas probleeme ja takistusi valijatele hääletamisel valimisjaoskonnas. 21.05.2014 polnud valimisjaoskonnas kedagi jaoskonnakomisjonist, hääletamisruumis oli ühe komisjoniliikme abikaasa Marija Ilijina, kelle juuresolekul hääletas üks valija.


Maakonna valimiskomisjoni selgitus

Tartu Maakonna Valimiskomisjon jääb 28.05.2014 selgituses oma vaidlustatud otsuse seisukohtade juurde. Maakonna Valimiskomisjon märgib, et maakonna valimiskomisjonile esitati eraldi dokumentidena Maria Korotkova, Anna Kondratjeva ja Robert Saki pöördumised. Seega pole tegemist kollektiivse kaebusega, samuti ei näe EPVS üksikisikutele ette võimalust esitada kollektiivseid kaebusi.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Maria Korotkovaga paralleelselt pöördusid Tartu Maakonna Valimiskomisjoni poole Anna Kondratjeva ja Robert Sakk. Tartu Maakonna Valimiskomisjon jättis 23.05.2014 otsusega nr 2 läbi vaatamata Maria Korotkova ja Anna Kondratjeva kaebused. Vabariigi Valimiskomisjonile esitas kaebuse Maria Korotkova. Seetõttu saab Vabariigi Valimiskomisjon hinnata Tartu Maakonna Valimiskomisjoni 28.05.2014  otsust nr 2 ainult Maria Korotkovat puudutavas osas.

2. EPVS § 68 lõike 1 kohaselt saab jaoskonnakomisjoni toimingut vaidlustada üksikisik, kandidaat või erakond,  kes leiab, et jaoskonnakomisjoni toiminguga rikutakse tema õigusi.  Kaebaja on valijate nimekirja kantud Piirissaare valla valimisjaoskonnas nr 1, seega võib eeldada, et ta on vaidlustanud jaoskonnakomisjoni toiminguid eelhääletamise korraldamisel kui valija. Isik saab valimisasjades kaitsta oma subjektiivseid õigusi, antud juhul on selleks õigus valida (hääletada). Kaebaja vaidlustab jaoskonnakomisjoni toiminguid eelhääletamise läbiviimisel. Kaebaja ise on hääletanud seadusega kooskõlas väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda (st mitte Piirissaare valla valimisjaoskonnas nr 1). Võimalikud puudused teiste isikute hääletamise läbiviimisel ei riku kaebaja subjektiivset valimisõigust. Nii on ka Riigikohus leidnud 21.03.2011 lahendis nr 3-4-1-4-11, et kaebuse saab esitada ainult enda rikutud õiguste kaitseks (otsuse p 17) ning et  hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamise eelduseks on valija õiguste tuvastatud rikkumine (otsuse p 19). Seetõttu on Tartu Maakonna Valimiskomisjon õigesti leidnud, et kaebajal puudus kaebeõigus.

3. Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses väidab kaebaja, et 21.05.2014 polnud jaoskonnakomisjonis ühtegi komisjoniliiget, ning sel ajal hääletas üks valija. Sellist rikkumist kaebaja Tartu Maakonna Valimiskomisjonile esitatud kaebuses ei vaidlustanud. Väide sisaldus Anna Kondratjeva esitatud kaebuses, kes Vabariigi Valimiskomisjonile kaebust esitanud ei ole. Seetõttu Vabariigi Valimiskomisjon antud väidet Maria Korotkova kaebuse läbivaatamisel ei käsitle, kuid märgib, et Tartu Maakonna Valimiskomisjon on toimunu kohta algatanud järelevalve.

4. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub maakonna valimiskomisjoniga, et Piirissaare Vallavolikogu 02.05.2014 otsuse nr 12 hindamine ei ole maakonna valimiskomisjoni pädevuses, kuna volikogu otsust ei saa vaidlustada valimiskaebemenetluse korras. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et jaoskonnakomisjoni moodustamise alused on sätestatud EPVS §-s 15 ning et hääletamise korraldamise seaduslikkus sõltub ka sellest, kas jaoskonnakomisjon on moodustatud seaduslikult. Seetõttu võib teatud juhtudel osutuda vajalikuks hinnata, kas jaoskonnakomisjon on moodustatud EPVS-is sätestatud korras. Ei ole tõendatud, et jaoskonnakomisjoni moodustamine oleks toimunud ebaseaduslikult ning kaebaja väited valimiskomisjoni liikmete nimekirja võltsimise ja komisjoniliikmete kollektiivse tagasiastumise kohta on paljasõnalised. 

5. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kuigi Tartu Maakonna Valimiskomisjon on jätnud Maria Korotkova kaebuse läbi vaatamata, algatas maakonna valimiskomisjon kaebustes kirjeldatud asjaolude kontrollimiseks järelevalve. Järelevalve tulemused esitas Tartu Maakonna Valimiskomisjon Vabariigi Valimiskomisjonile 29.05.2014. Seega on maakonna valimiskomisjon kaebuses esitatud väiteid käsitlenud ka sisuliselt, kuid mitte kaebemenetluse käigus.

6. Ülaltoodust tulenevalt tuleb Maria Korotkova kaebus jätta rahuldamata.


Lähtudes EPVS § 69 lõike 6 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Maria Korotkova kaebus rahuldamata.

Vastavalt Euroopa Parlamendi valimise seaduse §-le 70 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json