Teksti suurus:

Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 07.07.2023, 5

Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga
[RT III, 03.07.2018, 2 - jõust. 28.06.2018]

Vastu võetud 26.09.2014 nr 420
RT III, 01.10.2014, 8
jõustumine 26.09.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2015RT III, 26.08.2015, 101.09.2015
28.06.2018RT III, 03.07.2018, 228.06.2018
30.05.2019RT III, 04.06.2019, 230.05.2019
02.04.2020RT III, 03.04.2020, 102.04.2020
06.05.2021RT III, 11.05.2021, 106.05.2021
03.03.2022RT III, 08.03.2022, 403.03.2022
03.07.2023RT III, 07.07.2023, 103.07.2023

Vabariigi Valitsuse seaduse § 21 lõigete 1 ja 2 alusel:

1. Moodustada valitsuskomisjon (edaspidi komisjon) kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga kohaliku omavalitsuse üksuste tulubaasi arengu, eelarvete koostamise ja kujundamise ning muudes kohaliku omavalitsusega seonduvates küsimustes.
[RT III, 03.07.2018, 2 - jõust. 28.06.2018]

2. Nimetada komisjoni esimeheks kohaliku omavalitsuse üksuste arengu kavandamise ja koordineerimise eest vastutav minister ning komisjoni liikmeteks:
   Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler
   Kliimaministeeriumi kantsler
   Kultuuriministeeriumi kantsler
   Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna juhataja
   Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
   Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler
   Siseministeeriumi sisejulgeoleku asekantsler
   Sotsiaalministeeriumi sotsiaalala asekantsler.
[RT III, 07.07.2023, 1 - jõust. 03.07.2023]

3. Nimetada komisjoni liikmete asendusliikmeteks vastavalt:
   Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidus- ja noortepoliitika asekantsler;
   Kliimaministeeriumi keskkonnakorraldust koordineeriv asekantsler;
   Kliimaministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja või teede- ja raudteeosakonna teehoiu valdkonna juht;
   Kultuuriministeeriumi finantsosakonna juhataja või kultuuriväärtuste osakonna rahvakultuurinõunik;
   Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise osakonna nõunik;
   Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi kohalike omavalitsuste poliitika osakonna juhataja;
   Siseministeeriumi kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonna juhataja
   Siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna juhataja
   Sotsiaalministeeriumi finantsosakonna juhataja või finantsosakonna finantsnõunik.
[RT III, 07.07.2023, 1 - jõust. 03.07.2023]

4. Komisjoni ülesanne on vastavalt riigieelarve seaduse § 46 lõikele 2 ning Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökorras kokkulepitule pidada läbirääkimisi, et leppida kokku järgmises:
[RT III, 03.07.2018, 2 - jõust. 28.06.2018]
  1) edasiantavate maksude ja tasude, sealhulgas tulumaks, maamaks, keskkonnatasud, osa suurus ning nende laekumise põhimõtted;
  2) tasandusfondi, toetusfondi ning juhtumipõhiselt konkreetse tegevuse või investeeringu toetamiseks eraldatava toetuse suuruse kujunemise põhimõtted ning toetuse suurused eelarvestrateegia perioodiks ja eelarveaastaks, toetuse jaotamise alused, kasutamise tingimused ning nende kajastamise tingimused eelarvestrateegias ja riigieelarve eelnõus;
  3) kohaliku omavalitsuse üksusele seadusega pandud riiklike ülesannete kulude katmise tingimused ja korraldus;
  4) finantsdistsipliini tagamise meetmed, nende arvväärtused ja kohaliku omavalitsuse üksuste konsolideeritud eelarve puudujäägi või ülejäägi suurus eelarvestrateegia perioodiks;
  5) valitsussektori struktuurse eelarvepuudujäägi ilmnemisel kohaliku omavalitsuse üksustele võimalike proportsionaalsete meetmete rakendamine, mis parandavad valitsussektori struktuurset eelarvepositsiooni;
  6) eelarvepositsiooni parandamise ja finantsvõimekuse suurendamise meetme rakendamine;
  7) kohalike maksude rakendamine;
  8) valdkondlike arengukavadega kavandatavad kohaliku omavalitsuse üksuste ülesanded ja nende rahastamine, kui neis kavandatakse muudatusi;
  9) muud kohaliku omavalitsuse üksuste ülesandeid, finantseerimist ja finantsjuhtimist puudutavad küsimused.

5. Oma ülesannete täitmiseks on komisjonil õigus kaasata küsimuste lahendamisse ministeeriumide, teiste riigiasutuste ja ametkondade spetsialiste ja eksperte, vastava ala asjatundjaid ning teisi isikuid.

6. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil tagada komisjoni teenindamine ja finantseerimine.
[RT III, 07.07.2023, 1 - jõust. 03.07.2023]

7. Haridus- ja Teadusministeeriumil, Kliimaministeeriumil, Kultuuriministeeriumil, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil ning Sotsiaalministeeriumil moodustada töörühmad läbirääkimiste poolte seisukohtade analüüsimiseks ja ühtlustamiseks. Asjaomastel ministeeriumidel tagada töörühmade teenindamine.
[RT III, 07.07.2023, 1 - jõust. 03.07.2023]

8. Pooltel teha kõik komisjoni ja punktis 7 nimetatud töörühmade koostatud dokumendid avalikult kättesaadavaks vastavalt avaliku teabe seadusele.

9. Läbirääkimiste kokkulepete ja lahkhelide protokollid lisatakse riigi eelarvestrateegiale või iga-aastase riigieelarve seaduse eelnõu seletuskirjale.
[RT III, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

10. Komisjoni esimehel teavitada Vabariigi Valitsust läbirääkimiste käigust ja tulemustest Vabariigi Valitsuse istungil riigi eelarvestrateegia või iga-aastase riigieelarve seaduse eelnõu arutelul.

11. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil teavitada elektrooniliselt esimesel võimalusel, hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, pärast protokolli kinnitamist Eesti Linnade ja Valdade Liitu Vabariigi Valitsuse istungil riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve seaduse eelnõude kohta tehtud otsustest, mis puudutavad kohaliku omavalitsuse üksuste finantseerimist punktis 4 nimetatud küsimustes.
[RT III, 07.07.2023, 1 - jõust. 03.07.2023]

12. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json